Levering VLAMKOLEN. A A NBESTEDIN G. EIEZERS! Mr. P. DIELEMAN. Mr. P. DIELEMAN, Mr. PETRUS DIELEMAN. CENTRALE LIBERALE KIESVEREENIGING G. A. Vorsterman van Oyen, Mr. P. DIELEMAN. Mr. P. DIELEMAN. rnim 2 lemeten MAAIGRAS Een ffagenmaMiiGclit, Kaalsohappij „Aad-StatioB." G. A. VORSTERMAN VAN OYEN. JJiGarah cJltsds^iezsrs Hooge Zijden-, Fantasie- en Stroohoeden. Ter tazen. J. DE SMIDT-POTHOVEN. Bij msshrijving te keep Pl.m. 3100 K.G. Wikken. 6300 Mais. aanbesteden: aan te besteden: aanbesteden: in ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. Eenige gematigd liberale kiezers. Nieuwste modellen ST00MB00TDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. Terstond gevraagd Terstond gevraagd: Middelen van vervoer. Het Bestuur van bovengenoemde Maatschappu zal op Zaterdag den 5 Juni 1909 des namiddags om een ure trachten aan te besteden, in de herberg van W. Dieleman Wz., Axel, Markt, de levering van De levering moet geschieden tusschen 20 Juni en 5 Juli 1909, franco Axel-Station. Inschrijvingsbiljetten met bijgaand monster, moeten voor 1 ure op den 5 juni 1909 bij den heer Dieleman Wz., Axel, Markt, zijn inge- komen om in aanmerking te komen. Het Bestuur, JAN DE KRAKER, Voorzitter M. W. KOSTER, Secretaris. Het Bestuur van het Waterschap HENGST- EN RUMMERSD1JK za op Woensdag 9 Juni 1909, s middags 12 ure, ten huize van Th. Weemaes te Klooster zande, bij enkele inschrijving op gezegelde Het ma-ken van 825 iff. lengte keibestrating met gedeeltelijke leve ring van materialen, in den iveg op den dijk tusschen den Rum- mersdijk- en den Stoppeldijk- polder, van de bestrating bij den ,,kleinen aardheuvel" aan de hoeve van P. Dees, tot de steen- slagbaan in Campen. Aanwijzing op den dag der besteding, waartoe' saam te komen 's morgens 9 ure te Campen. Bestek verkrijgbaar ten kantore van den heer Ontvanger-Griffier te Kloosterzande tegen betaling of toezending van 0,30. Hengstdijk, 22 Mei 1909. Het Bestuur voornoemd, C. VAN ESBROECK, Dijkgraaf. K. J. A. G. COLLOT d' ESCURY, On tvanger-Griffier Het Hestuur der Visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen wenscht de levering gedurende het tijdvak van 1 Juli 1909 tot 30 Juni 1910 van de voor het JPolitie-Stoomvaartuig „Sphinx" benoodigde Duitsche VLAMKOLEN (circa 10,000 K. G. per week). Inschrijvingsbiljetten voor 10 Juni 1909 franco te zenden aan den Voorzitter des Bestuurs te Zierikzee. Voorwaarden op aanvraag verkrijgbaar bij den Secretaris te Bergen op Zoom. Zierikzee, 28 Mei 1909. Het Bestuur voornoemd, A. J. F. FOKKER, Voorzitter. F. LEO DE LEEUW, Secretaris. Het Bestuur der waterkeering van de calami- teuze MARGARETHA-, KLE1NE HUISSENS- en EEN I 'RAGTPOLDERS, zal op Vpijdsg 25 Juni 1909, des namiddags I uur, in het logement van C. P. de Regt, te Zaamslag, in het openbaar, bij enkele inschrijving en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1910 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de water keering van bovengenoemde cala- miteuze polders. Raming /2529,— Het bestek ligt ter lezing ten kantore van den becretaris-Ontvanger en in het dijkshuis aan den Magarethapolder. Afdrukken van het bestek zijn vanaf 7 dezer bij den Secretaris-Ontvanger verkrijgbaar tegen betaling der kosten ad /0,25 per exemplaar. Aanwijzing op Vrijdag en Dinsdag aan de besteding vooraf gaande, telkensdes voormiddags van 10—12 uur, in het dijkshuis aan den Margare thapolder. Buitendien heeft geene aanwijzing plaats. Zaamslag, 3 Juni 1909. Het Bestuur voornoemd, 1. DE KUIJTER, Voorzitter. V\ OR 1MAN, Secretaris-Ontvanger. Door de CENTRALE ANTIREV. KIESVEREEN1G1NG in het district OOSTBURG werd candidaat gesteld de heer een man afyaar^'gen naai" de Tweede Earner, aan wien de belangen van ons district, dus ook uwe belangen, gerust kunnen worden toevertrouwd, stemt dan die als lid der Gedeputeerde Staten van Zeeland door vriend en vijand geroemd werd om ziin kunde en werkkracht. Verkiest gij een bekwaam, ijverig, populair man als uwen vertegenwoordiger, geeft dan met ons op 11 JUIli cl, S. uwe stem aan P. J. SCHEELE. P. MOES. J. HUIJSSEN. Het Bestuur der Cev.tr. Antirev. Kiesvereeniging H. KOELMANS, Voorzitter. A. HOSTE, Secretaris. J0HS. DE FEIJTER, Penningm. Voor de a. s. stemming voor de Tweede Kamer wordt in bet district Oostburg ten zeerste aanbevolen de heer Niet alleen zullen de vrijzinnige beginselen door genoemden candidaat krachtig worden verdedigd, doch de vele belangelooze diensten die de heer VAN OYEN reeds be wees voor verschillende zaken van algemeen nut, vooral op landbouwgebied, zijn een waarborg dat de plaatselijke belangen door hem krachtig zullen worden voorgestaan. Komt trouw op en stemt die goed op de hoogte is van de behoeften onzer streek. Het Hestuur der Centr. Lib. Kiesvereeniging in Zeeuwsch-Vlaanderen O.-D. J. DE FEIJTER, Voorzitter. N. J. HARTE, Secretaris. ^r- HENNEQUIN, na jaren lang met eere te zjjn werkzaam geweest, zich verplicht acht zijn mandaat neer te leggen past het ons hem een eeresalut te brengen. Velen onzer bevalt de keuze van den Heer VAN OYEN NIET, allerminst mag hi] een waardig opvolger van den Heer Hennequin genoemd worden, zijn beginselen verschillen hemelsbreed met die van laatstgenoemden heer, ze zijn ook niet die van ons, gematigde liberalen. Zijn hoogen oudeidom is een voornaam beletsel om met vrucht in de Tweede Kamer te kunnen werkzaam zijn, met ZIJN principes zouden we eerder ACHTERUIT dan VOORUIT gaan. Laten wij daarom verstandig handelen en iemand kiezen die in de voile kracht zijns levens is, een hard werker voor de belangen van onze streek, een bevorderaar der wel- vaart van het volk. een man toegankelijk voor iedereen welke politieke of godsdienstige ricbting hij is toegedaan. Met zulk een man, al noemt bij zich geen vrijzinnig-democraat, sturen wij in de goede richting en zulk een man is Dat alle liberalen die aan Godsdienst hechten, en zich ook daarom met de keuze van den Heer VAN OVEN niet kunnen vereenigen, den 11 Juni ter stembus verscbijnen om bun stem uit te brengen op den Heer (|ste snede) per kilo of ook per gemet, lig- gende in den Noordpolder bij Axel. Inschrijvingsbiljetten in te leveren bij JAN SCHEELE Jz. te Axel, Markt. voor 15 Juni a.s. Van I MAART tot en met 31 OCTOBER 1909. -A-msterdfainscIie tijd. Dageljjks: Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,20 7,50 9,50 nm. 12,10a)b) 3,43c) en 6,35d)h) Breskens naar Vlissingen 5.50 8,20 10,20 12,35a) 4,10c) 7,05 Ter Neuzen naar Vlissingen 5.20 7,50e)f) 10,45g) 2,15a) en 5,05 Vlissingen naar Ter Neuzen 6,30 9,20f) 12,10a)b) 3,43 en 6,35d)h) Van Walzoorden n. Hansweert vm. 6,05 9,05*) nm. 12,50 3,45. Hansweert 11. Walzoorden 8,28*) 11,21 v 2,58 5,58. Van Borssele (e en h) vertrekken de booten ongeveer 30 minuten na het vertrek van Vlissingen of Ter Neuzen. WnMisdacs ^an ^er Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 h Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. »o werk begeerende, vervoegen zich bij G. J. BALKENSTEIN Sr. Noordstraat te Ter Neuzen. bij C. P. OPPE, Zaamslag, (Reuzenhoek). bij P. L. BOGAARD. Ter Neuzen. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Ter NeuzenBrussel over Lokeren. Spoorweg Ter Neuzen Mechelen. Stoomtramweg Hulst—Walsoorden. Op deze reizen worden f^een goederen en vee vervoerd. b) B(j vertraging van den trein 12,04 kunnen de booten naar Breskens, Borssele en Ter Nenzen ten lioogstc 6 minuten wachten. Op deze reizen wordt geen vee vervoerd. Bij vertraging van trein 6,29 kunnen de booten naar Breskens, Borssele en Ter Neuzen ten hoogate SO minuten wachten. Op deze reizen wordt te Borssele niet aangelegd o Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. tO d® ZONDAGEN van flaart tot en met 31 October ban de boot van 10,45 nit Ter Nenzen ten hoogste SO minuten wachten. Deze boot legt te Borssele allien aan op de WEEKDAGEN van 1G April lot en met 13 Augustus. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorssele, VlissingenTer Nenzen, BreskensTer Nenzen, Breskens Borssele, Ter NeuzenBorssele en omgekeerd, worden retourkaarten afgegeven geldig voor dertig dagen alsook abonnementskaarten per maand. d> Amsterdamsche tij 12,19 12.27 12,30 12,34 12,43 d. v. Ter Neuzen n. Gent 6,00 Sluiskil 6,07 Sluiskil (brug) 6,10 Philippine 6,14 Sag van Gent 6,23 Greenwichtijd Selzaete (aankom8' M8 9,02 8J4 6 (vertrek 6,23 9,07 12,44 3,18 Aank. te Gent (kl. st.) 6,54 9,39 te Gent (gr. st.) 7,08 9,22 1,24 4,00 8,54 9,02 9,05 9,09 9,18 3,04 3,13 3,16 3,20 3,30 5,31 5,39 5,42 5,46 5,55 8,29 8,87 8,40 8,44 8,53 Greenwichtijd. v. Gent (gr. st.) n.T. N. 5,23 8,10 11,50 Gent (kl. st.) 5,34 8,31 12,02 q„. (aankomst 6,09 9,03 12,33 SeUae,e (vertrek 6,13 9^0 12,43 2,30 2,42 3,15 3,17 5,40 8,38 5,50 8,52 9,24 6,37 9,36 5,04 7,56 5,16 8,08 5,48 8,40 5,55 8,52 Amsterdamsche tijd. Sas van Gent ,(aaok- (vertrek 6,42 9,40 v. Philippine 6,50 9,48 Sluiskil (brng) 6,54 9,52 Sluiskil 6,57 9,55 1,08 1,15 1,23 1,27 1.80 1,38 3,42 3,47 3,55 3,59 4,02 4,10 6,20 6,29 6,33 6,37 6,40 6,48 9,17 9,23 9,31 9,35 9,38 9,46 Aank. te Ter Nenzen 7,05 10,03 COKRESPONDENTIE. Greenwichtijd. v Selzaete n. Eecloo 6,13 9,10 12,36 5,50 8,53 r Ec.doo n. Selzaete 5,15 8,12 11,29 4,52 7,05 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,12, 12,51 5,49eu9,27 (De train van 9,27 loopt niet verder dan Moerbeke). v Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,16 7,15 11,68 5,00 8,12 Gent n. Brussel 7,18 10,02 1,40 6,55 9.44 Brussel n. Gent 6,01 9,32 3,56 6,14 Gent n. Oatende 8,21 11,02 11,05 6,40 9,49 Ostende n. Gent 6,35 8,48 8,51 11,01 11,34 3.20 5,30. v. Ter Nenzen v. Selznete a. Brussel v. Brussel v. Selzaete a. Ter Neuzen 6,00 6,18 10,04 5,80 9,10 10,03 8,54 9,12 12,37 10,15 12,43 1.38 12,19 12,51 3,31 2,12 5,55 6.48 5,31 5,49 9,43 6,17 8,62 9,46 Am. T. Gr. T. Am. T. Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen 6,58 10,00 1,48 6,12 Sluiskil 7,05 10,08 1,56 6,20 Axel 7,12 10,17 2,04 6.29 Kijkuit 7,19 10,26 2,13 6,37 Hulst 7,27 10,38 2,22 6,46 G r e e n w i c h t ij d. Clinge 7,20 10,36 2,18 6,42 St. Gillis 7,29 10,45 2,26 6,51 Aank. te St. Nicolaas 7,38 10,54 2,35 7,02 Vertr. 8,22 10,57 8,00 7,13 Aank. te Mechelen 9,15 11,55 3,57 8,12 G r e e n w i c h t ij d. r. Mech. n. St. Nic. 6,38 10,30 1,29 6,04 St. Nic. n. T. N. 7.50 11,40 8,05 7,16 St. Gillis 8,00 11,52 3,16 7,25 Clinge 8,10 12,04 3,26 7,35 A m s t e r d a m c h e t ij d. a Hulst 8,42 12,58 3,58 8,16 j Kijkuit 8,50 1,05 4,06 8,18 Axel 8,58 1,12 4,14 8,20 Sluiskil 9.06 1,19 4,22 8,27 Aank. te Ter Neuzen 9,14 1,26 4,28 8,34. CORRESPON DENTIE. Greenwichtyd. St. Nicolaas n. Antwerpen 8,23 11,42 2,50 7,16 Antwerpen n. St Nicolaas 6,47 10,38 2,06 6,18 St. Gillis n. Moerbeke 8,03 11,20 3,26 7,47. Moerbeke n. St. Gillis 6,45 9,59 1,20 6,15 Mechelen n. Brussel 9,23 11,59 4,14 8,i6 Brussel n. Mechelen 5,59 9,40 12,40 5,35 Mechelen n. Leuven 9,31 12,35 4,20 10,27 Leuven n. Mechelen 5,36 9,34 10,01 12,27 5,18 Amsterdamsche tijd. r. HulBt, Station 5,05 8,00 -{10,45 {-2,25 5,30 Postkontoor 5,08 8,03 10,48 2,28 5,33 Dnbbele Poort 5,11 8,06 10,51 2,31 5,36 Tivoli 5,14 8,09 10,54 2,34 5,39 Rustwat 6.28 8,15 11,00 2,40 5,45 i Terhole 5,25 8,20 11,05 2,45 5,60 Hoefkensdyk 5,33 8,28 11,13 2,53 5,58 Kuitaart, Tol 5,38 8,33 11,18 2,68 6,03 i Kloosterzande Taadijk 5,46 8,41 11,26 3,06 6,11 i a Dorp 5,49 8,44 11,29 3,09 6,14 Walsoorden Krnisweg 5,52 8,47 11,32 3,12 6,17 Aank. Walsoorden, Dijk 6,00 8,55 11,40 3,20 6,25 8,05 8,08 8,11 8,14 8,20 8,25 8,33 8,38 8,46 8,49 8,52 9,00 f Vrachtgoederen' worden slechts met deze treinen vervoerd. v. Walsoorden, Dijk Kruisweg Kloosterz., Dorp 6,21 Ttsdijk 6,24 Kuitaart, Tol Hoefkensdijk Teshole Rustwat Hulst Tivoli a Dnbbele ponrt Postkanioor A.k. Hulst, Station 6,10 f9,30 6,18 9,38 9,41 9,44 6,32 9,52 6,37 9,57 6,45 10,05 6,50 10,10 6,56 10,16 6 59 10,19 7,02 10,22 7,05 10,25 12,05 f3,55 12,12 4,03 12,15 12,18 12,25 12,30 12,37 12,41 12,46 12,49 12,52 12 5> 4,06 4,09 4,17 4 22 4,30 4,35 4,41 4,44 4,47 4,50 6,50 6,58 7,01 7,04 7.12 7,17 7,25 7,30 7,36 7,39 7,42 7,45 9,10 9,17 9,20 9,23 9,30 9,35 9,42 9,46 9,51 9,54 9,57 10,00 f Vrachtgoederen worden slechts met deze treinen vervoerd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 8