A I g e m e e n Nieuws- en Advertcntieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. r No. 5330. Zaterdag: 24 Juli 1909. NATIONALE MILITIE. aan te besteden Gemengde berichten. 49e Jaargang. Buitenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor bet overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. No. 2 5. Inzendinq van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie woidt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoo'n BEIBSTB BIj-A-XO. Burgemeester en Wethouders van AXEL, bopen in bet openbaar I. Hot leveren van plus minus 1600 M. cement en Engelsclie gresbuizen. II. Het leveren van 165000 waal- klinkers. III. Het reinigen en graven der slooten. IV. Het graafwerk van de nieuw te leggen rioleering. V. Het leggen van plus minus 1600 II. buizen met 2 duikers en VI. Het aan leggen van niernve en het lierstellen van oude straten. De aanbesteding zal plaats bebben op Bllaars- dag 2 Augustus !©09, des voormiddags elf uur, ten raadhuize. De aanwijzing zal plaats bebben op Maandag 26 Juli a. s., des namiddags een uur. Te vergaderen aan den Noorddam. Bestekken en teekeningen zijn voor ieder perceel afzonderlijk verkrijgbaar van af Zater- dag 24 Juli a. s., ter Secretarie tegen betaling van zestig cent per stel. en Wethouders voornoemd, Burgemeester J. J. HUIZINGA. Secretaris, A. VAN VESSEM. Het kabinet-Clemenceau heeft ontslag ge- nomen, dat is ft groote nieuws van Woensdag. En het radicale ministerie is met eere gevallen, nl. bij het debat over de marine-politiek, juist nu Clemenceau 'n nieuwen bewindsman er voor had uitgekozen om den'Augiusstal, die Fransche marine beet, te zuiveren. De Fransche marine- schandalen, die in den laatsten tijd kolommen in de bladen vulden, hebben zelfs Clemenceau tot slachtoffer gemaakt. Het debat in de Kamer over ft rapport der commissie inzake't marine-onderzoek, had 't vol- gend verloop. Picard, de marine-Minister, riep de clementie in voor zijn voorgangers, die te goeder trouw misslagen begingen. Voortaan zal het parlement nauwkeurig weten wat de marine noodig heeft en de kosten ervan. Er is heel wat aan de bestaande vloot te verbete- ook dienen nieuwe schepen aange- voorzitter der onderzdek-commissie de vlootpolitiek der drie vorige bouwd. Delcasse, critiseerde Ministers. Men heeft het geld vermorst, verklaarde hij, voor den bouw van kleine schepen, toen men minder snelle pantserschepen dan Engeland of Duitsch- land bezitten, wilde bouwen. Verscheidene malen werden de plannen gewijzigd. Delcasse verweet verder der regeering dat zij niet de door de bevelhebbers der oorlogsbodems geeischte maatregelen had genomen, waardoor rampen als die der //Jena" hadden kunnen zijn ver- meden. Daar de regeering in haar taak is tekort gfeschoten moet de Kamer waarborgen eischen, alvorens de kredieten, die men haar zal vragen, toe te staan. Het requisitoir van dezen oud-Minister werd gevolgd door 'n felle aanval van den conserva- tief Delahay, die't Dupont-schandaal oprakelde. Dupont's bandelingen, die door zijn Minister werden goedgekeurd, vallen onder ft wetboek van strafrecht, zei Delahay. Toen stoof de oud-marine-Minister Thomson op om zijn hou- ding jegens zijn vroegeren referendaris te recht- vaardigen. Clemenceau deelde mee datft geheele kabinet accoord gaat met het door Picard thans ge- volgde marine-beheer. Picard ontzegde Del casse 't recht te spreken van zorgeloosheden, waar Delcasse zelf Frankrijk naar Algesiras bracht. Clemenceau dikte 't verwijt aan door te zeggen dat Algesiras Frankrijk's grootste vernedering is geweest. //Ik zeg dit, besloot Clemenceau, omdat de Ministers van Oorlog en van Marine, toentertijd ter zake ondervraagd, geantwoord bebben, dat zij niet gereed waren. In stemming werd toen gebracht den voor- rang te verleenen aan een door Clemenceau aanvaarde motie van vertronwen. Devoorrang werd met 212 tegen 176 stemmen geweigerd. De Ministers verlieten hierop achter Clemen ceau aan de zaal, onder gejuich van de oppositie. Een eenvoudige motie van orde werd met groote meerderheid aangenomen en de histo- rische zitting verdaagd. Het kabinet heeft aanstonds zijn ontslag ingediend. Georges Clemenceau aanvaardde 21 October 1906 de opdracht 'n kabinet te vormen 5 No vember d. a. v. presenteerde bij zich aau de Kamer. ft Was een der langst zittende kabi- netten van den lateren tijdClemenceau heeft ft op 3 maanden na, 3 jaren weten vol te houden. Drie jaren is een hooge leeftijd voor een Fransch ministerie en 'n dubbele verdienste van Clemen ceau is dat hijdie vroeger om de haverklap op de bres stond om 'n kabinet te doen duike- len, thans zelf er in slaagde zoo lang aan ft roer'te blijven. Behalve ft wantrouwen inzake de vlootpolitiek zijn ook de steeds dieper wordende geschillen in de radicale partij zelf, oorzaak van de kabinetscrisis. Merkwaardig is dat Clemenceau valt ten- gevolge van de fouten zijner voorgangers op marine-gebied. De onderbanden zijnde wetsontwerpen alsinkomstenbelasting, werk- liedenpensioenen en kiesrechthervorming e. a. worden door deze crisis op losse sckroeven gezet. Aristide Briand, de tegen woordige Justitie- Minister, wordt als opvolger van Clemenceau gedoodverfd. De onverwachte val van ft kabinet Clemenceau wordt door de bladen algemeeu toegeschreven aan den gril van den premier om met zijn tegenstander op scherpe wijze te polemiseeren. Het was geen nederlaag van het geheele kabi net, maar de politieke zelfmoprd van Clemenceau. Strijdlustig als immer veroorloofde hij zich, tijdens het spannende debat, 'n overbodigen en onrechtvaardigen uitval aan ft adres van Del- •casse. //Gij hebt Frankrijk vernederd, zooals ft in geen dertig jaren 'n vernedering onderging", klonk 's Ministers verwijt. Hij zinspeelde er op dat Frankrijk gedwongen werd tot de con- ferentie van Algesiras. Delcasse antwoordde. ft Was een kort weder- woord, maar welsprekend en krachtig. Een acte van beschuldiging, samengepakt in 'n 15tal korte, suijdende zinnen. En toen de sluwe, sarcastische Delcasse' de tribune verliet, had hij gewonnen spel. De geheele Kamer juichte hem toe, minder om hemzelf dan wel om Clemenceau af te vallen. By de stemming bleef het kabinet met 36 stemmen in de minderheid. De Fransche bladen erkennen dat deze crisis on- noodig was. Algemeen wordt echter het op- treden van Clemenceau veroordeeld. De //Radi cal" brengt bulde aan wat bet kabinet verricht heeft of bijna verricht en wijt de crisis aan bet toeval. ,/L'Echo de Paris" spreekt van een volledige revanche voor Delcasse. n L' Aurore erkent, dat Clemenceau den val alleen aan de ondoordachte beweging van gister heeft te wijten. De ,/Gaulois" gewaagt van een alge- meene verademing door het heengaan van Clemenceau. De regeeringsgezinde //Temps" zegt dat Cle menceau een maximum van politieke dwalingen scheen opgehoopt te hebben in een minimum van woorden. Het //Journal des Debats" oordeelt dat Clemen ceau in een leelijke houding verdwijnt. Hij meende zich alles te kunnen veroorloven en ge- bruikte wapenen die in de hand van een Minister- President bijzouder stuitend waren. De alge- meene afkeuring in de pers ziende, zal hij de diepte van zijn val begrijpen. De r, Liberie" Clemenceau begreep niet, dat Cen hoofd der regeering geen recht heeft te spelen met de nationale eer zijn einde is dat van een fantasio van zeventig jaar, die zich de ribben breekt in een schrikkelijken en dwazen bokkensprong. Scherp en bitter laat J aures in de//Humanite" zich uit. //In den tijd van drie minuten", zegt hij, //Stapelde deze man, die van zichzelf geloofde 3n ook anderen het geloof had ingeboezerad, dat hi) de Kamer om zijn vingers kon winden, zooveel onzin op elkaar, dat het onmogelijk bleek hem een minuut langer de regeering over Frankrijk toe te vertrouwen. Ten aanhoore Van de geheele wereld verklaarde hij, dat Frankrijk, zoo het slechts sterker ware geweest, eerst aan Engeland en daarna aan Duitschland den oorlog zou hebben verklaard in den tijd van de gebeurtenissen van Fasjoda en Algesiras. Deze woorden waren voldoende om een storm te wekken, die hem uit zijn ambt wegwoei". Ije Engelsche en Duitsche bladen herdenken Clemenceau's handigheid bij de groote vraag- stukken die hij aanpakte. Vooral de Duitsche bladen bespreken met leedwezen zijn val, omdat Clemenceau steeds 'n vredelievende staatkunde jegens Duitschland volgde. President Fallieres heeft ft ontslag van het kabinet aangenomen. Te Parijs meent men, dat of Bourgeois 5f Briand de opvolger van Clemenceau wordt. Daar de eerste ziekelyk is, zal Briand aan de beurt komen. TER NEUZEN, 23 Juli 1909. De Koning van Belgie heeft aan J. v. d. Heuvel Jr. en A. J. Haartsen, beiden te Bi'es- kens, een gouden medalje toegekend, wegens het op 1 September van het vorige jaar op de Wester-Sehelde met levensgevaar redden van te Heijst thuisbehoormde s-'hipbreukelingen, wier vaartuig door den storm vernield was. Volgens mededeeling van den inspecteur van het looaswezen zijn de spitse tonnen C. en D. van de Everingen respectievelijk verlegd op otigeveer 51° 22' 24" N.b. en 1° 4' 42" W.I., en 51° 21' 35" N.b. en 1° 4' 35" W.l. Eene groene spitse ton is gelegd op eene ondiepte met steenen. waarop 12 d.M. minste water, bewesten Breskens, op ongeveer 51° 24' 38" N.b. en 1° 20' 46" W.l. Men schrijft ons Van wege het departement van Landbouw, Nijverheid' en Handel (Directie van Landbouw) is weer een nieuwe* aflevering verschenen om- trent //Verslagen en Mededeelingen van de Directie van Landbouw." Deze aflevering groot 128 bladzijden handelt geheel over de maatregelen ter hervorming van bet pachtwezen- in Groot-Britannie en Ieriand en bevat een tweetal rapporten uitgebracht door enkele leden der staatscommissie voor den landbouw naar aanleidiug van eeu door hen ingesteld onderzoek, in zake de wetgeving ter verbetering van het pachtwezen in Groot-Bri- tannie en Ieriand, zooals men weet, is in Juni 1906 eene staatscommissie ingesteld aan wie een tweeledig onderzoek werd opgedragen en wel a. naar den oeconomischen toestand der landbouwers, mede in verband met de verschil- lende recbtsvormen onder welke de grond wordt gebruikt b. naar den oeconomischen toestand der landbouwers mede in verband met het klein grondbezit. Door eenige leden der staatscommissie werd in den herfst van 1907 en in den zomer van 1908 een bezoek gebracbt aan Engeland, Schot- land en Ieriand, ten einde zich op de hoogte te stellen van de werking der agrarische wet geving daar te lande met name die betrefiende bet pachtvraagstuk en de lersehe landquaestie. Nu in den laatsten tijd zooveel over pacht en pachtcontracten geschreven is en aan ons pachtstelsel allerlei gebreken worden toege- schreveD, is het wel eens van belang te weten, hoe in Engeland de zaak is geregeld, waar aan den afgaanden pachter vergoeding wordt gegeven voor door hem aangebrachte verbeteringen. Wy komen wellicht later nog wel eens op deze zaak terug. Als een bewijs, dat Belgie in den laatsten tijd veel vlas opgekocht heett, diene dat vol gens de statistiek uitgegeven door het Belgische Ministerie van Financien in de eerste helft van dit jaar ruim 25 mille kilogram vlas meet' ingevoerd is dan in de eerste helft van het vorige jaar en van 1907. De geheele invoer bedroeg ruim 101,5 mille kilogram. land circa 24 mille 47 mille en uit Daarvan kwamen uit ons kilogram, uit Rusland ruim Frankrijk 29,5 mille. Het andere kwam uit Engeland en -Ieriand. Te Kesteren is een dertj,eujarige sckaap- herder bij het ontsteken van een kruitdoosje dermate gewond, dat de geneesheer aan het be- houd van bet gezichtsvermogen twijfelt. De jongen is naar Utrecht vervoerd. Zaterdag 16 dezer is spoorloos verdwenen de heer H. van G., gemeente-ontvanger en le klerk op de gemeente-secretarie te Ginneken. Dinsdag hield de burgemeester ter zake een spoedvergadering. Men zegt dat de gemeentekas, waarin 3000 a 7000 aan contauten aanwezig moesten zijn, ledig is bevonden. De heer v. G. heeft Vrijdag zijn woning ver- laten, zeggende voor zaken naar Rotterdam te gaan. Zaterdag moest er van wege de gemeente kasopneming gescbieden. doch de heer v. G. was niet aanwezig. Allerwegen werd naar familie en kennissen getelegrafeerd, doch zonder resultaat. De heer v. G. is vertrokken met medeneming van zijn revolver. Hij laat een vrouw en kindje in kommervollen toestand achter. Nader wordt ons nog bericht, dat bij besluit van den gemeenteraad van Dinsdag, de heer v. G. als gemeente-ontvanger is gescborst. Nadeelige gevolgeu voor de gemeente moet deze quaestie niet hebben, aangezien de borgen aangesproken kunnen worden ook moet de heer v. G. aangesloten zijn geweest bij een maat- schappij van borgstelling. Dinsdagmorgen is de burgemeester van Ginne ken, de beer Passtoors, naar Den'Bosch ver trokken, in verband met het gebeurde. De heer v. G. was reeds dertien jaar in dienst der gemeente werkzaam. (Bred. Ct.) Een boosaardige schuidenaar Nadat haar dochter tevergeefs om betaling van 15 voor geleverde groenten had aan- gemaand, ging Zaterdagavond om hall uur een winkelierster in de Van Ostadestraat te Amsterdam naar zekeren O. in de Blasinsstraat om te trachten het geld los te krijgen. SEIIZESSCHE (MRAIT ■>it biail verscHiJnt VI hi. ml ait-"Woensdafr- en VriJdng;avond, nUgBinintenl op Keestdayen. bij «le jcirma 1"^J. 1JH 1(»: N%XI»K te Ter «en»en. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelet op art. 24 der Mi)itiewetl901 (Staatsblad no. 212) Brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat Set register van de in dit jaar voor de nationale militie ingeschrevenen en de daaruit opgemaakte alpha- betische naamlijst voor elk op de secretarie ter lezing zullen nederliggen van den 23e" tot en met den 31en Juli 1909. dat tegen register en lijst, binnen den tijd der neder- ligging, bezwaren kunnen worden ingebracht bij den Commissaris der Koningin in de provincie, door middel van een door de noodige bewijsstukken gestaafd ver- zoekschrift op ongezegeld, papier. Ter Neuzen, den 22 Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1