A I g e m e e n uws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5314. 1909 Donderda; 49e Jaargang. Herijk van i\1aten en Gewichten. Buitenland. FEUILLETON. ABONNEMENT: T e 1 e f o on No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave i 5) Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: oor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l?321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adverteDtie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Uit III ml verschijnt Jlannilag-, Woeasdas- en VrijdaKaTond, ni<t;rznnderd up Feeildayen. l>ij de icirma 1*. J. A ^IMi^SA^PE^te^reir^eMgeii. i u i iiimii i ~i"BnTTii'n OTiTi"tnT-y-ir.riff-. pgmvim >'<eaiiran;r^»'ifw nnrnf - tttt n aw i uummtammmmmm Buigemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bij deze bekend a. dat dit jaar voor den herijk der maten en gewichten zitting zal worden gehondenin het ziekeuhuis (Smidswal) te Ter Neuzen op 5, 6, 7, 8, 9 en 10 Juii a. s. op 5 Juli van 9 tot 12 uur voor verkoopers van nieuwe maten en gewichten en voor apothekers, goud- en zilversmeden (Fijnere weging) op 5 Juli van 1 tot 4 uur voor hen wier familienaam begint met A en B; op 6 Juli van 9 tot 12 uur en van 1 tot 4 uur voor hen wier familienaam begint met C, D, E en F op 7 Juli van 9 tot 12 uur en van 1 tot 4 uur voor hen wier familienaam begint met G, H, 1, J eu K op 8 Juli van 9 tot 12 uur en van t tot 4 uur voor hen wier familienaam begint met L, M, N, O en P; op 9 Juli van 9 tot 12 uur ei) van 1 tot 4 uur voor hen wier familienaam begint met R, S, T en U en voor hen die te Sluiskil wonen en op 10 Juli van 9 tot 12 uur en van 1 tot 3 uur voor de overigen i. dat de maten en gewichten schoon, droog en roeatvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kunuen worden c. dat betaald moet worden voor het justeeren van gewichten en wel ten bate van 'sRijks schatkist d. dat de goedgekeurde maten en gewichten dit jaar worden gestempeld met r en de afgekeurde met f. dat de maten en gewichten tusschen 1 Januari 1908 en 1 September 1909 herijkt mo-tm worden; f. dat de maten en gewichten altijd voorzien moeten zijn van een geldig en zichtbaar goedkeuringsmerk g. dat er nog gelegenheid is maten en gewichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Middelburg op 22, 23 Juli, 12, 13, 26 en 27 Augustus a. s. h. dat de onderdeelen van het Gram (de milligrara- gewichten) niet op de herijkzitting, maar slechts aan ae ijkkantoren herijkt kunnen worden (opzending per post franco;. Ter Neuzen, 16 Juni 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. GIELEMAN, Secretaris. De Britsche vloot heeft Zaterdag bij Spithead een groote revue gehouden. Niet minder dan 150 welgewapende oorlogsschepen, met een be- manning van 40.000 koppen, namen er aan deel. Alle schepen achter elkaar vormden een linie van 18 mijlen lengte. Alle moderne scheeps- typen waren vertegenwoordigd en het bijeen- brengen van al deze oorlogsvaartuigen diende ook om 't materiaal aan een nauwkeurig onder- zoek te onderwerpen, dat bij de groote zee- manoeuvres gebruikt zal worden, die heden, Woensdag in 't Kanaal en in de Noordzee begin- nen. Aan deze manoeuvres zullen ook deelnemen Een der Apaehen vatte bliksemsnel zijn toma hawk en gaf den ongelukkige een geweldigen houw over het hoofd. Een gevoel van gloeiende verontwaardiging beving Ninette bij den aan- blik van deze laaghartige daad en onbevreesd snelde zij naar den verslagene toe, een blik van diepe verachting op den moordenaar werpend. Pierre was ineengezakt en stervende. Toen Ninette's tranen op hem nederdruppelden, opende hij met moeite de oogen en snikte met bijna onboorbare stem: ,/Spoedig terug naar de kolonie Een bloedstroom kwatn uit zijn mond en hij sloot voor immer de oogen. De man, die ge- durende zijn leven het liefst op slagvelden verwijlde, was als soldaat op het veld van eer gevallen. De moordenaar knielde nu bij het lijk neder om het van zijn scalp te berooven, doch Ninette bood een onverwachte tegenstand, daar ze de hand van den Apache ter zijde stiet en met eene door tranen verstikte stem uitriep wWeg, ellendelingRaak dit lijk niet aan, of dood mij eerst." Verrast trok de krijgsman zijn hand terug terwijl hij een loerende blik op het meisje wierp in wier hand de loop van een zakpistool blonk, dat de Apache met een Snellen greep trachtte te bemachtigen. Het meisje bood krachtig de Middellandsehe Zeevloot en reserve-schepen, j zoodat de totale sterkte 300 bodems, onder bevel van 16 admiralen, omvatten zal. Te Spithead waren o. m. 24 slagschepen, waaronder zeven van 't nieuwste Dreadnought- type en acht van het Edwards-type. Deze geauchte oorlogsschepen voeren gezamenlijk 120 twaalfduims-kanonnen en 52 van 9.4 duim, waarmee projectielen tot 7000 M. ver kunnen worden weggeslingerd om hun vernielende wor king te doen gevoelen. Met de grootste kanonnen kunnen projectielen worden afgeschoten, die op 2700 M. een 17 duim dikke pantserplaat door- boren. De totale tonnenmaat der oorlogsvloot bedraagt 771,200. 't Was de grootste schepencombinatie, ooit in Engelsche wateren bijeengebracht. De manoeuvres op de Noordzee zullen een maaud duren. Het aantal slachtoffers van de aardbeving in Zuid-Frankrijk schijnt nog al mee te vallen. Er zouden totaal 53 dooden en 150 gewonden zijn. De laatsten verkeeren niet in levensgevaar. Te Rognes wordt nog een 60jarige inwoner vermist, die nog onder 't puin zou liggeu. Allerwege wordt nu hulp geboden. Zondag werden 2000 kilo brood uit Marseille en 1000 kilo uit Aix naar de geteisterde dorpen gezonden. 's Avonds vertrok de onder-Minister Maujau met zijn kabinets-chet naar het zuiden om, namens de regeering, de eerste hulp aan de slachtoffers der aardbeving te verleenen. Nieuwe aardschokken zijn gisternacht waar- genomen in verscheidene gemeenten der arrou- dissementen Draguinan en Vaucluse. Er zijn geen ongelukken bij gebeurd, maar de inwoners werdeu door een paniek aangegrepen. In de Fransche Kamer diende oud-Minister Berteaux een motie in om de invoering van pensioenen voor 't spoorwegpersoneel te be- spoedigen. Minister Barthou zeide, dat de regeering de motie om de daarin voorkomende aanvallen op de regeering niet kon aanvaarden en dat de huidige regeering meer deed dan de vorige. De regeering kail geen gebiedende opdracht aanvaarden. Minister Caillaux wees er op, dat het wets- ontwerp der regeering een uitgaaf van 13ys millioen gulden zal medebrengen. Clemenceau deelde mede, dat de regeering de door Berteaux ingediende motie verwierp en verbond er de kabinetskwestie aan. De vorme- tegenstaud, doch eindelijk gelukte hem zulks hoewel hij niet verhinderen kon dat het schot in de lucht afging. De tweede krijgsman had het voorgevallene met de onbeweeglijkheid van een standbeeld aangezien. Zrjne blikkeft rustten onafgebroken en met verterenden gloed op de bekooriijke gestalte van het meisje, dat er in hare opgewondeuheid dubbel schoon uitzag. Eindelijk achtte hij den tijd gekomen om zijn lijdelijke rol te laten varen. //De Blanke Lelie droge hare tranen," zeide hij, »geen haar op haar hoofd zal gekrenkt worden. De Apaehen zijn mannen en bestrijden slechts mannen Is het verslagen bleekgezicht uw vader De toon, waarop hij sprak klonk zoo zacht en de laatste vraag zoo onbevangen, dat Ninette met vertrouwen naar hem opzag en antwoordde z/De blanke man was een vriend mijns vaders. Mijn vader zelf woont in een blok- huis hier in de nabijheid. Laat mij tot hem gaan Nauwelijks was deze bekentenis over hare lippen of ze had er reeds berouw over daar ze opmerkte, dat zich bij den naam blokhuis door haar uitgesproken een glans van duivelschen triomf op het donkere gelaat van den Indiaan vertoonde. z/Wat beveelt Hiakowa!" vroeg de Apache onderdanig. z/Laat de blanke man zijn scalp behouden daar de Blanke Lelie het beveelt," zeide het opperhoofd. z/En de blanke Lelie?" 'jjke redenen daarvoor zijn dat de regeering geen druk kan oefenen op den Senaatde voor- naamste redenen zijn van geldelijken aard. De regeering zal het wetsontwerp verdedigen met den wensch om zooveel mogelijk voordeelen aan het spoorwegpersoneel te schenken. Clemenceau voegde er aun toe //Bedenk wel, dat, indien gij druk wilt oefenen op de meerderheid van den Senaat, he wetsontwerp niet voor het einde van het zittingstijdperk der Kamer tot stand zal komen". Berteaux's motie kelderde met 310 tegen 247 stemmen 'n motie van vertrouwen in de regee ring, die //de kwestie der pensioenen voor spoor- beambten op de voor de werknemers meest gunstige voorwaarden zal oplossen" werd met 321 tegen 93 stemmen aangenomen. In de gister bij den Duitsche rijksdag inge diende wetsontwerpen omtrent de nieuwe be- lustingen betreffen verandering in de belasting op erfdeelen en de uitbreiding tot echtgenooteu eu kinderen, alsmede de wetten op het rijks- zegelrecbt en het wisselzegelrecht. Daar bij moeten de bezittende klassen minstens 60 mil lioen gld. van het benoodigd belastingbedrag (300 milioen gulden) opbrengen. Beraamd zijn een zegelrecht op brandverzekering-polissen, op cheques, op den verkoop van grond en een verhooging van het effectenzegel. De /,Nordd. Allg. Ztg.," 't officieuse orgaan van prins Von Bvilow, zegt, dat het uitvoerrecht op steenkolen en de belasting op den omzet van moien8 en meelfabrieken onaannemelijk zijn. Volgens de //Lib. Korr." zou Von Biilow met goedvinden van den Keizer en den bondsraad, na eventueele verwerping van de erfdeelen- belasting door de nieuwe meerderheid, de af- doening van de financieele hervorming tot den herfst verdagen. Ook praktische redenen leiden daartoe, want in de enkele weken dat de Rijks dag nog bijeen te houden is, zal van 'n nauw- gezette behandeling der financieele hervorming toch niets terecht komen. Een ontbinding van den Rijksdag in den herfst zou ook, voor de regeering, betere uitwerking hebben dan 'n ontbinding op dit oogenblik at te wachten tot de nieuwe verkiezingen volgend jaar zomer. TER NEUZEN, 16 Juni 1909. Gisteren had alhier de verkiezing plaats van twee notabelen van de Ned. Herv. kerk, z/Zij mod ons volgen. De Raadder Apaehen zal over haar lot beslissen." //O, laat mij gaan," smeekte Ninette in ver- twijfeling, //wat voor nut heeft het voor u, een zwak wezen als ik ben mede te voeren z/De blanke Lelie is niet zwak," gaf Hiakowa ten antwoord met eene stem die van hartstocht beefde, //zij is sterker dan het rendier, sterker dan de grauwe beer. Bij den aanblik van dit iroofdier siddert Hiakowa niet maar wel als de Blanke Lelie hem aanziet. Zij volge ons." Tegenstand kon ze niet bieden en ze moest wel gehoorzamen de beide Apaehen verdwenen met hunne schoone gevaugene in het sombere woud. De beide mannen in het blokhuis waren intusschen in eene zeer gedrukte gemoedsstem- ming. De hulp der kolonisten bleef laug uit en de zon neigde reeds ten ondergang. Ner- gens daagde een redder op, Jean Houdance wendde zich door een plotseling genomen be- sluit bezield, tot Charles Larnon //Uwe lie- den komen niet. Als wij ons zelf niet redden, zijn wij verloren 1" z/Verloren Ik dacbt dat het zoo ver nog niet gekomen was, daar wij nog veilig en wel in dit sterke blokhuis zitten en tot morgen vroeg en als het zijn moet nog langer, kunnen wij de Roodhuiden in bedwang houden." De Trapper glimlachte medelijdend. //Hoop en jeugd," zeiae hij, //voorwaar, twee schoone zaken en gelukkig hij, die beide bezit. Ik heb deze gelukkige gaven reeds verloren en houd slechts rekening met de ervaring. die ik ge- durende een menschenleven heb opgedaan ge ter voorziening in de vacature ontstaan door het bedanken van de heeren R. Scheele Dz. en J. de Bruijne Jz. Voor de vacature-Scheele werden uitgebracht 109 geldige stemmen. Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren J. de Lange, die 44 en 1. de Groot, die 40 stemmen ver- kreeg. Voor de vacature-De Bruijne werden uitge bracht 109 geldige stemmen. Gekozen werd de heer J. P. Vercouteren met 62 stemmen. De bootwerkersvereeniging //Recht en Plicht" alhier hield Dinsdagavond eene openbare vergadering in 's Lands Welvaren naar aanlei- ding van een ontworpen stuwadoorswet door den Minister van Waterstaat, Nijverheid en Handel. Voor deze vergadering trad als spreker op de secretaris der A. N. B. van A. i/h H. te Rotterdam, de heer J. Kalter. Spreker betreurde het dat de Minister zich tot een wethouder hier ter stede had gewend om inlichtingen, daar gebleken is, dat de wet houder niet met de bedoeling van het wetsont werp op de hoogte was en ook niet kon zijn. De Minister had zich voor gegevens moeten wenden tot den heer E. O. Kerkhoven, haven- meester alhier, die in deze zaak als een des- kundige kan beschouwd worden. Waar dit wetsontwerp bepalingen inhoudt, zeer diep ingrijpende in de verhouding van het havenbedrijf, daar is het noodig dat hier met alle omzichtigheid wordt te werk gegaan. Spreker ging daarna het ontwerp artikelsge- wijs na, en meende daarna te moeten consta- teeren, dat ook de gemeente kan en moet medewerken om de belangen van handel en verkeer te behartigen, daar deze belangen ten nauwste samenhangen met die der bootwerkers. Het ontbreekt de gemeente aan deskundigen op dat gebied, dat is voor een deel aan de arbei- ders en alle die bij handel en verkeer betrok- ken zijn, te wijten. Wil de Minister zijn be- oogde doel: regeling der werkzaamheden en voorkoming of beperking van ongevallen, be- reiken dan zal ook de gemeente moeten mede werken en zullen ook ter zake kundigen zich met de havenbelangeu moeten gaan bemoeien. Wie gisteren de koninklijke stoomdrukkerij der firma P. J. van de Sande, uitgeefster dezer courant had bezocht, zou daar eene rustige rust hebben ontwaard als ware het een Zon-ot feest- dag eene groote tegenstelling met de drukte die daar voortdurend heerscht. kunt me daarom ten voile geloof schenken als ik u zeg dat twee uren voor de Apaehen vol- doende zijn om ons in hunne macht te krijgen. Wat zoudt ge bijvoorbeeld aanvangen als ze dit huis boven onze hoofden in brand staken ,/Ik geef toe, dat ik van die zijde onze po- sitie nog niet heb beschouwd. Moeten wij ons echter laten slachten als het vermoeide wild der prairie Ge hebt van een uitweg gesproken, noem mij dien. Hoe gevaarlijk die ook zgn moge. Ik zal daarvoor niet terugdeinzen.' //Gevaarlijk is hij, doch meer voor mij dan voor u. Binnen weinige oogenblikken zal ik het blokhuis verlaten en dan grendelt gij de deur achter mij toe. Wat ge ook zien ot hoo- ren moogt, al komt het u nog zoo vreemd en onnatuurlijk voor, verlies uw tegenwoordigheid van geest niet z/Zyt gij krankzinnig geworden," hernam Charles, //dat ge de Apaehen tegemoet zoudt willen gaan En welk nut zou zulks voor u of voor mij opleveren Men zou u gevangen nemen of dooden en dan met mij een gemakke- lijk spel hebben ,/De Apaehen zullen bij mijn aanblik zoo ontsteld zijn, dat ik ongemoeid de kolonie zal kunnen bereiken om hulp voor u te halen en u te redden. Waarom de Roodhuiden zoo zullen schrikken, dat is mijn geheim." z/Het gezond verstand verzet er zich tegen zoo iets te gelooven," antwoordde de dokter hoofdschuddend. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1