^i' A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5303. Donderda^; 20 Mei 1909. ONDERZOEK MELK. Buitenland. 49p Jaargang. BEKENDMAKING. FEUXLLETON. Binneniand. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: \ooi Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32l/2 en voor het overige Boitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave advertentien Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzellde ad-ertentie worat de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. In de Franscbe Kamer werd Maandag de aandacht gevestigd op de afschuwelijke moord- partijen, die midden der vorige maand in Klein- Azie hebben plaats gebad. Denys Cochin, een lid der rechterzijde, ondervroeg den Buitenland- minister over de moorden op Armeniers te Het Choctaw-opperhoofd verdedigde zich in- tusschen als een held. Zijn tomahawk beschreef bliksemende kringen in de luckt en hield de vij- anden nog steeds in bedwang. Met voorbeel- delooze onverschrokkenheid sloeg hij zich door de hem omringende Apachen heen en liep de prairie een eind in, door hen als een troep honden achtervolgd. De snelheid zijner voeten zou hem zonder twijfel gered hebben, doch hij was te fier om van dien uitweg gebruik te maken. Het was hem slechts te doen geweest om vrije baan te maken en zich van den drom Apachen te ontslaan. Dit was hem nu gelukt en hij zwaaide uitdagend zijn bebloede tomahawk boven het hoofd. Het was belachelijk te zien hoe de Apachen, ondanks hun dreigend gebrul, den moed misten dien alleenstaanden man te naderen. Ze omsingelden hem eii wierpen met hunne bijlen naar hem die hij echter behendig wist te ontwijken, of hem slechts onbeduidende wonden toebrachten. Meer dan twintig krijgslieden vreesden dien enkelen man en toch zou een al- gemeene aanval zijn verderf geweest zijn. Op eens klonk er een luide kreet uit het bosch //Zittende Stier, ik wacht u." Het Choctaw Adana. De spreker drukte den wensch uit, dat de Fransche diplomatie een beslistere houding ten gunste van de beschaving zal aannemen. Hij is een voorstander van een krachtige tusschen- komst van Frankrijk, zoo noodig gaande tot ontscheping van troepen. In zijn antwoord zeide Minister Pichon de moordpartjjen te Adana en Mersina, waarbij duizenden onschuldigen werden gedood, te be- treuren. De Fransche oorlogsschepen waren het eerst op de plaatsen waar de moordpartijen voorvielen. De Fransche bevelhebber had order zich met de plaatselijke overheidspersonen en de andere buiteulandsche bevelhebbers te verstaan de bedreigde levens te beschermen. Dit om optreden geschiedde gemeenschappelijk door alle mogendkeden, die daar oorlogsschepen hadden. Pichon achtte 't een nuttige en voor- zichtige taktiek, 't aan wal gaan te vermijden, opperhoofd wierp het hoofd in den nek, liet zijn blikken over zijne vijanden waren en liep een rechthoek beschrij vende naar het bosch toe. Weder hoorde men een woedend gebrul en de Apachen stormden den hoofdman na. Nu greep de Franschman zijn revolver, sprong in de prairie en vuurde de zes schoten achtereen op de Apachen los. Dat was den laffen Apachen te kras. Ze wierpen zich op den grond en bleven beweging- loos liggen. Slechts drie hunner zetten de ver- volging van het Choctaw opperhoofd voort. Een hunner was //de Gier", het hoofd der bende. Toen de drie vervolgers nog slechts op tien pas afstand waren, haa de Zittende Stier de plaats bereikt, waar de Franschman stond. Toen de Gier bemerkte dat de beide mannen op het punt waren te outsnappen, maakte een dolle woedo zich van hem meester, hij greep zijn tomahawk en deed een welberekende worp. Het wapen doorsneed suizend de lucht en vloog langs den schouder van het opperhoofd. De Gier uitte een kreet van machtelooze woede. Op het hooren van dien kreet keerde de Zit tende Stier zich om en zag het Apachen-opper- hoofd met twee zijner krijgslieden achter zich liij kon de lust niet weerstaan om het tegen die drie op te nemen, teneinde de scalp van het vijandelijke opperhoofd buit te maken. De vermanende woorden van den Franschman stuitten af op de trotschheid van het Choctaw- daur dit als uittarting zou worden uitgelegd. Door de Fransche regeering en van particaliere zijde is geld aan de slachtotfers gezondeu. Wij hebben, zij Pichon verder, in het Oosten eenige instellingen te beschermen het gaat om onze traditioneele taak. Wij moeten thans vertrouwen toonen in het jong-Turksche stelsel en niets doen, dat ous streven verdacbt zou kunnen maken. De Kamer betuigde haar instemming met deze opvatting. De groote moeilijkheid om de nieuwe Duitsche belastingen tot stand te brengen, blijkt wel uit den slakkengang, waarmee de beraadslagmgen voortgaan. Na de jongste crisis in de financieele Rijksdagcommissie tijdens de behandeling der tabaksbelasting, heeft prins Bulow opnieuw met de partijleiders geconfereerd. Hjj ontving hen ieder afzonderlijk en naar het //Tageblatt" uit goede bron vernam, heeft de kanselier aan de liberalen berhaaldelijk ver- k I aard, dat hij nooit met de conservatieven en 't centrum over de financieele hervorming heeft beraadslaagd, dat hij nog altijd zijn blok- politiek handhaaft. Want, naar Billow's oor- deel, zullen de conservatieve en liberale par tijen wegeDS nationale redenen opnieuw de handen ineen slaan. Biilow gaf voorts te kennen dat de nieuwe belastingen nog dezen zomer door den Rijksdag moeten worden aange- nomen. Er is haast bij Door't lange talmen worden onverkwikkeljjke toestanden geschapen eu de ambtenaren, wier salarisverhooging reeds wettelijk is vastgesteld, beginnen te pruttelen, omdat de wet nog niet in werking trad. Hoofd- doel van de conferences was 't eens te worden over concessies aan de linksche partijen ten aanzien van de indirecte, aan de rechtschefrac- ties ten aanzien van de directe belastingen te verleenen. Leiders van de rijkspartij, nationaal- liberalen en vrijzinnigen kwamen Zaterdagavond bijeen en 't slot dezer besprekiugen was dat men 't nog m'aar weer moest probeeren met het blok. De onderhandelingen tot t definitief herstellen van de conservatief-liberale coaiitie, zijn thans begonnen en om geen roet in't eten te werpen is de Rijksdag verdaagd. Het lot van de nieuwe belastingen, die het Duitsche volk een aderlating van 300 millioeu gulden bezorgen, is uitgesteld tot 15 Juni. Kort daarvoor zullen de nieuwe belastingvoor- stellen bij den Rijksdag ingediend worden eerst het invoerrecht op koffie en de belasting op lucifers, later de belasting op het bezit. En dan zal 't spel beginnen De verkiezingen voor den Fiuschen Landdag, 't eenige parlement in Europa, dat op grond van 't algemeen mannen- en vrouwenstemreeht wordt gekozen, hebben den socialisten de over- i—newBMBanrw— opperhoofd, dat met de eene hand zijn toma hawk en met de andere zijn jachtmes greep en op de drie vervolgers losstormde. Deze aanval was zoo on verwacht, dat ze eerst tot bewustzijn kwamen, toen het mes van den Choctaw een hunner geveld had. Met eene gebiedende beweging gaf de Gier nu aan den tweedeu krijgsman te kennen dat hij de Zittende Stier alleen voor zijne rekening wenschte te nemen. Een oogenblik maten de beide hoofd- licden elkander met dreigende blikken en vielen elkander toen woedend met den tomahawk aan. Charles Larnon stond radeloos aan den zoom van het woud en was het met zichzelf niet eens of hij vluchten zou en den hoofdman aan zijn lot overlaten. Hij vervloekte die eerzucht, om het gevaar, dat ze reeds ontloopen waren, op nieuw in den mond te loopen. De toestand werd hoe langer hoe gevaarlijker. Toen de Apachen bemerkteu, dat de beide dappere hoofd- lieden slaags waren, kwamen ze met den stonnpas nader om hun aanvoerder bij te staan. Een hunner naderde den radeloozen Franschman, die gezwiud zijn revolver wilde afschieten maar hij hoorde slechts een gekets de zes schoten waren afgevuurd. Met een gillenden triomf- kreet pakte de Indiaan, een kerel als een boom, den Franschman om het lijf. Een andere kreet uit den morid van het Choctaw-opperhoofd, liet zich nu hooren. Na een korten strijd had j. vis lev winning bezorgd. De soeiaal-n zetten 85 van de 200 zetels, 't constitutioneele centrum (Zweden en jong-Finnen) verkreeg 54 zetels, de oud-Finnen 50. Er werd bij deze verkiezingen zeer druk gestemd. De uitslag doet echter vermoeden dat ook dezen Landdag geen lang leven beschoren zal zijn. In de Doema is een interpellatie ingediend over de mishandelingen in de Russische ge- vangenissen, die afgeschilderd worden als ware folterkamers. De gevangenen sterven bij boopen tengevolge van de martelingen. Het liberale blad ,/Roes" drukt twee kolomraen narnen van slachtoffers af. Te Orel, Moskou, Tiflis en Ekaterinoslaw zitten de gevangenissen overvol. In de laatste stad waren 1200 menschen op- een gepakt in een gevangenis waar slechts.plaats was °voor 280 personen. Een typhus-epidemie brak uit, die 192 slachtoffers maakte. De Fransche Ministerraad bekrachtigde het ontslag, aan 20 postambtenaren gegeven. Voorts werd beraadslaagd over bepalingen op het recht van vereeuiging voor ambtenaren. Dit recht wordt hun, in beperkten zin toegekend, benevens andere vrijheden, die echter in geval van staking alle ophouden. Tevens worden administratieve rechtbanken ingesteld, die disciplinaire straffen zullen opleggeu. In Portugal is opnieuw een dictatuur inge steld voor 2 maanden is de Cortez verdaagd, een uitzonderingsmaatregel om een eind te maken de onderlinge ruzie der politieke partijen. Prinses Juliana zoo lezen wij in de „Haag- sche Kroniek" van de N. Gr. Ct. groeit, om 't met een gewone volksterm uit te drukken, als kool en is in de vorige week flink vooruit gegaan, in gewicht vooral. Het moet een heel rustig en kerngezond kindje zijn. De Prins is om zoo te zeggen //den koning te rijk". Hij heeft de handen vol gehad in het beant- woorden van de bergen telegraramen en andere blijken van belangstelling die Hij zelf heeft behandeld. Van de ruim 8000 ingekomen felicitatien heeft de Prins natuurlijk de meeste door Zijn adjudanten doen beantwoorden, maar zeer velen en daaronder niet enkel van vorsten en hooge autoriteiten, maar ook vele van parti- culieren, die een bijzondere aanleiding hadden of een eigenaardigen vorm kozen om den vorsteljjken Vader hun gevoelens te uiten heeft de Prins persoonlijk van zijn dankbaar- heid een blijk gezonden. Als iets nieuws kan ik u vertellen dat Z. K. hij de Gier neergeveld en van zijn scalp be- roofd. Hij vertoonde het van bloed druipende haar aan de naderende Apachen onder het uitroepen van den oorlogskreet der Choctaws. De dood van hun opperhoofd bracht de over- geblevene krijgslieden tot razernij. De onmo- gelijkheid inziende om den Choctaw man tegen man meester te worden, wierpen zij alien tege- lijk hunne tomahawks naar hem. Slechts door zich languit op den grond te laten vallen ont- week de Zittende Stier de scherpe wapens doch toen hij weder opsprong was hij door zijn vijanden omringd. Plotseling bereikte een augstig hulpgeroep zijn oor en met bovenmen- schelijke krachtsinspanning trachtte de Zittende Stier zijne belagers van zich af te werpen. De krijgsman, die den dokter beet had, trachtte zijn rechterkand uit diens greep te bevrijden om hem zijn jachtmes in de borst te kunnen stouten, doch Charles Larnon hield den arm met de kracht der vertwijfeling om- kleind. Hij was echter tegen den reusachtigen kerel niet opgewassen, die zich met een gewel- digen ruk los wrong en met een duivelschen lach zijn mes op de borst van den Franschman richtte voor hij den doodelijken stoot zou toe- brengen verlustigde hjj zich een oogenblik in den doodsangst van zijn slachtoffer. Dit oogen blik zou noodlottig voor hem worden. (Wordt vervolgd.) niiK«»)iiilerd op Feesldnneii. ItiJ lie Firnm I" sr /O.I Hit blad verscliijnt VI rtumlWoensilfts- en Vrijdagavoail, g* Bnrgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter algemeeue kennis den uitslag van het onderzoek met Gerbes tolcentrifnge van de melk, die aan de huizen der ingezetenen wordt afgeleverd. DATUM van onderzoek. N A M E N der Melkverkoopere. WOON- PLAATS. UITSLAG van het onderzoek. AAN MERKINGEN. 10 Mei 1909. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Gerard us van de Wege Wed. J. van der Gouwe Marinus Machielsen Abraham Koole Elias de Koeijer Jan Klaassen Willem Frederik Kaijser Cornelis Maas Hendrik Koekkoek Adriaan de Fouw Vrouw Joannes Gerres P. J. Klaaijssen Jan van Driel Wed. P. Dekker Abraham 't Gilde Jan de Ruijter Michiel H. van Doeselaar Reinier Scheele Hz. J. P. Vercouteren Levinus Dieieman Franfois Dekker Az. Arend Dieieman W. Loof Mz Krijn Dees Jac. de Fouw Jan de Feijter Mz. Jac. van den Ende Wed. D. Faas Jac. Deij H. Bannier Wed. J. van der Meer C. Beaufort Ter Neuzen. Hoek. tf Ter Neuzen. Zaamslag. Ter Neuzen. Zaamslag. Ter Neuzen. _Hoek. Ter Neuzen. 3,1 3.3 3.4 26 3.0 2,7 3.1 1.5 3,7 3,0 2.7 29 3.8 2.5 3.6 3,0 3,8 3,0 3.0 3.2 2.6 4,0 3,5 2.0 2.7 3 6 2,2 3.1 2,5 4,0 3,0 3,7 f Cijfers 2,7 tot 2,9znivere melk. Cijfers daarboven hooger vetgehalte. Idem daar beneden melk van twijfelachtigen aard. Ter Neuzen, den 18 Mei 1909. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Bnrgemeester.' W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag in deze gemeente voor 1909, in afschrift gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 19 Mei 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A P. GEILL. Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. SSSSEJESSeT:-jf; DAHHE <e Ter "HTmmiTiii'wgvuw

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1