A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5301. Zaterdag 15 Mci 1909. Feestviering te TerNeazen. 49e Jaargang. ABONNEMENT: Te 1 efoob No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EifjR/STEI ZBL-A-ID. Yoor en yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika J 1.321/, eu tu»i het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. COURAIT. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsmimte berekend. jrostuirtjcieureii en miovcuuuauuuucio. v Dit blntl veracHiJnt MsHndaf;., WoensilaK. en trijilai[avond, aiti^ezoiiderd op FeeildaKen^byd^Plrni^^^|^^^^^^Bi|^^T^^euieil. De ochtendstond van gisteren gaf reden tot bezorgdheid voor de inwoners onzer gemeente, die zich hadden aangegord, om de heuglijke gebeurtenis, de geboorte van Prinses Juliana, op^waardige wjjze te vieren. Voor deze feestvieringen is toeh in de eerste plaats goed weer noodig, en dat ging zoo maar op het kantje af. Niet alleen was de temperatuur van dien aard dat men veel neiging kreegrom de winterkleeren nog eens voor den dag te halen maar enkele regenbuitjes in den nacht, en ook nog des morgens, deden vrees koesteren voor eeu tegenwerkeu van het weer. Het ontbrak echter niet aan bemoedigende mededeelingen. Velen die zich uit hunne dagelijksche waarnemingen aan eene voorspelling waagden, beloofden aliendat het goed weer worden zou. De vraag Was echter gewettigd, of die vele profeten ditrfiaal niet voorspelden hetgeen ze zelf hoopteiV In elk geval, de wolken bleven steeds dreigen. Dat belette echter niet dat alles voortging, alsof er »geen vuiltje aan de lucht was". De vele vlaggen die reeds enkele dagen wap- perden werden reeds vroeg in den morgen met talrijke vermeerderd, en toen de stad was ont- waakt prijkte deze in de schilderachtige vlaggen- tooi, die, vooral in de nauwe straten, verdere straatversieriug, waaraan men ditmaal niet heeft gedaan, ook vrijwel overbodig maakt. Met statig klokgelui werd het feest te 8 ure geopend en terwijl de klokken hare vreugde- galmen het luchtruim inslingerden, die zich in steeds ruimer en grooter kringen verspreid- den, om daarna in het ijle ruim weg te sterven, was ook de commissie, die belast was met de bedeeling der armen, in het lokaal van het Leger des Heils aangevangen met baren arbeid, om ook aan de minder bedeelden den dag eenigszins tot een vreugdedag te maken. Tegen half 10 ure begon het publiek op te trekken naar de Markt, waar ook in optocht van uit de scholen, onder geleide van de onder- wijzers been waren getogen de leerlingen der openbare en byzondere scholen in de kom, en die der bijzondere school van Driewegen, be- nevens de verschillende muziek- en zanggezel- schappen onzer plaats. Toen alien op hunne plaatsen stonden geschaard, hield de heer J. A. P. Geill, eere-voorzitter der Oranje-vereeniging, eene toespraak, waarin hij in het kort de beteekenis van het feest schetste, en na een driewerf hoera voor het vorstelijk huis het feest voor geopend verklaarde. Daarna werden door de ongeveer 1500 per- sonen tellende groep, muzikanten, zangeressen en zangers, onder leiding van den heer A. Eeckhout, directeur van het muziekgezelschap »De Vereenigde Werklieden", uitgevoerd 3 coupletten van het Wilhelmus", waarna onder begeleiding van het Chr. muziekgezelschap (/Excelsior", directeur de heer J. de Smit, werd gezongen Psalm 98 2. Vervolgens werd onder begeleiding van het muziekgezelschap //De Vereenigde Werklieden" uitgevoerd de feestmarsch //Ous Vorstenhuis" met trio ;/Oranje leev'." De uitvoering hiervan slaagde uitmuntend, ondanks, zooals wij reeds meldden, er maar eene algemeene repetitie was gehouden, en daaruit bleek dat de onder wij zers der verschillende scholen dit lied den kinderen goed hebben geleerd. We willen hier nog aanstippen, dat het, vanaf de kiosk gezieu een eeuigen aanblik was, die feestelijk getooide kinderen, met bun blijde gezichten. die liederen, niet alleen te hooren, maar ook te zien zingen. Er werd zonder terug- houding, uit voile borst gezongen, zonder te vervallen in het schreeuwen, waarover, met betrekking tot het zingen op school, wel eens wordt geklaagd. Hierna werden nog, door alien die aan het eerste numraer hadden deelgenomen uitgevoerd 2 coupletten van het Volkslied", wat eveneens goed slaagde. Daarna was het z. g. officieele deel van het concert afgeloopen. De school- kinderen tvokken naar de scholen, waar alien 2 sinaasappelen ontvingen, en nog eenige feest- liederen zongen, waarna ze voor het verdere van den dag vrij kregen. lnmiddels was op de Markt het concert ver- volgd door het uitvoeren van ,/Oranje-Nassau," triomfmarsch, van Jos. Kessels, door het muziek gezelschap //De Vereenigde Werklieden". Vervolgens werd een gelegenheidsfeestlied ge zongen door de zangvereeniging ffGeduld Over- wint",directeurdeheer J. Bierle; daarna werden 2 nummers gespeeld door de Chr. muziekver- eeniging //Excelsior", directeur de heer J. de Smit, terwijl daarna 2 liederen gezongen wer den door de Chr. zangvereenigingen ,/flosanna" (directeur de heer J. de Smit) en door //Looft den Heer" (directeur de heer J. van den Ouden). Dit concert werd in den aanvang door een talrijk publiek bijgewoond, doch op het laatst minderden de luisteraars, daar inmiddels de tijd was aangebroken voor de volksspelen, die op het voetbalveld nabij de nieuwe sluis zouden worden gehouden. Deze 3pelen zouden worden opgeluisterd door het muziekgezelschap De vereenigde werklieden." Dit ging, onder het uitvoeren van marscb- muziek, daarbeen gevolgd door eene talrijke menigte. Op het terrein komende, bleken reeds zeer velen aldaar aanwezig te zijn, om zich, voor het volgen der verschillende spelen, een goed plaatsje te verzekeren. Nu eerst bleek ter dege, dat de met het re- gelen der spelen belaste commissie, daarvoor een goede plaats had uitgekozen. Het uitge- strekte terrein leent zich daarvoor bij uitstek. Bovendien kunuen, door den grooten kring en ook omdat het terrein aan 2 zyden door dijken omsloten is, de toeschouwers in zeer groot aantal eene kijkplaats vinden, wat bij de vroeger, op beperkte ruimten binnen de kom gehouden spelen, niet het geval was. Het terrein was, met welwillende medewerking van de manschappen van het detachement vestingartillerie afgepaald en versierd met vlaggen, en bood, met de talrijke jeugdige kampioenen die hier en daar bezig waren zich eens te oefenen voor den aanstaanden kamp, een vroolijken aanblik. Voor hen die daar niet te loopen of te draven hadden was het vertoeven op het terrein wel wat koud. De muziek zette een lustigen marsch in en op het bepaalde uur vingen de spelen aan. Allereerst werd begonnen met het bokrijden. Daarvoor waren zeer veel deelnemers. De pogin- gen die de kampioenen aanwendden om bet eerst den wankelenden paal, waarover ze zich moesten voortbewegen, te passeeren, boden meermalen reden voor bilariteit, als er b.v. een der mede- dingers van den paal tuimelde. Aardig was het ook te zien hoe enkelen hunner, die het eindpunt niet op den paal konden halen, dit vlug als een aap al hangende bereikten. De handigheid derlaatsten kwam hen echter voor het halen van een prijs niet te stade. In deze afdeeling werden de prijzen behaald als volgt le prijs. R. van Grembergen. 2e A. Wisse. 3e M. Meijer. 4e H L. Stoffels. 5e h Jac. van Minnen. 6e Ch. de Putter. 7e h Jan Riemens. 8e A. de Putter. 9e u K. de Smidt. 10e J. Bauwens. lle Frans Pols. 12e D. de Jong. 13e u A. de Doelder. 14e u D. van Cleemputte. 15e n Ludw. Meijer. Inmiddels was ook begonnen het potslaan voor meisjes. Ook iets nieuws alhier. Belaug- wekkend om te zien waren ook de pogingen van de geblinddoekte meisjes om met huu vlaggetjes zoo veel mogelijk op de op palen geplaatste potten of pannen te slaan. Enkelen slaagden daarin zeer goed, terwijl anderen, tot vermaak der toeschouwers, ten slotte geen aanrakings- punt vindende, met hunne vlaggetjes heelemaal naar den verkeerden kant stonden te slaan. De uitslag van dezen wedstrjjd was als volgt le prijs. Maria Wolfert. 2e u M. Huijssen. 3e h Lina de Rijke. 4e Marie de Putter. 5e Jauneke van Aalst. 6e h Koos Kooman. 7e n Elizabeth Heijens. Eveneens interessant, en spanningwekkend, was het nummer touwtrekken. Daarvoor waren slechts 10 deelnemers, die in 2 groepen van 5 tegen elkaar moesten kampen. Deze strijd duurde geruimen tijd, eer de beslissing merk- baar werd, zij die eerst leken overwinnaar te zullen worden, werden ten slotte door de andere partij, die bleek niet zoo krachtig in aanval, maar volhoudender in de verdediging te zyn, overwonnen. Dat dit nummer bepaald spanning onder de toeschouwers wekte, bleek wel uit de aaumoedigende woorden die de stryders werden toegeroepen. De winners van dezen wedstrijd waren lft prijs. I. Hubrechtse. 2e u Th. van Grembergen. 3e a Brugts. 4e i, Jac. de Mul. 5e H W. Romeyn. Een geruimen tijd werd de aandacht der toeschouwers getrokken door den wedstrijd voor hoog- en verspringen, welke in 2 afdee- lingen werd gehouden, nl. voor volwassenen en voor jongens. Men stond er bepaald verbaasd over, dat onze Ter Neuzensche jongens zoo vlug in het springen bleken te zijn. Langen tijd duurde de kamp, het touw aan de palen ging steeds booger, later de springplank steeds verder van de lijn, tot van de jongens ten laatste slechts een 5tal overbleef, en van deze 5 was er slechts 1 die, zelfs nog met een mooien afstand, over het touw heen sprong. De rappe gast won glansrijk den eersten prijs. De volledige uitslag is voor deze afdeeling als volgt Twee eerste prijzen. P. de Jager en P. van Gelderen. Twee tweede prijzen. C. Jolijt en J. de Smidt. Door omstandigheden moest de wedstrijd voor estafetteloopen vervallen. Er restte echter nog een interessant nummer het wedloopen met hindernissen. Het was jammer dat weer eenige stremming in den voortgang der wedstrijden was, eer met dit nummer kon worden begonnen, en dat er toen weinig publiek meer op de baan was. Het nemeu der verschillende hindernissen, door de deeluemende jongens, bood ruime stof tot ver maak. Ook hierbij bleek, dat er rappe gasten onder hen waren. Grappig was het, hen door de drie gaten in de hindernis te zien kruipen of de wipplanken te passeeren, te bewonderen vie! ook het gemak waarmede enkelen door een zak zonder bodem en door bodemlooze vaten kropen of over de kooge schutting klauterden. Ten laatste was ook hiervan de uitslag vast- gesteld, aldus le prijs. P. van Cleemputte. 2e ,i C. Jolijt. 3e J. de Smidt. 4e Joost de Putter. 5e ,i A. van Damme. 6e D. Meertens. 7e u W. Volkrijk. 8e a H. Vermast. 9e J. Hemmekam. 10e u T. de Putter, lie Jac. Leunis. Gedurende de wedstrijden konden de deel nemers een glas limonade gebruiken en na afloop werden sinaasappelen uitgedeeld. In het „Hotel Centraal" op de Markt, werden daarna aan de verschillende winnaars de prijzen uitgereikt, bestaande in luxe voorwerpen of kleedingstukken. Middelerwijl was te 12 ure in het //Hotel de Commerce" het matinee aangevangen, dat aldaar door de muziekvereeniging //De Volbarding directeur de heer Andrews, voor ieder toeganke- lijk, werd gegeven. De zaal was natuurlijk te klein om alle belangstellenden te bevatten. Men verdrong zich om een plaatsje. De verschillende opgewekte nummers, mochten zich verheugen in de toejuichingen der hoorders. Na afloop van dit matinee was er eenige rust, om zich te verpoozen voor het verder afwerken van het programma in den namiddag. Die rust was echter zeer kort voor verschil lende lui, die aan den stoet een werkzaam aan- deel moesten nemen, daar er veel zorg moest worden besteed aan kleeden enz. Omstreeks hall drie ure leek het plein voor school A wel een kamp van brijgslieden uit den ouden tijd en de school zelve een tuighuis en kazerne voor krijgslieden en voorname landsgrooten. Was de sty 1 van het gebouw er mede in overeenstemming, dan had men het bepaald gehouden voor een kasteel uit onze landshistorie van ruim 300 jaren geleden. Men zag daar edellieden en jonkvrouwen in hunne kleurige gewaden, terwijl de wapens der krijgslieden, die in de lokalen op en neer liepen, kletterden. Inmiddels waren ook de andere deelnemers van den stoet op de Markt aanwezig en zette deze zich, nadat de historische groep in een rondgang over de Markt zich aan de anderen had vertoond in beweging. Voorop, met een flinken marsch, zette het muziekgezelschap //De Vereenigde Werklieden er gang in. Hierna volgde de historische groep, waarom- trent wy in ons vorig nummer reeds bijzonder- heden mededeelden. Voorop de statige figuur van den grooten Zwijger, Prins Willem 1, gevolgd door 2 lieve pages gezeten op fraaie paardjes, en 2 edellieden te paard. Deze groep, in de historische costumes en grime, maakte een goed figuur. De tweede afdeeling werd geopend door een vaandrig te paard, een statig ruiter, waarna volgden 2 bazuinblazers. Voor dit employ, trompetters te paard, was een beroep gedaan op onze zuiderbroeders te Gent, waaraan welwillend was voldaan. Hierop volgden drie tamboers, met de bekende groote trommels, waarmede men onze tegenwoor- dige tamboers geen plezier meer zou bewyzeu. Daarna liepen de 5 vendels krijgslieden, elk onder bevel van een hopman. Heldhaftig stapten deze krijgslieden in den stoet, met hun wapens, vooral waaneer ze volop door de zon belicht werden, een schitterend figuur makende. Vervolgens reed een heraut, een krarhtige ruiter, met zijn schitterende wapenrusting een kranig figuur te zien gevende. Veel belangstelling was er voor de nu vol- gende Gravin van Nassau, Juliana van Stolberg, de stammoeder, waaruaar onze jonge Prinses baren roepnaam heeft ontvangen. Deze werd onmiddellijk gevolgd door hare 3 zonen Lode- wijk, Hendrik en Adolf van Nassau, waarop volgden 6 edelvrouwen, alien te paard ge zeten, eene groep edellieden te voet en 6 edellieden te paard. Deze groep, te zamen meer dan 100 personen groot, trok zeer de al gemeene aandacht. De costumes waren geleverd door het Huis E. de Gruyter van Gent. Wan- neer men nagaat dat eerst jl. Vrijdag bij enkelen het denkbeeld tot het vormen eener historische groep rees,en daagsdaarnapaswerd vastgesteld het onderwerp en de noodige maatregelen genomen, zal men moeten erkennen dat er ten deze vlug gewerkt is, en dat da commissie die zich in het bijzouder hiervoor heeft ge'interesseerd met vol- doeningop haren welgeslaagden arbeid mag terug- zien. Zij die dit plan hebben gesteund, door te voet en te paard aan den optocht deel te nemen, vooral de laatsten, daar dezen zich in de weinige dagen nog flink moesten oefenen, alsook hen die het plan financieel hebben ge steund, verdienen den dank der ingezeteuen voor het geschonken fraaie schouwspel.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1