ZEEP Mr. ADRIAANSE, L. J. F. van Dalen, De Reis door Amerika, Een Arbeiderswoning HoofdelijkenOmslag, Openbare Verkooping Openbare Verkooping H.H. Aannemers enz. SANGUINOSE uit kruiden bereid. SSiij Advertentien. eene parti] Menbilaire en anderc Goederen, pl.m. 65000 K.G. Chilisalpeter, De alles ontsmettende uit de Sunlight Zeepfabriek, Telsgrafische berichten. Han'delsberichten. den Heer en Mevrouw MEIER, wegens sterfgeval. „Doelmatige Samenwerking'' pl.m. 35000 K.G. Chilisalpeter, ADR. WABEKE, Krabbendijke. Terstond te huur Te huur of te koop eene Werkplaats, VERKRIJGBAAR: Het Kohier Ter Neuzen. Firma P. J. VAN DE 8ANDE. speciaal voor ZIEKENKAMERS is voor menscli en dier ook liet t»este middel ter genezing van zwerende wonden Hiermede bericht ik U dat ik om meerdere kracht aan mijne zaken bij te zetten, daarin tijdelijk den Heer J. MALJERS heb opgenomen, die mijne geachte klanten hier in de omgeving, alsmede in het land van Hulst en het land van Cadsand zal bezoeken, met volmacht om handel te drijven alsof het voor zijn eigen rekening ware en mijne Bouwmaterialen aan de meest concurreerende prijzen trachten te verkoopen. Ter Neuzen, 21 April 1909. PUTTER. Handelaar in Bouwmaterialen. Ter Neuzen en Vlissingen. De 14de Juni 1808. De 14de Juni van het schrikkeljaar 1808 viel op een Dinsdag. Wanneer is't asch-Woensdag in't jaar 1917 Op den 21sten Februari. Wanneer is 't Paschen in 1929 Op 31 Maart. Wanneer is 't Hemelvaartsdag in 1923 Den lOden Mei. Euzoovoort. De jongen is dadelijk klaar met zijn antwoord. Als men hem vraagt, hoe h«'t nitrekent, welke dag het op een bepaalden datum was of zal zijn, dan zegt hij een van de hiervoor bestaande formules op, die hij uit een almanak vanbuiten heeft geleerd. Maar de doctoren bebben vasrgesteld, dat hij zich inderdaad van deze formula in 't geheel niet bedientze zou hem trouwens ook niet kunnen helpen aan een antwoord op de vraag, op welken datum het Paschen, Pinksteren, Goede Vrijdag of Hemelvaartsdag in een zeker jaar is. De dokters denken hier eukel aan een buitengewoon sterk geheugen speciaal voor kalenderbijzonderheden. 's Gravenhage, 21 April. Tweede Kamer. De heer Ter Laan zal later interpelleeren over schooltoestanden te Putten (Gelderland). Op een aanvangssalaris van 2200 is be- noemd tot commies-griffier der Kamer Mr. Dr. N. van Sonsbeeck, adjunct-commies ter provin ciale griffie van Gelderland te Arnhem. Voortgezet werd het debat over de subsidie- regeling voor de bijzondere hoogere burger- scholen. Door overneming van de amendementen van de heeren Van Wijnbergen en Verheij werd bepaald dat ook voor de niet in de wet ge- noemde leervakken subsidie wordt toegekend, ook voor gymnasfiekonderwijs en de stichting, inrichting en onderhoud of huur van inrichtingen of gymnastieklokalen. Het grootste gevaar, waarmede een generaal op het slagveld te kampen heeft, is het afsnijden van den toevoer der levensmiddelen dit betee- kent het uithongeren zijner troepen en ten slotte een ramp. Het gevaar voor U is even groot, wanneer ongesteldheid van de lever en maag U met uithongeren dreigen, want wat het voedsel betreft, is het lichaam geheel afhankelijk van deze twee organen. Wanneer gij bijgevolg lijdt aan de maag of de lever, dan wordt Uw lichaam langzaam uitgeteerd, het komt er niet op aan hoeveel ge eet, bet bloed wordt arm en bevat geen kracht. Uw lippen en wangen worden bleek, de oogen geel, de uitdrukking van het ge- laat mat. Ge wordt mager en zwak en ge voelt U zwaar en lusteloos. Deze verscbijnselen zijn hulp- kreten van de spijsverteriugs-orgauen en Foster's Maagpilleh bebooren te worden gebruikt totdat elk teeken der ziekte verdwenen is, anders loopt gij gevaar bloedarraoede, verstopping, chronische indigestie, galachtigheid of ophooping van het bloed in de lever te krijgen. Foster's Maagpil- len worden gemaakt uit zuivere kruiden, die direct en in overeenstemming met de natuur, op de lever, maag en ingewanden weikenenzij herstellen een uatuurlijke working en gezoude spijsvertering. Overtuigt U, dat U de echte Foster's Maag- pillen ki ijgt, voorzien van de handteekening van James Foster op elke doos. (Inhoud 50 stuks.) Deze pillen zijn te Ter Neuzen verkrijgbaar bij den heer A. van Overbeeke—Leunjs. West kolkstraat, a 0.65 voor een of—3.60 voor zes doozen. llulat, 19 April 1909. Rotterdam, 21 April. De Meelpnjzen zijn sedert ons vorig bericht een halve gulden per 100 kilo in prijs gestegen Men noteert thans prima inlandsch en prima Belgisch 16,- a 16,50; le soort inl. en f 15,50 prima Amerik. patent 16,— k f 17 le soort 15,— a 15,75 2e soort Bakers 14,50, a 14,75 extra puik Hongaarsch 22,— a 23,50 inl. en Hebt gij een bleeke kleur Hebt gij bleeke lippen Is uw tandvleesch bleek Hebt gij reel last van hoofdpw Qntbreekt u de eetlusf? Zijt gU gcdurig vermoeid? Kant gij slecht inslapen Hebt gij pijn in den vug e.n tie gij prikkelbaar en zenuwachtig? lttaiwawAlft, 1Ai<1 her seven Neemt dan gerust de Sanguinosezij zhl uw bloed verrijken, uwe zenuwen versterken en ueenealgehecleopgewektlieianerge en. Zenuwzwakte. IVTaagrpyn. Daizelmgren. Nog nooit heett een middel mij zoo heer- De zes flesschen Sanguinose, die ik van u Ondergeteekende verklaart volkomen ge- lijk geholpen als de Sanguinose. Ik heb vijf gebruikte, hebben mij veel baat gegeven. Ik uezen te zijn van duizelingen, door het ge- leed aan de maag en was altijd zwak; maar na het gebruik der Sanguinose voel ik mij reeds veel beter en sterEer, zoodat ik mijn werk nu grootendeels kan verrichten. Wilhelminadorp Mej. P. CORNEL1SSE. bij Goes. jaren lang aan zenuwzwakte geleden geen eetlustaltijd lusteloos, altijd moe, slecht slapen en met hoofdpijn wakker worden. Sinds ik uw Sanguinose gebruik, ben ik een ander mensch. Den Haag, Mej. M. E. LODDERS. Snoekstraat 8b. bruik van zes flacons Sanguinose. M. BUNSCHOTEN. Den Haag, Rijsw. straat 101. Bloedarmoede, bleekzucht. Mijne dochter is vele jaren lijdende ge- weest aan bloedarmoede en bleekzuchtzij leed erg had overal pijn, was altijd ver- moeid in een woord het meisje was ellendig. Sinds zij de Sanguinose gebruikt, is de ver- andering merkbaar. Zij eet goed, slaapt vast, begiut een gezonde kleur te krijgen. Den Haag, Mej. EB1NG. Koningstraat 311. XT itp ULttin gf Ik had in Maart van het vorige jaar in hevige mate de influenza gehad, en was daarna steeds sukkelende en slap gebleven. De San guinose heeft mij snel en afdoende geholpen zoodat ik mijn werk weer met lust verrichten kan. Mej. J. A. VAN DEN BERG. Den Haag, Westerbaenstr. 249. Hoofdpijn. Ik had veel last van hoofdpijnmijn eetlust was weg, ik was moe en lusteloos. De San guinose heeft mij geheel weer opgeknapt. U moogt het gerust in de courant zetten. H. NESTRA. Leeuwarden, Oldegalileen 19). In al die gevallen waar of het bloed, of de bloedsomloop niet in orde zijn, betoont zich de Sanguinose een middel van den eersten rang, herstellend en veerkracbt gevend. Ik durf verklaren dat ik de Sanguinose heb leeren kennen als het werkzaamste middel bij bloe aimoe e, Dr. POL. DEMADE. bleekzucht, uitputting, hoofdpijn, slapeloosheid en algemeene verslappingstoestandeu. Halltart (Brussel). WACHT 1.7 VOOR NAMAAK. Prijs per flacon 1,50, 6 flacons 8,12 flacons 15,VAN DAM Co., Den Haag.^ Te Ter Neuzen bij A. ran Overbeeke-Leunis en Van Borssum Waalkes, te Axel bij Joz. de tejjtei. Duitsche Roggebloem f 11,a f 12,per 100 kilo. Tarwe naar qualiteit 11,75 a 13,per 100 kilo. Haver f 7,75 a 8,50. Lijnzaad 9,a 11,per hect. Ter veemarkt waren Dinsdag aangevoerd circa 2000 runderen en 1500 stuks klein vee. Prijzen als Maandag, ZEETIJDlNGEN. Van 19 tot en met 20 April. L. Van 19 tot en met 20 April werden langs de Oostsluizen alhier 45 binnenvaartuigen op en 23 afgeschutdoor de Westsl. 6 op- en 6 afgeschut. Positie der Stoomscltepen. 4 jillebhiintK Hedennamiddag ontsliep na een lungdurig lijden mijn geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgvolle Moeder, SUZANNA SCHEELE, in den ouderdom van 38 jaar en 9 maan- deu. Dat haar heengaan in vrede was, lenigt onze diepe smart. A. SMALLEGANGE en Kinderen. Zaamslag, 18 April 1909. Advocaat-procureur, Middelburg, is elken IKaandag te HULST te spreken bjj NEELEMANS. die bang zijn, wenden zich in 't volste vertrouwen tot Gediplomeerde specialisten voor Mond-en Tand- ziekten. Behandeling zonder pijn der ziekste tanden. Valsche tanden zonder plaat. Hagattenstraat 38, GENT. wegens vertrek naar elders. Deurwaarder Htiineman zal op Zater*> dag 24 April 1909, rtamiddags ten 2 lireten verzoeke van CORNELIS DE FOUW te Hoek aan den Noorddijk aan zijn woonhuis, verkoopen alsRonde Tafel, Stoelen, ■ggj m Spiegels, Klok (Regulateur), ~Y"lsa fey Kastje, Lampen, Baktrog, Spekladder, Kruiwagen, Plan- ken, Mutsaard, Steenkolen, Loopvarken enz. Koopen tot en met 3,contant. Deurwaarder Aug. C. M. Poppe te Hulst, zal ten verzoeke van JAN HEIJNSDIJK (by- genaamd Jan van Gies), aan het woonhuis van J. SmetLaget te Hulst (Station), a op Maandag 26 April 1909, des namiddags te 1 tire, in het openbaar ver koopen 1 zwart Rninpaard (6 jaar), 1 Werkpaard, 1 Pony (6 jaar), 2 Kalfkoeien, 2 Kalf- vaarzen, 4 Runderen, 2 Hokke- lingen, 1 Springstier en 8 Kal- veren, 1 Tweemansrijtuig, 1 Beversche Kar met kap, een groote partij Paardentuig, 10.000 K. G. Bieten, 1000 K. G. Aard- appelen, 4 Heeren- en 4 Damesrijwielen, 2 Naaimachines (zoo goed als nieuw), Tafels, Kachels, Stoelen, Schilderijen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. K.P. Koopen beneden f 3,contant. TANDARTS, Westkolkstraat 20, Ter Neuzen. Dageljjks consult, behalve Zaterdagmorgen. VEREENIGING te HOEK. Donderdag 29 April 1909, des namiddags lire, zal ten huize van de wed. Jac. Deabbe te Hoek, worden aanbesteed de levering van levering Mauritsfort, Hoek, levering Ter Neuzen. Te leveren van 10 tot #n met 20 Mei 1909. Voorwaarden en modellen van inschrijving zijn te verkrijgen bij den Secretaris der vereeniging. Namens het Bestuur, J. DIELEMAN Jz., Voorzitter. L. KIEL, Secretaris. door den Agent ADR. WABEKE, die honderden families bezocht en veertien staten bereisd heeft. Vraagt inlichtingen bij den agent met flinken Tuin en Schuur. Te bevragen bijt/TlC. DJL J OKGK Joz.zn, Hoek, Goesschendijk. staande in de Korte Dijkstraat. Te bevragen Westkolkstraat 52. van den voor 1909. Prijs 15 cent. Middenprijs per 100 K.G. Tarwe 11,50, Roggo /7,75, Wintergerst 9,50, Zomergem. Haver /8,~, Erwtsn f 12,25, Witte hoonen f Bruine boouen f 13,25, Duivenboonen f 11PaardeDboonen f 10,.BoekwcitJ Lijniaad f 12,50, Koolz&ad J Aardappels 3,50. Boter per kilo 111 F.ieren per 26 stukg f 0,90. Ter weekmarkt waren aangevoerd 18 stuks Rundvee, 31 vaivenswaarvan verkoeht 7 stuk. rundvee en 19 vurkens. VLA8. NAAM Ms. Van en naar. Lading. Belg. 9.9. Belg. a.s. Fran, s.a Eng. 8.8. idem idem Belg. a.a. 20 Eng. s.s. idem Voor Ter 1'ruien I Belgica 2773 |Middlesbro Van Ter Neuzen i Belgic 2773 |New-Caitle Voor (weot 1 3131iCaen Quiatreham Tadorna Mersey Saltmarshe Numitor Bessie Spen 3730 [Mancheater 3570 Goole 2633 idem 685 Oatende Van Gent I 2695 New-Ca8tle I 2548 Goole [ijier ledig idem atokg. idem idem ledig idem idem s.s. HARALD in het droogdok te South Shields. as. JENNY in lading te Hull voor Riga. s.s. RICHARD van Algiers naar Stockton on Tees passeerde 21 dezer des v. m. R uur Sagres. s.s. ELISABETH in lossing te Middlesbro on Tee9. s.s. HELENA in* lossing te Middlesbro on Tees. 8 8. MAGDALENA te Stockton on Tees te water gel&ten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 3