Centrale Liberate Kiesverecniging Ia van Waesberghe-Janssens, Hulst. 5 gemeten LUCERN, Een houten SCHUITJE, f AHDYERSiEEINGEB, Merinos Saijet. Ruhr-Kachel- en Smeekolen. Aloijs Adriaansens-Buiisrogge. 0EBRs POLAK. - Vlissingen. G. A. VORSTERMAN VAN OYEN, BEDDENMAGrAZIJN J. de Smidt«Pothoven, Veeren- en Kapokbedden, O A N S E FrMliDgsboten Walse, met dansbeschrijving. EEN VOS RUIN, Wissel-, Iffecten- is Electrische bereiding van Verven in alle klenren. GLANSVERF Firma Gebr. RIBBENS, alsBorden en Lijsten met sprenken enz. D. E. WOLFERT Hz. GOEDE RAAD. QoopcT^oomSoterfaBrieR c7sfcntenisse Prima R00MB0TER, nitslnitend onder Rijkscontrdle a 1,35 per K.G. KRUGER'S TONIEK, In lossing tot en met Woensdag 9 Juni een lading prima kwaliteit Prijs der Kachelkolen, per duizend kilo's, uit schip genomen, A contant/9,-. GEBR. POLAK, Vlissingen. HEELKU1TDIG mSTITUUT te JUMET, in ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D^ Openbare Vergadering te Zaamslag-, op Zaterdag 5 Juni, 'savonds 7 ure, bij Mej. de Wed. Platteeuw. Spreker de heer WolIen-,Chitsen- enMoltondekens. Giterst concurreerende prijzen. Levering franco. TE KOOP: Eater's Hoofd Eau de Cologne. Uit de hand te koop: Japanlakken, Vernissen. Schilders-, Vernis-, Wit- en Teerkwasten. Bruine Teer, Koolteer, Blackvarnish, Carbolineum, Dakpapier. bij A. DE DAUW te Koewacht: Groote sorteering De Directeur P. J. R. DAMSTE. •♦•♦•♦•♦I WALS00RDEN, 28 Mei 1909. 79 Rue de I'lnstituut JUMET, bij Charleroi (Belgie). candidaat voor het district Oostburg, ENTREE VRIJ. DEBATTOEGELATEN. HET BESTUUR. TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, Kapok-, Zeegras- en Stroomatrassen. 15 cents. Firma P. J. VAN DE SANDE, Muziekhandel. oud 2 7a jaar, bij C. A. 8IOFF1JN, Yoer- man, Java, Ter Neuzen. Onmisbaar voor Schoolgaande Kinderen is Verkrijgbaar in flacons a 18 en 30 cts., bij J. V A N E IJ S D E N, Coiffeur. Noordstraat, Ter Neuzen. waar het Correspondentschap late Klasse der Ned. Bank is gevestigd. INCASSO, EFFECTEN, ASSURANTIEN, HYPOTHEKEN, enz. Koopt en verkooptEffecten, Coupons, Wissels, Cheques, vreemde Banknoten en Munten. Controleert uitlotingen. Opent Rekening-Courant met renteberekening en geeft gelden op hypotheek, op effecten, ender borgtocht of ander solied onderpand. Belast zich met alle soorten van verzekering en alles wat tot het Wissel- en Effecten vait behoort in den ruimsten zin. Houdt Kantoor te TER NEUZEN (Nieuwstraat no. 32) des WOENSDAGS en des YRIJDAGS van des voormiddags 9 7, tot des namiddags 1 uur, is elken Z AT ERR AG te AXEL te spreken bij mejuffrouw de Wed. Rolf? en alle dagen te HULST ten zynen ban ore. met rogge doorgroeid, in den Bonte- polder, verdeeld in kavelste bevragen by C. YAN DER HOOFT, Ter Neuzen. met volledigen inwentaris. Te bevragen bij F. LA UJRET, Haven, Ter Neuzen. in bussen van 1 2x/a. 5 K.G. en booger. TER NEUZEN. SPARREN voor stellingen, lang 8—9 Meter, WEISTAKEN, 300 Eiken WE 1ST A REN, Eiken POMPHOUTEN, Eiken BOCHT- en DAM- PALEN, Eiken SPAKEN,droog01men WAGEN- MARERSHOUT, KRUIPLANREN en GAN- GEN, lang 6—10 Meter, en -WAGENS, LADDERS 3--8 Meter lang. Eiken RIJSPALEN, GEERDEN, breede MESTPLANREN, BAND- ROEDEN, Esscben EGGETANDEN, 6 cent per stuk, enz. Ter Neuzen, Juni '09. Wenscht men sterke, zachte, goed van kletir blijvende kousen; gebruikt dan TIE] EZLOOSTBRZAJSTDB noteert tot nader bericht; Te TER NEUZEN franco thuis bezorgd door S. YAN REES en R. SCHEELE Hzil. Cen W verdi A boor Y te H tegen Zenuwzwakte, Zenuwziekte en Bloedarmoede. Bekroond met het Eerediploma op de Wereldtentoonslelling van Luik 1905. KRUGER'S TONIEK is zeer versterkend, een geneesmiddel voor zenuwljjders. KRUGER'S TONIEK verrijkt het bloed, geneest j- ™aagpijn, ook pijn in den rug en lenden, hoofdpijn en alle kwalen die voortspruiten uit bloedarmoede, bleekzucht en uitputting. Regelt de hartkloppingen, vermindert het vele zweeten, geeft kracht en sterkte aan gansch e gestel, wekt den eetlust op, bevordert de spijsvertering, neemt het koude gevoel weg en gee een verkwikkende rust. Stilt de zenuwen en geeft een aangenaam opgewekt gevoel. n i j A Pei flacon 1,25. Per 6 flacons 6,90. entraal-depot voor Holland en Belgie bij H. ran Aken, Apotheker-Specialist te Selzaete verder te ler Neuzen by J. J. Kense en Yan Overbeeke—Leuniste Axel bij Van Dix- hoorn te Hoek by Machielsen te Sas van Gent by Aug. Slock te Zaamslag by Buijsse te Hulst by Verwilghen—Van der Hooftte Hontenisse bij Wullems. IJZERIVAREN, KOPERWERK en alle aanverwante artikelen voor Huis- en Scbeepsbouw, Meubelmakery, Smidsgebruik etc. GEREEDSCHAPPEN en WERKTUIGEN voor Timmerlieden, Wagenmakers,'Meubelmakers, Smeden, Loodgieters, Koperslagers, Metselaars, Schilders, Aannemers en andere Ambacbten. SCHEEPS-, FABRIEKS- en AANNEMERSBENOODIGDHEDEN, voor Zeil- en Stoom- vaartuigen, Machinekamer- en Werkplaatsen, Grond-, Water- en Bouwwerken. METALEN, Blad-, Staaf- en Blokkoper, Blik, Tin, Lood en Zink, IJzer-, Koper- en Lood- draad, Pompen, Koperen kranen, etc. LA NDBOUWWERKTUIGEN, STAL- en TUINGEREEDSCHAPPEN en aanverwante artikelen. HUISHOUDELIJKE IJZERWAREN, Rachels, Haarden, Keukengereedschappen en aanver wante artikelen. WINKEL- en PAKHUISGEREEDSCHAPPEN voor Kruideniers, Bakkers, Slachters en andere vakken. VERFWAREN, droog en in olie aangemaakt voor Huis- en Scheepsgebruik, Lakken, Vernissen, Borstelwerk en Scbildersbenoodigdheden. DUIKERTOESTELLEN en alle benoodigdheden voor werkzaamheden onder water. LEVERING VAN MACHINERIEN EN INSTALLATIES VOOR BEDRIJVEN OP ELK GEBIED. Prima kwaliteit. Concurreerentle prijzen. Vlugge levering-. Prijzen en inlichtingen op aanvrage. bestuurd door Zusters van Barmhartigheid. Docter L. DOGNIAUX, Specialiteit sedert 17 jaar. BREUKEN - ADERBREUK - WATERBREUK, volkomen genezing (zonder band) voor het geheele leven door persoonlijke tot nog toe ongekende techniek die reeds sedert 17 jaren werd toegepast. MISM AAKTHEID der Ledematen Horrelvoeten, Genu- valgum, enz. VROUWENZIEKTEN Breuken, Afwijkingen, Gezwellen, enz. CONSULT Maandag en Woensdag van 1 tot 3 uur. TAN sraimoLEi. Chef-Chirurg van het Hopital Hotel Dieu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 3