Hoogwatergetij te TerNeuzen. Inplaats van betaling werd zij door den sehuldenaarbij de keel gegrepen en ge- stomptOp straat greep de man haar weer aan en mishandelde baar. Twee heeren grepen den kerel aan en een hunner trachtte bem over te brengen naar het politiebureau. Hij wist zicb ecbter te ontrukken en over de spoorbaan een beenkomen te vinden. De misbandelde groentewinkelierster werd door den anderen beer naar haar woning gebracht. 0. zal eehter zijn gerechte straf niet ontgaan. In een wagon 2e klasse aan het station te Dinxperlo is een roodstaartje bezig vijf eitjes uit te broeden. Dinsdagavond omstreeks tien uur hoorde de portier van een electrische vernikkelinrichting in de Nieuwe Molstraat te's Gravenhage gerucht in het kantoor. Toen de man, die juist op het punt stond naar bed te gaan, ging zien, wat er aan de band was, werd hi) aangegrepen en buiten de deur in de gang gezet. Hij kon nog juist zien, dat hij met drie mannen en een vrouw te doen bad. Daar hij de straatdeur niet kon open krijgen sloeg bij een groote ruit aan de straatzijde van het voorkantoor in, luidkeels om hulp roepende. rloen op bet bulpgeroep politie kwani toe- snellen bleek, dat hier niet aan inbraak was te denken, maar dat de in bet aehter de fabriek gelegen huis aan de Amsterdamscke Veerkade wonende vroegere directeur, die meent nog rechten te kunnen doen gelden, zich door den tuin been toegang verschaft had tot de fabriek waarvan de sleutels nog in zijn bezit zijn. Aan de politie toonde hij een buurcontract, volgeus hetwelk het perceel, waarin de fabriek gevestigd is, tot bet volgend jaar Mei aan hem is verbuurd. Hierover wordt al geruimen tijd geprocedeerd, daar de quaestie aan den burgerlijken rechter is onderworpen. Natuurlijk wekte een en ander in de gewoonlijk stille straat groote opschudding en verzamelde er zicb een groote menscbenmenigte, onder wie de meest fantastische verhalen de ronde deden. Uit Sassenbeim meldt men aan het N. v. d. D. De bussen waren gevuld met melk en in de boot gezet, netjes op een rijtje in bet midden. De melkboer, die een paar kennissen te visite had, zou in de lijn en de gasten mochten in de plaats nemen. 't Ging alles naar wenscb. Lustig kabbelden de golijes tegen den boeg en menige kwinkslag werd gewisseld met bem, die de lijn over den scbouder, in vooroverge- bogen houding de boot zoo flink door 't water trok. Plotseling kwam er verandering van tooneel, Doordat de inzittenden wat te veel op een kant kwamen, begonnen de melkbussen te glijden de boot schepte water en was in korten tijd gezonken. De opvarenden ploeterden in't weeke element, om den kant te bereiken, wat eindelijk ook gelukte. De man in de lijn kon, hoewel hij zijn melk in de diepte zag verdwijnen, geen hand tot hulp uitsteken van 'tlacben. Er was herstemming voor twee leden van den Raad der gemeente Winschoten. In her stemming kwam ook de varkensdrijver Hilko Kuiper, die zelf met strooibiljetten ter aanbe- veling zijner candidatuur liep. Op het platteland in den Zuidoosthoek van IS .-Brabant, bebben de landbouwers veel van diefstallen hunner te veld staande gewassen te lijden. Er wordt vanouds des zomers steeds uit de velden gestolen, doch zooals er nu geroofd wordt loopt het werkelijk de spuigaten uitHet liefst rooien liefhebbers de aardappelen uit den grond en ontzien zicb daarbij niet om geheele lappen der bebouwde perceelen van de zoo be- geerlijke knollen te ontdoen. Hier en daar wordt door de landbouwers gewapend toezicht gehouden, doch zulks is na tuurlijk niet geregeld vol te bouden. Te Scheveningen heeit zich Dinsdag weer een geval van waaghalzerij en onbedachtzaam- heid voorgedaan. Ondanks de waarschuwende signalen der badknechten, begaf zich een onge- veer 22jarig Haagsch jongmensch die aan bet baden was te ver in zee. Op zijn angstkreten, toen hij zich door den sterkeu golfslag voelde wegsleuren, ontstond aan het strand, dat zeer druk bezocht was, een paniekje. Aanstonds gingen een 5tal badknechten met de reddings- lijn in zee. Men zag het hoofd van den dren- keling telkens even boven de schuimende golven uitkomen. wat Onder het talrijke publiek een ontzettende spanning veroorzaakte. Moedig stormden de helpers tegen den vloed in en smaakten na een vijftal minuten van groote opwinding, het genoegen den roekeloozen zwem- mer met de lijn te bereiken. Kalmaan werd toen de ljjn weer ingehaald. Het heeft hier weer weinig gescheeld, of een menschenleven was door eigen schuld verloren geweest. Het kloeke en oogenblikkelijke optreden der bad knechten bracht eehter redding. Men meldt uit Zoutkamp Een fietser ziet een wezel met iets in den bek, dat op een klein ei gelpkt. Hij stapt af, klapt in de handen en door den schrik laat het diertje zijn last vallen. Naderbij gekomen blijkt het een jong te wezen. Het wezeltje is intusschen over den sloot in het naburig land gevlucht. Het keert eehter direct terug gaat op zijn achterpootjes staan, kijkt alle kanten rond en bemerkt bij zijn jong den fietser. 't Durft niet nader komen. Tot drie malen toe wordt het onderzoek herhaald, maar de aanwezigheid van den mensch maakt het diertje te schuw. De fietser legt het jong voorzichtig tusschen het gras in den berm en verwijdert zich een tiental meters. De moeder bemerkt dat dadelijk wipt over den sloot en snelt toe juist op de plaats waar het jong verloren is, doch vindt natuurlijk niets. Onrustig onderzoekt het alle voorwerpen op den weg gelegen, steeds met het fijne neusje zoekend, eindelijk onderzoekt het den goeden berm, vindt het jong, pakt het wederom in den bek, springt er mee over den sloot, het korenveld in. In de Twijnstraat te Utrecht vond een vrouw een portefeuilleze bracht deze dade lijk naar het politiebureau aan de Tolsteeg Barrierre. Bij opening bleek, dat de portefeuille 6000 aan bankpapier bevatte. Juist kwam ook de eigenaar binnen, om het verlies aan te geven hij was aangenaam verrast en gaf de eerlijke vindster 20. Een werkman van Holt vond Zondagavond een vreeselijken dood. Toen hij wegens het naderen van een trein de baau wilde verlaten, bleef hij met een voet tusschen de rails zitteu en trots zijn wanhopige pogingen, kon hij zich niet losmaken. De trein reed hem het hoofd en een arm af. -Kunnen dieren denken? Onder dezen titel vertelt luitenant Tyrell in den //Spectator" een aantal staaltjes van intelligente dieren. De officier had in zijn huis in Indie een aap, dien hij eens op een dag een spiegel voor den neus zette, om te zien, hoe het beest zich vis a vis zijn beeltenis gedragen zou. De aap, die natuur lijk een stamgenoot meende te zien, sprong herhaaldelijk rond om den spiegel, om zijn kameraad te ontdekken. Daarna volgde een manoeuvre, alsof hij onderzoeken wilde, of de spiegel-aap een levend wezen was, ja dan neen. Star keek bij den sinjeur tegenover zich aan, boog langzaam en voorzichtig zijn hand om den hoek van 't glas en voelde of aan de rug- zijde van den spiegel een aap te vinden was. Gedurende al dien tijd verloor hij zijn beeltenis niet uit het oog. Een anderen keer las Tyrell op zijn veranda een dienstbericht, terwijl de aap met zijn ketting aan een pilaar zat, en een ordonnans met't geweer voor zich't antwoord van den luitenant afwachtte. Den aap interes- seerde 't geweer levendig en hij probeerde 't te bereiken, maar de ketting was te kort. Fluks greep hij een stok, die in de buurt stond, en raakte daarmee het vuurwapen aan, beklopte het onderzoekend op kolf en loop en legde toen den stok met een tevreden gezicht neer. Tyrell heriunert bij deze gelegenheid aan den beroemden papegaai van Richard Wagner en aan den ironiscben papegaai dien de gebroeders Margueritte in hun roman ffLe desastre" laten optreden. Dit verstandige beest was door zijn eigenaar meegenomen naar het slagveld bij Worth, en woonde er de klucbt van het Fransche leger bij. Als met opzet klonk boven't strijdgewoel zijn kreetA Berlin, a Berlin J" In aansluiting van dit verhaal wordt in den //Spectator" nogmaals de vraag geopperd of't werkelijk voorkomt, dat paarden zich uit gemak- zucht kreupel houden. Bewezen is, volgens de redactie, dat herhaaldelijk trekdieren om 'n zwaren arbeid te ontgaan, zich mank hielden. Uit Hanoi wordt gemeld, dat Fransch Achter Indie door een hevigen typhoon geteisterd is, die in verschillende plaatsen van Oost-Tonkin belangrijke schade heeft aangericht en verschei- dene menschenlevens heeft gekost. Te Haipong werden twee personen gedood, twintig gekwetst verscheidene huizen werden vernield. In de razernes van Bac-Ninh werden 10 soldaten gekwetst, een gedood. Ook te Cap-Dau werd een inlander het slachtoffer van den hevigen storm, terwijl honderden woningen letterlijk vernield werden. Dinsdagmiddag zouden het luchtschip Ville de Nancy, dat te Nancy gestationneerd is, en de Zepplin I, die te Metz is, elkaar in de lucht ontmoeten. Maar er is niets van de ontmoeting gekomen, waarschijnlijk tengevolge van tegen- wind, volgens een andere lezing eehter, omdat de openbare meening te Nancy tegen de ont moeting was en er vijandige straatbetoogingen dreigden. Beide luchtschepen maakten tochten in de onmiddellijke nabijheid van hun standplaats. Aan den tocht van de Z 1 namen twaalf personen onder wie generaal v. Puttkamer, de commandant van de vesting te Metz, deel. Te Metz kwamen twee Franschen, de eerste en de tweede schipper van de Clement Bayard op bezoek. Zij waren opgetogen over de zekerheid en de stadigheid van de vlucht en de juistheid, waarmee de op- stijging en landing van het Duitsche luchtschip volbracht. werden. Twee sportslui te Venetie is de ge- schiedenis van Diogenes en zijn ton blijkbaar naar 't hoofd gestegen, want zij hebben plan in een ton een reis om de wereld te ondernemen. Tot dit doel hebben zij een bijzouder comfor- tabel ingericht vat vervaardigd, waarin behalve een legerstede nog een stoel geplaatst is, die door 'n handige constructie bij't voortrollen van de ton, steeds in balans blijft. Terwijl de eene z/wereldreiziger" bi'nnen zit of ligt, rolt de ander de ton verder. Op zoo'n wijze duurt 't twaalf jaren voordat zij hun reis om den aardbol vol bracht hebben. De tonbewoners zijn, al rollende. uit Venetie te Verona aangekomen. Het origineel van Sherlock Holmes ge- storven. In den ouderdom van slechts 49 jaar is te Londen de beste detective van Scotland Yard gestorven, Phillipp Beagne, van wien het bekend was, dat hij Conan Doyle als voorbeeld tot de figuur van den detective Sherlock Holmes gediend heeft. Werkelijk was Beagne de beste kracht van de geheime detective-afdeeling, en door hem zijn in den loop der laatste 25 jaar bijna alle groote misdaden ontdekt geworden. Beagne was in een kleine stad in de nabijheid van Southampton geboren en kwam als onge- veer 20jarig jongmensch zonder bijzondere bekwaamheden, zonder beroep en bloedarmoedig naar Londen, om daar zijn geluk te beproeven. Verscheidene jaren lang kon hij niets goeds vinden, begon als havenarbeider, werd toen stuurman, en maakte in deze hoedanigheid verre reizen. Nadat hij door een val vau den mast het linker been had gebroken en het zeemans- beroep niet langer kon uitoefenen, nam hij te Londen een betrekking aan als assistent bij een geleerde. Ook hier deed hij veel kennis op. Toen hij 26 jaar was werd hij detective. Hij had sedert langen tijd een levendige belangstelling voor alle misdaden, en men weet hoe ver hij het in dit vak gebracht heeft. De pastoor-deken van Borgworm.Waremme, is Maandagmorgen het slachtofler geweest van een moordpoging, gepleegd door twee personen, die zich gedurende den nacht in een tuinhuisje scbuil hadden gehouden. Zij sloegen den priester met hamers op het hoofd eii brachten hem zoo vier zware wonden toe. Daar de aan val in den hof plaats had, kon- den de moordenaars, op zijn hulpgeroep, ge makkelijk door een hofdeur op straat vluchten. De meid en de buren kwamen toegesneld. toen de pastoor bloedend in den bof lag. Een dokter bevond dat de wonden, hoewel zeer ernstig, toch niet levensgevaarlijk waren. De gendarmerie heeft kort daarna te Darion de daders aangehouden. Het zijn beiden Duitschers. Men twijfelt niet of zij waren van zin de pastorie te bestelen. De politie van Hannover heeft het noodig geacht een waarschuwing uit te vaardigen tot de dames, betreffende haar hoedenspelden. In den laatsten tijd, zegt zij, is herhaaldelijk waargenomen, dat de al te groote hoedenspelden van de dames andere personen niet alleen uiter- mate hinderen, maar ook gewond hebben. Daar- om zij erop gewezen, dat de draagsters van dergelijke hoedenspelden zich niet alleen aan een overtreding van de bepalingen van de straat- politie-verordening op het dragen van voor werpen, door welke menschen gekwetst of ge- hinderd kunnen worden, schuldig maken, maar ook licht met de strafwet in botsing kunnen komen en verder voor mogelijk aangerichte schade of kwetsuren aansprakelijk gesteld kunnen worden. Terwijl eenige dagen geleden in de kerk van St. Nikolaus, een dorp bij Innsbruck, een huwelijksplechtigheid plaats had, en de trouwacte juist zoo ver voorgelezen was, dat de bruid en bruidegom het //ja" moesten zeggen, verscheen een, in het zwart gekleede vrouw en liep met luide stem /Neen!" Algemeene schrik natuurlijk. Men verlelt dat de geheimzinnige vrouw vroeger tot den bruidegom in betrekking had gestaan. De huwelijksplechtigheid had evenwel toch plaats. De jonge vrouw is kort daarop ziek geworden en acht dagen na het buweiijk overleden. Maandagmiddag is op een Rijnstoomboot die juist had aangelegd aan den steiger in Rolandseck, de stoombuis tusschen ketel en machine gesprongen, waardoor de boot in een oogwenk gehuld was in stoom en rook, terwijl de vonken uit de stookplaats omhoog sloegen en het tentzeil in brand staken. Een paniek maakte zich van de passagiers meester. Het gevaarlijkst gewond was een stoker, die 'a avonds overleed, en een vrouwelijke passagier die 's nachts is gestorven. Tal van anderen werden meer of minder zwaar gewond. Een geluk was het dat de boot reeds aangelegd had, en dat een aantal passagiers reeds aan wal waren. - Het Italiaansche parlementslid Domato was per boot van Napels te Palermo aangekomen en reed daar met zijn familie in een rijtuig naar een hotel, toen eensklaps een automobiel waarin 4 heeren zaten, het rjjtuig omver reed. De heeren uit de auto sprongen op de dochter van het parlementslid toe en trachiten haar te ontvoeren, door haar in de automobiel te dragen, maar het meisje riep luidkeels om hulp, ging op den grond liggen en verzette zich met alle macht. De vader schoot met zijn revolver op de ontvoerders en door die schoten kwamen politeagenten aanloopen, waardoor de ontvoer ders met hun auto op de vlucht gingen. Zij zijn door Domato herkend en een bevel tot ge- vangenneming is reeds tegen hen uitgevaardigd. In Japan heerscht groote hitte. Bij de manoeuvres zijn vele soldaten ziek geworden. Van het 8e regiment infanterie te Asaba werden 80 man getroffen door een zonnesteek. 150 man kregen een zonnesteek bij de manoeuvres te Sjimmachi, waar de temperatuur steeg tot 130 gr. F. De Vorwarts heeft een artikel onder het opschriftWeg met de vestingen Zij betoogterin, dat de Zeppelins een ommekeer in den oorlog zullen brengen. Zeppelin heeft op zijn laatsten grooten tocht ruim 900 K.M. zonder landing afgelegd, ofschoon het weer dikwijls zeer ongunstig was. In een oorlog met Frankrijk zou het luchtschip niet alleen gemakkelijk van Metz naar Parijs en terug (de afstand is 290 K.M.) kunnen stevenen, maar daarna nog 320 K.M. kunnen afleggen. Wat het voor Frankrijk beteekenen zou, indien 12 uur na de oorlogsverklariug een of twee dozijn Zeppelins boven Parijs verschenen en zich hier 13 uur met de plein-pouvoir, die de oorlog tegenover vestingen verleent, ophielden, kan men zich gemakkelijk voorstellen. De Fransche luchtschepen zouden ook Duitschland kunnen binnendringen, maar niet in de gelegenheid zijn, om zoo gemakkelijk een middelpunt van de beteekenis van Parijs te bereiken. Berlijn is 600 K.M. van de Fransche grens verwijderd. Metz en Straatsburg zouden eehter voor een aanval in aanmerking komen. Aan den anderen kant zouden ook de Duitsche luchtschepen hun aandacht aan de Fransche grensvestingen en sperforten, tusschen welke de Duitsche legers heen zouden moeten breken, wijden. Het is duidelijk, dat de vestingen geen doel meer hebben tegenover de geduchte luchtschepen. De beste gevolgtrekking, die men uit de ont- wikkeling van het bestuurbare luchtschip moet maken, is daarom de afschaffing van de vestingen. Veldheeren van naam hebben nooit met vestingen gedweept. Zij zagen ze liefst aan den kant van hun vijand, omdat zij als muizen- vallen dienst kunnen doen. In Maagdenburg hebben de Franschen vele Pruisen gevangen genomen, die in de October-veldslagen van 1806 ontkomen waren. Vallen de luchtschepen in de duisternis aan, dan is de tegenstander heelemaal machteloos. In donkere nachten zal men ze moeilijk kunnen onderscheiden. De troost, dat tot nu toe alleen het Duitsche rijk een bestuurbaar luchtschip heeft, dat 37 uur aan een stuk in de lucht kan blijven, dat dus de Duitsche vestingen van andere bestaanbare luchtschepen minder te ducbten hebben, is niet voldoende, want bij uitvindingen speelt het toeval een groote rol. Zeppelin isgeenoogen- blik zeker, dat een Franschman of Eugelschman of een andere vreemdeling hem niet den palm afneemt. Internationale beschermende bepalingen voor vestingen en vestingwerken zijn niet goed denkbaar, omdat vestingen weermiddelen zijn. Tot een bescherming van weermiddelen van den vijand zal niemand zijne toestemmiug geven. Het is dus een billijke wensch, om geen nieuwe millioenen in vestingen te steken. Op deze wijze zouden de vestingen gaandeweg uit- sterven en zouden zij slechts garnizoensplaatsen worden. DAGEN. Voorm. j Nam. Zaterdag 24 Juli 6.6 Zondag 25 6.52 Maandag 26 7.44 Dinsdag 27 8.44 Woensdag 28 9.52 Donderdag 29 ll.- Vrijdag 30 ll.57 6.28 7.16 8.12 9 16 10.26 11.29 Was de waarde van vestingen vroeger al zeer twijfelachtig, sedert de laatste verrichtingen van Zeppelin is zij nog meer vermiuderd. Daartegen helpen kanonnen, die voor het bombardeereu van luchtschepen gebouwd worden, niets. Ook met luchtschepen, die op de lucht schepen van den vijand schieten, zal niet veel uit te richten zijn, omdat de strijd zich in een ruimte afspeelt, die drie dimensies heeft, terwijl bij den landoorlog maar twee dimensies in aanmerking komen. Het luchtschip kan zich aan het vijandelijke vuur niet alleen door be- wegingen voor-, achteruit en zijwaarts, maar ook door op waartsche bewegingen snel onttrekken. Daardoor wordt de trefkans sterk vermiuderd. Bovendien heeft men in een vestiugoorlog met een zeer groot doel te doen, dat ook op zeer groote hoogte gemakkelijk geraakt kan worden, zoodat de bombardeerende luchtschepen, zonder dat dit aan de uitwerking van hun aanval afbreuk doet, zeer hoog kunnen stijgen. H t 0 H H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 2