Piano's in nieuwsten stijl. A. S. J. DEKKSH, Goes. Huismoeders H. K. H. Prinses Juliana, Malta-Aardappelen, Sigar&n. Tand- en Mondziskten. ftrkMaaf alia soorten BIEDffE ElffllSEN. Aan concurreerende prijzen te^hekomen Best BUS- aa CAUDAPUFHN aM BACGDOOBI Zeeuwsch Landbouwblad. Cachemire met den Sieutei, Voikomen genezen eene zensjwziekfe. Vraagt de Luykx van Hasselt, Bergen op Zoom, KASSIER C0MMISS10NNAIR in EFFECTEN, is IE* I Selzaete. Huis van vertrouwen. Selzaete. ED. KAM0EN-MUIJ8H0NDT. Nieuw groot magazijn van Schouwgapnituren bij AUG. DE MAESSCHALCK-DE WAEL. Ja! Ja! Ongelooflijk en tocb waar! 5 yerschillende soorten BRIEFKAARTEN Dagelijks te bekomen: H.H. Handelaren in Landbouwwerktuigen, Zaden, Kunstmeststoffen, Draineerbuizen, enz., enz. Firma P. J. VAN DE SANDE, HEERLIJKE UITKOMST V00RHANDEN: gefotografeerd door H. M. de Koningin. FiMa P. J. van de Sande. A. D. KAXJSER. URINE-0R6ANEN. - NIEREN. GEHEIME ZIEKTEN. Huis AD. CLAEYS, Th.ien_i896. ya|) j D£ KRAKER-SANDERS. ""'AT'"4- m Axel. F. C. ZONNEVIJLLE. Woensdag" 9 Juni a.s. verschijnt het drie en twintigste nummer, J»e (2 onovertroffen soorten). Verkrijgbaar bij J AC8 BE KQE, Ter Neuzen. Wederverkoopers rabat. houdt elken Maandag zitting te Hulst in het Hotel //BONTE HERT" bij den heer BRAND. Conpons en vreemd geld worden steeds tegen de hoogste koersen ingewisseld. Belast zich verder met alles wat tot het Kassiers- Effectenvak behoort. Op aanvrage verzenden wij onzen prachtcaialogus van moderne Pianino's, in zwart-, noten-, ^iken- en mahoniehout. Niettegenstaande de hooge muzikale waarde onzer Piano's ziju de prijzen zeer goedkoop. Onze Piano's worden volledig gegaranaeerd en de stemming geschiedt door zeer bekwaam personeel. Vraagt bij Vwen winltelier als gij swart good koopt voor rokken en schorten deze blijft koolzwart en glansrijk. onscliadelijk middel tegen zweetende handen en voeten. Verkrijgbaar bij A. MGGGRE, Ter Neuzen. aan prijzen buiten alle concurreutie. Vrij aan huis geleverd. Groote keus van Horloges, Goud, Zilver, Diamant en Tafelzilver, aan bijzonder lage prijzen. SCHOONE GELEGEKHEID, (bugy), met vouwende lederen kap, alles in goeden staat, met twee jaar waarborg Hofstraat 104, nabij het station, St. Nicolaas, Waes. ledereen bevestigt het, de Poeders van het Wit Kruis verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig alle Zenuwziekten, smartelijke en verachterende maandstonden, scbele hoofdpijn (migraine), draaiingen, ze- nuwkootts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, ge- jaagdbeid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigbeid, stokken in de keel, rheu- matisme, flerecijn, jicht, enz. enz. De wonder bare Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. Fr. 1,25 de doos fr. 3,25 de drie doozenfr. 6,25 de zes doozen. Hoofddepot: F. TUYPENS, Apotheker- Scbeikundige, Houtbriel 23, St. Nicolaas. Ook verkrijgbaar bij den heer VAN DIX- HOORN, Drogist te Axel. Ter Neuzen. Boekhandel. ti door Abdijsiroop van De heer Arie van Tilburg verklaarde ons, dat zijne echtgenoote J. v. Tilburg, wonende te Rijswijk bij Woudrichem (Duizend Morgen) van- af haar jeugd hoestte en dezen hoest niet kwijt kon worden. De laatste vijf ja- ren leed zij Mej. J. VAN aan vreeselijke rugpijnen, ter wijl zij lusteloos,terneergeslagen en moedeloos was. Zij had veel last van hartkloppingen en hoofdpijn en was altijd ver- moeid. Lust in hare huiselijke bezigheden had ze niet en' zij 'deed alles met tegenzin. Zij was schrikachtig en zag er zeer slecht uit. Haar eetlust alsmede hare spijsvertering waren slecht. Zij vermagerde zeer, terwijl haar lichaam verzwakte. Wij hoorden veel spreken van Ab dijsiroop, en mjjne vrouw be- sloot dit middel eens voor hare ziekte aan te wenden, en kocht een flacon bij den winkeber G. Wilhelm te Woudrichem.' Zij gebruikte deze flesch met het gevolg, dat zij zich beter begon te gevoelen. De hoest en rug pijnen werden minder. Zij zette het gebruik met de Abdijsiroop voort en werd hoe langer hoe krachtiger. Na het gebruik van drie flesschen was zij voikomen genezen hare rugpijnen zijn verdwenen en hoesten doet zij in het geheel niet meer, terwijl de krachten zijn teruggekeerd. Aan ieder die er belang in stelt, zal ik verklaren dat de Abdij siroop het redmiddel mijner vrouw is geweest. De kwaal waaraan mej. Van Tilburg geleden heeft is deze- nuwstoring. De zenuwstffl'in- gen worden veroorzaakt door een te groote inspanning of eene to p»ihlwliig wn het zenuwgcatcl.r Deze span- ningen of prikkelingen worden ver oorzaakt door lichamelijke of geestelijke overspan- ning, door hevige ge- moedsbe- wegingen of groot ver- driet. De ze- nuwstorin- gen gaan al- TILBURG. |d gepaard portret). met hartklop pingen, pijn in het hart of pijn in den rug, omdatdeademhaling niet regelmatig werkt, hetzij te vlug, hetzij te langzaam. De be- handeling met de Abdijsiroop is de beste die ge kunt volgen. De Abdijsiroop bevat geene verdoovende middelen om de zenuwen te kalmeeren, doch werkt rechtstreeks op de adem- halingsorganen, doet het hart beter werken, waardoor de ze nuwen worden versterkt. De zieke die Abdijsiroop neemt, voelt reeds na het gebruik van de eerste flesch verbetering van zijn toestand. De zenuwen wor den gekalmeerd, de eetlust wordt beter, de spijsvertering regelmatiger. De pijnen ver- dwijnen en de slaap zal rustig worden. De Abdijsiroop is een onovertroffen geneesmiddel in gevallen van borst- en long- aandoeningen, asthma, pleuris, influenza, kinkboest, keelpijn en tegen alle ziekten der adem- halingsorganen. Prijs per flacon van 230 Gram 1,-; van 550 Gram 2.-; van 1000 Gram /3,50. Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger dus. Centraal-DepotL. I. AKKER, Van Alkemadestraat 11, Rotter dam. Verkrijgbaar bij de beken- de verkoopers en bij de meeste Apothekers en Drogisten. Puike bloemige bij G. WAR! DR3EL, Handel in Fruit en Groenten, Driewegen bij Ter Neuzen. RSeetni proef van mijne gunstig bekende merken 5IGAREN. Verkrijgbaar in verschil- lende prijzen in kistjes van 100, 50 en 25 stuks. Beleefd aanbevelend, Zaamslag (Veerstraat). Dokter VERMEREN te Selzaete, door het Belgisch Staatsbestuur herhaaldelijk belast met het geven van leergangen over de heel/eundige en prothetische zorgen van den mond, is te raadplegen elken werkdau van 1 tot 5 uur. Geneeskundig Gesticht te GENT, Spiegel- straat 30, (bij St. Baafskerk). Raadpleging door Doktor specialist den Zondng, Diusdag en Vrijdag van 101/2 tot 121/<, ure. Radicale genezing van Mief-Btsias ziekten, Troebel water en alle geheime ziekten. Zij zijn gearrlveerd Wie Weide ZomerartakeBen voor Beer en, Dames en Kinderen,inhet Statiestraat 70, ST. NICO L A A S. COSTUMES op maat voor Heereu, in blauw, zwart of schoone fantasiestoffen, vanaf fr. 30 tot fr. 125. Geniaakte HEEREN- COSTUMES vanaf fr. 13,50 en fr. 15,50 tot fr.38, in zwart, blauw of Engelsche fantasiestoffen. KINDERPAKJES vanaf fr. 3,25 tot fr. 25, geheel compieet DAMES- PELERINES en -RUCHEN vanaf fr. 0,50 tot fr. 85. Schoone fantasie BLOUSES voor Dames, vanaf fr. 3,25 tot fr. 45. In den Grooten St. Kicolaas. ITuls MVl vertrauwen. Vaste- -prijzen. Bekroond Axelsche Rijtuigmakeri] Bekroond Nieuwe modellen met vallende kap en ramen (2 jaar waarborg). Alle repa- ratien spoedig en billijk. Lantaarns, Zweepen, Patentasolie enz. enz. 9s Ziondaers GESLOTEN. Aanbevelen Thans is het tijd om Uwe zaken uit te breidenadverteert daaromin het eenigste vakblad in Zeeland dat door alle landbouwers wordt gelezen, het Vraagt abonnementsvoorwaarden. Inzending van advertenti^n v§or 8*"dezer bij De Uitgeefster, - TER- NEUZEN. I WETTIG GEDEPONEERD. van Ef n ffl tJCO.. (volgens Een fraai boek, vermeldende tal van zenden wij gratis op aan-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 4