A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5317. Donderdag: 24 Juni 1909. 49e Jaargang. Buitenland. FETJILLETON. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor bet overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Omtrent de Kreta-kwestie is nog geen be- slissing getroffen de 4 beschermende mogend- heden zijn 't nog niet eens over de ontruiming van bet eiland. Terwijl Engeland en Rusland vast besloten zijn hun troepen terug te roepen, overwegen Frankrijk en ltalie nog of bet bp den huidigen toestand in Turkije wel geraden is, het besluit tot terugroeping, dat reeds een jaar geleden onder geheel andere omstandigheden werd genomen, thans uit te voeren. Op een punt echter zijn de mogendheden het eens, nl. dat de souvereiniteit van Turkpe geerbiedigd moet worden. De Porte heeft dan ook een machtig wapen in de hand om de mogendheden te dwingen haar te helpen, want in een nota van 1898 hebben zij de verplichting op zich genomen om ten alien tijde het oppergezag van Turkije op Kreta te erkennen. De christenbevolking op het eiland vreest voor onlusten, indien de politieke toestand van Kreta niet geregeld is voordat de internationale troepen vertrekken. De komst van de Turksche vloot zou een opstand kunnenuitlokken. DeMohammedaanscheminder- heid der bevolking houdt zich kalm. De Italiaansche troepen zullen, naar de »Times" meldt, vo6r 27 Juli Kreta ontruimen omtrent 't vertrek van de Britsche troepen is nog geen datum bekend. Volgens te Madrid aangekomen bericht is Don Carlos, de Spaansche troonpretendent, ernstig ziek. Carlos zou op een van zijn villa's in ltalie door een beroerte getroffen en ten deele verlamd zijnook zou hij de spraak hebben verloren. In monarchale kringen wrijft men zich reeds de handen, nu deze gevaarlijke tegenstander spoedig zal verdwijnen. Na Carlos' dood zal de Carlistenpartij, die door onderlinge twisten zeer verzwakt is, voorgoed opdoeken, want de zoon van Carlos bezit geen invloed om een machtige partij te vormen. Een twintigtal leden van de Russische Doema brengen op dit oogenblik een bezoek aan Londen. Onder hen zijn prins Troebetzkoj, lid van den Rijksraad, Chomjakoff, Doema-voorzitter, graaf Bobrinsky, leider van de gematigde rechterzijde, Goetsjkoff, leider der Octobristen, en Miljoekoff, leider van de grondwettige demokraten. Van- daag zullen de Russen de gasten zijn van de interparlementaire groep in het lagerhuis. Ongemoeid bereikten de Apachen het blokhuis en een hevige stoot met den boomstam deed de deur trillen. Een tweede stoot, door meer- dere gevolgd, deed die in splinters vliegen. De voorste Indiaan met Ninette aan zijn zijde, stormde, door de anderen gevolgd, naar binnen. Met een wel gericht schot velde Charles Larnon den voorste neder, doch de overigen, daardoor nog meer verbitterd drongen op hem aan. Met de revolver in de hand wachtte hij de aanvallers af. Om de nu volgende gebeurtenissen te be- grijpen, moeten wij ons weder naar Libreville verplaatsen. i De echtgenoote van den ouden Pierre was eene zeer verstandige en kloeke vrouw. Toen er een uur verstreken was en noch haar man noch Ninette terugkeerde begat zij zich naar den heer Bouleau, den geestelijke der kolonie. Zij vond hem in gezelschap van Jacques Leroy, den bonthandelaar, een breedgeschou- derd en krachtig man, van middelbare grootte, die reeds veel in zijn leven ondervonden had en sedert jaren in de wildernissen rondzwierf om handel te drijven en te jagen. De beide mannen hoorden haar verhaal aan en bij het eind daarvan riep Jacques Leroy zonder de aanwezigheid van den geestelijke het Dit bezoek is een voorlooper van het Czaren- bezoek, waartegen in socialistische kringen heftig gefulmineerd wordt. Keir Hardie, de leider van de Labour-partij, verklaarde in een rede, dat de Czaar in de straten zou worden uitgefloten, indien hij het waagde in Engeland aan wal te gaan. Afgekeurd werd het officieele karakter, dat aan het bezoek wordt gehecht. Chomjakoff, de voorzitter der Doema, onder- vraagd over het Czarenbezoek. verklaarde dat in Rusland geen beteekenis wordt gehecht aan 't protest van de Labour-partij. Overigens denkt de Czaar er uiet aan om naar Londen te komen, maar bezoekt den Koning te Covves. In het Britsche Lagerhuis is de beraadslaging over de grond- en de iukomsten-belastingen begonnen. Verwacht wordt dat er heftige oppo site tegen gevoerd zal worden. Het Kabinet zal naar verluidt, spoedig de 4 voorwaardelijk toegestane Dreadnoughts op sta- pel laten zetten. Het type dezer schepen zal alweer grooter zijn dan 't vorige. Zij zullen 20 meter langer zijn dan het Neptune-type, dat 180 meters lang is. in plants van 10 12duims- kanonnen, die 850 pondsgranaten afschieten, zullen de nieuwe Dreadnoughts een wapening van 10 kanonnen van 13,5 duim krijgen, die 1250 pondsgranaten kunnen werpen. Tonnen- maat tusschen de 25,000 en 26,000. De vergrooting van de Dreadnoughts is noodzakelijk geworden door den vooruitgang, die in het buitenland valt waar te nemen. De Vereenigde Staten hebben al een plan onderhanden voor een oorlogsschip van 26.000 ton met 10 stukken van 12 duim, en in Duitsch- land moet een super-Dreadnought in de maak zijn met 12 kanonnen van 12 duim. Natuur- lijk krijgen de nieuwe schepen ook weer een dikker pantser dan de oude Dreadnoughts. Om aan de schade, door de aardbeving in Zuid-Frankrijk, die rond 8 millioen gulden be- draagt, tegemoet te komen, zal de regeering een krediet van 9 ton aanvragen. Tevens zal aan het geteisterde land op gemakkelijke voor- waarden geld verschaft worden. De reis van de //Zeppelin II" naar Berlijn zal, naar 't //Tageblatt" vernam, 26 Augustus plaats hebben. Graaf Zeppelin heeft in een brief aan den Keizer dien datum voor den grooten tocht opgegeven. allerminst in aanmerking te nemen haar toe //Alle duivels, menscb, als ik lomp ware, zou ik je zeggen, dat je waarde echtgenoot de domste kerel was, die deze schoone aarde ooit betrad *En waarom dat z/Waarom vraag je nog!" v Daar hjj den wensch van een onervaren kind vervulde, in plaats van ons of dezen eer- waarden heer van het lange uitblijven van mijnheer Larnon kennis te geven. Sedert bijna een uur breken wij ons het hoofd, om de oor- zaak ie weten van een pistoolschot, dat daar- ginds in het woud viel. Deze eerwaarde heer en de andere kolonisten beweren wel dat ik mij vergist heb daar zij niets gehoord hebben, doch ik laat mij hangen als het niet waar is." »Het kan zijn, dat een jager", waagde de vrouw op te merken, ffop een stuk wild //Of op boomstammen misschien, want daar- aan is geen gebrek hier in de buurt, doch het wild is even zeldzaam in deze streken als de zon om middernacht. Dat er een schot gelost is, staat vast, even- zeer als dat Ninette en haar begeleider niet zoo lang voor hun pleizier in het bosch rondwan- delen en ik neem aan een geheel hert op te eten als het bosch niet wemelt van Roodhuiden." Met schrik staarde de vrouw den spreker aan. z/Maar waarde heer Leroy," merkte thans de predikant op, vge beneemt de vrouw van Pierre alien moed. Ik heb u ook niet tegengesproken, doch slechts het voor en tegen geopperd." //Alle eerbied voor uwe geleerdheid, eerwaarde, Prinses Juliana. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat, dank zij de natuurlijke voeding, Prinses Juliana zeer voorspoedig opgroeit en gestadig in lichaams- gewicht vooruitgaat. H. M. de Koningin beeft afwijzend beschikt op 't verzoek van Dr. W. C. Mezger, te Parijs (den zoon van den bekenden massage-specialiteit Dr. Job. Mezger, die onlangs aldaar overleed), om te Domburg de massage-praktijk te mogen uitoefenen. Door Gedep. Staten werd geadvi- seerd het verzoek af te wijzen. De Eerste Kamer der Staten-Generaal komt Maandag 28 dezer weer bijeen tot behandeling van de nog voor afdoening gereed zijnde onder- werpen. TER NEUZEN, 23 Juni 1909. A.s. Maandag 28 Juni is het 10 jaar ge leden dat de //Buiten-Societeit" alhier werd opgericht. Tijdens haar bestaan verschafte zij gedurende de zomermaanden aan hare leden met hun gezin vele genotvolle avonden Waar men in deze streken gaarne gedenk- dagen viert is het wel te verwonderen dat men te dezen opzichte nog niets daarvan vernam. Naar wij vernemen worden de kantoren van den inspecteur en den ontvanger der directe belastingen enz. alhier met ingang van Zaterdag 26 dezer overgebracht naar het pand Schutters- hofweg 9. Tevens kunnen wij mededeelen dat de inklaring der uit zee binnenkomende schepen niet meer als tot dusver in de voorhaven, maar met ingang van 1 Juli a.s. zal geschieden aan de loskade. Heden werd alhier in hetlogement //'sLands Welvaren" door den notaris Dregmans, ten ver- zoeke van de erven wed. M. Blok, in het open- baar geveild Koop 1. Een woonhuis en erf, op Java, groot 40 centiaren, en Koop 2. Een woonhuis en erf, gelegen als voren, groot 91 centiaren. Beide perceelen werden gecombineerd gekocht door W. Blok en A. Loof voor 1080. maar in de wildernis is die niets waard," her- nam de bonthandelaar wrevelig. z/Ik weet dat ge sedert jaren reeds in de wildernis leeft en meer op de hoogte der toe- standen zijt dan ik," gaf de geestelijke ten antwoord. //Wat wenscht ge nu datergedaan moet worden Ik geef u de verzekering dat de kolonisten zullen doen wat ge verlangt." //Zoo mag ik het hooren," hernam Jacques Leroy gevleid en toen nu vrouw Arval zich verwijderd had, beraadslaagden de beide mannen ijverig met elkander en lieten, toen ze het eens waren, de kolonisten bijeenroepen. Ongeveer tien minuten later waren twaalf tot de tanden gewapende mannen gereed, die in geregelde orde, onder aanvoering van Jacques Leroy, met alien spoed naar het blokhuis van Jean Houdance marcheerden. Toen zij in de onmiddellijke nabijheid van het huis waren gekomen drong een dof gekraak in hunne ooren en tegelijkertijd knalde er een schot. z/We komen juist bij tijds," riep Jacques Leroy zijn mannen toe, //de schurken, zonder twijfel zijn het Apachen, hebben de deur zooeven open geloopen. Voorwaarts Toen de kolonisten uit het boscb te voorschijn kwaraen, zagen ze een aantal halfnaakte Rood huiden voor het blokhuis heen en weer loopen, die in den roes der zegepraal hun oogen en ooren verloren schenen te hebben en de nader- komenden niet bemerkten. Plotseling klonk er een knetterend geweersalvo en een deel der Apachen, die opeengehoopt bij elkaar stonden, Bij de heden gehouden aanbesteding van de levering van brood ten behoeve van het burger- lijk armbestuur werd ingeschreven door den heer A. Scheele voor 10,73 cent per K.G.' te Ter Neuzen en 11,73 cent te Sluiskil. Voor de levering te Sluiskil werd nog inge schreven door den heer J. A. van Leuven ad 13 cent per K.G. De levering is gegund aan den heer Scheele. In de Staatscourant no. 143 is opgenomen de wet tot naturalisatie van P. Ph. van der Walle, schoenmaker, geboren te Hulst den 7 Maart 1867, wonende te Antwerpen. Hoek. Tijdens de onweersbui die Maandag- namiddag boven deze gemeente losbarstte werden de landen in den Koudepolder en een deel van den Lovenpolder door een hevigen hagelslag ge- teisterd, waardoor de te veld staande gewassen bijna totaal vernietigd werden. Van slechts enkele landbouwers waren de veldvruchten tegen hagelschade verzekerd. Zaamslag, 22 Juni. Bij de heden alhier ge houden verkiezing voor een lid van den ge- meenteraad, ter voorziening in de vaeatureontstaan door het vertrek van den heer L. J. Geelhoedt, brachten 537 kiezers hunne stem uit. Van onwaarde waren 3 biljetten. Volstrekte meer- derheid 268. Gekozen werd de heer A. de Feijter met 272 stemmen. De heer C. A. Wisse verkreeg 262 stemmen. Zaamslag, 22 Juni. Hoe meer de dag der stemming voor een lid van den gemeenteraad in de vacature, ontstaan door het vertrek van den heer Geelhoedt naderde, hoe meer het duidelijk werd, dat de strijd alhier zeer hevig zou zijn. Door de strijdende partijen werden allekrachten ingespannen om hun candidaat te doen slagen. Op den dag der stemming werden geen kosten ontzien, en de rijtuigverhuurders maakten een mooie verdienste met het afhalen der kiezers die om reden van den verren afstand als anders- zins te voec de stembus niet konden bereiken. Zelfs uit Ter Neuzen werden kiezers afgehaald. Uit een en ander blijkt, dat de Zaaraslagsche be volking niet alleen voor feestvieren geld over heeft, maar dat ook voor de verkiezingen de zakken niet gesloten blijven. Hoe meer het uur naderde, waarop de uitslag der stemming zou bekend worden, steegdenieuws- gierigheid, zelfs tot opwindens toe. Groepen mannen en ook vrouwen stonden viel kermend nederde overigen achtten het raadzaam naar 't bosch te vluchten. Onder luid hoera roepen stormden de kolo nisten het huis binnen, met Jacques Leroy aan het hoofd, doch geen bunner bemerkte dat een der vluchtende Apachen een blank meisje naar het bosch sleepte, wier hulpgeroep hij smoorde door zijn hand op haar mond te houden. Toen Jacques Leroy het vertrek binnen trad, stond hij tegenover twee personen, een blanke en een Indiaan. Het waren Charles Larnon en het opperhoofd Hiakowa. De toomelooze woede, die zich van Hiakowa meester maakte, toen hi] den man voor zich zag die onlangs bij het raadsvuur der Choc- taws zijne plannen dwarsboomde deed hem het waarschuwend geroep zijner krijgslieden in den wind slaan. Eerst wilde hij de scalp van het gehate bleekgezicht meester worden alvorens aan den terugtocht te denken. Hiakowa zag al spoedig in dat het geen ge makkelijke taak zou zijn, den jongen man neer te vellen en dat hij veeleer aan zijn eigen redding moest denken. lntusschen had Jacques Leroy den Indiaan in het oog gekregen, pakte hem in den nek en wierp hem als een bal tegen den grond. //Je schijnt je hier op jegemak tegevoelen," schreeuw- de de bontkoopman, //maar ik zal je wat anders leeren. Waar is die leelijkert nu gebleven Door de duisternis begunstigd, kroop Hiakowa langs den wand, drong door de rijen der kolo nisten heen, sprong de deur uit en verdween in het woud. Eenige kogels hem na gezonden misten hun doel. »Spaart uw kruit mannen," ISCHE (Olttivr. Bit blad vemchynt flttHndHiCi Woeoadaa- em I'rijdagnvond, milicesonderd op Fee.ldaaen. bij de Firms P. J. FAI ME SAWME te Ter Weuien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1