ZEEP BEDRIEGERS BEDROGEN Verdere mededeelingen nit Middelbnrg. Advertentien. uit de Sunlight Zeepfabriek, Hoogwatergetij te TerNeuzen. den Heer en Mevrouw MEIER, ondergingen, werd door hen te kennen gegeven dat, als hun niet de gelegenheid werd geboden om in de Rijkswerkinrichting hun onderhoud te verdienen, ze door diefstal zouden trachten, in hun behoeften te voorzien. Daarom was Woensdagochtend tegen 7 uur P° tie aanwezig in den omtrek van het huis van bewaring, toen de 25 landloopers na hun hech- tenistyd van 12 dagen werden ontslagen, zegt et »Utr. Dbl.In drie ploegen werden ze weggezonden. Even 7 uur kwam de eerste ploeg naar buiteneen van hen nam afscheid van zyn lotgenooten en ging de richting uit van Bunnik, eenigen tijd achtervolgd door twee recherckeurs. Een ander, gekleed in zwart pak en ronden hoed, verdween langs den Singel in de lichting van het station. De andere zes gingen in twee clubjes voor alles een ,/hartversterking" nemen in een kroeg en zakten daarna stadwaarts at en slenterden het plantsoen in. Van de volgende acht, die om 8 uur werden weggezonden, was een man van 77 jaar min of meer ziekhij werd door de politie naar et ziekenhuis gebracht. De anderen gingen alien eerst naar de kroeg, en vervolgens be- gunstigden eenigen een barbier, terwijl anderen sigaren en tabak gingen koopen. Een van de acht was een uur later al erg onder den invloed van den drank. De ploeg van 10 uur deed precies hetzelfde boirel koopen, scheren, tabak inslaan, plantsoen wandelen. De menschen verspreidden zich over de heele stad. De maatregel van niet-opzenden heeft tot dusver uitstekend gewerkt, zegt het blad. Het getal landloopers dat thans 's avonds bij de politie onderdak vraagt, is kleiner dan ooit j de laatste dagen zijn het doorgaans doortrekkende personen, die den volgenden dag verder reizen. herinnering aan het feit dat Farman de eerste was die erin slaagde om met een vliegtoestel van de eene stad naar de andere te vliegen, over berg en dal, werd Maandag te Tours een gedenkteeken onthuld. Pe Catenzaro in Zuid-Italie, was men bezig met het leggen van de fundeeringen voor den bouw eener school. De arbeiders hadden daartoe een 3 meter diepen kuil gegraven, waarin 12 hunner aan het metselen waren, toen de kuil, die met voldoende was gestut, instortte en alien bedolven werden. Ofschoon dadelijk hulp aan wezig was, kon men slechts 5 arbeiders nog levend te voorschjjn brengen de overige 7 vond men als lyken terug. Het havenstadje Ostia nabij Rome, waar men ljverig aan 't graven is, schijnt een tweede Pompeji te worden. Men heeft een 50 meter langen Porticus vrijgemaakt, vroeger met mar- meren zuilen getooid. Aan beide zjjden moeten zich wynhuisjes en verkooplokaaltjes bevonden hebben. Op den muur der thermen van Ostia ontdekte men een Grieksch graffitto, waaruit. op te maken valt, dat de plaats dienst heeft ge- daan, als ontmoetingspunt voor minnenden. Ver der trot men twee sarkophagen aan en een prachtige marmeren vrouwenfiguur. Dinsdag ochtend kwam de trein van Nola naar Napels te Casalnuove aan, maar kon geen enkelen arbeider medenemen, daar de wagens onderweg bestormd waren door pelgrims, die van een bedevaart naar Monte Vergine terug- keerden en alle plaatsen bezet hadden. Acht- honderd arbeiders, die te Napels op hun werk moesten zjjn en nu gedwongen waren den arbeid te verzuimen, geraakten daarover in buitengewone woede, zij bombardeerden den trein en staken een paar seinwachtershuisjes in brand na voor- af de telegraafdraden te hebben doorgesneden. e machinist koppelde toen de machine los en reed daarmede naar Napels om militaire hulp in te roepen. Toen deze met een extra-trein was aangekomen, verspreidden zich de woeste- lingen naar alle richtingen. Zondag is een man van Arrufa, bij Bilbao, die teekenen van zinneloosheid had gegeven en onder bewaking stond, ontsnapt. Met een mes gewapend, wilde hij zjjn moeder dooden, maar deze slaagde er in te vluchten. Daarop greep de zinnelooze een gaffel en «inz zich aan den weg verbergen. Zijn vrouw,"die voorbij kwam, poogde vruchteloos hem te kal- meeren hij braeht haar een vreeselijken slag toe met de gaffel, zoodat zij op den grond viel. Daarna nam hij een zwaren steen en verpletterde het hoofd van zijn slachtoffer. I wee buren, die wilden ter hulp komen werden insgelijks gekwetst. Een voorbij rijdend wielrij- der werd ook aangevallen, maar deze kon vluch ten en ging de gendarmen verwittigen, die na veel moeite den zinnelooze konden aanhouden. Het weder in Zwitserland is, na eenige scboone, warme dagen plotseling omgekeerd en m de hoogere streken is het weer winter ge worden Het bovengedeelte van den St. Gothard is door een geweldige sneeuwmassa bedekt. Nabij het Gothardpas-hospitaal ligt de sneeuw 19* c.M. hoog, terwijl Dinsdag der vorige week de pas geheel sneeuwvrjj was. De spoorweg op de Schynigeplatte bij Interlaken is gestremd door een bergstorting, welke door den voortdurenden neerslag is veroorzaakt. Het verkeer op de spoorlijn Lauterbrunnen—Muerren en op de Pila- tusbaan is door sneeuwval gestaakt moeten worden. I we£ Tan Londen naar Bangkok zijn juweelen van den Koning van Siam tot een ge- zamenlijke waarde van 120.000 gestolen. Het kistje waarin zij verzonden waren, is leeg te Bangkok aangekomen. In de haven van Fernandez (Zuid-Amerika) sloeg een sloep om waarin 6 schepelingen van het Belgisehe s.s. ,/Iris" zaten. Vier hunner konden zwemmend den wal bereiken, maar de 2e stuurman, uit Oostende, en de steward, een Antwerpenaar, werden door de haaien gegrepen en naar de diepte meegesleurd. Uit een groote stad. - Een statistiekje van New-York, de cosmopolitische wereldstad bij uitnemendheid, die zoo langzamerhand Londen als grootste metropolis met succes naar de kroon begint te steken. Elke seconde komen vier personen de stad in en alle 42" seconden een immigrantalle 52 seconden komt er een trein aan. Elke drie minuten wordt er iemand gearresteerd, alle zes minuten wordt er een kind geboren, alle zeven minuten overljjdt er iemand en alle 13 minuten wordt er een huwelijk gesloten. Om de drie kwartier breekt er een brand uit, verlaat een schip de haven en legt men den eersten steen voor een nieuw gebouw. Alle twee uren wordt er een doodelijk ongeval geregistreerdelke 8 uur wordt er een echtscheiding uitgesproken en elke 10 uur heeft er een zelfmoord plaats! Het jongste nieuwtje in het artikel hoe- denspelden komt uit Amerika. Iemand heeft daar om te beginnen vijfduizend gehoornde padden uit Texas langs scheikundigen weg ver- hard om ze als knoppen van hoedenspelden te gebruiken. De bewerking schijnt zeer pijnlijk te zijn. Er zijn nog 50.000 levende padden besteld. Dierenvrienden klagen luide over deze wreedheid, maar ze zullen zelf wel door deer- varing geleefd hebben dat zoo'n protest toch niets helpt als 't een daad van Koningin *Mode" geldt. De alles ontsmettende speciaal voor ZIEKENKAMERS is voor mensch en dier ook het beste midclel ter igenezing- van zwerende wonden. WlNKELIERS, DIE U ANDERE 2EEPS00RTEN IN DE HANDEN STOPPEN, ALS U $UNLIGHT= =ZEEP VRAAGT, BEDRIEGEN ZICH2ELF, WANT ZIJ VERLIEZEIM HUN DEBIET. U WENSCHT DE ZOO GUNSTIG BEKENDE SUNLIGHT. DE EENIGE BESTE ZEEP, GEEN ANDERE. LET DUS OP HET WOORD ..SUNLIGHT" OP IEDER STUK ZEEP. Op het plein der Citadel te Gent stond Zondag een groot publiek te kijken naar de loopwedstrijden en tevens te wachten op de aankomst van de deelnemers van den fietswedl- strijd de //Ronde Vau Vlaanderen", die in de Citadel moeten aankomen. Op een zeker oogenblik klinkt een trompet- geschal, en daar komen twee rijders, no. 44 en 148 de itadel binnen rijden dadelijk worden zij door talrijke toeschouwers herkend als iu- woners van Meirelbeketoejuichingen brekan los, de muziek heft de //Brabanfonne" aan, en de beide rijders doen de twee verplichte toeren, hierbij elkander bij den arm houdende; nabij de eindstreep komt de eene een weinig voor en hij krijgt als overwinnaar een schoonen bloem- ruiker. Daarna wordt het portret der beide rjjders gemaakt, een gedienstig persoon bergt het rijwiel van de overwinnaars op en brengt beiden naar de loods welke voor de deelnemers was ingericht. 1 oen het echter zoo lang duurde voor er andere deelnemers kwamen, vonden sommigen het wat vreemd. Maar eerst een half uur later, toen er weer twee rijders aankwamen, bemerkte men dat de twee eersten grappenmakers waren geweest, die in het geheel niet hadden mee gereden. Men zocht hen, maar ze waren weg evenals fle bloemen. Den 19en April strandde in een donkeren nacht het stoomschip //Dyffryn Manor," van Cardiff, met een lading rjjst van ongeveer vier millioen E.G., op een koraalrif van het eiland Minicoy, een 650 K.M. van Colombo af. Bij het aanbreken van den dag was het schip om- ringd van prauwen met inlanders, die de be- manning hielpen een deel van de lading te bergen. Maar het schip was niet vlot te krijgen en werd vijf dagen later prijs gegeven. Op het eiland werd de schipbreuk als een heugelijke gebeurtenis gevierd, want zij braeht redding uit hongersnood. De menschen zagen er dan ook uitgeteerd uit. De radja van het eiland liet zijn onderdanen voor de bemanning van het schip krijgsdansen uitvoeren en een lieelen dag werd er feestgevierd. Na een week tijds kwam een ander stoomschip de bemanning van het gestrande schip halen. Dit schip, slechts twee jaar oud, en de kostbare lading werd aan de dankbare eilandbewoners achtergelaten. Zes man van de //Dyffryn Manor" zijn nu in Engeland aangekomen en hebben het verhaal gedaan. - Amerikaansch Een aannemer uit St. Louis is er in geslaagd, in minder dan twaalf uur een huis met vijf kamers te bouwen. Hij begon 's morgens om zeven uur. In een uur waren de fundamenten gelegd. Daarop gingen de timmerlui en de metselaars aan het werk. Om twaalf uur stonden de muren en was ook het dak bijna gereed. De schoorsteen was toen al lang klaar. Om drie uur waren deuren en ramen voltooid vervolgens verschenen schilders behangers en electriciens op het tooneel. Om zes uur was het huis kant en klaar, en om zeven uur was het al gemeubileerd ook. De gelukkige eigenaar betaalde voor dit grapie 4800. b P Maandag tegen 11 uren 's avonds, keerde het Belgisehe Kamerlid Dr. Pieraert met zijn vrouw en hun knecht per rijtuig van hun lust- huis te Deftinge naar Geeraardsbergen terug, toen zij, bi) hun woning gekomen, door vier kerels zonder de minste reden aangerand werden. De dokter is uit het rijtuig gesleurd en bekwam kneuzingen aan de lip en vuistslagen op het hoofd, zoodanig dat hij er bedlegerig van is de andere personeu zijn ongedeerd gebleven. Terwijl de knecht naar huis liep om een revolver te halen. hebben de schurken de plaat gepoetst, doch twee hunner zijn bekend en hun aanhou- ding wordt elk oogenblik verwacht. In onze dagbladen vindt men niet zelden advertenties, waarbij men een vrouw zoekt langs //den gebruikeljjken weg". Wij vonden ver- meld, hoe 25 eeuwen geleden het te Babylon anders ging en wel zoo practisch, dat zelfs Herodotus verklaarde nergeus ter wereld een betere en meer bewonderenswaardige methode te hebben aaugetroffen. Het ging toen zoo. Alle jonge of trouw- lustige meisjes en rrouwen kwamen eens in het jaar op een bepaalde plaats bijeen en ontvingen dan bezoeken van alle jonge en oude vrijers, die over een huwelijk dachten. Na afloop der kykdagen werden de dames door een afslager in veiling gebracht, eerst de mooiste en liefste, waarbij de heeren geweldig tegen elkaar op- boden, zoodat er langzamerhand conditie was contante betaling een aanmerkelijk kapitaal in handen van den afslager kwam. Zoodra nu de voorraad van schoonheden en gratien geheel was uitgeput, en alleen de minbegaafde dames overbleven, veranderden plotseling de condities. De ambtenaar wees nu aan elke van dezen uit het saamgebrachte geld een huwelijksgift toe, natuurlijk te hooger, naarmate de natuur ze minder ruim had bedeeld. Dan konden de heeren slagen, die, degelijker van aard meer zagen //op het bezit van eenig kapitaal" dan op //uileriijke schoonheid". Het resultaat was jaar aan jaar even verblijdend. Want ook de dames van deze categorie, zoo de markt ten minste nietovervoerd was, werden alien //gemijnd." In Parijs worden tegenwoordig groote sprinkhanen gegeten. Men gebruikt ze geroos- cerd of in den vorm van pasteitjes. In den Bijbel staat, dat Johannes de Dooper ze in de woestjjn met honing at. In Bagdad moeten de sprinkhanen een zoo ge- liefd gerecht zijn, dat de vleeschprijzen er daleu, zoodra de sprinkhanen er veelvuldig voorkomen. Een Fransch geneeskundig tijdschrift, het Journal de la Sante, heeft kort geleden sommige soorten grond als voedingsmiddel aanbevolen. Het eten van grond, aldus zegt het blad, is zoo oud haast als de wereld van geophagen (grond- eters) weet men te vertellen in Siberie, China, Siam, Perzie en Indie. Het Journal de la Sante roemtin 't bij zonder de zoogenaair.de //roode aarde" van Bukaroz, in Portugal, die door kenners't lekkersL wordt ge- vonden als er vooraf wijnkruiken van zijn ge maakt en de aarde het aroma van den wijn in zich opgenomen heeft. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 5 Juni 2.26 2.45 Zondag 6 3.4 3.23 Maandag 7 3.42 4.4 Dinsdag 8 4.26 4.49 Woensdag 9 u 5.13 5.41 Donderdag 10 6.11 6.43 Vrjjdag 11 7.18 7.56 Niemand kan gezond zijn, wiens nieren niet gezond zijn. De Nieren filtreeren de onzuiver- heden en vergiften van het bloed. De gezond- heid van het geheele lichaam hangt er van af. Aangetaste of zwakke nieren zijn de oorzaak van de gevaarlijkste ziekten als waterzucht, eiwitverlies, graveel, steen, urinekwalen, rheu- matiek, lendenpijn en heupjicht. Deze ken- teekenen zijn een waarschuwiug dat meer ellende op handen is wauneer ze verwaarloosd worden, doch Foster's Rugpijn Nieren Pillen verlichten en genezen ze. Mejuffrouw C. Vermeule, Leerlooierssingel 292 te Middelburg, meldt ons Vijf jaren lang ben ik het slachtoffer geweest van een ziekte der nieren. Mijn medische raadgever zeide mij, dat ik een losse nier had en ik had hierdoor onophoudelijk een hevige pijn in den rug en lendenen, terwijl ik aangedaan was met hoofdpijn en een af'gemat, vermoeid gevoel door het ge heele lichaam. Ik sliep slecht en droomde veel terwijl mijn eetlust met den dag minder werd. De u rine kwam steeds ongeregeld en veroor- zaakte mij veel pijn zij was steeds vuil, donker- rood en liet veel bezinksel na. Nooit heb ik baat gevonden bij al de roorgeschreven genees- middelen, totdat ik ten slotte kennis maakte met Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Ofschoon ik daar eerst niet aan geloofde, moet ik nu toch eerljjk verklaren, dat ik reeds in een paar dagen de goede werking hiervan kon gevoelen en thans nadat ik drie weken geregeld met het gebruik ben doorgegaan, heeft er een groote verandering in mijn toestand plaats gegrepen. Ik ben veel sterker en opgewekter en van de pijn kan ik bijna niets meer bespeuren, om echter een algeheele genezing te bewerkstelligen zal ik nog eenigen tijd met Uw medicrjn verder gaan en wanneer ik ooit iemand mocht ont- moeten, die lijdt zooals ik voorheen, zal ik hem gaarne de goede eigenschappen van Uw Pillen bekend maken. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven- staande waar is en rnachtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt. De naam Foster's Rugpijn Nieren Pillen staat voluit op iedere doos. Zij zijn te Ter Neuzen verkrijgbaar bij den heer A. van Over- beekeLeunis, Westkolkstraat. Toezeuding ge- schiedt franco na ontvangst van postwissel a 1,75 voor een of 10,voor zes doozen. -E die bang zijn, wenden zich in 't volste vertrouwen tot Gediplomeerde specialisten voor Mond-en Tand- ziekten. Behandeling zonder pijn der ziekste tanden. Valsche tanden zonder plaat. Uagattenstraat 38, GENT. Door F. H. v. d. PEIJL zal a. s. Zaterdag 5 Juni, uit de hand worden te koop gesteld a contant als3 groote bv. Kweekzeugen, 7 kleinere bv. Kweekzeugen, 10 Loopvarkens en 20 Biggen van 2 maanden oud en jonger. Alles op een terrein aan de Donze-Visser- straat te Ter Neuzen, nabij de stalhouderij vau den heer J. A. Donzb. H t U II

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 2