A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5327. Zaterdag: 17 Juli 1909. D H AHW E T. Gemengde berichten. 49e Jaargang. Binnenland Landbouwberichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,321/J en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. EEIBSTB BIiAD. Bp Kon. besl. van 13 dezer is Mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe Slooten, lid van den entralen raad van beroep, met ingang van 1 September 1909, benoemd tot Couimissaris der Koningin in de provincie Friesland. TER NEUZEN, 16 Juli 1909. Ook de heer Mr. Ph. J. Callenfels, sedert Mei 1877 rechter in de recbtbank te Middel- burg, heeft tegen 1 October eervol ontslag als zoodanig aangevraagd. Gedurende de maand Juni 1909 zijn in Zeeland voorgekomen 277 gevallen van schurft bij eenhoevige dieren en schapen van 1 eigenaar en wel te Stavenisse en 1 geval van vlek- ziekte bij varkens te Heikenszand. Stoppeldijk. Een veercigtal jaren geleden was Pauluspolder het voornaamste deel onzer uitgestrekte gemeente, waar kerk, school en gemeentehuis stonden. Toen is er de kerk afgebroken, en werd eene nieuwe gebouwd te Kapenburg, toen een ge- hucht, en eene school aan de Veerstraat. Rapenburg werd het voornaamste deel, waar ook het gemeentehuis kwam, terwijl Paulus polder in bevolking verminderde. De oude school bleef er steeds in gebruik, zoodat begrijpelijkerwijze dit gebouw niet meer aan de tegenwoordige eischen voldoet. Er is nu ernstig sprake, dat er eene nieuwe school met onderwijzerswoning zal gebouwd worden. waaromtrent het schooltoezicht met het Dagelijksch Bestuur der gemeente reeds eene vergadering hebben gehouden. MS estdorpe. In de heden gehouden vergade ring van den gemeenteraad waren tegenwoordig de heeren Voorzitter en de leden met den secretaris, behalve de heer Ingels. De notulen van het in de vorige zitting ver- handelde werden goedgekeurd. 1. Medegedeeld werden a. Missive van Gedep. Staten met goed- gekeurde raadsbesluiten tot wijziging en af- en overschrijving gemeentebegrooting 1908. 5.. Bericht van den heer Commissaris der Koningin dat in plaats van wijlen den heer D. de Jonghe tot lid van het college van zetters is benoemd de heer J. B. Geerinck. c. Kennisgeving vau de heeren Ch. Steijaert en CH. van llaelst, dat zij hunne beuoemiug tot lid van den gemeenteraad aannemen. d. Bericht van den Minister van Waterstaat dat met de aanwijzing van den heer J. M. van der Heijden als vervangend kantoorhouder voor den telegraafdienst alliier, genoegen wordt genomeu. e. Missive van Gedep. Staten houdende mede- deeling van verschillende rijks-uitkeeringen aan deze gemeente. f- Bericht van Mr. De Witt Hamer te Mid- delburg dat de arr.-rechtbank op 7 Juli j.l. de vordering der gemeente Ter Neuzen afwees en haar veroordeelde in de kosten met van waarde- verklaring der door deze gemeente gedane aan- biedingen van gereede betaliug. Worden voor kennisgeving aangenomen. 2. Het verslag van den toestand der gemeente over 1908 wordt de vergadering aangeboden. 3. Medegedeeld wordt een ingekomen adres van de afdeeling Axel der Mij. tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, houdende ver- zoek te bevorderen dat ook in deze gemeente eene spreekcel worde verkregen tot het houden van telefonische gesprekken. Het dagelijksch bestuur wordt gemacbtigd de noodige stappen te doen om de inricbting daarvan ook in deze gemeente te verkrijgen. 4. Als gevolg van een van den heer Jos. van Waesberghe te Hulst ingekomen adres stelt het dagelijksch bestuur voor bij deaangewezen autori- teiten pogingen in het werk te stellen opdat de dienstregelingen van de spoorwegmij. Gent Ter Neuzen en MechelenTer Neuzen, zoodanig worden geregeld dat te Sluiskil zooveel mogelijk aansluitiug worde verkregen. Daartoe wordt besloten. 5. Een voorgestelde afschrijving van den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting 1909, waartoe reeds bij de begrooting machtiging werd verleend, wordt goedgekeurd. Daarna wordt de vergadering gesloten. Koewacht. Dinsdag werd hier eene openbare vergadering van den gemeenteraad gehouden, waarbij alle leden tegenwoordig waren behalve de heer E. L. Plasschaert. Op verzoek van den Voorzitter gaf de secretaris lezing van de volgende ingekomen stukken a. Brief van Gedep. Staten houdende toe- zending goedgekeurd kohiervan den hoofdelijken omslag over het jaar 1909. b. Brief van Gedep. Staten, waarin mede gedeeld wordt, dat de begrooting over 1909 goedgekeurd is. Beide worden voor kennisgeving aangenomen. c. Brief van de Gezondheids-commissie te Hulst met raming barer ontvangsten eu uitgaven over het kalenderjaar 1910, waaruit blijkt dat de bijdrage voor deze gemeente in die kosten zal bedragen f 108,92. Dit bedrag zal op de gemeentebegrooting van 1910 worden gebracht. d. Uitnoodiging van den heer J. van Waes berghe te Hulst om zich tot den Minister van Waterstaat en tot den Raad van Toezicht op den spoorwegdienst te 's Gravenhage te wenden, opdat het daarheen geleid worde, dat de aan- staande winterdienstregeliug op den spoorweg van GentTer Neuzen en MechelenTer Neuzen zoodanig wordt vastgesteld, dat de eerste trein des morgens uit Mechelen naar Ter Neuzen rijdende, te Sluiskil aansluiting geeft aan den trein uit Ter Neuzen loopende naar Gent. Hieraan zal gevolg gegeven worden. e. Adres van de afdeeling Axel van de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw, ver- zoekende pogingen aan te wenden ter bekoming van een spreekcel in het telefoonkantoor albier. Besloten wordt een onderzoek in te stellen naar de kosten hieraan verbonden en alsdan in eene volgende vergadering besluit te nemen. Door Burg, en Weth. wordt overgelegd proces-verbaal van hunne kasopneming bij den gemeente-ontvanger op 17 Juni 1.1. In kas was 696,83. Alsnu gaat de Raad over tot definitieve vast- stelling van de nieuwe algemeene politieveror- dening voor deze gemeente. Na eenige discussie wordt de verordening, nadat de door Gedep. Staten aanbevolen wijzi- gingen zijn aangebracht, vastgesteld. De heeren J. Kips en Th. Persijn worden door den Voorzitter uitgenoodigd de geloofs- brieven te onderzoeken van de herbenoemde raadsleden de heeren E. de Vleeschouwer en C. de Blieck. Daar deze in orde worden be- vonden, wordt tot de toelating besloten. Ten slotte wordt aangenomen over te gaan tot het verven der beide openbare scholen. De aanbesteding zal plaats hebben op een door Burg, en Weth. nader te bepalen dag. Hierna wordt de vergadering gesloten. Deze week is men hier begonneu met het vlastrekken. Door de vele regenbuien heeft het lange vlas veel geleden en is op eukele plaatsen gerot. Het kortere echter was in goeden staat. Zoowel aan het lange, als aan het kortere waren bijna geen volwassen bollen zoodat er weinig lijnzaad zal zijn. De volgende week zal het groote juarlijkscbe vervoer naar Belgie weer beginnen. Het is echter te voor- zien, dat het vervoer dit jaar heel wat minder zal zijn dan in 1908 en 1907. Het programma voor de feestelijkheden, bij gelegenheid van de installatie van onzen nieuwen pastoor op Dinsdag 27 Juli a. s., is definitief vastgesteld. De stoet zal buitengewoon prachtig zijn. Hij bestaat uit een historisch, een kerkeljjk en een officieel gedeelte. De groote praalwagen zal voorstellen den H. Laurentius (patroon vau den pastoor) staande voor den Keizer vau Rome. De Keizer is omgeven door rechters en lictoren. Achter den H. Laurentius staan twee Engelen die de martelkroon boven zijn hoofd houden. Op het voorste gedeelte van den wagen zitten bruidjes en maagdekens, die een loflied zingen. Hoofdplaat. Donderdagnamiddag viel Ver- straete, knecht bij den landbouwer Cammaert, zoo ongelukkig van een wagen met hooi, dat hij met zijn gezicht in de punt van een hooivork terecht kwam. De punt drong hem diep in het hoofd. Toen de dokter op het terrein van het nood- lottig ongeval verscheen, waren de levensgeesten van den ongelukkige reeds geweken. Twee dagen te voren had De Jaeger, een handelaar in varkens, een ongeval even buiten de gemeente met zjjn al te vurig paard, dat op hoi ging voor De Jaeger op zijn kar had plaats genomen. Meegesleurd een eind langs den weg bekwam hij in- en uitwendige verwondingen zoodat hij niet naar huis vervoerd mocht worden. Bij Cornelis, een koopman, waar hij getoefd had, werd hij binnengedragen. Gisteren, Donderdag, was hij daar nog. Bij de zomerkeuringen van merries, gehouden van 25 Juni tot 8 Juli jl., zijn toegekend voor driejarige merries aanhoudingsbijdragen van 75 en zilveren medailles in het derde district, Zeeuwsch-Vlaanderen (W. D.) aan //Vos" van H. F. Aernaudts te Sluis en //Jan" van Ch. Buijck te Retranchementin het vierde district, Zeeuwsch-Ylaanderen (0. D.) aan //Ivonne," van wed. Jos. Daelman te Westdorpe, ,/Florine" en //Souvenir" van Ph. J. van Dixhoorn te Axel en //Flora" van P. Steijaert te Hontenisse. Bij de keuringen van merries van 48 jaar werden aanhoudingsbijdragen van f 100 en zilveren medailles toegekendin bet derde district aan //Meta" van P. J. de Lannoye te Aardenburg, //Cora" van J. v. d. Meulen te Sluis, //Finette" van A. de Dobbelaere te I.Jzen- dijke, ,/Draga" van P. Thomaes te Hoofdplaat, z/Bles" van C. B. Temmerman te IJzendijke, „Vos" van A. Herweijer te St. Kruis, Mina" van P. B. de Backere aldaar en //Mina" van Andre Hoste aldaar. en in het vierde district aan,/Fleurine" van wed. Jos. Daelman te West dorpe, //Cateau" van B. C. IJsebaert te Axel, z/Mina" van F. van Hoeve aldaar, //Roza" van Augs. de Milliano te Philippine en //Miss Ella Ross" van Ph. J. van Dixhoorn te Axel. Dinsdagmorgen derailleerde de tram, die om half negen uit Aardenburg rnoet vertrekken, buiten de poort, door bet uitwijken van de rails. De wagen achter de machine werd daardoor nog al bescbadigd. De reis bad veel vertraging. Passagiers van Maldegem konden die eerst om half een voortzetten. Te Rilland-Batb bad een kind, bij afwezig- heid der moeder, al spelende het ongeluk een bekken met kokend water over het lichaampje te krijgen, waardoor het hevige brandwonden kreeg. Spoedig werd geneeskundige hulp inge- roepen. De toestand van de kleine is boven verwach- ting bevredigend. In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft onder Yerseke een aanvaring plaats gehad tusschen het visschersvaartuig /,1J E 155" en het rijkspolitievaartuig Gier". Het eerste bekwam geen schade, maar van de //Gier" werd de bovenboei aan bakboord ingeloopen. Te Kattendijke is door drie kiezers ge- protesteerd tegen de stemming voor twee leden van den gemeenteraad. Door eenige kiezers uit wjjk A was nl. een candidatenlijst ingediend, welke een naam be- vatte, die door twee personen gedragen wordt, welke voor lid van den raad kunnen gekozen worden, zonder dat een verdere aanwijzing aangaf, welken persoon men bedoelde. Boven- dien was op de gepubliceerde afschriften van de candidatenlijsten door aanhalingen aangeduid, dat bedoelde persoon te wijk B woonachtig is, terwijl geen enkel persoon in die wijk woont die bedoelden naam draagt. Door den keurmeester van vleesch te Rotterdam is bij aankomst der Culemborgsche boot aangehouden een man uit Groot-Ammers, die 2 manden invoerde, inhoudende 100 K.G. uitgebeend, gedeeltelijk gekookt rund-, varkeffs- en paardenvleesch, alles afkomstig van zieke dieren. Naar het abattoir vervoerd, werd de rommel als schadelijk voor de gezondheid af- gekeurd en werd tegen den vervoerder proces- verbaal opgemaakt. Dat komt dus niet in de worst. Dinsdagavond vervoegde zich in den schoen- winkel van de firma H. v. L. in de Jonker- fransstraat te Rotterdam een vrouw, die een paar dameslaarzen voor zich en een paar kinder- schoenen voor het kind, dat zij op den arm droeg, op zicht kreeg." De vrouw begat zich met het kind naar de Hovenierstraat en ging daar een ledig staand huis binnen, waarvan zij den sleutel bij de buren gevraagd had. Een jongen, die men haar uit den schoenwinkei had nagezonden, kreeg van de vrouw de boodschap mede, dat zij straks wel bij zijn baas zou terug- komen. Maar de vrouw kwam niet terug en toen men zich naar de woning in de Hovenier straat begaf, vond men er de oude schoenen van de vrouw en van het kind en den huissleutel, dien zij bij de buren leende. De woning had haar gediend om de schoenen te kunnen ver- wisselen. Een vermakelijke vergissing. In het Utrechtsche Nieuwsblad leest men het volgende bericht, dat groote beroering heeft gewekt z/De Rotterdamsche recherche heeft aange houden een 39jarige handelsreiziger en gezant in Brazilie en echtgenoote; jhr. Mr. A. Roell, burgemeester van Arnhem, en echtgenoote; jhr. Sandberg van Leuvenum, kamerheer in b. d. en echtgenoote; jhr. Yan Vredenburch, gezantschapsraad te Berlijn en echtgenoote, en baron Sirtema van Grovestins, grootmeester van het Huis van H. M. de Koningin." De reden van de arrestatie van dit illustre gezelschap is, dat het bericht omtrent de ar restatie van den handelsreiziger is ineengevloeid met dat omtrent een maaltpd op Het Loo. Dierenmishandeling. De heer M. A. Janson was als deskundige aanwezig om te ver- klaren of wanneer een rund voor den kop ge stagen werd, dit al of diet dierenmishandeling is. Glashelder zette de heer Janson uiteep dat dit zeker het geval is. De kop is een der gevoeligste plaatsen omdat daar geen vleesch zit. Dit is hij een dier evenals bij een mensch de gevoeligste plaatsen zijn waar het minste vleesch zit. We waren dat gedacbtig aan onze jeugd met den keurmeester niet geheel eens, want een pak op het zitvlak kan leelijk zeer doen. f 5 of 5 dagen en den stok kwijt. Dinsdagmorgen is het riviervaartuig //Rhenus", stroomafwaarts varende, bp het pas- seeren der schipbrug te Deventer in aanvaring gekomen met het vaste gedeelte van de brug, waardoor deze zeer belangrijk werd beschadigd. Een der ijzeren schepen werd geheel ingedrukt, zware pzeren balken werden verzet. Het verkeer voor de scheepvaart is gestremd. De //Rhenus" kreeg eveneens schade. TGR JEIIKEISCIE (9IB\JVT. Pit bind verwchljnt Maanday., WoenadaK- en V>IJJ»n«vond, Ugeaonderd op feenldaKeD. bij de Kir.no P. J. 14K UK MKHE «e Ter Keuieo. Burgemeester eD Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoeksehrift om verlof tot den ver- koop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van GERRIT DEN EXTER van beroep heibaas, wonende te Ter Neuzen, in het linkervoorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 8 en gelegen aan het Kazerneplein. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge- schied, knn ierier tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren in brengen. Ter Neuzen, 15 Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. 8. J. D1ELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1