A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 5315. Gomengde berichten. Zaterdae: 19 •Inni 1909. 49e .laargang. te ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: oor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32% en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbuskouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt rie prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefooa No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ESBSTS BI TER NEUZEN, 18 Juni 1909. De heer G. A. Vorsterman van Oyen, ver- kozen tot lid van de Tweede Kamer voor bet district Oostburg, in plaats van den heer Mr. P. C. J. Hennequin, weid den 11 Juli 1836 geboren te Gilze-Rijen. Op 15jarigen leeftijd werd hij kweekeling aan de Christelijke Normaalschool te Nijmegen in 1854 hulponderwijzer te Nieuw-Loosdrecht en 1859 werd hij benoemd tot leeraar in de wis- en natuurkunde te Winschoten en in 1860 tot hoofd der openbare school te Aar- denburg, welke betrekking hij bekleedde tot 1901, toen hij gepensionneerd werd. De heer Vorsterman van Oyen was van 1874 1892 archivaris der gemeente Aardenburg in 1878 oprichter en secretaris van de eerste vereeniging tot aankoop van gewaarborgde meststoffen in 1882 oprichter en tot voor 4 jaren secretaris, thans voorzitter van de Maatschappij tot bevor- dering van Ooft- en Tuinbouw in het voorma- lige IV district van Zeeland in 1385 oprichter en sedert secretaris van de Maatschappij tot Onderlinge Verzekering tegen hagelschade in 1893 algemeen secretaris van de Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland. Hij is sedert 1901 secretaris van de provinciale paardenfokkerij in Zeeland sedert 1906 lid van de Provinciale Staten van Zeeland en sedert 1907 lid van den gemeenteraad te Aardenburg. Naaat hij zijn studien voltooid had, vond hij buiten de schooluren tijd om zich te bewegen op staatkundig en eeonomisch gebied. In 1873 stichtte hij Vooruit, u Weekblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen, Westelijk deel"in hetzelfde jaar richtte hij de liberale kiesvereeniging op. Van zijne hand verschenen een aantal geschrilten. In 1901 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De heer Vorsterman van Oyen zal met Dr. Knyper en Jhr. Mr. De Savornin Lohman tot de oudste Kamerleden behooren. („N. v. d. D.") Bij de openbare verpachting van perceelen schelpdieren-visscherij Woensdag te Zierikzee door den notaris J. Franke gehouden, werden o. m. pachter Zandkreek en Sloe: 23 110, 64. N. F. Pauwels, Philippine47 f 37, 26, L. de Koster, Graauw48 37, /21, N. Praet, Clinge 56 f 10, 3, W. v. Immerzeel, Graauw; 63 1, 64 68 12, 1, N. Praet, Graauw; 72 f 12, 9. F. A. llottier, Clinge79 110, 40, L. v. d. Heijden, idem 80 75, 32, F. de Mul, Philippine 81 f 85, 25, S. v. d. Heijden, Clinge 90 29U, f 130, N. Praet 93 230, 255, J. de Kever, alien Clinge; 105 260, 105, L. de Koster, Graauw; 106 f 210, 105, J. Stobbelaar, Clinge 108 f 100, 45, L. Vermont, idem; 111 100, 56, J. van Gimst Pzn., Graauw; 117 /6I0, 145, A. F. Abroscheer, Philippine; 121 125, 95, S. v. d. Heijden, Clinge; 126 410, 100, F. Goossens, Clinge127 18, 5, C. de Bruyu, idem 128 20, 13, J. A. van Gimst, Graauw 141 90, 40, E. A. de Mul, Philippine; 142 110, 29, F. C. Praet, Clinge; 145 145, 33, F. de Mul, Philip pine 146 56, 60, F. Ivens, Graauw 157 f 45, 23, F. A. Praet, CliDge158 85, 23, E. A. de Mul159 85, 40, Tb. Rammeloo 160 155, 49, F. Rammeloo Nzn.,; 161 /50, /36, dezelfde; 162, /49, A. F. Abroscheer163 f 1, f 60, P. B. Ram meloo 164 ff 59, J. P. Dhooge165 1, 94, G. G. Rammeloo; 194 55, 57, dezelfde, alien Philippine. Ooster-Schelde 519 200, 180, F. Ram meloo 534 1, 1, E. A. de Mul; 579 22, 30, Ph. E. Praet, Clinge597 670, 415, X. Rammeloo-Kusse, Philippine 599 Het eerste cijfer dnidt aan het perceel, het tweede de oitde pacht, en het derde de nieuwe. 570. f 300, P. de Haan, Graauw 645 25. f 1, F. Pauwels, Clinge652 25, 653 25, 1, Th. Praet, idem 655 25, 3, J. F. Vermeerssen, Clinge. De door het gerechtshof te 's Hage tot 18 maanden veroordeelde P. J. R., suikerbie- tenagent, voorheen te IJzendijke, laatstelijk wonende te Vlissingen bekeud wegens het verduisteren van een groote som gelds ten nadeele van een suikerpeeenfabrikaut in Belgie heeft de vlucht naar het buitenland genomen. Zaamslag, 17 Juni. Het zal wel een groote zeldzaamheid zijn een bijna 9ljarige grijsaard nog in het aardappelenveld te zien werken. De arbeider Andries Cornelissen, tevens de oudste inwoner dezer gemeente ziet men dezer dagen op dien hoogen leeftijd die werkzaamheden verrichten. Onnoodig te zeggen dat hij zich nog kras gevoelt. Axel, 17 Juni. Hedennamiddag werd het stoffelijk overschot van den heer B. van Ruijven op de algemeene begraafplaats ter aarde besteld. Behalve de familie en vrienden werd het lijk gevolgddoor de onderwijzers der openbare school, die der Rijks-Normaallessen, de heeren Jausen en Gratama, respectievelijk schoolopzieners in het district Middelburg en het arrondissement Ter Neuzen, den burgemeester raetden gemeente raad, het bestuur der Ned. Herv. Kerk. het be- stuur van //Steunt Elkander", het bestuur van het muziekgezelschap //Concordia". de commissie tot wering van schoolverzuim, leden der societeit »Eendracbt" en de leerlingen der Rijks-Normaal lessen en der voorbereidende klasse. Namens het Rijks schooltoezicht werd op de begraafplaats het woord gevoerd door den beer Jansen, de burgemeester sprak als hoofd der gemeente, daarna sprak de heer W. C. Imandt een afscheidswoord namens het personeel der Rijks-Normaallessen, vervolgens sprak de heer H. M. Verbruggen als intiem vriend van den overledene en als oud-onderwijzer, de heer C. Dijkwel sprak namens het personeel der open- bare school, de kweekeling Bakker namens de leerlingen der Rijks-Normaallessen terwijl ten slotte de heer H. J. Vooren nog een enkel toepasselijk woord aan de nagedachtenis van den heer Van Ruijven wijdde. Allen roemden om het zeerst de bekwaamheid, de werkzaamheid en den eenvoud die den overledene kenmerkten en niet het minst de oprecbtheid waarmede deze edele man met alien omging. De heer Tiemens, zwager van den heer Van Ruijven, dankte namens de familie voor de vele hartelijke bewijzen van belangstelling. Het Rijks schooltoezicht had een bloemstuk gezonden, terwijl nog een viertal kransen op het graf werden neergelegd, nl. van het perso neel der openbare school, van de onderwijzers der Rijksnormaallessen, van de leerlingen dier in- richting en van de leden der societeit //Eendracht". Eene talrjjke menigte was toegestroomd om van deze indrukwekkende plechtigheid getuige te zijn. Boschkapelle. Dezer dagen werd een koe "van den heer P. B. Mel zeer ongesteld de ont- boden veearts constateerde, dat het dier al gra- zende vergiftige planten had gegeten. Door de spoedige hulp is het buiten ver- wachting weer genezen. Het zoontje van den werkman J. G. liep al spelende met bet gezicht in een prikkeldraad, die langs eene weide was gespannen, waardoor eene wang op twee plaatsen werd opengereten. De eene snede liep van het oor tot den neus, de andere was maar weinig korter. Dinsdag j.l. vierde met hare familieleden zuster Alphonse (in de wereld mej. Maria Mel), geboren alhier, in het Moederhuis te Oudenbosch het 25jarig feest harer professie. De jubilaresse wijdde acbtereenvolgens te Oudenbosch, Koewacht, Gouda, Alfen en nu weer te Oudenbosch hare beste krachten aan de opvoeding der jeugd, bij welke zij zich zeer bemind wist te maken. Van harte wenschen wij, dat zuster Alphonse haar gouden jubile zal mogen beleven. Niemv Namen, 16 Juni. Heden morgen circa 10 uur, bevond zich een groote lucht- ballon boven bet dorp. Hij kwarn van de richting Westerschelde met Noord-Oosten wind. In den Prosperpolder, Belgische grens, heeft hij ruim Va uul °P Pun^ vel'toefd (in de lucht). Voorts dreef hij Zuid-West; ten elf uur, zou hij landen in den Groote Kieldrechtpolder gem. Clinge, althans hij wilde het anker neer laten, het touw was reeds naar beneden geworpen. 2 manschappeu van de brigade marechaussee kwamen op bunne rijwielen ter plaatse. De luchtreizigers vroegen in't Fransch aan iemand, wie dat waren waarop geantwoord werd (/Hol- landsche gendarmen," zoodra zij dit hoorden steeg onmiddellijk de ballon, doordat zand werd uit- geworpen. Op de Belgische grens weer willende landen, zagen zij bedoelde marechaussees en ging de ballon weer de hoogte in. Onder aan den ballon bevond zich een vierkante mand en stond onder den ballon, waarin 4 personen, vermojjdelijk Duitsche officieren, in groote zwarte letters /,Elberfeld". Borssele, 16 Juni. Heden overleed alhier de heer J. Beenhakker, secretaris en ontvanger der gemeente en ontvanger-griffier van den polder Borssele. De overledene bereikte den leeftijd van 66 jaren. Woensdagmiddag zijn te Utrecht de klee- ren van een vrouw, die een ketel kokend water van het gasconfoor wilde halen, in aanraking gekomen met de gasvlam, waardoor zij zoo hevige brandwonden aan het onderlijf opliep, dat zij aan de gevolgen daarvan overleed. De Nederlandsche grens bij Dinxperloo is Zondag door rijks- en gemeente-politie bewaakt. Het kampioenschap van Bocholt zou voor wielrijders worden verreden over 106 KM., waarbij Dinxperloo in de route viel. De politie moest nu voorkomen dat de wielrijders hun wedstrijd op Nederlandsch gebied zouden voort- zetten, wat volgens de Motorwet niet geoorloofd is. Toen de Duitsche rijders kwamen moesten ze den Nederlandschen straatweg verlaten en langs het smalle voetpad in het Pruissische Suderwick zich zien voort te bewegen. Op de steenbakkerijen langs Waal en Rijn gaat het geheel naar wensch. Er is toenemeude vraag naar steenen, zoodat in den laatsten tijd groote hoeveelheden konden verzonden worden. •Voor de arbeiders is er bijna overal volop werk. De productie bedraagt per week tot 300.000 steenen. De millioenen oude steenen, welke nog voorhanden waren, werden reeds eenige weken geleden tegen hooge prijzen opgeruimd. IZaterdagmiddag had te's Gravenhage een bewoonster van de Malakkastraat het ongeluk, in> haar bovenwoning door een lantaren te vallen, waardoor zij een snede door den bovenarm kreeg van wel 1 dM. lang en tot op het armbeen toe. Alleen thuis, vloog zij de trap af, terwijl het bloed uit den slagader uit den arm spoot. Op straat zag de gasfitter Joh. Rens, daar werkzaam, wat gaande was hij snelde op de vrouw toe, greep stevig haar arm boven de wond beet, en drukte zoo- doende den slagader dicht, waardoor de bloed- straal direct ophield. Zoo met de vrouw loopende kwarn hi) in de apotheek van de heer Lammers (Borneostraat), waar telefonisch geneeskundige hulp werd ingeroepen en verleend, waarna de patiente in een rijtuig naar het ziekenhuis werd vervoerd. De medicie waren vol lof over de tegenwoordigheid van geest van den gasfitter en noemden hem de redder van het leven der vrouw. Een stakkert. Een gebrekkige man, 58 jaar oud en niet meer tot werken in staat en door allerlei treurige omstandigheden in verval geraakt, werd anderhalf jaar geleden naar Veenhuizen gezonden. Daar kreeg hij nog een beroerte, waardoor zijn rechterhand lam werd, - en toen hij zeven maanden in het hospitaal had gelegen, was zijn tijd om en moest hij het gesticht uit, met 26 op zak uit de uitgaanskas. Hij ging naar Utrecht, waar hij familieleden dacht aan te treftenhi) vond ze niet. Hij ging met dezelfde verwach- ting naar den Haag, maar ook vergeefs. Toen dacht hij te Amsterdam in de toevlucht voor onbehuisden van den heer Jonker opgenomen te worden, maar die inrichting staat alleen open voor menschen die werken kunnen en dat kon hij niet meer. Zijn geld raakte op en hij trok naar Utrecht, om zich daar weer voor Veenhuizen te laten opnemen maar door de veranderde inzichten van de rechtbank aldaar lukte ook dit niet. //Als de commissaris me niet opneemt, big ft me niets anders over, dan me te verdrinken waren zijn woorden bij zijn vertrek uit t politie— bureau. En hij zwierf voort, tot hij in Hilver- sum onder de oogen van een politieagent drie paar sokken uit een woning wegnam en daarop zei dat hij ze weggenomen had om in de gevangenis te komen. De politiebe- arnbte was toen wel genoodzaakt, den stakkert in verzekerde bewaring te nemen. En nu, een maand later, stond hij te Amsterdam terecht. Wat nu vroeg het O. M.want voor dezen man staat geen weg open. Door zijn invalidi- teit is de Rijkswerkinrichting voor hem gesloten. En de gevangenis Een misdadige is hij niet voor het misdrijf dat hij pleegde, jH) worden veroordeeld, niet gestraft. Eisch veertien dagen. Mr. Reelfs, verdediger, verzocht de recht bank, extra clement jegens den bekl. te zijn. Zij kan de preventieve hechtenis zoodanig aftrek- ken, dat hij onmiddellijk op vrije voeten gelaten wordt. Pleiter voerde dit aan, omdat de man wel doodarm is, maar toch ee'n rijkdom bezit hij is nog nooit veroordeeld. Het O. M. achtte 't in het belang van bekl. dat hij niet onmiddellijk in vrijheid komt. opdat door den verdediger of door een ander maatregelen genomen kunnen worden dat zijn toekomst verzekerd worde, wat bij dadelijk ont- slag niet mogelijk is. i n President Mr. Meinesz tot bekl.Gesteld dat de rechtbank u in vrijheid stelt, wat moet u dan beginnen Bekl.: Ik weet 't niet. Mijn vrijheid heb ik graag, maar ik weet niet wat ik er mee doen moet. Mr. Reelfs trekt zijn verzoek om bekl. on middellijk op vrije voeten te stellen in. Het onderzeesche telegraafkabelnet der aarde is in de laatste 10 jaren in het geheel toegenomen met 594 kabels, ter gezamenlijke lengte van 163,921 KM. Het geheele kabel- bezit aan regeerings- en particuliere kabels bedraagt thans 1651 kabels met 84.155 KM. lengte (regeeringskabels) en 402 kabels met 380.697 KM. lengte (particuliere kabels), ^ter gezamenlijke waarde van naar schatting 50 millioen gulden. De kabels in eigendom van Nederland namen in die jaren toe van 1.768 tot 5 721 KM. Aan de Gare de l'Ouest te Parijs zijn dezer dagen de draden van vevschillende haltsignalen doorgesneden. Gelukkig bemerkte men bijtijds wat er gaande was, zoodat ongelukken voorkomen konden worden. Een onderzoek, dat werd ingesteld naar aan- leiding van een moordaanslag op een fabrikant te Riye-de-Giers, bracht aan het licht, dat leden van een anarchistische bende de draden van de haltsignalen hadden doorgesneden. Een aantal personen werd gearresteerd. Bij een hunner vond men een volledige installatie tot het ver- vaardigen van bommen. Een hond een poot aangezet. Prof. Poszi heeft aan de geneeskundige academie te Parijs mededeelingen gedaan omtrent 'n merkwaardig succes, dat hij behaald heeft door den poot van een dooden hond aan den stomp van een nog levenden hond te zetten, waardoor de hoop wordt opgewekt, dat het ook gelukken zal bij menschen ontbrekende ledematen op geljjke - TER BEIIZE5SCHE COURAST. Dit bind verschijut Jlannilaa;-, lVoenmla);- en Vrijdagavond, nHgetondertf op yeewtdagen. bij de 1< irm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1