A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. tii Te^TTTeTon-™ No. 5329. Donderdag; 22 Juli 1909. I 49e Jaargang. UITSLAG VERKIEZING. aan te besteden Buitenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binaen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f l,321/s en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van AXEL, hopen in het openbaar I. Het leveren van plus minus 1600 M. cement en Engelsclie gresbuizen. II. Het leveren van 165000 waal- klinkers. III. Het reinigen en graven der slooten. IV. Het graafwerk van de nienw te leggeu rioleeriug. V. Het leggen van plus minus 1600 M. bnizen met 2 duikers en VI. Het aan leggen van nieuwe en het lierstellen van oude straten. De aanbesteding zal plaats hebben op Maan* dag 2 Augustus (909, des voormiddags elf uur, ten raadhuize. De aan wij zing zal plaats hebben op Maandag 26 Juli a. s., des namiddags een uur. Te vergaderen aan den Noorddam. Bestekken en teekeningen zijn voor ieder perceel afzonderlijk verkrijgbaar van af Zater- dag 24 Juli a. s., ter Secretarie tegen betaling van zestig cent per stel. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA. Secretaris, J. A. VAN VES3EM. De troonswisseling in Perzie heet in de offi- cieele berichten //op gelukkige wijze ten uitvoer gebracht." De voorafgegane hevige strijd heeft XIV. Toen brak er een ontzettend oogenblik aan, namelijk het oogenblik, waarop alle schoten afgevuurd waren, want ti]d om opnieuw te laden ontbrak natuurlijk. Met messen en geweerkolven verdedigden ze zich nu, en hier en daar zonk een der dapperen, uit talrijke wonden bloedend, stervend neder. Het was een strijd op leven en dood. Sedert het binnendringen der Apachen waren echter nauwelijks vijf minuten verloopen toen zich plotseling een paardengetrappel liet hooren en onder een krachtig hoerageroep renden de zeventig bereden soldaten de poort binnen en wierpen zich op de verraste Apachen. Het hoerageroep werd luide door het kleine hoopje kolonisten beantwoord en het tooneel veranderde als bij tooverslag. De verdedigers werden nu aanvallers en de Roodhuiden trachtten in wilde vlucbt den uitgang te hereiken. Met zijn krachtige stein riep Jacques den kolo nisten toe hem te volgen, bij posteerde zich daar en de vlucbtende Indianen werden teruggedreven. Een vreeselijk moordtooneel volgde nu. De verbitterde kolonisten losten nueenschot op de dicht opeengedrongen schare der Apachen, terwijl de soldaten alles overhoop staken of tegen den grond reden. Boven alles uit klonk de stem van het opper- hoofd Hiakowa. inderdaad aan de heerschende spanning een eind gemaakt, zooals na een krachtig onweer gewoon- lijk de rust in de natuur terugkeert. De vrees dat bij den troonsafstand van den Sjah nieuwe onlusten zouden uitbreken, is niet bewaarheid. Orde en veiligheid zijn sedert 3 dagen in de Perzische hoofdstad teruggekeerd. De veilig heid der vreemdelingen is verzekerd. Zelfs de paardetram rijdt weer te Teheran, seint de correspondent van de ,/Koln. Ztg." De nieuwe bewindvoerders zijn er vooreerst op uit de nog restende invloed van 't oude regime te fnuiken. Liachoff, de Russische ko- lonel, is van zijn taak als politie-commissaris onthevea en vervangen door den Armenier Jefra'im, die thans aan 't hoofd staat van de Perzische kozakkenbrigade. De troepen van den vroegeren sjah, ongeveer 1000 kozakkeu, die nog te Sultanetabad staan. kregen 24 uren tijd om de wapens neer te leggen. Gehoor- zamen zij niet, dan zullen zij door't Bachtiaren- leger verpletterd worden. Het vroegere parlement zal nu spoedig weer bijeenkomen. President wordt de oud-Mmister Saad ed Dowleh. De afgedankte sjah zal onder Russisch geleide naar den Kiitn vertrekken, waar hij gaat wonen. Het jongste gevecht in Noord-Marokko was ernstiger dan de eerste berichten deden ver- moeden. De Spanjaarden hebben aanzieniijke verliezen geleden 15 dooden, waaronder een luitenant-kolonel, een majoor en een kapitein, en 22 gewonden. Het dekreet over de ongenade van Don Alfonso van Bourbon-Orleans, wien zooals men weet de titel infant en alle voorrechten werden ont- nomen, is gebaseerd op een oude familie-wet, volgens welke de leden der Spaansche konings- familie aan deii koning toestemming moeten vragen om te huwen. De infant vroeg die toestemming niet, omdat hij vooraf wist dat deze hem niet verleend zou worden om te trouwen met een protestantsche prinses. Sedert langen tijd werden met den Paus onderhande- lingen over het huwelijk gevoerd. Rome ver- langde onvoorwaardelijk de bekeering van de Coburgsche prinses Beatrix tot het katholicisme. De prinses, die een jeugdvriendin van de tegen- woordige Koningin van Spanje is, weigerde beslist. Tegen zijn zin moet koning Alfons daarop de strenge maatregel tegen zijn trouw- lustigen neef hebben uitgevaardigd. Want de Op zijn geroep maakten de niet gewonde Indianen recbtsomkeert, sprongen over de nog trillende lijken bunner stamgenooten en snelden naar de andere zijde van de kolortie, waar zich een kleine, smalle uitgang bevond. Soldaten en kolonisten waren hen echter dicht op de hielen. ,/Vervolgt de ellendigen," riep Jacques Leroy zijn raannen toe; //geen hunner mag Libreville levend verlaten." Een der mannen echter gaf aan die roepstem geen' gehoor. Het was Jean Houdance, die zijne dochter zocht. Terwijl het moorden aan de andere zijde van de kolonie opnieuw werd voortgezet, drong hij de hut van den ouden Pierre binnen, waar hij, evenmin als in de andere blokhuizen, een levend wezen vond. I oen reed hij naar het groote blokhuis midden in het dorp. De deur stond open en luide angstkreten klonken in zijn ooren. lJlings sprong hij van zijn paard en drong het blokhuis binnen. De gezamenlijke vrouwen en kinderen waren hier bijeen, die luide angstkreten slaakten. Midden in het ver- trek lag de predikant Bouleau met verpletterden schedel, terwijl diens moordenaar met een van bloed druipenden .tomahawk voor hem stond. Het was Hiakowa. ,,,Met ruwe vuist tilde hij de bewustelooze Ninette van den grond en trachtte met zijn buit te ontvluchten, doch Jeau Hou dance versperde hem den weg. ,/Heidaar, knaap riep de Trapper uit, met eene stem die van woede beefde, ,/nu zullen wij eens afrekenen." Spaansche wetten zijn onverbiddelijk Maar er is nog hoop op rehabilitatie. De moeder van Don Alfonso, prinses Eulalia, heeft plan 's konings goedertierenheid in te roepen voor de jeugdige voortvarendheid van haar zoon en men meent dat over een paar jaren de onterfde weer in 't bezit van zijn oude familierechten zal worden hersteld. In de //Matin" worden door Boertseff mee- deelingen gedaan over de werkzaamheid van den Russischen politie-spion Azeff. Deze regelde o. a. den bomaanslag op Minister Plehwe, die 28 Juli 1904 gedood werd. Azeff zorgde voor bommen, bij bad tijd en plaats bepaald, en Sasonoff en Kalajeff met 't bommenwerpen be- last. De samenzweerders vertrokken naar Wilna, waar zij Azeff ontmoetten. Na den gelukten danslag vluchtten de moordenaars naar't buiten land. Toen Sasonoff, die als de dader gegrepen en naar Siberie gezonden werd, later hoorde dat Boertseff Azeff beschuldigde, schreef hij een verontwaardigden brief, waarin hij o. a. ver- klaarde, dat de schoonste dag zijns levens was toen Azeff hem met bommen zond om Plehwe te dooden. Don Garlos is overleden aan de gevolgen van een beroerte, die hem Donderdag trof. Het stoffelijk overschot zal naar Triest vervoerd en aldaar begraven worden. Natuurlijk zal de dood van den troonpretendeut invloed hebben op den binnenlandschen toestand in Spanje, maar aan een oplevende Carlistische beweging is nauwelijks te denken. Carlos' erfgenaam is zijn oudste zoon uit 't eerste huwelijk Don Jaime, 39 jaren, kolonel bij de Russische garde, die deelnam aan den oorlog met Japan. In de Grieksche provincies Elis duren de aardschokken voort. In 't dorp Nhouhioti is een krater gevormd, een kwart meter breed. Uit die opening stroomt lava. Alle huizen in 't dorp zijn ingestort. Hier vielen 2 dooden en 50 gewonden. Ook 't dorp Mpozaiti ligt in puin 4 dooden, 24 gewonden andere dorpen zijn zwaar geteisterd. De bevolking moet in de open luchc kampeeren, daar 't binnenshuis niet veilig is. TER NEUZEN, 21 Juli 1909. De Commissaris der Koningin in Zeeland heeft bepaaid, dat de loting voor de lichting der Nafionale Militie van het jaar 1910 zal plaats hebben voor wat Zeeuwsch-Vlaanderen Zijn buks achteloos terzijde werpend, sprong Houdance als een woedende tijger op Hiakowa los en omknelde met zijn ijzersterke armen diens lichaam. Alle pogingen van het opperhoofd, om zich uit die vreeselijke omarming los te wringen, mislukten, ofschoon liij Houdance hevig in den arm beet, zoodat het bloed er uitsprong. Steeds vaster omknelde bij zijn slachtoffer de tomahawk gleed uit de krachtelooze hand van het opperhoofd diens oogen puilden uit h'uune kassen men hoorde een kort ge- steun toen een dof gekraak en de Trapper wierp een lijk op den grondhij had de ruggegraat zijns vijands in tweeen gedrukt. Ninette sloeg nu de oogen op en herkende haar vader Met een kreet van blijdschap tilde hij Ninette van den grond en drukte haar aan zijn borst. In het oog van den ijzersterken, onbuigzamen man blonk een traan. Het was werkelijk een aantal Apachen gelukt om bun vervolgers te ontkomen en de kleine uitgangspoort te bereiken maar wat is dat Waren het helsche geesten, die opeens uit de prairie opdoken en bun ook dezen uitweg ver- sperden Daarbuiten wachtte hen eene kleine schare Choctaws te paard, met den Zittende Stier aan het hoofd. Op hunne vlugge rossen gezeten, vervolgden zij de Apachen en maakten nog menigen scalp buit. Van de groote bende Apachen bereikten slechts enkelen bet beschermende woud en vluchtten zoo snel ze konden om den opperaanvoerder Wolventand de tjjding te brengen van deze, eerste verpletterende nederlaag der Roodhuiden. De laatste der in de kolonie achtergebleven O. D. betreft, in de gemeenteu en op de dagen en uren. als hieronder zijn aangewezeu. Te Sas van Gent op Dinsdag 17 Augus tus, te 9,30 uur v. m. voor Sas vau Gent, te 10 uur voor Philippine en te 10,15 uur voor Westdorpe. Te Zuiddorpe op Dinsdag 17 Aug., te 11,45 uur voor Zuiddorpe en Overslag. Te Koewacht op Dinsdag 17 Aug., te 3 uur voor Koewacht. Te H u 1 s t op Woensdag 18 Aug., te 9,30 uur voor Hulst en te 11 uur voor Olinge. TeSt. Jansteenop Woensdag 18 Aug.. te 2 uur voor St. Jausteen. Te Hontenisse op Donderdag 19 Aug., te 9 uur voor Hontenisse, te 10,15 voor Bosch- kapelle, te 10,30 uur voor Ossenisse en Hengst- dijk en te 11 uur voor Stoppeldijk. Te Graauw en Langendam op Don derdag 19 Aug., te 2 uur n.m voor Graauw en Langendam. Te Axel op Vrijdag 20 Aug. te 9,30 uur v.m. voor Axel. Te Zaamslagop Vrijdag 20 Aug., te 11,30 uur v.m. voor Zaamslag. Te Ter Neuzen op Vrijdag 20 Aug., te 2 uur n.m. voor Ter Neuzen en te 3,30 voor Hoek. Voor het beroep naar de Gerf. kerk alhier is door Ds. Joh. Jansen te Burum bedankt. Heden werden alhier in het //Hotel Cen- traal" door het bestuur van den polder Nienw Othene aanbesteed de onderhoudswerken aan dien polder. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren T. Meertens te Hoek voor 676, -J. P. de de Vos te Ter Neuzen voor f 650. J. Tholens te Hoek voor f 647, J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor f 634, Job Wolfert te Hoek voor 590, D. de Doelder te Ter Neuzen yoor 540, J. van Drongelen te Hoek voor 530, R. Verschelling te Ter Neuzen voor J 518 en J. Pijpelink te Ter Neuzen voor 510. Het Belgische stoomjacht //Odette" is in den nacht van Maandag op Dinsdag bij hoog- water zonder averij van den Westhavendam vlot gekomen. Gisteren arriveerden alhier de weezen uit het weeshuis te Wetteren, onder leiding van verschillende geestelijken, vergezeld van het uit de weezen gevormde muziekkorps. Onder het uitvoeren van pasredoubles trok het gezel- schap van de aanlegplaats aan het Schuttershof Apachen vielen onder de slagen der blanken. Het waren de dapperste krijgslieden van hun stam en ze sneuvelden als helden. Menig soldaat zonk doodelijk getroffen van zijn paard en ook twee der kolonisten vielen op het laatste oogen blik. Jean Houdance had na het wederzien zijner dochter ook een werkzaam deel aan den strijd genomen. Door de kleine poort rende nu het opper hoofd de Zittende Stier de kolonie binnen en liet zijne blikken over de talrijke lijken gaan, die den grond bedekten. zjGegroet opperhoofd," riep Charles Larnon, die ongedeerd uit den strijd gekomen was, hem hartelijk toe. De Zittende Stier beantwoordde dezen groet en vroeg haastig//Waar is Hiakowa V' z/Naar het Walhalla," gaf Jacques Leroy ten antwoord, die naast den dokter stond. Het Choctaw-opperhoofd begreep den zin dezer woorden, en een uitdrukking van groote teleur- stelling vertoonde zich op zijn donker geluat. Hij zou gaarne vijf jaren van zijn leven ge- geven hebben, als hij zijn doodsvijand nog levend aangetroffen had, om den smaad, hem bij het raadsvuur aangedaau, bloedig en met eigen hand te wreken. z/Uit den weg," riep eene waarsehuwende stem en dA drie mannen maakten ruim baan voor Jean Houdance, wiens paard door het geweldig rumoer schichtig was geworden en met zijn bereider op hoi ging. Houdance was er de man niet naar, om zich door een schichtig paard bang te laten maken met vaste hand hield hij de teugels vast. Hij kon echter geen Kit bind verschijnt llniindaK-, IVornnlue- en VrijdnKnvon.1, uit^ezoEiderd np Fee.tdHgen. bij de Firms P. J. VANf l>E MXBK te Ter Xenzen. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN raaken bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uit9lag der op 20 Juli 1909 gehouden herstemming, ter verkiez.ing van drie leden van den Gemeenteraad, is aangeplakt en voor een ieder ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt. Ter Neuzen, 20 Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, «.J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1