Gemengde berichtein. Predikbeurten. Laatste berichten. BURGERLIJKE STAND. Dit kan leiden tot maatschappelijken welstand der bevolking, door bevordering der binnen- landsche industrie. Verschillende leiders uit de vrijzinnige partij keuren het aanpryzen Tan de staatspensionneering in de verkiezingsdagen af, daar dit toch nimmer is te bereiken en de goed- geloovige kiezers er door misleid worden. Ook besprak debater verschillende uitingen van vrijzinnigen, die niet getuigden van eerbied voor het Koninklijk gezag, zooals Mr. Van Houten, die het een ornament had genoemd en Minister Cort van der Linden, die het een vliegwiel had genoemd, en daarover dan ook door Mr. Pijn- appel in de Kamer ter verantwoording werd geroepen doch die dat woord niet terug trok. In zijn repliek betreffende dezen debater wees de beer Van Oyen er op, dat de partij en der linkerzijde in verschillende opzichten van meening verschillen. Dit kan ook moeilijk anders, daar het beginsel vrije uiting der ge- dachten inhoudt en men geen handelen op gezag vordert. Bij de rechterpartijen handelt men op gezag, wat in de Kamer onder het Ministerie Kuyper bleek, toen men een spreker gedurende de behandeling tegen een wetsoutwerp hoorde spreken, maar er ten slotte uit partijbelang toch v6or zag stemmen. Ook houdt de antirev. partij hare principieele beginselen op den achtergrond. Dit is door niemand minder betoogd dan door Prof. Lin de- boom en de Standaard heeft toen geschreven dat dit noodzakelijk was, daar geen 5 mannen te vinden zouden zijn om die beginselen hoog te houden. Men doezelt dus de principes weg, om de macht te kunnen verkrijgen. Als men geen beginsel meer heeft kan men natuurlijk niet verdeeld zijn. Verder wees spreker op de geschiedenis, waar- uit blijkt, dat de anti-revolutionairen dikwjjls stemden tegen maatregelen door vrijzinnigen in het belang van het yolk voorgesteld. De uitdrukking van Minister Cort van der Linden was misschien eenigszins kras, maar toch moet men de bewering dat de Koninklijke macht een vliegwiel is, niet in beleedigen'den zin opvatten. De Koninklijke macht staat vol- gens de constitute boven de partijen en is on- schendbaar. De Koninklijke macht houdt de staatsmachine aan den gang en doet denzelfden dienst dien een vliegwiel bij een machine bewijst, het zorgt voor een geregelden gang, zonder schokken. Evenzoo is het, wanneer men zegt dat de Kroon een ornament is, dat is een sieraad. En spreker noemt zeker onze Koningin voor de natie een sieraad bij uitnemendheid, waar- mede wij hoog boven vele andere natie's uit- blinken. Alleen het zien van H. M. de Konin gin doet een snaar trillen in het hart van elk, die niet uit principe anti-monarchaal is. Welke president van eenige republiek zal, wanneer hij zich aan het volk vertoont, dergelijke ge- moedsbeweging te voorschijn roepen Spreker beantwoordde debater nog in het kort op het onderwijsgebied en dat der beschermende rechten, om ten slotte te verklaren, dat hij omtrent verschillende vraagstukken zijne meening heeft uiteen gezet. Aan hen die het met die uiteenzetting eeus- zijn, vraagt hij hem bij de a. s. verkiezing te stemmen. Is men het daar- mede niet eens, dan stemme men een ander. Na een woord van dank aan den spreker, de debaters en de talrijke opgekomenen, voor hunne onverdeelde aandacht, sloot de Voorzitter, onder eene opwekking om te stemmen op den heer Vorsterman van Oyen, de vergadering. Woensdagavond trad de heer Van Oyen te Hoek op in een redelijk bezochte vergadering, in het cafe van den heer Bakker. vensters waren onder het dak aangebracht, overal in de muren gaten geboord. De dokter klopte aan de deur, doch kreeg geen antwoord. Hij wilde de klink van de deur oplichten, doch die was gesloten. Houdance was dus niet thuis en reeds wilde de bezoeker zich verwijderen om zijn bezoek later te herhalen, toen hij hoorde dat de grendels van binnen weggeschoven werden. De deur werd geopend en op den drempel stond een jong meisje. Ze scheen omstreeks achttien of negentien jaren te tellen, was slank van gestalte en ongemeen bekoorlijk. Een eenvoudig donker kleedje omsloot haar gestalte, haar goudblond haar, met een blauw lint saam- gebonden, hing in losse vlechten over haar schouders. Bij den aanblik van den jongen man kleurde een maagdelijke bios haar wangen. Charles Larnon stond sprakeloos van verbazing voor haar. Zulk een schat was dus in het blokhuis van den zonderling verborgen De jonge dokter was geenszins onversehillig voor vrouwelijke schoonheid en in Frankrijk had hi] bij de dames een eerste rol gespeel'd. In de Nieuwe Wereld echter was de strijd om het be- staan niet dienstig geweest om hem met dames in aanraking te brengen en ook later toen zijne omstandigheden verbeterd waren, ontbrak hem daartoe te Libreville de gelegenheid. Demeisjes in de kolonie hadden weinig opvoeding genoten en geen enkele had eenigen indruk op hem gemaakt. De jonge dame echter, die nu voor hem stond, scheen hem toe uit een andere stof gegoten te zijn, ze maakte een zeer gunstigen indruk op hem. Het pjjnlijke stilzwijgetf werd het eerst door het meisje verbroken, terwijl ze Zaamslag, 4 Juni. Gisteren werd alhier door het bestuur der vereeniging »In 't belang der landbouwersaanbesteed, de levering van 27520 K.G. Mais. De minste inschrijver was de heer P. de Bruijne te Axel voor 7.94 per 100 K.G. De levering werd gegund. De zoon van den vrachtrijder Stoffijn uit Ter Neuzen, werkzaam aan de uit te voeren wer- ken aan de calamiteuze polders alhier, hac gisteren het ongeluk onder een kipkar te glijden. Behalve een ernstige beenbreuk bekwam hij bovendien aan een der beenen een paar vleesch- wouden waardoor de beenen zichtbaar werden. De ongelukkige werd per as vervoerd, naar het ziekenhuis in zijn woonplaats. Zondag 6 Juni 1908. RECHTSZAKEN. Ar r ond issemen ts-Recht bank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 4 Juni de volgende vonnissen uitgesproken A. d. V., oud 30 j., te Clinge en Chr. L. C. d'H., oud 29 j., te St. Jansteen, werklieden, zijn wegens wederspannigheid veroordeeld ieder tot 1 maand gevangenisstraf. C. L. v. d. V,, oud 45 j landbouwer te Overslag, is wegens mishandeling veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. P. A. v. T., oud 22 j., landbouwer te Hon- tenisse, is wegens mishandeling veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hechtenis. Heden Vrijdag diende voor bovengeaoem- de Rechtbank de zaak tegen A. C. v. d. S.:, oud 19 j., geboren te Biervliet, veldarbeider, wouende te IJzendijke thans gedetineerd te Middelburg, hem werd ten laste gelegd dat hij 1°. in den namiddag van 10 April 1909 van een op den Liniedijk staanden kanadaboom een zwaren tak heeft afgekapt en zich heeft toegeeigend. 2o. in den namiddag van 12 April 1909 onder IJzendijke a. opzettelijk en wederrechtelijk bij P. Dalle 2 glasruiten en bij C. Swartele 7 glasruiten heeft stuk geslagen b. op den Liniedijk opzettelijk Ch. L. Fr. v, d. W., met een geweer gewelddadig geslagen heeft c. op het erf van de woning van J. F. Dries- sen aan den Pontavanee gepoogd van het leveri te berooven, althans opzettelijk zwaarlichamelijk letsel toe te brengen door te dien einde uit een met kruit en hagel geladen geweer, terwijl hij slechts ongeveer 1 M. van hem af stond, een schot op hem te lossen, zijnde de uitvoering min of meer verlegen vroeg f Wat verlangt u, mijnheer Larnon?" De Franschman ontblootte het hoofd, maakte eene onberispelijke buiging en antwoordde ,/Wel, kent ge mij mejuffrouwmejuf- frouw V" /Ninette Houdance," vulde zij met een al- lerliefsten glimlach aan. z/Dus de dochter van mijnheer Houdance?" //Zoo is het, ik ken u reeds sedert u in de kolonie woont, maar gij zijt meestal zoo diep in gedachten verzonken dat ge niet op gewone stervelingen acht geeft." //Ik vraag u duizendmaal vergiffenis," zeide de dokter, ,/tot de gewone stervelingen reken ik u niet te behoorenik beschouw u veeleer als eene tooverfee die in dit schoone eenzame woud verdwaald is." Het meisje bloosde bij het hooren dezer woorden woorden zooals ze nog nimmer hoorde en met bekoorlijke verlegenheid verzocht zij den jongen man binnen te treden. Met verbazing keek hij in de kamer rond, die zeer naar den eisch, zelfs smaakvol gemeubileerd was. Behalve een tafel, stoelen en ander huis- raad zag hij een schrijtbureau en eene vrij uitgebreide bibliotheek, voor het meerendeei uit klassieke en wetenschappelijke Fransche werken bestaande. //Ik sta verbaasd over den rijken schat van boeken die u bezit," verklaarde de jonge man, //mijn bibliotheek is op verre na niet zoo goed voorzien." z/Als u het verlangt zal vader u gaarne van de door u gewenschte boeken voorzien," hernam j Ninette vriendelijk. (Wordt vervolgd). I van de van zijn wil onafhankelijke omstandig- heid, dat de lading van het geweer was los- geraakt, de hagel er ten deele uitgevallen en het sehot Driessen niet in zijn lichaam heeft gekregen, of van andere van zijn wil onafhan kelijke omstandigheid, althans aldoor opzettelijk J. 1. Dr., door het in zijne onmiddellijke nabij- heid lossen van een schot heeft bedreigd met doodslag of zware mishandeling. In deze zaak werden van wege het O. M. 13 getuigen gehoord, waaronder een deskun- dfge. Mr. F. B. Evers trad als verdediger op. Eisch 6 maanden gevangenisstraf. De verdediger vroeg vrijspraak of een lichtere straf. Uitspraak over 8 dagen. De reizigers van den nachttrein van Brussel naar Parijs, die Woensdagmorgen te Feignies aankwamen, hebben zich verzefc tegen een al te eigendunkelijk optreden van de douanen. Deze hadden al de reizigers voor het douane- onderzoek doen uitstappeu. Daarna sloten zij hen alien in de wachtzaal op, zonder te zeggen waarom. Er werd gemompeld en weldra luide geprotesteerd. Eenklaps vlogen de ruiteu aan stukken, de deuren werden opengetrapt en al de reizigers liepen naar de wagons, waarin zij ondanks het verzet der douanen weer plaats namen. Amsterdam, 4 Juni. Een zekere De Yos, die terecht stond wegens de bekende inbraak te Kampen, waar 2000 aan waarde werdge- stolen en tegen wien 5 jaar gevangenisstraf was geeischt, is heden door het ontbreken van wettig en overtuigend bewjjs, vrijgesproken. Amsterdam. De Middenstands-tentoonstel- ling alhier zal den 15dan dezer door Minister Heemskerk worden geopend. Rotterdam, 4 Juni. Politie en justitie onder- zoeken of er geen termen gevonden kunnen worden de internationale tentoonstelling op koloniaal- zeevaartkunde en nij verheidsgebied tot sluiting te dwingen. Brussel, 4 Juni. Hedennacht is een gewelf onder de rivier de Senne, loopende naar het kanaal Charleroi Brussel, ingestort. Alle wateren van het kanaal liepen in de rivier zoodat het droog staat. Tusschen Vilvoorde en Brussel liggen 300 schepen opgehoopt. De schade is aanzienlijk. Hervormde ftierk* Ter Neuzen. 9 u., Ds. J. Chrispeels van Maria Hoorebeke en 2 u., Ds. J. B. T. Hugenholtz van Axel. Sluiskil. 9 u., Ds. E. Raaras Jr. van Hoek. Axel. 9 u., Ds. J. B. T. Hugenholtz en 2 u., Ds. J. Chrispeels van Maria Hoorebeke. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. G. van Dm. Hoek. 9 u., geen dienst en 2 u., Ds. E. Raams Jr Sas van Gent. 9£ u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hulst. 10 u., Ds. De Boer. («ereformeer<le lierken. Ter Neuzen. 9 u. en 2 u., Ds. M. Elzinga v. Grootegast Axel A. 9 u. en 2 u., Ds. B. J. Heeris van De Lier, II. 9 u. en 2 u., L. van Loon van Koudekerke. Zaamslag Am 9 a. en 2 u., Ds. R Hamming. u II. 9 u. 2 u., Ds. M. Uijtenhoudt. 4»ereformeerde geineente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5$ u., Ds. A. Janse. Oud-fwereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5$ u., leeskerk. Loliaal 99Kben-lftt&zer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. u., dhr. J. J. Kense. Axel. Huwelijks-aangiften. 27 Mei. Adriaan Hendrik Johannes Sorber, oud 21 j., jm. en Debora Cornelia Witte, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 18 Mei. Marinus Jacobns Verijzer, oud 26 j., jm. en Janneke Brakman, oud 24 j., jd. 19 Mei. Simon van Hoeve, oud 24 j., jm. en Tanneke Dekker, oud 19 j., jd. 27 Mei. Marinus Dieleman, oud 22 j., jm. en Elisabeth Catharina Witte, oud 21 j., jd. Geboorten. 16 Mei. Pieter, z. van Jacobus de Jonge en van Martina Scheele. 18 Mei. Adriaan Cornelis, z. van Cornelis Wiemes en van Maria Cornelia Koekkoek. 22 Mei. Romania Maria, d. van Eduardus van de Casteel en van Maria Margareta van Daele. Overlijden. 23 Mei. Joseph Schelleman, oud 62 j., echtg. van Angelina Rosalia de Moor. Clii>ve. Huwelijks-aangiften. 27 Mei. Florentiuus Eduardus van Gijsel, oud 23 j., jm. en Anna Clara Keppen9, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 26 Mei. Johannes Francies- cus de Rechter (van St. Jansteen), oud 26 j., jm. en Maria Josepbina de Bleijser, oud 23 jjd. Geboorten. 15 Mei. Celestina Maria Eulalia, d. van Emilus Pharai'ldus de Rechter en van Juliana Maria de Cock. 17 Mei. Eugenius Matihens, z. van Josepk-us de Wit en van Virginia Lernout. Camiel, z. van Theophile Colman en van Maria Seraphina De Block. 19 Mei. Germanie Maria Louisa, d. van Franciscus Josephus Vermeirssen en van Pulckerina Apoionia De Lee. 24 Mei. Maria Josephina Mathilda, d. van Antonius Theopbilus Barbe en van Anna Maria Wante. 28 Mei. Pelagia, d. van Maria Theresia de Schrijver. 30 Mei. Joannes Josephus, z. van Joannes Baptists Pieters en van Johanna Catharina de Wilde. Carolus Petrus Joannes, z. van Jozef Blindeman en van Maria Celina de Kort. Overlijden. 24 Mei. Rozalia van Dorsselaer, oud 1 j., d van Petrus en van Leonia Maria Buijs. 25 Mei. Clementina Joanna De Lee, oud 56 j., echtg. van Johan nes Franciscus Verbist. 27 Mei. Franciscus Dominicus Baart, oud 3 i., 7, van Johannes en van Louisa Steijaert. 4Jrn»i>w. Huwelijks-aangiften. 14 Mei. Alphon- sns Verschote, oud 27 j., jm en Elisabeth van de Lavoir, oud 25 j., jd. 21 Mei. Gustavus Wagenaer. oud 28 j., weduwn. en Mathilde Ivens, oud 33 jjd. 27 Mei. Pieter Jacobus van Huffel, oud 29 j., jm. en Maria Anna Lemsen, oud 36 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 7 Mei. Franciscus Mattheijs- sen, oud's2 j., jm. en Anna Maria van de Voordejoud 30 j., jd. Eduard Ludovicus Pieters, oud 24 j., jm. en Apoionia Mangnus, oud 22 j., jd. 26 Mei. Alphonsus Verschote, oud 27 j., jm. en Elisabeth van de Lavoir, oud 25 j., jd. Geboorten. 4 Mei. Maria Johanna, d. van Petrus Sponselee en van Anna Maria Maas. Charles, z. van Jan Francies Lauwerijs en van Amelia Leonia Pissoort. Maria Dorothea, d. van Carolus Ludovicus van Vliem- bergen en van Anna Catharina Geltmeijer. 8 Mei. Martha Christina, d. van Ludovicus Maas en van Barbara van Buijten. 10 Mei. Maria Pieternella Johanna, d. van Eduard Cornelis van der Klooster en van Rosalia Schelfhout. 14 Mei Alfred Joseph, z. van Petrus van Damme en van Julia Louisa vu» Leuven. 18 Mei. Alpbons Arthur, z. van Petrus Franciscus Christiaens en van Mathilda Cornelis. 22 Mei. Martha Rosalia Maria, d. van Alouisius Maenhout en van Rosalia de Feber. 23 Mei. Jacobus, z. van Alphonsus van de Voorde en van Cornelia Vleeskens. 26 Mei. Petrus,z. van Jacobus Neeve en van Anna Maria de Clippeleir. Overlijden. 16 Mei. Een als lerenloos aangegeven kind van het vr. goslacht van Petrus Augustus de Boeij en van Maria Pauline Franssens. 24 Mei. Jacobus van de Voorde, oud 1 d., z. van Alphonsus en van Cornelia Vleeskens. Hoek. Huwelijks-aangiften. 6 Mei. Jacobus Zegers, oud 23 j., jm. en Janneke Suzanna Kolijn, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 13 Mei. David Cornelis de Putter, oud 26 j., jm. en Leentje Leunis, oud 19 j., jd. 19 Mei. Jacobus Zegers, oud 23 j., jm. en Janneke Suzanna Kolijn, oud 21 j., jd. Geboorten. 2 Mei. Jacobus Hendrikus Wilhelmus, z. van Hendrikus Martinus Johannes Leenders en van Elizabeth Walhout. 6 Mei. Anthonie, z. van Hermanus de Jonge en van Maria Pijpelink. 7 Mei. Krijn, z. van Marinus Levinus Hamelink en van Gildrina van der Peijl. 10 Mei. Ad riaan, z. van Jacobus Buijze en van Magdalena Donze. 20 Mei. Arthur Eduard, z. van Desire August Bombelijn en van Mathilda van Acker. 21 Mei. Christina Pieternella, d. van Marinus Wi-llem Nieuwelink en van Suzanna Vergouwe. Cornelia, d. van Meeuwis de Jonge en van Maria Dieleman. 23 Mei. Catharina Neeltje, d. van Adriaan Dieleman en van Janneke Adriana Dieleman. 24 Mei. Maria, d. van Cornelis Sol en van Maatje Klaassen. 30 Mei. Pieter, z. van Pieter Remijnsen en van Maria van Tatenhove. Overlijden. 4 Mei. Jacobus Klaassen, oud 9 j., z. van Jan Dirk en van Maria de Meester. 25 Mei. Jacob Fiarifoise, oud 53 j., echtg. van Elisabeth van Houte. Adriaan Buijze, oud 15 d., z. van Jacobus en van Mag dalena Donze. Huwelijks-aangiften. 28 Mel. Au gustus Ketelars, oud 47 j., jm. en Maria Ludovica Buijs, oud 42 j jd. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Mei. Auguste Albert Buijs, oud 26 j., jm. en Maria Jusephina van Overloop, oud 21 j-. jd. 10 Mei. Emerie Eulalie Wijnacker, oud 25 j., jm. en Huberta Maria Suy, oud 24 j., jd. Geboorten. 3 Mei. Benedietus Joseph, z. van Con- stantinus van Remoortere en van Emma Maria Behiets. 9 Mei. Aiida Augusta, d. van Hypolite Mannens en van Hortence Huijgens. 11 Mei. Bernardus Franciscus, z. van Petrus Picavet en van Leonia de Rechter. 14 Mei. Albert Honor6, z. van Charles Ludovicus Gijsel en van Maria Theresia van Overloop Emile Raijmondus Leon- tine, z. van Prudent van Waes en van Maria Livina de Moor. 10 Mei. Arthur Aloijsins, z van Honor6 Gijsel en van Coleta Inghels. 26 Mei. Hilda Emma Maria, d. van Theopbilus van de Vijver en van Maria Valerie Baecke. 29 Mei. Margaretha Maria Philomena, d. van Petrus Adam en van Maria van der Sijpt. Overlijden. 28 Mei. Johannes Marie de Kerf, oud 35 j., z. van Petrus (overl.) en van Anna Catharina van Acker. OH«eni«se. Huwelijks-aangiften. 21 Mei. Abra ham Antheunis Dekker, ou^i 25 j, jm. en Cornelia Viuke, oud 23 j., jd. Alouisius Jacobus Bogaart, oud 19 j., jtn. en Johanna Maria de Vulder, oud 22 j., jd. Hu welijk8-voltrekkingen. 18 Mei. Jacobus van Damme, oud 27 j., jm. en Aureliana Cornelia de Bruijn, oud 22 j., jd. Overlijden. 22 Mei. Anna Catharina van Poorten, oud 18 m., d. van Francies Josephus en van Seraphina Maria Daalman. 26 Mei. Jan Francies Bogaart, oud 73 j, weduwn. van Judoca de Blok. ne. Huwelijks-aangiften. '2 Mei. Euge nius Franciscus Lauret, oud 26 j., jm. en Leonni van Wijnsberghe, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 21 Mei. Franciscus Alle- wius Begijn, oud 26 j., jm. en ftlarie Julie de Paaw, oud 21 jjd. Geboorten. 8 Mei. Adriana Cornelia-, d. van Marinus Jacobus Dieleman en van Pieternella de Meijer. 9 Mei. Leon Petrus, z. van Augnstaaf de Mul en van Ema Josepha van Hulie. 13 Mei. Raymond, z. van Camiel Standaert en van Maria van Herreweghe. 17 Mei. Alphons, z. var. Johannis Dominicus Olaeys en van Louise Marie de Buck. 26 Mei. George Charles Jacobus, z. van Johannes Petrus Dhooge en van Elvire Marie Julie de Decker. 28 Mei. Jacobus Bernardus, z. van Reinir Jacobns Franciscus Rammeloo en van Leontina Johanna Jacoba Begijn. Overlijden. 19 Mei. Magdalena Hermina Augusta van den Bossche, oud 5 j., d. van Eduardus en van Elisabeth Henrica van Hnrck. S»« v»i> (;ent. Hu welijks-aangiften. 26 Mei. Adolphus Eduardus Lammens, oud 23 j„ jm. en Julie van Caille, oud 19 j., jd. 27 Mei. Petrus Paulus Ver- planken, oud 27 j., jm. en Jeannetta Maria de Bakker, oud 23 j., jd. Geboorten. 17 Mei. Elsa Marie Louise Elvire, d. van Alphonsins Alousius Stephanus de Mul en van Maria Florentia de Oroote. 20 Mei. Franciscus Florent, z. van Johannes Vermoet en van Emma Ilendrika Trock. 28 Mei. Antoinetta Theodora, d. van Martinus Josephus Geerts en van Helena Joosten. Emilie Flore Ghislain, d. van Emile Joseph Bourlet en van Flore Joseph Moebuis. Overlijden. 18 Mei. Irma Maria Carolina Wauters, ond 28 j., d. van Charles Louis en van Stefanie IJsebaert. ki«o|Hiel<lijk. Huwelijks-aangiften. 21 Mei. Alphon sus de Maat, oud 46 j., weduwn. en Johanna Mathilda Mangnus, oud 40 j., jd. 28 Mei. Petrus Johannes Duerinck, oud 25 j., jm. en Leonie de Poorler, oud 24 j jd. Huwelijks-voltrekkingen. 4 Mei. Bernardus Neve, oud 28 j., jm. en Anna Maria van Overmeere, oud 26 j., jd. 12 Mei. Pieter van Laar, oud 27 j., jm. en Anna Maria Louisa Maas, oud 25 j., jd. Geboorten. 1 Mei. Henri Petrus, z. van Elisa Aplonia de Poorter. 7 Mei. Joseph Gregorius, z. van Joseph Polfliet en van Mathilda van der Veen. 23 Mei. Arthur Petrus, z. van Johannes Franciscus de Kerf en van Anna Maria de Maat. 24 Mei. Joseph Marie, z van Hendrikus Fcrdinandus Carolus Mavres en van Cleizina Voet. 30 Mei. Albertus, z. van Alphonsus Vink en van Christina Rombout. Overlijden. 4 Mei. Johannes Francies Hamelink, oud 79 j., echtg. van Johanna van der Meeren. 14 Mei. Au- gustinus Cappaert, oud 67 j., echtg. van Philomena Dullaert. 24 Mei. Jacobus de Rooij oud 78 j echtg. van Apoionia Kriekaert. Weitdorpe. Huwelijks aangiften. 29 Mei. Alphon sins Goethals, oud 24 j., jm. en'Maria Ludovica Tern- merman (van Wachtebeke), oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 27 Mei. Daniel de Rubber (van Ter Neuzen), oud 21 j jm. en Elisabeth de Feijter, oud 24 j., jd. Willem Cornelis van Petegem, oud 21 j., jm. en Jacoba Pieternella Moens, oud 20 j., jd. Geboorten. 21 Mei. Dominicus, z. van Pieter Goosen en van Dina Janneke Jansen. 27 Mei. Elizabeth, d. van Marinus de Vos en van Elizabeth Kolijn. Overlijden. 17 Mei. Ulalie de Riviere, ond 50 j echtg. van Josephus Modestus Baert. 22 Mei Willemina Johanna de Mul, oud 73 j wed. van Meeuwis de Bruijne. Xiaiililorpe. Huwelijks-voltrekkingen. 12 Mei. Albertus van de Vijver, oud 30 j., jm. en Julima Maria Verschelden, oud 24 j., jd. Geboorten. 19 Mei. Irma Marie, d. van Pelrus Joannes Belaerl en van Veneranda Maria Aerts. 20 Mei. Ger- maine, d. van Petrus Philemon van der Jeugd en van Maria Louise de Houx. 27 Mei. Cesar Livinue, z. van Josephus Modestus van Geersaem en van Maria Aude- naert. Overlijden. 18 Mei. Prudent Auguste Nuijts, oud 3 d., z. van Aloijsius en van Florentia Maria Adam. 19 Mei. Rosalia Stuer, oud 87 j., wed. van Bonaventura de Block.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 6