i A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 5312. Zalerdag 12 .luni 1909. 49e Jaargan^. Binnenland. ABONNEMENT: Telefooa No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EEBSTE3 IE3ILj.AJD- Het tvveede blad waarin zal worden opgenomen de uitslag der stemmingen voor de Tweede Kamer, voor zoover wij die hedenavond ontvangen, zal aan onze abounds binnen Ter Neuzen morgen- ochtend worden bezorgd. De zanghulde aan H. Hi. de Koningin. EERSTE KAMER. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. Wat is sterke drank? Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/J en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekbande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzellde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Uit blurt vernchijnt JlHandai;., Woeoiiditg. en V r ij it men vonrtnittft-zonrterrt op leeeotdniren. bij de Vino a P. J. UK HAWBE te Xer lemto. De feestelijkbeden in de residentie ter ge- legenheid van de geboorte van Prinses Juliana werden Dinsdagnamiddag besloten met de reeds vroeger vermelde zanghulde aan H. M. de de Koningin, in het uitgestrekte Malieveld. Het comite had een gedeelte van bet veld doen afperken en een reusachtige tribune ge- plaatst met als iniddelpunt een sierlpke door de Koningskroon gedekte loge, bestemd voor de Vorstelijke personen. Recht tegenover het Koninklijk paviljoen was een enorme plankenvloer gelegd, waarop de ongeveer 3000 zangeressen, zangers en leden der muziekkorpsen plaats namen. De vorstelijke personen werden bp bun komst luide en hartelijk toegejuicht en de Koningin, de Koningin-Moeder en de Prinses Von Wied werden bouquetten aangeboden. Toen H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins met gevolg in de loges hadden plaats genomen, hield de burgemeester van's Graven- hage tot het Koninklijk Eehtpaar een toespraak. De uitvoering van den feestzang //Oranje en Nederland", die uitstekend slaagde, werd door de vorstelijke personen met belangstelling aan- gehoord en van de pauze maakte H. M. de Koningin gebruik om den componist en diri- gent, den heer Van 't Kruijs, zoomede den dichter, den heer Landsman van Vlissingen in de koninklijke loge te ontbieden. Ook met den tekst toonde H. M. zich zeer voldaan. De indeeling van den zang in als volgt Een korte inieiding voor orkest, waarin de melodie voorkomt van het ,/Al is ons Prinsje nog zoo klein", volgens de lezing van 1747, waarna het koor jubelend invalt op de woorden ,/De Oranje wimpel wappert", enz. Na het koor een tweede jubelzang //Stijge dan't jubel- lied", waardoor het Wilhelmus gevlochten is. Hierna, volgens de melodie van 1747, het Prinsenlied op andere woorden: ,/Datnieuwe, frissche, jonge leven". Vervolgens een koor in 3/2 maat,/Wat onge- kende drukte nu 't. Paleis verblijdt", gevolgd door een koor met fanfares van trompetten en bazuinen //Hoe heerlijk is tbans aller wensch vervuld, de bee van Koningin en land Daarna een breed nummer voor alle orkesten, waarop het koor zingt„Heil, heil de Konin gin, die met Haar volk steeds een zich weet", waarna aan de Koningin, Prins Hendrik en de Koningin-Moeder de zegenwenschen worden toegezongen. Het nummer eindigt met de eerste twee coupletten van bet Prinsenlied met de melodie uit 1650 alleen is de tekst gewijzigd #A1 is 't Prinsesje nog zoo klein". De componist bood aan fl. M. de Koningin een afschrift van zijne toonzetting aan. Om half zes reed het Koninklijk Eehtpaar van bet Malieveld weg, stormachtig toegejuicht door de duizenden, die de aubade bijwoouden. Des avonds werd op genoemd veld, als slot in tegeuwoordigheid van den Prins, een schit- terend vuurwerk afgestoken. H. M. de Koningin deed aan den burge meester van 's Gravenhage, ter gelegenheid van den doop van Prinses Juliana, een belangrijke gift ten behoeve der armen toekomen. Vergadering van Donderdag. Voortgezet wordt het debat over het ontwerp betreffende het verleenen van subsidie aan bij- zondere hoogere burgerscholen. De heer Van der Feltz verklaart ook namens eenige politieke vrienden, dat zij, hoewel geen voorstanders van het bijzonder onderwijs, voor het ontwerp zullen stemmen, ouidat, waar een- maal principfeel besloten is het bijzonder onder wijs te subsidieeren, het consequent is dat prin- cipe ook tot bet Middelbaar Onderwijs uit te strekken. Tegenover de heeren Vermeulen, Woltjer en Franssen betoogt spreker echter de noodzakelijkheid van waarborgen. De heer Van Nierop was huiverig, zijn stem te geven aan dit ontwerp, daar de sprekers der rechterzijde duidelijk deden blijken dat zij voor het voorstel dankbaar, doch er alles behalve door voldaan waren. De Minister van Binnenl. Zaken, de ver- schillende sprekers beantwoordende, sluit zich volkomen aan bij hen, die als de eenvoudige strekking van het ontwerp aangaven het in de wet vastleggen van het recht der bijzondere hoogere burgerscholen op subsidie en verdedigt een maximum-schoolgeldheffing. teneinde het onderwijs binnen ieders bereik te kunnen brengen. Tegenover den heer Woltjer verdedigt de Minister zijn houding tegenover het amende- ment-De Geer in de Tweede Kamer (toelating van andersdenkenden), daar dit amendement het wezen van het bijzonder onderwijs niet aantastte. Tenslotte bestrijd de Minister ernstig de stelling, Woensdag door den heer Van Welde- ren Rengers vooropgezet, dat de school alleen heeft, te zorgen voor de godsdienstige vorming der mingegoeden en niet voor die der meerge- goeden. Na korte repliek van den heer Vermeulen wordt het ontwerp aaugenomen met 32 tegen 7 stemmen. Tegen stemden de heeren Staal, Van Nierop, Teelinck, De Jong, Laan, Sickenga en Kist. Na aanneming zonder debat of stemming van verschillende andere ontwerpen, o.a. betreffende uitbreiding van het hoofdpost- en telegraafkan- toor te 's Gravenhage, gaat de Kamer tot nadere bijeenroeping uiteen. TER NEUZEN, 11 Juni 1909. Tot onderwijzer aan de openbare school no. 49 te Rotterdam is benoemd de heer A. J. Pauw, onderwijzer aan school 0 alhier. Gedurende de maand Mei 1909 is in Zeeland voorgekomen 1 geval van besmettelijke veeziekte en wel van vlekziekte der varkensteWolfaartsdijk. In de week van 2 tot 8 Juni 1909kwarnen in Zeeland voor 2 gevallen van typhus en febris typhoidea, waarvan 1 te Colijnsplaat en d te Nieuwerkevk 1 van roodvonk te Veere, en 4 van diphtheritis, waarvan 1 te Goes, 2 te Ter Neuzen, en I te Wemeldinge. Voor het Assissenhof van Oost- Vlaanderen te Gent is Dinsdag de behandeling begonnen van eenige inbraken, ten laste gelegd aan de bende van Moerbeke, en wel de diefstal met mishandeling op De Ruiter onder de gemeente Moerbeke, een half uur van de Nederlandsche grens, op 15 Juni 1908 en de diefstal bij A. de Kraker op 24 Juni 1908 onder de ge meente Axel. Vijf mannen staan terecht, nl. P. B., (de bekende //mijnheer Pierre") en E. T., beiden van Antwerpen, August de B., laatst gewoond hebbende te Hulst en geboren te Stekene, Hendrik K., van Merxem, en A. v. L., van Deurne, alsmede Maria v. R., van Antwerpen, vrouw van den eersten beklaagde, heelster der gestolen goederen. Het heeft geruimen tijd geduurd eer de politie de daders op het spoor was, maar men zal zieh herinneren hoe ze achtereenvolgens alien gearresteerd werden. Omtrent het feit te Axel meldt de acte van beschuldiging dat de inbraak werd gepleegd toen de alleen wonende De Kraker reeds te bed lag. Twee mannen grepen hem vast, trokken hem met geweld uit zijn bed, bonden zijn handen op den rug met een stuk van zijn heddelaken eu zijn beenen door middel van een zeel. Zij droegen een kleinen lantaarn en vroegen hem: //Waar is uw geld? Als gij het niet zegt, maken wij u kapotHij zeide het echter niet. Toen tasten zij hem af en doorzochten daarna bijna heel het huis, gedu rende een uur of tweehij hoorde dat zij met verscheidenen waren. Toen zij geuoeg gezocht hadden, wierpen zij hem een heddelaken over het lichaam en vertrokken door de achterdeur, die opengelaten was. Zij moesten binnenge- drongen zijn langs een klein raampje, dat met een wervel gesloten, was, maar opengebroken werd. Door middel van een beitel of een ander werktuig hadden de dieven verscheidene kasten opengebroken en een aanzienlijke som in Hol- landsche bankbriefjes en rijksdaalders gestolen, evenals een portefeuille met papieren geld, die onder het bed lag. Het slachtoffer wist met boeveel hem ontstolen was; hij zwoer echter onder eede dat hem maar een gulden en 31 centen was overgebleven en hem ten minste 8000 gulden moest ontvreemd zijn. De dieven hadden hun rijwielen in de nabijheid in het veld verborgen. In deze twee zaken zijn 50 getuigen gedag- vaard, en men denkt dat er wel de heele week mee gemoeid zal zijn. Bij het inleidend verhoor Dinsdag bleef B. beide feiten ontkennen. T. bekende de inbraak te Moerbeke te kebben gepleegd met B., L. en K. Laatstgenoemde ontkende ook, evenals Van L. Maar De B., bekende het gebeurde te Axel en zei dat K. en B. daar ook bij tegenwoordig waren geweest. Het geding is Woensdag voortgezet met het getuigen verhooronder deze getuigen waren de logementhouder Cornelis Verwer en zijn vrouw uit Hulst, de herbergier A. van Hoye te St. Jansteen en zijn vrouw, bp wie de be- klaagden zouden zijn geweest, en wien gevraagd werd of zij ze herkendeu. De eerste getuige herkende behalve Van B., alleen L. maar Van Hoye en zijn vrouw herkenden ook B., K. en Van L. boewel die nog steeds blijven ontkennen. Axel, 9 Mei. In de heden gehouden verga dering van stembevopgde ingelanden van den polder //Beoosten- en Bewestenblij" werd besloten het //Oltuendreefje" te verharden ter breedte van 8 meter. Geen bijdrage zal worden verleend aan den polder //Beoostenblij Benoorden" voor een macadam weg; wel was de vergadering genegen een derde bij te dragen in de kosten voor een keiweg, vanaf de hofstede van De Bruijne te Kijkuit tot aan de hofstede van S. van Hoeve. Gunstig werd beschikt op een verzoekschrift tot het nemen van raaatregelen tot opheffing van den tol aan de Drie Schouwen. Koewaclit. Donderdag hield de heer P. F. Fruytier, van Bontenisse, op verzoek van de R. K. kiesvereeniging alhier eerie politieke lezing ten huize van de dames Misseghers. De groote zaal was stampvol. De voorzitter der R. K. kiesvereeniging, de heer C. Dierick, verheugt er zich over, dat zoovele kiezers zijn opgekomen en geeft vervolgens het woord aan den heer Fruytier. Deze schetst in het eerste gedeelte zijner rede de verschillende kiezingsleuzen, die door de liberalen worden aangeheven. Thans roepen ze om staatspensionneering. Spreker noemt die geheele beweging boerenbedrog. Staatspensionneering zal door geen enkele regeering worden voorgesteld, het eischt eene jaarlijksche uitgaaf van 42 millioen gulden waarvoor verdubbeliDg van onze toch reeds drukkende belasting zou noodzakelijk zijn. Spreker vertelt, wat het Ministerie-De Meester met behulp van rechts heeft tot stand gebraeht en vergelijkt daarmee wat het Ministerie-Heeras- kerk in den korten tijd van zijn bestaan reeds gewrocht heeft, en wat het nog zal doen, als het mag blijven regeeren. Hij noemt deonderdorasverzekering, herziening van de tariefwet en verauderiug van de kieswet. Spreker is voor gezinshoofden-stemrecht. In het tweede gedeelte zijner rede bespreekt de heer Fruytier de verschillende candidaten voor het district Hontenisse. Het langst staat spreker stil bij de candidatuur-Van Dalsum en toont met brieven aan, dat de heer Van Dalsum zich dikwijls aan inconsequentie schuldig maakt en vandaag waar noemt, wat hij morgen moet intrekken. Spreker behandelt ten slotte de kwestie van het Kroondomein, waarna hij de kiezers opwekt trouw ter stembus te komen. Met applaus werd de rede begroet. Daarna vroeg de heer Fruytier of er iemand was die het woord verlangde of inlichtingen wensehte. Daar niemand optrad, werd de ver gadering door den heer C. Dierick met een woord van dank voor den geachten spreker gesloten. De rechtbank heeft in hare zitting van 11 Juni de volgende vonnissen uitgesproken A. C. v. d. S., oud 19 j., veldarbeider wonende te IJzendijke, thans in het huis van bewaring te Middelburg, is wegens diefstal, vernieling, mishandeling en poging tot zware mishandeling veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, met inminderingbrenging der preveutieve hechtenis. De eisch was eveneens 6 maanden gevangenisstraf. P. W. W., oud 33 j., huisvrouw van A. J. S., zonder beroep, wonende te Ter Neuzen, beklaagd van mishandeling, vrijgesproken. Bij bevelschrift der bovengenoemde recht bank is rechtsingang verleend met last tot instructie en gevangenhouding tegen D.C. P.d.S., 21 j., timmerman, geb. en wonende te Sluis, thans gedetineerd te Middelburg, beklaagd van verduistering. Bij besehikking dier zelfde rechtbank is naar de openbare zitting verwezen de zaak tegen P. J. M., 32 jaren, werkman, geboren en wonen de te Sluis, thans gedetineerd te Middelburg, beklaagd van moord gepleegd op zijn echtge- noote in den nacht van 13 op 14 Mei j. 1. Het gerechtshof te 's Gravenhage veroor- deelde gisteren P. J. R., koopman en agent in bieten te IJzendijke, thans te Vlissingen, tot 18 maanden gevangenisstraf wegens verduistering ten nadeele van een suikerfabriek in Belgie hij was door de rechtbank te Middelburg vrij gesproken. De kautonrechter te Leeuwarden veroordeelde den koopman B. voor overtreding der Drankwet tot twee geldboeten, elk van 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete. De overtreding be- stond in het zonder vergunning in voorraad hebben van sterken drank voor den verkoop in het klein n.l. van zoogenaamde /.boerejongens" en van //advocaat." De veroordeelde, die van meening was, dat door den kantonrechter deze dranken teo on- rechte onder de //Sterke" dranken werden gerang- scbikt, appelleerde. Bij de behandeling van dat appel, waarbij hij werd bijgestaan door zijn verdediger, Mr. J. A. Stoop te Leeuwarden, werden op verzoek van dezen als getuigen-deskundigen gehoord de apo- thekers H. W. Sonnega en G. J. de Vogel. Beiden waren van oordeel, dat noch de #boerejougeus", die 13,72 pet., noch de //advo caat", die 16,5 pet. watervrijen alcohol bevatte, tot de sterke dranken behoorden. Zij meenden, dat pas van ./sterke drank" sprake kan zijn, als deze een sterke, krachtige werking heeft op het organisme en dat aangenomen mag worden, dat dit eerst het geval zal zijn, als de drank 20 pet. alcohol bevat of meer. De praktijk pleit voor deze opvatting immers wordt portwijn, die ongeveer 20 pet. alcohol bevat, niet tot de sterke dranken gerekend.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1