©MAGGIS ZEEP Harmonola en Organola 4 c.M.-Draineerbuizen Gebruikt Zoodra ItliElhliA. Imb Naaii Nieuwe HARING, yerlritar all# snorti lEDffE Mill j on- m Zakwoordenboekjes. Bouillon-" A. MASQUELIER :s?1 ore- °okf ®oop. &%com6oterfa8rieficJConisnissQ Prima R00MB0TER, uitslnitend ODder Rijkscontrole a 1,35 per K.G. DRAI1TEEILEUIZE1SL zijn nog altijd de beste en goedkoopste. Pnike Inmaakharing, Nieuwe Zontevisch, Axelsche Rijtuigmakerij Aan concurreerende prijzen te bekomen: verschillende soorten BRIEFKAARTEN H. K. H. Prinses Juliana, bladen zonder eenige prijsverhooging. HEELKUNDIG INSTITUUT te JUMET, Luykx van Hasselt, Bergen op Zoom, De aiies ontsmettende uit de Sunlight Zeepfabriek, Gevonden door een inwoner van Vlissingen. A. S. J. DEKKER, Goes. Kater's Hoofd Eau de Cologne. KASSIER COMMISSIONNAIR in EFFECTEN, H.H. Landbouwers! G. F. P. v. d. Peijl-v. d. Have, HEERLIJKE UITKOMST is FX .A., J. D. Thielman-Bauwens. Advertentien. den Heer en Mevrouw MEIER, u d,n eersten w..„.d.a De Directeur P. J. R. DAMSTE. H.H. Landbouwers C. A. ROUW, Zaamslag. Selzaete. Huis van vertrouwen. Selzaete. ED. KAMOEN'MUIJSHONDT. Nieuw groot magazijn yan Schouwgarnituren van J. DE KRAKER-SANDERS. URINE-GRGANEN. - NIEREN. GEHEIME ZIEKTEN. Axel- F. C. ZONNEVIJLLE. VOORHANDEN: VOORHANDEN: gefotografeerd door H. M. de Koningin. Firma P. J, van de Sande. De administratie der TER NEUZENSCHE COURANT belast zich met liet plaatsen van advertentien in alle 79 Rue de I'lnstituut JUMET, bij Charleroi (Belgie). GO EDEN BOUILLON verkrijgt men SNEL EN GOEDKOOP door het gebruik van Deze zijn verkrijgbaar a 2J/2 cent per stuk bij HIE LMAN-B AUWENS, Ter Neuzen. speciaal voor ZIEKENKAMERS is voor menseh en dier ooli liet beste middel ter genezing van zwerende wonden. Er zijn veel tnannen en vrouwen in Vlissingen, die met een verdrietige huidziekte aangedaan zijn, ze hebben misschien aambeien of prikke- ienden buiduitslag en tevergeefs hebben ze ge- tracht genezing te bekomen. Voor zulke in- woners zal de volgende. openhartige verklaring van iemand uit hun buurt een welkom, be- moedigend bericht zijn. De beer D. J. Anriokkee, Hooikade 187a te Vlissingen, deelt ons medeHet is mij een waar genoegen, U te kuunen melden dat Foster's Zalf mjj uitstekend geholpen beeft voor open wonden aan den voet en voor huidoitslag op het lichuam, waar ik gedurende den laatsten tj]d veel last van had. Nadat ik een paar dagen Uw Zalf had toegepast. waren mijn wonden geheel genezen en kon ik uiets meer van den uitslag bemerken. Met vertrouwen kan ik daarom LTw heilzaam middel voor iets dergelijks aanbevelen. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven- staande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt. Zie toe dat gij de echte Foster's Zalfbekomt, dezelfde soort die de heer Annokkee gehad heeft. Ze is te ler Neuzen verkrijgbaar bij den heer A. van Overbeeke—Leunis, Westkolk- straat. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1,75 voor e'en of f 10 voor zes doozen. en alle andere methodes om dadelijk orgel te kunnen spelen, zijn voorradig. Onmisbaar voor Schoolgaande Kinderen is Verkrijgbaar in flacons a 18 en 30 cts., bij J. VAN EIJSDEN, Coiffeur, Noordstraat, Ter Neuzen. houdt elken Maandag zitting te Hulst in het Hotel ,/BONTE HERT" bij den heer BRAND. Coupons en vreemd geld worden steeds tegen de hoogste koersen ingewisseld. Belast zich verder met alles wat tot het Kassiers- Effectenvak behoort. In voorraad: aan conctirreerende prijzen. Aanbevelend, Handel in Bouwmaterialen, Stoomkalkblusscherij v De Hoop," Stationsweg. Ter Neuzen. onschadelijk middel tegen zweetende handen en voeten. Verkrijgbaar bij A. MOGGRE, Ter Neuzen, voor de inmaak nicer Vruchten mijn bekende prima Fransche BRANDE- WIJN en zuivere COGNACS. Aanbevelend, J. SCHEELE in dit blad bekend maakt op welke wi,ze Zaterdag 10 Juli ten zijne huize met mij is afgerekend en mij antwoord geeft op mijn laatste schrijven na de afrekenintr. zaI ik direct zijn advertentie van 20 Juli in deze oouraut breedvoerig beantwoorden. A. GEENSEN, Middelburg. die bang zijn, wenden zich in 't volste vertrouwen tot Dediplomeerde specialisten voor Mond- en Tand- ziekten. Behandeling zonder pijn der ziekste tanden. Valsche tanden zonder plaat. Bagattenstraat 38, GENT. Genezing zonder operatie door den nieuwen band van Breukmeester, Kunstlei 30, A nticevpen te spreken bij Mej. E. VAN lUIlUBffl, Noord,treat (SckoUchenhoel), des voormiddags 10 to, TB "KIIL.OOSTIKjlR.Z^ISriDIS noteert tot nader bericht Te TER NEUZEN franco thuis bezorgd door 8. VAN BEES en R. SCHEELE Hzn. r>e twee wereldberoemde Remedien. 1°. BALSEMPILLEN van H. VAN AKEN, Apotbeker-Scheikundige te Sel- zaete, tegen hevigen hoest, verkoudheid, aamborstigheid, asthma, bronchitis en alle ziekten der luchtpijpen en der borst. De doos 62^2 cent. 2°. Bloedzuiverende PILLEN vanH. VAN AKEN, Apotheker-Scheikundige te Selzaete, tegen moeilijken stoelgang, maagzuur, gal en slijmen, speen, krevelin- gen, puisten, keeren derjaren, geraaktheid. De doos 50 cent. Eischt wel rond iedere doos het handteeken van fl. VAN AKEN. Verkrijgbaar bij H. VAN AKEN, apotheker-specialist te Selzaete, oud-leerling der Gast- huizen van Gent, en verder te Ter Neuzen bij J. J. Kense en Van Overbeeke-Leunis te hi- H van Dixhoorn te Sluiskil bij Begheijn te Hoek bij Michielsen te Zaamslag bp Bupssete Sas van Gent bij Aug. Slockte Westdorpe bij Dierickxte Hulst bij Hooftte Hontenisse bij Wullems. Aan veel verminderden prijs te bekomen Wegens aanvoergelegenheid spoedige be- stelling gewenscht. Aanbevelend J. V3,H Hoeve, in bomvmaterialen, Axel. Vraagt prijscourant bij Aan hetzelfde adres 2 gebruikte MACHINES, een hand- en een trapmachine, voor spotprijs te koop, zoo goed als nieuw. vanal 15 cent. A. LEUNIS, Tholensstraat 20. aan prijzen buiten alle eoncurrentie. Vrij aan liuis geleverd. Grootekeus van Horloges, Goud, Zilver, Diamant en Tafelzilver, aan bijzonder lage prijzen. Bekroond Tholen 1806. Geneeskundig Gesticht te GENT, Spiegel- straat 30, (bij St. Baafskerk). Raadpleging door Doktor specialist den Zondag, Dinsdag en Vrijdag van 101/2 tot 121/, ure. Radicale genezing van Nien-Blaas ziekten, Troebel water en alle geheime ziekten. Bekroond Hulst 1904. Nieuwe modellen met vallende kap en ramen (2 jaar ivaarborg). ra en spoedig en billijk. Lantaarns, Zweepen, Patentasolie enz. enz 's Zondags GSLOTEN. Alle repa- Aanbevelend, NEDERLANDSCH—FRANSCH. FRANSOH—NEDERLANDSCH. DUITSCH—NEDERLANDSCH. NEDERLANDSCH—DIJITSCH. ENGELSCH-NEDERLANDSCH. NEDERLANDSCH—ENGELSCH. Prijs slechts 45 cts. Firma P. J. VAN DE SANDE, JBoekharulel. Ter Neuzen. van bestuurd door Zusters van Barmhartigheid. Docter L. DOGNIAUXSpecialiteit sedert 17 jaar. BREUKEN - ADERBREUK - WATERBREUK, volkomen genezing (zonder band) voor het geheele leven door persoonlijke tot nog toe ongekende techniek die reeds sedert 17 jaren werd toegepast. MISMAAKTHEID der Ledematen Horrelvoeten, Genu- valgum, enz. VROUWENZIEKTEN Breuken, Afwijkingen, Gezwellen, enz. CONSULT Maandag en Woensdag van 1 tot 3 uur. 4> C/Z/l/ 7/-1 "i/» AAA ^4 II-* Tom Vaukam Chef-Chirurg van het Hopital Hotel Dieu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 3