A g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5309. Zaterda# 5 Juni 1909. Landbouwberichten. Gemengde berichten. 49e Jaargang. Buitenland. Tele f o on No. 25 E N T Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EBBSTB BLAD. SHEestmengseis. TER SEIIZESSCHE COIR 1ST. A B 0 N N E M Per drie maanden binnen Ter Neuzen Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. het overige Buitenland 1,65. laars, j 1,Franco per post: Voor Voor Amerika 1,B21/S en voor Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekbande- Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Hit bind verucbijnt Maandag., en Vrijil»Rf»vontt, nitjjeinnderd op Fee»fil»Krn. bij de J ir.no P. J. lis OK SAIBB te Xer Xeustm. In Turkye heerscht op dit oogenblik uiter- lijk rust, hoewel in Albanie de bevolking met moeite onder den duim wordt gehouden en in Macedonia hier en daar weer benden optreden. In Klein-Azie is de weervvraak voor de Arme- nische moorden begonnen. Op de talrijke ar- restaties van Mohammedaansche en Armenische notabelen zijn terechtstellingen gevolgd. De door de Kamer afgezonden coinmissie van onder- zoek heeft vastgesteld dat de schuld van de moordpartijen zoowel Moharrf&edanen als Ar meniers treft. Te Adana zijn Maandag 9 Turken en 6 Armeniers opgehangen. 6 Turken werden tot levenslange gevangenis veroordeeld. In andere deelen van Klein-Azie is de vrede tusschen de partijen nog niet hersteld. De ver- volging der Armeniers is weer begonnen in de buurt van Konia. 800 Mupelmannen vielen twee Armeensche dorpen aan, maar dank zij de tusschenkomst der troepen. is de orde nagenoeg hersteld. Er vielen echter dooden en ge- wonden. De /Levant Herald" meld!, dat er op bet huis van den gouverneur van Libanon te Beiroet, een dynamietaanslag is beproefd. De bom richtte geen scbade aan. Gewapende benden zijn weer opgedoken in Macedonia. In Tikwesj is een Boelgaarsche bende door de Turksehe troepen gevangen ge- nomen. Te Oeskjoep is een Boelgaarsch bende- hoofd vermoord, men zegt op aanhitsen van Serviers. In Opper-Albanie houdt generaal Dzjawid de Albaneezen klein, maar hij kan nog geen belasting heffen en de bevolking niet ont- wapenen. In het zuiden van Albanie is de toestand verbeterd. De oplossing van de Kreta-kwestie zal niet gemakkelijk zijn. 'Turksehe bladen o.a. //Tanin" zeggen dat, als de Grieken, nadat de Europeesche troepen van Kreta zijn vertrokken, Kreta trachten in te lijven, dat tot oorlog zal leiden. Turkye wil Kreta een zelfbestuur geven als aan Samos. Keizer Wilhelm zal deze maand een samen- komst hebben met Czaar Nicolaas. De uitnoodiging is van den Czaar uitgegaan en de vorstenont- moeting zal weder in open zee plaats vinden, waarschijnlijk nabij Reval. Te Petersburg worden voorbereidingen getroffen voor de samenkomst der keizers op 17 dezer in de Finsche wateren. In de Belgische Kamer is gisteren de beraad- slaging over de legerkwestie hervat. De toestand van het leger baart der regeering ernstig zorg daar, zoowel aan 't vredes- als aan het oorlogs- effectief, duizenden manschappen ontbrekeu. De vrijwillige dienstneming waarop 't tlelgische legerstelsel berust heeft fiasco geleden en daar- om stelde de Minister van Oorlog, Heliebaut, de invoering van persoonlyken en algemeenen dienstplicht voor. Hiervan wil echter de cleri- cale Kamermeerdesheid iiieta wetenenkele jeugdige leden ter rechterzyde gaan met de linkerzijde accoord dat de algemeene dienstplicht de eenige oplossing is om een leger te vormen, waarop in tijd van nood gerekend kan worden. Gister hield de liberaal Iluysmans 'n interpel- latie en zei Het is ambtelijk vastgesteld, dat het leger noch de volledige vredessterkte, noch de volledige oorlogssterkte heeft. Er ontbreken 20.000 man aan de oorlogssterkte. Als er een incident ontstond, zouden wij de grenzen niet krachtig kunnen verdedigen. Minister-president Schollaert antwoordde Wij zullen maatregeleu moeten nemen en zullen die binnen zeer korten tijd weten te nemen. Wy zullen een wetsontwerp indienen en zullen de Kamer verzoeken dat in behandeiing te nemen voor het uiteengaan. Het incident was daarmee gesloten. In de Zuid-Afrikaansche parlementen is de beraadslaging over de Grondwet voor't Vereenigd Zuid-Afrika aan de orde. Dinsdag werd het Kaapsche parlement door gouverneur Hely- Hutchinson geopend en ving de bespreking aan over de wijzigingen in de voorgestelde Grondwet aangebracbt. De parlementen van Transvaal en Oranje Vrijstaat hebben de grondwet aangecomen. De It'aliaansche politie heeft een goede vangst gedaan. 25 camorristen werden gearresteerd onder de volgende omstandigheden. In de //Oamorm" een dergelijke vereeniging als de „Maffia" in Zuid-Italie en de „Zwarte hand" in de Vereenigde Staten, had een groote promotie plaats omdat verschillende leiders voor lange jaren in de gevangenis zijn opgeborgen. Een berucht lid der bende, de 17jarige Esposito, zou in een vergadering te Napels bevorderd worden tot hoofdman en terwijl die plechtigheid plaats greep, omsingelde de politie de zaal 40 agenten drongen binnen en de Camorristen werden met de revolver op de borst gedwongen zich over te geven. Te Seattle in het noordwesten van de Ver eenigde Staten is een wereldtentoonstelling geopend, waaraan ook Nederland enNederlandsch- lndie officieel deelnemen. Van de groote Staten is Japan het volledigst vertegenwoordigd. De geeltjes badden een eskader gezonden, dat ter opluistering op den openingsdag de kanonuen afschoot. President Taft gaf't sein tot opening der expositie. Hij had daartoe te Washington op een electrisch knopje te drukken, waardoor hij de machinerieen op de tentoonstelling in beweging bracht. De kosten voor deze //worlds fair" bedragen om en by 50 millioen gld. Alle landen die door den Grooten Oceaan bespoeld worden nemen deel aan de expositie. De in- zendingen van Hawa'i en de Filippijnen zijn bijzonder rijk. Twee jaren heeft de bouw van de paleizen geduurd, waarvan er verscheidene als blyvende gebouwen zullen dienen. Dinsdag- middag begon een reuzen-autotocht van New- York naar Seattle, 'n afstand van ongeveer 4000 mijlen. Tien automobielen nemen aan den wedstryd deelde hoogste prijs bedraagt 5000 gld. TER NEUZEN, 4 Juni 1909. Men schrijft ons A.s. Dinsdag en volgende dagen zullen voor het assissenbof van Oost-Vlaanderen een paar zaken berecht worden van de beruchte Klampersbende, die verleden zomer aan deze en gene zijde van de grens verschillende diefstallen pleegde. Thans zullen behandeld worden de diefstal met mis- haudeling op De Ruyter onder de gemeente Moerbeke, een half uur van de Nederlandsche grens, op 15 Juni 1908 en de diefstal op 24 Juni 1908 onder de gemeente Axel, waarbij een 4000 ontvreemd werden. Als beschuldigden zullen verschijnen P. Blom- maert (de bekende //mijnheer Pierre") en E. Terrebrood, beiden van Antwerpen, August de Brouwer, kapitein der bende, laatst gewoond hebbende te Hulst en geboren te Stekene, Hen- drik Kennis van Merxem en A. van Looy van Deurne, alsmede Maria van Raemdonck van 4-ntwerpen, heelster der gestolen goederen. Men denkt, dat de zitting een drietal dagen zal duren. Zes advocaten zijn met de verdedi- ging belast. In de week van 26 Mei tot en met 1 Juni 1909 zijn in Zeeland voorgekomeu 3 gevallen van roodvonk, waarvan 1 te Hoek, 1 te O. en W. Souburg en 1 te Zaamslag2 van diphthe- ritis, waarvan 1 te Yerseke en 1 te Zoune- maire. In de heden te Oostburg in het gemeen- tehuis gehouden byeenkomst, uitgeschreven door de directie van de stoomtrammaatschappy Bres- kens-Maldeghem, waren de besturen en raden der gemeenten Cadzand, Zuidzande en Oostburg, alsmede het dageljjksch ,hestuur van de watering Cadzand en dat van deu> Veerhoekpolder alien tegenwoordig. Dat vfiu den Henricuspolder was niet aanwezig. In die vergadering werden door den directeur, den heer E. de Thouars, alsmede door den heer J. Schotel, ingenieur en commissaris der maat- schappy, de plannen uiteengezet ten aanzien van de tramverbinding CadzandZuidzande Oostburg in aansluiting met de bestaande lijn BreskensMaldeghem. Die plannen werden door de vergadering zeer gunstig ontvangen en men verwacht dat de gevraagde subsidien tot een gezamenlijk bedrag van f 1472 per jaar gedurende 20 jaar, zullen worden toegestaan de drie gemeenten zouden ieder per jaar f 375, de watering Cadzand enz. de rest ad 347 bijdragen. Axel. Voor het voorbereidend militair onder- rieht alhier hebben zich 20 deelnemers aan- gemeld. Koewackt. De installatie van onzen nieuwen Pastoor, die eerst op het eind dezer maand was bepaald, is thans om verschillende redenen uit- gesteld tot einde Juli of begin van Augustus. Stoypeldijk. Een gebrekkig inwoner onzer gemeente, wien een kind werd geboren op den geboortedag van Prinses Juliana heeft van H. M. de Koningin 25 ontvangen, nadat hiervan aan Hare Majesteit bericht was gezonden. Graauw, 3 Juni. De kermis alhier, welke de eerste dagen dezer week plaats had, behoort weer voor een jaar tot het verleden. Muziek was er genoeg, zoodat de liefhebbers van een dansje profiteerden en tijdens de zeer heete dagen zich daarby goed konden verwarmen. Naar men zegt is de kermis dan ook zonder veel tumult afgeloopen. Dat verschillende herbergiers nalatig zijn hunne cafe's op tyd te sluiten, valt niet goed te keurendaarvan zouden dan ook enkele processen-verbaal wel eens het gevolg kunnen zijn alsook wegens het verwekken van nacht- rumoer door anderen. 8 E C H T 5 Z ft K F. N. De advocaat-generaal by den Hoogen Raad nam Woensdag conclusie in de zaak van de gemeente-telefoniste te Amsterdam, door het Hof aldaar outslagen van rechtsvervolging ter- zake van het, als belast met de uitoefening van den dienst op het telefoonbureau, een ander opzettelijk en wederrechtelijk bekend maken met den inhoud van een aan de telefoon toe- vertrouwd bericht. Geconcludeerd werd tot vernietiging van het arrest en veroordeeling van de gerequireerde overeenkomstig het door den procureur-generaal by het Hof gevoerde requisitoir. Mestmengsels zijn over 'talgemeen te duur. Doch in 't bijzonder geldt dit van de zoogenaamde Fransche meststoffen, welke in den iaatsten tijd per groote advertenties aan tnin- en landman worden aangeboden Men hc»ft ze gedoopt met de vreemde, voor ons niets zeggende namenvEngrais Papillon" en ./Engrais Qrapperies De man, die met z'n tijd meegaat, vraagt wat zit er zoo al aan plantenvoedsel in, nietwaar 'tj Itijkslandbouwpi oflfstation te Goes antwoordt: Engrais Papillon Engrais Grapperies bevatoevat 6,6 pCt. 13,5 t 4,8 wat de hoogste waarde stikstof 8,4 PCt. phosphorz. 7,3 kali - 1,9 Om nn te kunnen nagaan, noozelheid van vele bnitenmenschen. Laten die op hun koede zijn. Dat ze voorlichting zoeken bij Rijks land- en tuinbouwleeraren of bij land- of tuinbouwonder- wijzers in hunne omgeving. Eeu hoos te Zandvoort. Midden in den nacht van Dinsdag op Woensdag loeide eens- klaps de wind met snerpend geluid boven de zee by Zandvoort. Een pikzwarte wolk en daar- naast een krytwitte wolk naderden snel uit het Noorden, het hoofd in het donker omhoog, de voet in 't water. Het zoeklicht van lJmuiden's toren scheen de witte wolk met bliksem te vullen. Het witte gloeide. Eenklaps togen de twee lucht- en zeereuzen naar het strand, vloeiden ineen al worstelenden 50 strandstoelen vlogen als vliegmachines, zwaarder dan lucht, omhoog. Eenige vielen in zee, en zijn op weg ar Engeland, andere verdwenen langs het strand. Een groot verlies voor den verhuurder der stoelen. De strandpolitie had de wolken in naderen en was dadelyk den eigenaar gaan waarschuwen, maar de hoos was hun te vlug. Een paar badkoetsjes werden tegen het strand geworpen en beschadigd. En toen was er van de hoos niets meer te zien. Maar de zee was onstuimig geworden en een grauwe ochtend volgde op de weergalooze drie zomerdagen die de Pinksteren van 1909 onvergetelijk maakten. En H. mag zijn, die men er aan toekent, dient men de eenheids- prijzen te weten van stikstof, phosphorzuur en kali. Deze zijn fgezien de prijzen voor chili, super en patent- kali) ongeveer 80 c., 19 c. en *26 c. Zoodat Engrais Papillon op z'n allerhoogst mag kosten 8,4 x 80 c. 7.3 X 19 c. 1,9 X 26 c. 6,72 1.39 -b 0.495 S.fiO5 per 100 K.G. En Engrais Grapperies 6,6 x 80 c. 13,5 X 19 c. 4,8 X 26 c. 5,28 2,565 f 1,25 f 9,095. Let wel, op z'n allerhoogst. Want nil rekenden we de stikstof als die in chili, 't phosphorzuur als dat in super en de kali als die in patentkali, dus alles oplos- baar in water en terstond bruikbaar voor de plant. En 't proefstation vertelt, hoe 't phosphorzuur in de onderzochte monsters niet, dpiEtikstof voor een deel en de kali heelemaal in water oplnsbaar was. Dus 8,601 en 9,091 is M meer dan genoeg, zoo niet te veel. Toch wordt er niet minder dan f 7,per *25 K.G. voor ge- vraagd of 25,— per 100 K.G. Bij kleinere partijtjes komt 't nog veel duurder; wel 50 cent betaalt men dan per K.G. Laten de menschen toch wijzer zijn. De fabrikanten van de Fransche mestmengsels speculeeren op de on- Schippers, te Krimpen aan de Lek, die zyn meisje, dat te Langerak woont, huiswaarts bracht, werd door jongelui aldaar let een bierglas in het aange- zicht geslagen, dat zyn ueus in tween spleet en hy zich onder geneeskundige behandeiing moest stelleu. Een zeldzaam voorkomend huwelijksfeest vierde Dinsdag te Enschede het echtpaar 11. R. Woedens- Leta. Onder vele blijken van belang- stelling mochten de krasse oudjes, resp. 92 en en 88 jaar oud, hun 65jarige echtvereeniging herdenken. Tijdens de Julianafeesten te Ter Aar is een ongeluk gebeurd. Een gedeelte van het program bestond in ,een optocht van versierde fietsen, vergezeld van de schoolkinderen in rij- tuigen. Bij het oprijden van een brug scheen de vracht van een wagen te zwaar voor een paard, zoodat deze achteruit ging. N. van Eijk, die naast den koetsier zat, sprong er af om te helpen en daardoor te voorkomen dat rijtuig en kinderen in de vaart zouden vallen, met het ongelukkig gevolg dat hij struikelde en de wielen hem over het lichaam gingen. Den volgenden dag stiert hij. Daar het gemis voor zijn gezin groot is wordt geld byeengezameld voor de vrouw en kinderen. De 70jarige veebandelaar Hoogveld uit Wijchen trachtte gisterrajddag aan het station op de treeplank van een reeds in beweging zijnden treiu te springen, viel tusschen perron treeplank, kwam met het hoofd onder den trein en werd dood opgenomen. Landloopers. Onlangs besloot de Utrecht- sche rechthank de geregelde veroordeeling van landloopers tot opzending naar Veenhuizen te staken en dit in't vervolg alleeu te doen met hen, die geboren zyn in het arrondissement Utrecht, en dit om een eind te maken aan den toestand, dat 40, 50, 60 en meer landloopers per dag daarheeh kwamen. Toen daaraan twee weken geleden voor't eerst, plotseling, door de rechtbauk uitvoering werd gegeven, werden op een zitting 25 landloopers gevonnisd met 12 dagen hechtenis zonder op zending. Dat was voor die menschen een heele teleurstelling, en daaraan gaven ze in het huis van bewaring, waar ze hun hechtenis moesten uitzitten, lucht. Ze hadden tevoren gewaar- schuwd moeten worden, meenden zij. En terwijl ze hun hechtenis van 12 dagen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1