A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5325. Dinsdag: 13 Juli 1909. 49e Jaargana;* V 0 0 r 0PR0EPING HERSTEMMING voor den Gemeenteraad. FEUILLET0N. UITSLAG VERKIEZING. Buitenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerifea l,321/s en yoor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich by alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. voor na-inspectie van een verlofganger der Nationale Militie. SNAP GERARD, Dinsdag, den 20 Juli aanstaande, de Bruijne Mz. Jac, Donze A. H., de Feijter Jac-z. J., van den Hoek IN., Moggre A., Scheele P. J. //Zoo donker als een nacht in dit land maar zijn kan, mompelde Jaques Leroy, //het bosch is niets dan een donkere massa." ,/Laat de pekkransen toch wat feller bran- den, mynheer Larnon, anders sluipt dat giftige gebioedsel tot vlak onder de palissaden, zonder dat we er iets van bemerken." Een uur na middernacht, toen de bonthan- delaar weer door een der schietgaten keek, be- richtte hij den dokter dat er onraad was. //Hoe zoo, mijnheer Leroy?" z/De duivel hale mij als de kerels niet iets in bun schild voeren, doch ik kan nog niets onderscheiden." Xort daarna zaak duidelijk, Larnon //Tot nu toe ik iets bewegen in de prairie. //Wat is dat ,/Roodhuiden zijn het, die een boomstam achter zich aunslepen." De Franschman herinnerde zich nu den nacht in het blokhuis en welk gevolg de Apa chen toen met een dergeljjk middei bereikt hadden. In allerijl gaven beide mannen den kolonisten bericbt van het dreigende gevaar. Toen kwam er een Trapper mededeelen, zeide hij j,Nu wordt mjj de ziet ge nog niets, mijnheer niets maar wacht, daar zie Nauwelyks is 't gevaar voor een staking in de mijnen van Wales bezworen of in't Noorden van Groot-Brittannie dreigt nieuwe strijd. De mijndirecties der mijnen in Schotland hebben tegen einde dezer een aanzienlijke loons- verlaging aangekondigd (121/2 procent), waarop het uitvoerend comite der Schotsche mijnwer- kers antwoordde met 'n aanbeveling aan de werklieden om den arbeid neer te leggen. 29 dezer zou de staking ingaan en men wil trach- ten de algemeene staking in Engeland op touw te zetten. De kwestie zal den 15en dezer aan het oordeel van den bond van Engelsche myu- werkers te Louden worden onderworpen. 't Gist overigens in bijna alle myndistricten de invoering van den wettelijken 8-urendag heeft verzet uitgelokt. In Noord-Stafiordshire brak 'n conflict uit tusschen mijnjongens en de directie. De eersten trachtten overal de mijn- werkers over te balen 't werk neer te leggen. Botsingen met de politie bleven niet uit. Ver- scheidene stakers zjjn in hechtenis genomen. In houth-Yorkshire zijn door de mijnjongens- staking 15000 man werkloos. De verliezen loopen al in de tienduizenden. Czaar Nikolaas heeft de Poltawa-feesten ge- opend, die gevierd worden ter herdenking van den slag bij Poltawa, waarin Peter de Groote den Zweedschen Koning Karel XII versloeg. Elke vyandige betooging tegen Zweden is uitge- sloten, want de Czaar heeft door zijn bezoek aan Koning Gustaaf dezer dagen bewezen de Zweden een goed hart toe te dragen. De Czaar begaf zich van het station, tusschen dubbele rijen soldaten door, naar het slagveld 5000 man troepen, o. a. het Preobrajensky- regiment stonden langs den weg geschaard. De Czaar passeerde verscheidene triomfbogen dat ook van de zjjde der prairie een talrijke bende Apachen naderde. z/Dus een aanval van twee kanten," verklaarde Larnon, //die eene afdeeling is van plan met den boomstam de poort open te loopen, de andere wil waarschijnlijk over de palissaden heen- klimmen." z/Gelukt het plan dan dringen de Apachen bijna gelijktijdig van twee kanten binnen." zi/Wij zullen nu onze strijdkrachten in twee deelen splitsen." '/I^ belast u met de verdediging aan de prairiezijde terwijl ik die aan de zijde van de poort op mij neem." z/Op uw post De kolonisten vereenigden zich op beide punten. Charles Larnon en zijn mannen konden al spoedig de Apachen met den boomstam onder scheiden. Hij liet ze dicht naby komen en comman- deerde toen vuur. Dit salvo doodde en verwondde eenige Apachen. De overigen lieten terstond den stam val- len, wierpen zich op den grond en kropen be- bendig tot vlak beneden de palissaden. Het was duidelijk, dat ze gehoopt hadden de kolonisten, te overrompelen en toen de wei- gericbte schoten het tegendeel bewezen, deden ze geen pogingen meer om hun boomstam te gebruiken. Het gelukte aan de meesten der over den grond kruipende Indianen zich buiten bereik der kogels te stellen onder de palissaden. Nu begon het geweervuur zich van den an- en woonde een zielemis bij, welke bij het Zweden-gedenkteeken voor Peter den Groote werd opgedragen. Daarop defileerden de regi- menten, die in 1709 in den slag bij Poltawa de overwinning bevochten, voorbij den Czaar, die met geestdriftige toejuichingen werd begroet. Later had de plechtige onthnlling van het ge- denkteeken voor den verdediger van Poltawa in 1709, den kolonel Kelin, in tegenwoordig- heid van den Czaar plaats. Tengevolge van bet incident Caillaux-Bos had een duel plaats op 't schietterein te Vin- cennes. Er werd op 't pistool geduelleerd op 25 pas afstand. 't Liep vreedzaam at, zooals bijna elk Fransch tweegevechtaan weerszijden werden 2 kogels gewisseld 4 gaten werden in de lucht geschoten. De tegenstanders hebben zich niet verzoend. Het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft het tariefwetsontwerp, zooals dit door den Senaat werd gewijzigd, in behandeling ge nomen en na een levendig debat besloten het ontwerp te verwijzen naar een vereenigde com- missie uit de twee Kamers. Niet alleen demokraten, maar vele republi- keinen, hebben gezegd, dat het wetsontwerp, zooals dit van den Senaat gekomen is, inbreuk maakte op de belofte der republikeinsche party. Uit Teheran wordt gemeld dat 2000 man Russische troepen te Enzeli aan wal gingen en op weg zijn naar de Perzische hoofdstad. Men gelooft dat de opmarsch der Russen het binnendringen der Bachtiaren te Teheran zal beletten. De nationalisten hebben zich thans met de Bachtiaren voor Teheran vereenigd. De Engelsche regeering zal, naar lord Grey dezer dagen verklaarde, geen verzet bieden tegen de zending der Russische troepen. De Engelsch-Russische conventie is niet geschonden en 't is zelfs mogelyk, verklaarde Grey, dat Teheran bezet zal worden. Het schijnt dus, dat de bezetting van de noordelijke helft van Perzie door Rusland een uitgemaakte zaak is en te Londen wordt goedgekeurd TER NEUZEN, 12 Juli 1909. Bij de directe belastingen, invoerrechten en aecijnzen zijn benoemd ingang 1 dezer tot kommies te water 2e kl. te Ter Neuzen, F. A. Doppegieter. Ingang 16 dezer: tot kommies- verificateur te Ter Neuzen (tijd.), R. Schaafsma, kommies 2e kl. te Winterswijk. deren kant te doen hooren, doch niet in salvo's maar slechts met enkele tusschenpoozen. Charles Larnon beval nu de helft zijner manschappen op de plaats te blijven en ieder hoofd weg te schieteu, dat zich boven de pa lissaden zou vertoonen met de andere helft snelde hij Jacques Leroy te hulp. XIII Deze had een veel moeielijker post. De Indianen, die hier den aanval beproefden, sleepten geen boomstam mede en konden daar- om kruipend nabij te komen, Ofschoon het prairiegras hier niet hoog stond, kon men in de duisternis de bruine licbamen nauwelijks onderscheiden. Toen het geweervuur, waarmede Charles Larnon hunne stamgenooten begroette weer- klonk, werden de Indianen in de prairie on- rustig. Ze verstrooiden zich en naderden man voor man de palissaden. Er waren zeker meer dan tweehonderd man. z/leder neme een man voor zijn rekening en geve vuur 1" schreeuwde Jacques Leroy nu. De geweerschoten volgden elkaar no snel op, doch vele misten. Met verlies van hoogstens tien man, lieten de Apachen zich weder langs de palissaden glyden en moedeloos keek Leroy naar Charles Larnon, die met zijne lieden naderby kwam. #Een beroerde boel," zeide Leroy grommend, z/wie kan voor dit en dat een lichaam raken, dat rechtuit in het gras ligt, by zulk een duis ternis. Nu staat de geheele bende onder aan Jl. Zaterdagavond, ongeveer 7 ure, waren vele belangstellenden aanwezig op het terrein in de nieuwe straat achter de Verbindingsstraat, teneinde by te wonen de plechtige eerste steen- legging van het gebouw voor de Chr. Jonge- lingsvereeniging //Bidt en Werkt" alhier met hare verschillende afdeelingen. Minder goede ervaringen met het thans ge- bruikt wordende lokaal deden deze vereeniging reeds lang uitzien naar de mogelijkheid om in het bezit van een eigen, voor bet doel meer geschikt lokaal te geraken, doch de financien bleken daarvoor steeds een bezwaar. Voor eenige maanden echter kwam er meer hoop en durfde men het er op aansturen om tot uit- voering van den lang gekoesterden wensch over te gaan. De vooruitzicbten waren eenigszins gunstiger en met de hulp van ingtezetenen en belangstellenden van buiten de gemeente, is men tot de uitvoering overgegaan. De ontvangen steun was echter niet van dien aard, dat men tot de stichting van een lokaal kon overgaan, dat aan eene groote menigte onderdak kan verzekeren. Naar berekening zullen daarin circa 250 personen plaats kunnen vinden. Alvorens tot het leggen van den eersten steen over te gaan, werd het woord gevoerd door den voorzitter der vereeniging, den heer B. N. van Dyke, die er zich in verhengde dat einde- lyk de dag, het nur, aangebroken was, dat de eerste steen zou worden gelegd. Hij zette verder uiteen dat dit gebouw niet zal zijn eene kerk, maar een //Bethel" (Gods Huis) waar in Gods naam Gods dienaren Gods woord zullen bespreken, een huis waarin niet alleen jonge- lingen zullen samenkomen, maar ook knapen, Zondagschoolkinderen, ook de zangvereeniging zal daarin God loven, voorts vinden daarin de werklieden hun tehuis, alsook de geheelont- houders, die alien zullen daar hun toevlucht nemen, zijn daar welkom. Vervolgens wees spreker de leden op-2 Kron. 6 20. Heere, doe Uwe oogen open, dag en nacht, over dit huis. Medegedeeld werd dat de Ter Neuzensche vereeniging eene afdeeling is van het Ned. Jong. Verbond, dat 511 afdeelingen telt met 10.121 leden, 204 Knapenvereenigingen, met 5236 leden, 127 Zondagsscholen, met 130.808 kinderen. Nog bleek dat dit het 36e gebouw was van dezen aard, dat werd gesticht. De Voorzitter ging hierna over tot het leggen van den eersten steen, waarna den aanwezigen werd verzocht te zingen Psalm 103 1. Hierna werd nog het woord gevoerd doorde heeren J. P. Vercauteren en F. van Strien, als de palissaden en zint op een of andere streek." z/Wij moeten ieder op gelijken afstand post vatten." Dat deden de kolonisten in bange verwachting van de dingen, die komen zouden. z/Als we maar wisten wat de Roodhuiden in bet schild voerden," zeide Charles Larnon be- zorgd tot Leroy. //Vermoedelijk hebben zij zich op de wijze geposteerd als wij. Als mijne berekeningen goed zijn, zult ge terstond een eigenaardig tooneel bij wonen." Nauwelijks had hij deze woorden uitgesproken, of er liet zich een afschuwelijk gehuil hooren en tegelijkertjjd verscbenen van alle kanten Apachen, die zich op de schouders hunner stamgenooten staande, over de palissaden wilden werken. //Vuur schreeuwde Leroy met zijne sten- torstem, die van het eene eind tot het andere weerklonk. Het eerste salvo wierp een vierde deel van de aanvallers terug, doch uiettemin zouden ze in het volgende oogenblik zich binnen de om- heiniog bevonden hebben, als zich niet plot- seling een onverwacbte hindernis had voorge- daan in den vorm der groote en sterke spijkers. (Wordt vervolgd). Pit bind renchIJnt Baarnlaif. Woensdag- en lrgifagayond, nltyesonrterd op feentdarcD. lilj de Fiona P*. M. WAX BB 8ASBE Its Ter Sifmen. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelezen de brief van den heer Militie-Commissaris in Zeeland van den 7en Juli 1909, no. 60, roepen bij deze op den verlofganger der Nationale Militie van de lichtiDg 1905, lotingsnummer 38, van het 3e regiment infanterie behoorende tot deze gemeente, om op Uonderdaif den 89 Juli aanntaande, des ▼oormiddagfs tusschen 9 en 115 iiur ten huize van den [Militie- Commissaris te Middelburg Rotterdamsche kade 0'^c245) voor genoemden Militie-Commissaris te verschijnen, in uniform gekleed en voorzien van al de door hem van het korps medegebrachte kleeding- en equipementstukken en zakboekje, tot het maken van na-inspectie, zullende hij bij niet-verschijning denadeelige gevolgen zich zelven te wijten hebben. Ter Neuzen, 10 Jnli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Oe Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat op van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de hersteniming zal geschieden ter vervulling van drie plaatsen in den Gemeenteraad. De cacdidaten, in alphabetische volgorde, zijn Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende /Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangeuisstraf van ten hoogste EEN JAAR." Ter Neuzen, 9 Juli 1909. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN makeu bekend, dat een afschrift van het pmees-verbaal, vermeldende den uitslag der op 9 Juli 1909 gehonden stemming, ter verkiezing van vijf ledcn van den Gemeenteraad, is aangeplakt en voor een, ieder ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt. Ter Neuzen, 9 Juli 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1