A I g e m e e n NIeuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No- 5298. Zaterdag 8 Mei 1909. 49e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32ljt en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleckts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EBBSTE BXj-AJP. Men verneemt dat Z. K. H. Prins Hendrik gaarne de uitnoodiging heeft aangenomen van de ministers, hoofden der departementen van bestuur, om Z. K. H. ter gelegenheid van de heugelijke gebeurtenis der geboorte van HDs. dochter, een feestmaal aan te bieden. Dit eere-diner zal a.s. Zaterdagavond gegeven worden in Hotel des Indes. De Minister Mr. Kolkman had Dinsdagavond zijn werkkabinet in het gebouw van het Mini- sterie van Financien dat een zoo ruim uitzicht geeft op bet plein voor het Paleis alwaar de huldebetooging ter eere van Prinses Juliana's geboorte plaats vond, tot een receptiezaaltje ingericht waar hi) gastvrijheid bood aan zijn ambtgenooten en verschillende diplomaten met hun dames. In de kamer van den gastheer waren gedu- rende de uitvoering der muziek en zangkoren vereenigd o.a. de gezant van Belgie en baronesse Guillaume de gezant van Spanje en dochter de Minister Heemskerk, Talma en Wentholt met familie, eenige leden van de Tweede Kamer en van hooge Staatslichamen en van Hr. Ms. Huis met hunne dames. De genoodigden hoorden bij de vensters de serenade aan. De feeststemming van den ministerieelen kring werd niet weinig verhoogd toen bij het aan- bieden van den feestwijn en andere ververschingen ook deecht-vaderlandschegeboorte-versuapering: beschuit met muisjes, was gevoegd. Dit nationale onthaal verwekte vooral het internationaal gedeelte van het gezelschap veel pleizier. TWEEDE K A E R. Vergadering van Dinsdag. Voortgezet wordt de algemeene beraadslaging over de Reorganisatie der Arbeidsinspectie, en wel met replieken van de heeren Treub, Blooker, Van ldsinga, Schaper en den Minister, die de reorganisatie nader verdedigde, er den nadruk •p legde dat het algemeene arbeidsverslag zoo zal worden ingericht, dat de afzonderlijke meeningen der arbeidsinspecteurs tot uiting zullen kunnen komen, en nader uiteenzette dat depositieregeling der adjunct-inspecteurs en -inspectricesopgoeden grondslag rnst. Het algemeen debat werd daarna gesloten en het wetsontwerp goedgekeurd zonderstemming. Voorts werden o. a. aangenomen het wets ontwerp tot het overbrengen van gedeelten der Rijkswegen Leeuwarden— Overijsselsehe grens en Leeuwarden Harlingen in beheer en onder- houd bij Leeuwarden en het oncwerp totontei- gening, in verbaud met de verbreeding van een deel der Paleisstraat, nabij den Dam te Am sterdam. lnterpellatie-1 roelstra. Na de pauze wordt gehouden de interpellatie van deu heer Troei- etra, tot den Minister van Justitie, in verband met de invoering van de wet, regeleude het Arbeidscontract. Interpellant stelde deu Minister de volgende vraag Overwecgt de Minister naar aanleiding der bezwaren, gebleken bij de invoering der wet op bet Arbeidscontract, wijziging dier wet, met name door het aanbreugen van strafbepalingen en het vermeerderen der bepalingen van dwingend recht of welke andere maatregelen denkt de Minister naar aanleiding der gerezen bezwaren te nemen Spreker wijst er op dat deze interpellatie noodig is om tot klaarheid te komen, waar de invoering van het Arbeidscontract tal van con- flicten heeft gewekt in de industrieele wereld en oorzaak is geweest van een strijd tusschen arbeid en kapitaal, als in lange jaren in ons land niet werd waargenomen. Daaroin des te meer valt te betreuren dat geen gevolg is gegeven aan de pogingen van hen, die de invoering van het arbeidscontract gaarne hadden zien uitgesteld. Hij doet uit- komen hoezeer thans, na de invoering van het contract is gebleken dat bij het maken van Arbeidswetten de verwachtingen omtrent de welwillendheid en de humaniteit van de bezittende klasse toch vooral niet te boog gespannen mogen worden. De sociaal-democraten hebben daartegen steeds hun waarschuwende stem doen hooren. Spreker hoopt dat bij volgende wet- gevende maatregelen iets meer naar de stem van hen, die het volk ter dege kenHen, mag geluisterd worden. Spreker geeft een schets van verschillende arbeidstoestanden in verschillende deelen van bet land, waarbij eenvoudig een streep is ge- haald door tal van bepalingen van het Arbeids contract. Hij kritiseert dat aan de patroons te veel gelegenheid is gegeven om van de bepalingen van het Arbeidscontract af te wijken. Spreker noemt dit Arbeidscontract een slecht stuk werk voor den arbeider. Aan de band van verschillende artikelen zet spreker verder het bovenstaaude nader uiteen, en noemt de wijze, waarop patroons de voor hen gunstige contracten van den arbeider hebben afgedwongen, allerschandelijkst. De contract- vrijheid van den arbeider is eenvoudig een wassen neus geworden. Met tal van voorbeelden van zulk een contract-afdwinging te Amsterdam, Rot terdam, 's Gravenhage enz., zet de interpellant dit nader uiteen, tot de couclusie komende wat dit punt betreft, dat de Regeering tot wetswijziging zal moeten komen, waardoor de invloed van de vakorganisatie bij het teekenen van contracten gewaarborgd zal moeten zijn. Vervolgens wijst spreker op de slechte con ditio, waarin tal van arbeiders zijn geraakt door de bepalingen, waarbij bediugingen worden gemaakt omtrent de beschikking over het loon, llier worden zij gedwongen deel te nemen aan een ziekenfonds, elders weer tot afstand van de premie voor de ongevallenverzeke- ring, enz. Verder betoogt hij dat het arbeidscontract niet de minste verbetering heeft gebracht in het euvel der gedwongen winkeluering. Wil men dit kwaad werkelijk beteugelen, dan dienen strafbepalingen daartegen in het leven te worden geroepen. Voorts kwam spreker op tegen de wijze waar op tegen de verwachting in, de bepalingen om trent de boeten en de schadeloosstelling worden toegepast. De willekeur, die daarbij betracht wordt, doet zien dat de Nederlandsche patroon niet voldoende hoogstaande is om met de uit voering van het recht van boete-oplegging te worden belast. De Regeering behoort op die bepalingen terug te komen en het opleggen van boete uit te sluiten. Vervolgens vestigt spreker er de aandacht op, dat de bepalingen omtrent de uitbetaling van het loon bij ziekte en korte verzuimen, hoewel speciaal gemaakt ten bate der arbeiders, in vele industrieen misbruikt worden ten nadeele der arbeiders. Zoo bestaat in het stukadoorsvak een bepaling, dat eenvoudig geen loon wordt betaald over den tijd waarin niet gewerkt wordt. Spreker leest zelfs voor een contract, waarin de uitkeeringen van loon onmiddellijk opbouden, zoo de arbeider lid wordt van een vakvereeniging, waarin socialistischeof anarchistischedenkbeelden worden gehuldigd. Het staangeld leidt tot dwang, en de beperking van het staangeld wordt veelvuldig ontdoken. Zelfs de arbeiders in ,/Patrimonium" namen een motie tegen de werking der wet aan Een tempering van den klassenstrijd kan er niet het gevolg van zijn. TER NEUZEN, 7 Mei 1909. Prov. blad no. 58 bevat eene circulaire van den Cominissaris der Koningin in Zeeland Overwegende, dat er geene voldoende zeker- heid bestaat dat in de kiesdistricten Oostburg, Hontenisse en Zierikzee de processen-verbaal op den dag, volgende op de stemming of her- stemming, te 9 uur 's voormiddags naar deu zetel van het hoofdstembureau zullen zijn over- g bracht, omdat tot die overbrenging uit vele gemeenten een tocht over water, afhankelijk van weer en getij, noo g is en niet altijd op de beschikbaarheid der vervoermiddelen kan gevekend worden. heeft de commissaris bepaald dat de zittingen der hoofdstembureaux in de genoemde kiesdistricten zullen aanvangen te Oostburg: op Zaterdag 12 Juni, 's mid- dags 12 uur en ingeval van herstemming op Donderdag 24 Juni, "s middags 12 uur; te Hontenisse: op Maandag 14 Juni,'s voor middags 9 uur, en ingeval van herstemming op Vrijdag 25 Juni, 's voormiddags 9 uur; te Zierikzee op Maandag 14 Juni, 's voor middags 9 uur en ingeval van herstemming op Vrijdag 25 Juni 's voormiddags 9 uur. Door den Commissaris der Koningin is met ingang van heden benoemd tot secretaris van de gezondheidscommissie, zetel Oostburg, de heer A. Mijs, notaris aldaar. lu de week van 28 April tot en met 4 Mei 1909 zijn in Zeeland voorgekoraen 4 gevallen van typhus en febris typho'idea, waarvan 2 te Kapelle, 1 te St. Philipsland en 1 te Rill.and- Bath 4 van roodvonk, waarvan 1 te Eede, 1 te Krabbendijke, 1 te St. Maartensdijk en 1 te Middelburg9 van diphteritis, waarvan 7 te Ter Neuzen, 1 te Vlissingen en 1 te Westdorpe. Hulst. De landbouwer J. A. Kox van Bosch- kapelle liet voor een cafe alhier zijne fiets een korten tijd onbeheerd staan, en toen hij zijn staien ros een tijdje later weer wilde bestijgen was het paardje verdwenen, waarvan natuurlijk aangifte werd gedaan bij de politie, die er al spoedig achter was, dat de vermoedelijke dief in de richting Graauw was weggereden, om laugs binnenwegen naar Belgie te komen, daar hij natuurljjk een pas-avant voor het wiel miste. Toen men hem tot Graauw achterna was ge- reden, was men hem zoover op het spoor, dat men wist, dat hij terug was gefietst in de richting Hulst. Doch daar de marechaussee's meenden hem nu niet te spoedig te kunnen achterhalen, werd naar de Hulster politie getelefoneerd om aan de Graauwsche Poort de wacht te houden. En pas eenige minuten was men daar, of sinjeur kwam in voile vaart aangepeddeld, en aangezien hij niet wilde voldoen aan het gegeven bevel om te stoppen, werd hij gedwongen af te stijgen, en geboeid in den amigo gebracht. 's Avonds kreeg Kox nog bericht, dat zijn karretje weer terecht was, dank aan de activi- teit der marecbaussee. Onze dief, die te Stekene thuis behoort, had geen slechte keus gedaaner waren onlangs pas vier nieuwe banden op het wiel gelegd. Boselikapelle. Hier is weder een vletteraak afgetuigd en de romp verkocht, zoodat er uit deze gemeente nog slechts een scheepje in de vaart is. Een Rental jaren geleden waren er nog minstens een twaalftal. Zoowel de verminderde opbrengst der vlette- rij als het meer en meer dichtslibben van het Hellegat deden dit getal voortdurend slinken, en zoodoende dit middel van bestaan voor deze gemeente te niet gaan. Boselikapelle. In den stal van den land bouwer P. A. Mangnus-de Waal heeft zich het buitengewoou zeldzame geval voorgedaan, dat eene koe drie flinke kalveren ter wereld bracht, alle springlevend. Ouden van dagen kunnen zich een dergelijk geval niet herinneren en 't is dan ook niet te verwonderen, dat vele personen een kijkje komen nemen. Onder vele blijken van belangstelling herdacht onze voorkomende, ijverige brieven- gaarder, de heer J. Dobbelaar-Asselman, zijn 25jarig huwelijksfeest. Ook wij feliciteerea harfelijk het geachte echtpaar en hopen, dat het zijn gouden bruiloft gelukkig moge beleven. Stoppeldijk. Met algemeene stemmen is door den gemeenteraad tot ouderwijzer aan de school bij de Veerstraat benoemd de heer P. de Rijk, thans onderwijzer te Clinge. De opening van ,,Vrederust". Onder zeer groote belangstelling werd Woens- dag bovengenoemde stichting van de ,/Yer- eeniging tot Christelijke verzorging van krank- zinnigen in Zeeland, bij Bergen op Zoom gelegen, geopend. Een extratrein, die des ochtends even voor negenen van Vlissingen vertrok, nam aan de verschillende stations der Zeeuwsche lijn op afgevaardigden van afdeelingen en corporation, correspondenten en leden van, benevens belang- stellenden in de Vereeniging, die getuige vau de plechtigheid wenschten te zijn. Toen de trein te 10.34 te Bergen op Zoom aankwam, stapte daar een talrijk gezelschap, dames en heeren, uit, dat zich ten deele in rijtuigen en voor een ander deel te voet, naar /yVrederust" begaf. Naar de stichting begaven zich ook tal van autoriteiten, die aan het station door een com- missie uit het bestuur werden verwelkomd. Onder hen bevoaden zich Minister Heemskerk, de Commissaris der Koningin in Zeeland, twee leden van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, een inspecteur van het Staatstoezicht op krank- zinnigen en krankzinnigen-gestichten, en het gemeentebestuur van Bergen op Zoom. De heer Dijckmeester was vergezeld van de heeren P. F. Frujjtier en J. A. van Rompu. De Commissarissen der Koningin in de pro- vincien Zuid-Holland en Noord-Brabant hadden voor de uitnoodiging bedankt. De hooge autoriteiten gebruikcen met het bestuur in de paviljoens de koffie. Tegen een uur vereenigde men zich in de hulpkerk, te midden van het tot dusver be- bouwde terrein. Het gebouw was overvol. Daar werd de plechtigheid geopend met het zingen van Psalm 95 vers 9, waarop de heer J. H. Donner, pred. te Breda, in gebed voorging. Vervolgens hield hij de openingsrede, waarin hij er aan herinnerde dat 9 October jl. de eerste steenlegging plaats had en thans reeds de stich ting gedeelteli]k is verrezen, waarvoor hij in de eerste plaats eer en dank bracht aan God. Spreker wenschte zijn medebestuurders geluk met wat tot dusver is geschied, deed dat ook de vereenigingen, die alien zoo ruim bijdroegen tot het voor de stichting benoodigde. Hij feliciteerde den architect, den aannemer, den opzichter enz. en verklaarde dat door alien trouw en eerlijk en tot groote tevredenheid van het bestuur is gearbeid. De heer Donner schetste verder het schoone doel der stichting, medelijden hebbend met kranken van geest, de ellende dier ongelukkigen te lenigen en dat te doen in christelijken zin uit het geloof, naar Gods wet en tot Gods eer. Na de stichting geopend te hebben, instal- leerde spreker Dr. J. van der Brug als genees- beer-directeur. Verder dankte hij al de aan- wezigen, inzonderheid de autoriteiten voor hun steun en medewerkiug en de eer hunner tegen- woordigheid. Daarna sprak Dr. Van der Brug. Hij dankte voor het in hem gestelde ver- trouwen. Hij ontveinsde zich niet de moeilijk- heden die hem als geneesheer en als directeur wachten, maar hoopte die door veler steun en hulp te zullen overwinnen. Minister Heemskerk dankte het bestuur der Vereeniging voor het werk, dat het ondernam, en hen die dat steunden. Hij bracht eerbiedige hulde aan de mannen, met den voorzitter aan het hoofd, voor wat tot dusver is verricht. Hij uitte den hartelijken wensch dat wat bestuur, directeur en personeel noodig hebben hun in ruime mate moge worden geschonken. Vervolgens sprak de Commissaris der Ko ningin in Zeeland. Hij verklaarde zich te verheugen in deze, helaas noodige nieuwe stichting en dankte alien die tot de totstandkoming ervan medewerkten. Hij bracht dien dank aan de Vereeniging namens de provincie Zeeland^ ook omdat door de gesloten overeenkomst met de Staten, voor een deel althans, de zorg der provincie voor de ongelukkige misdeelden is vergeruakkelijkt. TER lECZESSCHE COURAST DM blad verocliijnt TIhhikIh^-, Woen.dHi;. en Vrijilagavond, nltgaioadrrd op Feeatdagen. bij de Ftrma P. J. VAS MBS IHBt. <e Ter %en»en

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1