DANKBETOIGING. J. P. W. EOMMEL-BHOEKSMA. Zomermantels, Regenmantels. BLOUSES. COLS. - GALONS. m gegarneerde HOEDEI m KINDER STROOHOEDEB. Bouwland, Gezondheid en Schoonheid. Tandarts VAN" DALEU Bekendmaking. Bekendmaking. Opnieuw ontvangen: ITieuwste Garneeringen. Kant en Kantstoffen. Bekendmaking. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Nieuw Circus van Gent. Advertentien. TEB JSTETTZIBiSr. Groote H0EDEND00ZEN a 40 cent verkrijgbaar. Kuim 8 hectaren Lucern Klaver, De volgende/Houtwaren en verdere roerende Goederen, Maandag 7 Juni 1909, 3 hectaren 87 aren 30 centiaren eene partij Huishoudelijke Goederen, tsb - -;U> Gezondheid en schoonheid behooren meestal samen. Zwakte, bleekheid, vermoeid- heid, lusteloosbeid zijn slechte gezellen op de leveusreis. Maar een frissche kleur, een heldere oogopslag, oogen die tintelen van levenslust en energie zijn goede aanbe- velingen, en introdncties die iedereen kan gebruiken. Welnu, duizenden in ons vaderland hebben nieuwen levensmoed en levenslust gekregen door een geregeld gebruik van de Sanguinose het bekende middel dat uw bloed verrijkt, uw zenuwen versterkt, en uwe algeheele levensopgewektheid bevordert. Prijs per flacon 1.50 6 flacons 8.12 flacons 15. VAN DAM Co. Den Haag. Waclit TJ voor namaak Ter Neuzen bij A. van Overbeeke-Leunis en Tan Borssum Waalkes, te Axel bij Joz. de Fester. Zondag 7 Juni a. s., om 8 ure, dagvoor- stelling aan verminderde prijzen cinemaver- tooning met concert door welbekende kunst- zangers. Zeer groot programma altijd metnieuwe lichtbeelden. BOERS TAN HET GELD. Belgische per 100 fr. 47,775 k 47,80. Engelsch per M 12,— 12, Z E E T IJ DING E IV. Van 2 tot en met 3 Juni. 1 VLAG. Van 2 tot en met 8 Juni werden langs de Oostsluizen alhier 17 binnenvaartuigen op en 30 afgeschutdoor de Westsl. 0 op- en 1 afgeschut. Positie der Stoomschejjen. Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders ADIIIAAN BOOTSGEZEL CORNELIA GEERTRU1 HARMS, den 5 Juni hun 25jarige echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang mogen gespaard blijven is de wensch van Dunne daokbare Kinderen, Behuwd- en Kieinkiuderen. Ter Neuzen, 4 Juni 1909. is iederen Zaterdag vaD ll—3ll2 uur, in het Ziefcenhuis te consulteeren. Het Bestuur van den polder BE- OOSTEN- EN BEWESTENBL1J maakt aan belanghebbenden bekend le. dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1908/9, alsmede de be grooting voor 1909/10, mede de memorie tot toelichtmg vanat den 1 Juni e. k. tot en met 9 Juni daaropvolgende ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Hulst, ter inzage liggen 2e- dat eene vergavlering van Stembevoeg- fle Ingejanden zal gehouden worden op VJoensdag 9 Juni (909, des voormiddags (0.30 ure ten huize van Mej. de Wed. Rolff te Axel 3e. dat de door die vergadering vast te stellen begrooting enz. vanaf den volgenden dag opaieuw gedurende acht dagen ter bovengemelde plaats en uur ter inzage zal worden nedergelegd. Zuiddorpe, den 29 Mei 1909. A. MOERDIJR, Dijkgraaf. H. MAERTENS, Ontvanger-Griffier. De ondergeteekende J. PISO, Hotelhouder te Sneek, verklaart hiermede ontvangen te hebben van N. V. „De Tijdgeest," de somma van VIER DUIZEND TWEE HONOERD EN VIJFTIG GULDEN, zijnde het bed rag van den gewonnen prijs op Tijdgeest- lot No. 15219, uitgekomen met Honderdduizend Gulden en wel negen uren na de trekking. Leeuwarden, 1 Juni 1909. J. PISO. Het Bestuur van den polder VERGAERT maakt bekend dat eene vergadering van stembevoegde inge- landen zal worden gehouden op Maandag 14 Juni 1909, des namiddags ten J1/, uur, ten huize van den heer I. Pieeets te Sas van Gent, en dat gedurende 8 dagen voor en na dien datum ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Sas van Gent, voor de eigenaren van gronden in dien polder, ter inzage zullen liggen en in afschrift tegen betaling der kosten te bekomen zijn a. de rekening over het dienstjaar 1908/9, en b. de begrooting voor bet dienstjaar 1909/10, met memorie van toelichting. Sas van Gent, 4 Juni 1909. C. VERHELST, Dijkgraaf. A. N0LS0N", Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den SMIDS- KOEGORSSCHORRE C. A. POLDER maakt bekend dat de rekening over 1907/09 en de begrooting over 1909/11 met memorie tot toelichting ge durende acht dagen voor en na de vaststelling ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zullen liggen dat die stukken tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar zijn en dat eene vergadering van lngelanden zal worden gehouden op Maandag den 14 Juni 1909, des namiddags 2 ure ten huize van Ivo Pieeets te Sas van Gent. Westdorpe, den 4 Juni 1909. De Dijkgraaf-Ontvanger-Griffier, H. KERCKBAERT. Het Bestuur van den polder „CATHAR1NA" maakt bekend dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1908/09 en de begrooting voor 1909/10 met de memorie van toelichting van 7 dezer gedurende 8 dagen ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zal liggen dat eene vergadering van stembevoegde inge- landen zal worden gehouden op Woensdag 16 Juni 1909, des voormiddags 711/, uur (Amsterdamsche t-ijd), in het Hotel //Het Gulden Vlies," by Mej. de Wed. Rolff te Axel, dat de begrooting na de vaststelling, benevens de memorie van toelichting, mede gedurende 8 dagen, van af den dag van de vaststelling ten voormelde kantore ter inzage zal liggen en dat tegen betaling der kosten, van voor melde stukken afschrifteu zijn te bekomen. Zaamslag, 5 Juni 1909. Het Bestuur voornoemd, W. SCHEELE, Dijkgraaf. J. VOGELVANGER, Ontvanger-Griffier. De Besturen van de polders OUD-VOGEL- SCHOR en WESTDORPE of NIEUW-VOGEL- SCHOR maken bekend: dat eene vergadering van stembevoegde in- gelanden zal worden gehouden op Maandag 14 Juni 1909, des namiddags ten 2 uur, ten huize van den heer I. Pieeets te Sas van Gent, en dat gedurende 8 dagen voor en na dien datum ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Sas van Gent, voor de eigenaren van gronden in die polders, ter inzage zullen liggen, en in afschrift tegen betaling der kosten te be komen zijn a. de rekening over de dienstjaren 1907/8 en 1908/9, en b. de begrooting voor de dienstjaren 1909/10 en 1910/11, met memorie van toelichting. Sas van Gent. 4 Juni 1909. G. A. GOETHALS, j n.., an EDM. DUMOLEYN, D«kgraven. A. NOLSON, Ontvanger Griffier. De Notaris J?. Dregmans te Axel, zal op Woensdag den 16 Juni 1909, des namiddags 3 ure, verkoopen wassende op eene party land in den Bonte- polder, gemeente Ter Neuzen. Verdeeld in Koopen. Te vergaderen ter plaatse aan Koop 1. De Notaris P. Preguuins te Axel, zal ten verzoeke van de wed. en erven DOM. DE JONGHE te Westdorpe, ten hunnen woonhuize aldaar op Donderdag den 17 Juni 1909, des namiddags 1 ure, verkoopen alsPlanken, Baddings, Kepers, Panlat- ten, Olmen- en Eikenhout, 3 Schaafbanken, Timmergerief, Kelderwin, 2 groote Reepen, Sloten, Scharnieren, Nagels en Vijzen, Kronkelen, Pomphouten, gereedscbap om pompen te boren, 2 Cbarganten, Hand- vijzen, Glas, Verfwaren, Verfsteen met Looper, Ladder, lang 18 sporten, Kerfzaag enz. enz. De Notaris E. B. Dumoleyn te Honte- nisse, zal in het openbaar verkoopen bij verblijf op des namiddags 31/,, uur, in het cafe //Tivoli" van den heer J. E. Feicot Janssens te Hulst in den Absdalepolder, gemeenteSt. Jansteea, kadastraal bekend in sectie B nummers 229, 230, 231, 566, palende Noord den beer W. van Feanckenbeeg en Pboslitz en Zuid den heer Burgemeester C. IJsebaebt. In pacht tot rooven oogst 1912 bij Celestien Audenaebd ad 375 francs 'sjaars en August d'Hollandee ad 55 francs'sjaars. Betaling koopsom 15 Juli 1909. De loopende pachtpenningen, sinds October 1908, moeten door den kooper opgelegd worden tot betaaldag der kooppenningen, die dan ten vervaldage recht krijgt op voile pachtsom. Onkosten 8°/0. 1NGE3TELD op 6000. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Weduwe JACOBUS DE ZEEUW (geb. Janna Jansen) ten haren laatste woonplaats aan de Nieuwe diepstraat te Ter Neuzen op Woensdag den 23 Juni 1909, des namiddags een ure, verkoopen als Boogkabinet, Tafels, tfit Stoelen, 3 Klokken, Lampen, Bed mettoebehooren, Ledikant, Jy^tlHL Kastje, Spiegels, Petroleum- stel, Rachels, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Baard-, Wasch- en Schuurgerief. Voorts Arbeidersgereed- schap, eene partij Hout enz. enz. De Notaris E. B. Dumoleyn te Honte- nisse, zal ten verzoeke van de erfgenamen van mejuffrouw EUGENIE BJJLEVENS te Sas van Gent, overleden, in eene zitting op Zaterdag 26 Juni 1909, des namiddags 2 uur, in bet hotel //Rotterdam" te Sas van Gent, in het openbaar verkoopen, de navolgende onroerende goederen, alien gelegen in de ge meente Sas van Gent KOOP I. Een Huisje, aan de Wilhelmina- laan naby de meelfabriek, kadaster sectie C nummer 1201, groot 78 centiaren. In mondelinge huur bij F. Maetbns ad 4,—- per maand. KOOP II. Een Huisje, daarnaast, kadaster sectie C nummer 1200, groot 42 centiaren. In mondelinge huur bij Th. Scheffee, ad 4,per maand. KOOP III. 2,24,76 hectaren, (5 gemet 13 roeden) Bouw- en Weiland, in den Canisvlietpolder, kadaster sectie D nummers 4Ibis, 367, 373 en 376. In pacht bij P. Hameeijnck, ad 275 francs 's jaars tot October 1913, polderlasten voor rekening van den pachter. KOOP IV. 2.48,90 hectaren (5 gemet 176 roe den) Bouwland en eenig Onder> land, in den Grooten Sint Albertpolder, kadaster sectie C nummers 1024, 1026, 1028, 1029, 1837 en 1839. In huur bij lvo Neijt, ad 425 francs 'sjaars tot October. 1914, polderlasten voor pacbters rekening. KOOP V. Een hectare 10 aren (2 gemet 141 roeden) Bouwland, in den Poel- polder, kadaster sectie C nummer 1139. In pacht bij A. van Dijcke te Selzaete, ad 135 francs 's jaars, benevens KOOP VI. Eene hypothecate vorde- ring lastens den heer Louis de Jonghe te Assenede, groot achtduizend gulden, rentende 3s/4 °/o 'sjaars, jaarlijks verval- lende 1 Juli, niet opeischbaar voor 21 Juli 1916, met eerste hypothec-air verband op 11,02,95 hectaren Bouwland te Sas van Gent. KOOP VII. Eene hypothecaire vordering las- tens Eduaed van Waes, broodbakker te Selzaete, groot tweeduizend francs, rentende 4 °/0 'sjaars, jaarlijks vervallende 29 Maart, niet opeischbaar voor 29 Maart 1913, met eerste verband op een huis te Selzaete. KOOP VIII. Eene hypothecaire vordering lastens August Geeeaeet, metselaar te Selzaete, groot tweeduizend francs, rentende 4 °/0 'sjaars. jaarlijks vervallende 12 Mei, niet opeischbaar voor 12 Mei 1916, met eerste hypothecair verband op een huis te Selzaete. Betaling koopsom 1 maand. Lasten voor koopers rekening van af 1 Au gustus 1909. De koopers moeten de loopende pachtpen ningen van af 1 October 1908 bij de koopsom opleggen en krijgen dan op den vervaldag recht op de voile pachtsom van af 1 October 1908. Onkosten 8 °/0. Nadere inlichtingen bij den Notaris-verkooper. NAAM MS. Van en naar- Lading. 2 Eng. s.9. 8 idem 2 Eng. 8.8. Ned. 8.8. 2 Belg. 8.9. Noor. 8.8. 2 Eng. 8.8. idem DuitS. 8.8. Eng. 8.8. Ned. 8.8. Astrologer Cedarwood Voo* Ter Weuzeu I 2580 Leith 1815 IMiddlesbro Van Ter Teuzeu t River Lagan 227? Londen Helena 1 5093 Blyth Veer (deiiti Zelandia 3045 Windau Dag 1787 Goole Van Gent I Rescue 2011 Hnmber 2895 Magdal. Fischer 1784 Sea Serpent 2554 Waterland 1411 Goole idem Antwerpen Londen Sunderland Memel Frederikstad Duits. zeel. Nation 2253 idem Presse 1 1131 Van Helztaete Alchyinist 1079 |Groningen stukg, ijzer stukg. ledig hout kolen ledig stukg. idem idem ledig phosph. idem 2 Eng. 8.s. Alchymist 1079 IGroningen ledig 8.8. HARALD in lossing te Dainkerken. 8.8. JENNY vertrok 3 dezer van London naar Riga. 8.8. RICHARD in lading te Riga voor Ter Nenzen. «.8. ELISABETH in lossing te Ter Nenzen. 8.8. HELENA van Ter Nenzen naar South Shields passeerde 4 dezer des v.m. 10 uur Elambro Head. a.9. MAGDALENA in lossing te London. EX

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 7