I A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Commissie voor de Middenstands-Enquete. No. 5318. Zaterda^r 26 Juni 1909. 49e Jaargang. Bekendmaking. PAARDEN- en VEEMARKT 60 40. tegen T Per ABONNEMENT drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post /U 0 Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. BEBSTE BI Burgemeester en Wethouders vanZAAMSL AG, brengen ter algemeene kennis A., dat de gewone jaarlijksche in deze gemeente zal plaats heoben op Don* derdag den I Juli 1909, aanvangende des voormiddags ten 9- en eindigende des namid- dags ten 3 ure dat iedere eigenaar of aanbrenger van vee zal verplicht zijn dadelijk bij zijn aankomst zich bij den Marktmeester aan te melden tot opgaaf van het aantal, de soort en den ouderdom van de door hem ter markt gebrachte dieren dat geen ander dan gezond vee ter markt zal worden toegelaten dat onmiddellijk na het sluiten der markt de navolgende premien zullen worden uitgereikt 1». Voor het grootste getal paarden van een eigenaar ter markt gebracht, doch minstens 5 stuks f 4, 2°. Yoor het grootste getal hoornvee als voren 4 3o. grootste getal varkens als voren 2,- 4°. r ,1 schoonste Merriepaard van 4 jaar of ouder le prijs een verguld zilveren medaille en 3,- 2e prijs 6, 5o. schoonste Merriepaard van 3 jaar oudle prijs een verguld zil veren medaille en 1,50 2e pi'ijs 3,- 6o. 1, schoonste paard van 2 jaar oud le prijs 3- 7o. 2e prijs 2.— n v schoonste paard van 1 jaar oud 2,50 8o. schoonste veulen ge- boren in 1909 2,50 9o. de schoonste baatgevende of kalfdragende koe le prijs 4— 10o. 2e prijs 2,50 u vetste koe, vaars, os of stier le prijs 4,- 2e prijs 2,50 Geen bekroning kan plaats hebben voor dieren na 11 uven voormiddag, ter markt gebracht. B. dat de kermis zal worden gehouden te beginnen Donderdag I- en eindigende Zaterdag 3 Juli aanstaande. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WORTMAN, Voorzitter. M. DE JONGE, Wethouder. Zaamslag, 14 Juni '09. Onder bovenstaand opschrift schrijft de Tele' graaf Moeilijke dagen voor een neutraal blad. Aloet je de rechtsche vrienden gelooven, dan het vaderland thans van den wissen onder- een vrij-liberaal, een vrijzinnig-democraat, een verhouding gang gered, en luister je naar linkache collega's, dan is de jammer en de ellende niet te overzien. Laat ons dus nuchter blijven en met een oor- deel wachten tot de nieuwe aanslagbiljetten worden uitgereikt. Voorloopig zp geconstateerd, dat de meerder- heid van tien rechts, thans bij de herstemmingen aangegroeid is tot 20, dewelke zeer voldoende is om te regeeren, zoodat ten minste deze regeering voor een eventueel niets-doen een andere verontschuldiging moet vinden dan het eeuwigewp zitten om of in het doode punt. Bovendien beschikt zij over een gelijk gezinde Eerste Kamer. Er kan dus geregeerd worden. Eindelijk weer na zooveel jaar. Maar of er geregeerd zal worden met een meerderheid, waarvan een deel liefst achteruit krabt, een ander deel bij voorkeur met manhaftige houding de pas markeert en de rest gaarne vooruit zou willen „Politik ist eine eminent praktisehe Wissen- schaft", heeft Bismarck eens gezegd, en ach, wij hebben in ons land zoo zeer behoefte aan practische politici. Of er in deze nieuwe Earner te vinden zullen zijn De uitslag geeft aanleiding tot de volgende statistische beschouwingen In de vorige Kamer was de links tegen rechts, 5149. De sterkte, verdeeld in rechts tegen links zal in de nieuwe Kamer zijn 6040. De rechterzjjde heeft alzoo een meerderheid van 20 stemmen. In de vorige Kamer was de stand der partijen aldus Unie-liberalen 24 Vrije-liberalen9 Vrijz.-dem11 Soc.-dem7 Roomsch-Kath25 Antirev15 Christ.-hist9 Deze partijen komen in de volgende sterkte in de nieuwe Kamer Unie-liberalen (5.verloren, 2 gewonnen) Vrij-liberalen (5 verloren, niets gewonnen) Vrijz.-dem. (5 verloren, 2 gewonnen) Soc.-dem. (3 verloren, 3 gewonnen) R.-Kath. (niets gewonnen, niets verloren) Antirev. (een verloren, 9 gewonnen) Christ.-hist. (niets verloren, 3 gewonnen) De grootste winst van de kerkelijke partijen is behaald door de antirevolutionnairen. Zp wonnen Amsterdam VII en VIII, Utrecht U, Enschede, Kampen, Enkhuizen, Gorinchem, Rotterdam IV en V, en verloren Ede aan de christ.-historischen. De R.-K. bleven op dezelfde sterkte. De christ.-historischen wonnen Amsterdam 11, Haarlem en Ede, en verloren geen enkel district, De unie-liberalen raakten aan de antirev. kwijt Kampen, Enkhuizen, Gorinchem, stonden Zuidhorn aan de vrijz.-dem. af, veroverden op de soc.-dem. Hoogezand en Schoterland en kregen Den Helder in ruil voor Zuidhorn De vrijz.-dem. verloren aan de soc.-dem. Amsterdam IX en Den Haag I, doch kregen daarvoor Zuidhorn en Oostburg in de plaats. Aan de antirev. verloren zij Amsterdam VIII en Rotterdam V. De soc.-dem. raakten Enschede, Schoterland en Hoogezand kwijt, doch veroverden Den Haagl, Amsterdam IX en Zaandam, waardoor zij op dezelfde getalsterkte bleven. Het meest gehaveud komen de vrij-liberalen uit den strijd Zij verliezen Haarlem, Amsterdam VII, Utrecht 11, Rotterdam IV en stonden Oostburg aan de vrijz.-dem. af. Zij komen als de meest gedunde fractie in de Kamer terug. Behalve Gorinchem, Enkhuizen, Amsterdam VII, Amsterdam VIII, Enschede en Kampen, die reeds bij den eersten stormloop vielen, werden bij de herstemmingen door rechts nog gewonnen Amsterdam II, Rotterdam IV en V, Utrecht II en Haarlem, die onderscheidenlijk vertegenwoordigd wareu door een unie-liberaal 21 4 8 7 25 23 12 vrij-liberaal en een vrij-liberaal. Mr. Goeman Borgesius is gered - op t nippertje, terwjjl het jonge veulen der S. D. A. P., de rumoerige heer Duijs, in Zaandam in de plaats van de unie-liberaal gekozen werd. De heer Ter Laan, die het in Hoogezand aflegde tegen Mr. Rink, veroverde Den Haagl op den zeer stil en even diep zwijgenden heer Krap, terwijl de voorzitter der pas overleden tamer, Jhr. Roell, met een 400 stemmen viel in Utrecht 11. Een dergelijk voorzitter had een beter lot verdiend en wij kunnen ons voorstellen dat in sommige landen dergelijke hondsche baantjes scbitterend bezoldigd worden. Schoterland verliezen de sociaal-democraten aan Mr. De Meester, die ook in Den Helder gekozen is. Geruchten gaan dat in een dezer districten de heer Piet Nolting gesteld zal worden. In het belang van Neerlands biljard- spelers is dit vuriglijk te hopen. De vrijzinnig-democraten hebben hun Treub, Bos, Schmidt en Ketelaar behouden, en in Zuidhorn een zetel gewonnen. Onder de gekozen unie-liberalen zijn twee krachtige figuren als de heeren Thomson en Van Doorn, die wij niet gaarne in de Kamer zouden gemist hebben. En nu kunnen de heeren met z'n honderden weer aan 't praten gaan tot over vier jaar Voor de antirevolutionnaire partij nemen de volgende nieuwe Kamerleden zitting G. A. A. Middelberg, W. de Vlugt, N. Ooster- haan, G. Elhorst, F. A. C. v. Lynden van Sandenburg, J. H. Blum, H. Colijn, J. I. Heemskerk, Mr. A. de Jong en J. S. F. van Hoogstraten. De nieuwe afgevaardigden die voor de Chris- telijk-historische partij zitting nemen, zijn de volgende J. R. Snoeck Henkemans, Jhr. G. J. A. Schim- melpenninck en Jhr. Mr. F. K. van Lennep. De unie-liberalen vaardigen 3 nieuwe leden af P. J. de Kanter, Air. H. Th. de Meester en Mr. P. Rink. Tot de vrijzinnig-democratische partij behooren de twee nieuwe afgevaardigden E. H. Teenstra en G. A. Vorsterman van Oyen. De sociaal-democratische partij ten slotte vaardigt als nieuwe leden af W. H. Vliegen en J. E. W. Duys. In de nieuwe Kamer keeren vooreerst niet terug de volgende heeren, die zich niet herkies- baar gesteld hadden G. Zijlma, Air. J. Schokking, G. van der Zwaag, K. Reijne, Jhr. S. van Citters, Mr. Z. van der Bergh, K. de Boer Czn, S. van der Bergh Jr., P. R. Alees, S. M. H. van Gijn, Mr. N. G. Pierson, Mr. C. Lucasseen Mr. P. 0. J. Hennequin Wei hadden zich herkiesbaar gesteld maar werden niet gekozen van de vrp-liberale partij de heeren C. Lely, Jhr. Air. F. W. van Styrum, Dr. C. F. J. Blooker, Jhr. Mr. J. Roell en A. Plate. Van de vrijzinnig-democraten sneuvelden bij de verkiezingen de heeren Air. C. Th. van Deventer en P. Nolting Van de sociaal-democraten werd niet herkozen de heer H. H. van Kol. Provinciale Staten van Zeeland. in hun voorstel ten opzichte van de verzoe ken van het bestuur der IJzendijksche Stoom- tramwegmaatschappij en van de stoomtram- maatschappij BreskensMaldeghemom renteloos voorschot voor stoomtramwegen in Zeeuwsch Vlaanderen zeggen Gedep. Staten o.a. Het door de Stoomtrammaatschappij Bres kensMaldeghem ontworpen plan voor een tramweg van Breskens naar Ter Neuzen is voornamelijk tengevolge van den ontworpen dijk door den Brakman, in verhouding tot de lengte van den weg, on-evenredig kostbaarde aanleg is geraamd per kilometer op 53,000 tegen 34,500 voor den door delJzendijk sche Stoomtramwegmaatschappij ontworpen tramweg de lijn zal slechts weinig gemeenten verbinden en kan niet geacbt worden in eene bepaalde behoefte te voorzien, daar de wensch naar eene verbinding tusschen de beide deelen van Zeeuwsch-Vlaanderen meer het zuiden geldt waar de twee deelen aan deelen aan elkander grenzen, dan de hier gekozen richting naar het noorden. Naar het schjjnt, heeft de Stoomtramweg maatschappij BreskensMaldeghem zich eene sneWerbinding tusschen Ter Neuzen over Bres- tens naar Vlissingen voorgesteld. De provin ciale stoombooten zullen echter steeds de voor keur genieten voor de gemeenschap tusschen Ter Neuzen en Vlissingen, omdat men er meestal sneller, dikwijls ook goedkooper en gemakkelijker, zal komen, daar het tweemaal overladen of overstappen vermeden wordt. Verder moet het waarschijnlijk worden ge- acht, dat tegen eene afdamming van den Brak man, waardoor de haven aan de isabellasluis zou vervallen, vanwege de Belgische Regeering overwegende bezwaren zullen bestaan. Verdient om deze redenen het ontworpen plan voor een tramweg van Breskens naai Ter Neuzen op zich zelf reeds geene aanbeve- ling, het kan bovendien in geen geval voor een renteloos voorschot van de provincie in aan- merking komen, nu de belanghebbende ge meenten en polders ten eenenmale in gebreke zijn gebleven eenig subsidie aan dit plan te verleenen. Aan de volgens het besluit der Staten van 12 Juli 1907 te stellen voo'rwaarde, dat door belanghebbenden bijdragen verzekerd worden, is dus niet voldaan. Voor het- door de IJzendijksche stoomtram wegmaatschappij ontworpen plan van aanleg van tramwegen bestaat wel de noodige belang- stelling bij de naast-betrokkeneu, niet alleen blijkende uit de tot de Staten gerichte adressen, maar vooral uit de toegezegde bijdragen welke per kilometer tramweg meer bedragen dan tot dusver voor eenige andere dergelijke onderneming het geval was. Zooals in het ambtsbericht van den hoofdingenieur van den Provincialen Water- staat van 31 Augustus 1908 wordt herinnerd, bedroegen de bijdragen van de naast-betrokkenen bij de tot dusver gesubsidieerde tramwegen van 1852 tot 2533 per kilometer, terwijl thans eene bijdrage van J 2941 per kilometer is verleend. Gedep. Staten kunnen zich die groote belang- stelling wel verklaren. Een blik op de kaart doet zien, dat de IJzendijksche stoomtramweg maatschappij in verband met de ontworpen tram Hontenisse—Selzaete en afgezien van de nog aanhangige aanvragen voor trammeu van Breskens naar de Belgische grens, in de richting van Knocke, en van Cadzand naar Oostburg aan alle behoeften van de streek voldoet. Doelmatige tramverbindingen zijn tegen- woordig voor de ontwikkeling van een streek eene levensbehoefte, in Zeeland meer nog dan elders, wegens het natuurlijke isolement van de verschillende deelen. Voor de intensieve cultuur van den grond, welke thans allerwege meer en meer op den voorgrond treedt, is aausluiting van alle onderdeelen aan een openbaar vervoermiddel een vereischte, en niet minder is dit eene onmisbare voorwaarde voor het ontstaan de ontwikkeling van nijverheid en handel en Aanleg van trammen, overal waar dit noodig is, komt langzaam, maar zeker aan de algemeene welvaart ten nutte, zooals de aanleg van kunst- wegen dit te zijner tijd gedaan heeft, en even goed als de provincie groote offers gebracht heeft voor het verkrijgen van een aansluitend net van kunstwegen, behoort zij, naar het inzien van Gedep. Staten, niet terug te deinzen, om hetzelfdete doen, voor een volledig tramwegennet. Gedep. Staten bezigen met opzet deze laatste uitdrukking, want men vergete niet dat de tegenwoordige aanvraag slechts een schakel in de keten van het geheel is. door andere aan vragen is voorafgegaan en door wederom andere zal gevolgd worden. Reeds werden tramwegen aangelegd of subsidien toegezegd in Schouwen, Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen en zijn adressen om een renteloos voorschot ingekomen voor eene lijn van Breskens over Cadzand naar Knocke en voor eene verbinding van Cadzand Zuidzande met Oostburgen het is te dat vroeg of laat plannen zullen over voorzien, J. VAW »K 8AWBK te TerSeu«en. Dit blad verschljnt nuHndag-, lVoenndaK- en l'rijdagavond, oltsrezonderil op Feertdagen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, noodigen bij deze alien, die behooren tot den handel- drijvenden en industrieelen middensland uittot bijwoning eener vergadering, te houden op Zaterdag 3 Juli a. s., des voormiddags te elf uur op bet Raadhuis. In die vergadering zal door de Commissie voor de Middenstands-enqutRe het doel en de omvang van een in te stellen onderzoek naar den toestand van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand worden toegelicht. Tevens zal bij die gelegenheid de installatie van den enqu&tenr voor deze gemeente plaats hebben. Ter Neuzen, 24 Juni 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. 6EILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. 0 0 0 0 0 1/ 0 0 0 0 0 0 0 if 0 ft H 0 It ft is

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1