Gemengde berichten. palen 12 en 2326, met basaltateen, lang 20 a 30 cM., met bijlevering der benoodigde materialen, in twee perceelen. Perceel 1 is gegund aan den heer Jan de Bree Fzn. te Ter Neuzen, voor f 5515, en pereeel 2 aan den heer W. Hokken te Sliedrecht, voor /7143. De begrootingen beliepen reap, f 7008 en 7610. Zondag a. s. is de heer K. K. de Jong van Schellinschout voornemens des namiddags zijne intrede te doen bij de Ned. Herv. gemeente te Schoondijke, na des voormiddags bevestigd te zyn door Ds. J. Visser te Deersum, die van 18721887 predikant te Schoondijke was. Door Z. D. H. den bisschop van Breda zijn benoemd tot deken-pastoor te IJzendijke de Z.Eerw. heer G. van Heijst, tot kapelaan te Standaardbuiten de weleerw heer A. Vermeulen, thans te Hontenisse; tot kapelaan te Hontenisse de weleerw heer A. Vermunt. Tot deurwaarder bij het kantongerech t t»i Oostburg is door de rechtbank te.Middelburg benoemd de heer A. Brevet, klerk ten registratie- kftntore aldaar. Tot schatters der pachtwaarde van de gronden in den calam. polder Thomaes zijn benoemd de heeren A. de Groote te Biervliet door den polder, J. Erasmus te Cadzand door Gedeputeerde Staten en I. de Hullu te Schoon dijke door de arrondissements-rechtbank. In de Zondag te Oostburg gehouden ver- gadering der vrijzinuige kiesvereeniging in het voormalig 4de district van Zeeland werd blijkens het verslag der Midd. Ct. medegedeeld dat het bestuur der vereeniging, na overleg met de centrale liberale kiesvereeniging te Ter Neuzen, een viertal afgevaardigden van de verscliillende kiesvereenigingeu had opgedragen het zittend lid voor Oostburg, den heer Mr. P. C. J. Henne- quin te Aardenburg, af te vragen of deze bereid zou zijn een eventueele candidatuur weder te aanvaarden. Op de gestelde vraag heeft zooals reeds is gemeld Mr. Hennequin, zonder omwegen of verdere besprekingen te kenuen gegeven dat bij, op grond van zijn ge- zondheidstoestand, niet meer voor het lidmaat- schap der Tweede Kamer in aanmerking wenschte te komen. Bij monde van den heer De Feijter is toen, namens de vrijzinnigen in het kiesdistrict Oostburg, den heer Hennequin een hartelijk woord van afscheid toegesproken, waarby dank betuigd is voor alles wat genoemde heer in al de jaren, dat hij den zetel voor Oostburg heeft ingenomen, voor het district in het algemeen, voor sommige plaatselijke be- langen in het bijzonder heeft verricht en voor de welwillendheid waarmede hy steeds gelegen- heid gaf hem te spreken, wanneer iemand hem over eenig belang wenschte te raadplegen en al zeggen de Handelingen niet alles wat de heer Hennequin deed, de weg naar de ministeries was hem niet vreemdmenig belang is daar door hem bepleit. (Applaus). Medegedeeld werd dat tot nu toe tevergeefs getracht was een tweetal sprekers hier te doen optreden van den een was nog geen definitief bericht, van een ander, den heer Roodhuijzen, was een schrijven ontvangen waaruit bleek, dat diens medicus hem het vervullen vanspreekbeurten ontraden had. Wellicht bestaat de kans dat de heer Mr. M. W. F. Treub, afgevaardigde voor Assen, zal optreden. De reden dat men moeilijk sprekers kan krijgen, moet wel gezocht worden in de afgelegen Jigging van het district. gevraagd, hem ruimte voor zijn verzamelingen te verschaffen. Is dit alles toeval Neen, het is de verhooring van mijn gebed God had beschikt, dat de moordenaar een tweede misdaad moest be- gaan om de gerechte straf te krijgen. Franz moest een leven redden, om zich zelf te redden 1" De dokter knikte Anna vriendelijk toe. wEr is logica in je woorden, kind", zeide hij lachend, f/de logica van een vroom, dankbaar geloof, dat ik je voor niets ter wereld zou willen ontnemen. Wees niet boos, mijn kind, als ik van toeval sprak, dat wij zegenen moeten. Toeval of voor- beschikking 't is slechts een ander woord voor een zelfde begrip, voor het in zijn oorzakeu daarom niet erkende samenvallen van verschei- dene gebeurtenissen. Was het tdeval of voor- beschikking, dat onze goede professor naar Luttach moest komen om kapellen te vangen, dat reeds den eersten dag de kapitein hem naar St. Nicolaas zond en hij op den terugweg dor- stend aan het afgelegen huis kwam Bewaar dat schoone vrome geloof, mijn kind! Het zal je een bron zijn van nut en geluk gedurende je leven 1" Veertien dagen later had ik Luttach verlaten om naar mijn noordelij k vaderland terug te keeren. Ik was gaarne langer gebleven in het zoo liefelijk gelegen stadje bij de mij zoo lief ge- worden menschen, doch mijn verlof was om en de groote warmte werkte zoo afmattend op mij, ouden man, dat ik niet waagde die langer te trotseeren. Ik nam afscheid van alle vrienden, doch heb beloofd het volgend voorjaar terug te keeren, want zonder mij zal de bruiloft van het gelukkige paar niet gevierd worden. EIN D E. De voorzitter deelde mede dat de besturen der verschillende vrijzinnige kiesvereenigingeu hebben gemeend, dat een eventueel candidaat der vrijzinnigen in het district aan eenige voor- waarden zal moeten voldoen. Zoo wordt ge- eischt dat de candidaat zal zijn voor of zal medewerken aan het tot stand komen van a. Bescherming en handhaving van de open- bare school, zooals die tegenwoordig is en geen enkel punt meer toegeven op het gebied van het bijzonder onderwijs. Herzieningvan de voor- waarden waaronder de subsidie, volgens de wet- Kuyper, verleend wordt. b. In beginsel, dat werklieden, in den ruimsten zin opgevat, die een inkomen hebben van 500 of minder, gepensionneerd worden uit de Staats- kas, zonder dat zij er aan bijdragen. c. Algemeen kiesrecht, d.w.z. zoodanige wijziging in de grondwet te brengen, dat het kiesrecht in de richting van algemeen kiesrecht door den gewonen wetgever kan geregeld worden. d. Beperkingderuitgaven voor het militairisme Sturen naar een volksleg^i vsfn de derde herhalingsoefening. Na korte discussie werd een en ander zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Bij de gelegenheid, die daarop werd ge geven tot het opgeven van candidaten, werd door den heer Adr. Luteijn Sr. van Schoondijke, genoemd de heer G. A. Vosterman van Oyen bij de daarna gegeven gelegenheid om dat ook schriftelijk te doen, werd 58 maal diezelfde naam opgegeven een zevental brietjes waren bianco, een ander van onwaarde. De heeren Mr. F. J. N. van Dam en Mr. J. J. Heise werden 2 maal, de heeren Doedes te IJzendijke en Hammacher te Groede, elk eenmaal genoemd. De heer Adr. Luteijn meende weinig ter aan- beveling van den heer Van Oyen te moeten zeggen diens verdiensten waren zoo groot, zijn belangeloosheid, bij al wat hij tot stand "bracht, zoo algemeen bekend, dat het onuoodig was de candidatuur nader te verdedigenhij kon bovendien mededeelen dat de heer Van Oyen verklaard had een eventueele candidatuur, onder de gestelde voorwaarden, te willen aannemen. (Applaus). Niemand wenschte de candidaturen der heeren Van Dam of Heijse te verdedigen terwijl ook niemand de mededeeling kon doen dat de genoem- den eene eventueele candidatuur zouden aan vaarden. De voorzitter richfte daarop het woord tot den heer Van Oyen, die zich tijdens de bespre- king zijner candidatuur verwijderd had, en deelde hem mede, dat, aangezien het niet mogelijk is een drietal op te maken, zooals het reglemeof voorscbrijft, daargeene meerdere candidaten naar behooren genoemd zijn, bij hem tot den candi daat der vereeniging proclameerdespreker noemde dit een kroon, een waardige kroon op alles, op de vele moeiten, die de heer Van Oyen zich steeds voor dit district getroost heeft. Spreker wenschte hem van harte geluk en hoopte dat de heer Van Oyen door de kiezers in de gelegenheid gesteld zou worden zijne gaven en zijne werkkracht in een hooger bestuurslichaarn, dan waarin hij tot heden plaats nam, in het belang van dit district aan te wenden. Spreker wenschte daarop van den heer Van Oyen ta vernemen of hij de candidatuur aannam. Deze verklaarde dit van ganscher harte te doen; hij dankte alien voor het groote blijk van vertrouwen hem geschonken en hoopte dit zich" waardig te maken. Mocht hij gekozen worden tot lid der Kamer, dan zal hij niet aarzelen de belangen van dit district, en waar noodig en mogelijk, van personen voor te staan met alle kracht. Luid applaus klonk na deze verklaring. De vergadering werd daarna gesloten. Axel. Zaterdag had ten huize van W. Die- leman Pz. alhier de aanbesteding plaats van het bouwen eener landbouwschuur, voor den heer A. Dieleman. Architect de heer J. A. van Hoeve. Aannemers werden de heeren David Galle en H. Lensen, beiden van Zaamslag. Aannemings«. som bleef onbekend. Geen enkel Axelaar schreef in. -,<.a t® St. Jansteen. ZaterdagnailvtM he^Be*iOten nadeele van E. v. Helsland alhier dieven op 't duivenhok ingebroken en drie zijner beste reisduiveu ontvreemd denzelfden nacht zijn bij andere personen ook nog duiven gestolen, wel licht door dezelfde kapers. Zondag brandde op de wijk Kapellebrug bij ft. v. Houten een houthok totaal af. Een partij snoei en eenig landbouwersgerief werden een prooi der vlammen. Door spoedige hulp der buren werd voorkomen dat het aangrenzeude schuurtje werd aangetast. Oorzaak onbekend. Bij den landman P. Carpentier te Hoekje, alhier, stond Zondagavond omstreeks 10A/s uur een schuurtje in lichte laai. Door een moedig persoon werden nog juist de halsters der beesten die er zich in bevouden, losgemaakt en buiten' gevaar gebracht. Het overige, een paar karren, landbouwmolens en verder gerief werd door de vlammen vernield. Oorzaak onbekend, doch verzekering dekt de sehade eenigszins. RECHTSZAKEN. Bij bevelschrift der arrondissementsrecht- bank te Middelburg is rechtsingang verleend met last tot instructie in de zaak tegen A. C. v. d. S., oud 19 j., geboren te Biervliet, wonende onder IJzendijke, thans in hechtenis te Middelburg, beklaagd van vernieling, mishandeling en poging tot doodslag, gepleegd te IJzendijke op 10 en 12 April 1.1. Zondagnamiddag schrok het paard van den landbouwer A. B., op den Diefdijk, onder Leerdam, en sloeg op hoi. B. viel van den wagen, kwam met zijn hoofd terecbt op een steenen mijlpaal en bleef op de plaats dood. Te Maastricht hebben zich twee gevallen van zwarte pokken voorgedaan en wel bij twee vrouwen, lompensorteersters in de Koninkl. jPapierfhbriek aldaar. De lijderessen zijn in het gesticKt Odi varum berg opgenomen. Door de politie zijn de noodige maatregelen getroffen om de uitbreiding der ziekte tegen te gaan. Maandag had te Ophemert een droevig ongeluk plaats. Een aanvallig knaapje van 6 jaar, bezig enkele scbaapjes te hoeden, geraakte, zonder dat iemand het bemerkte, in een diep water, de Kil, waaruit het na eenigen tijd werd opgehaald. Ondanks alle aangewende pogingen gelukte het niet de levensgeesten weder op te wekken. Dinsdagmorgen is op een half uur afstands van de*haven van de Lemmer plotseling ge- zonken het schip de Hoop, schipper G. Denklar, van Ten Post, met grint van Millingen naar Veendam. De schipper is gered door de tramboot Heerenveen, doch zijn vrouw en zes kinderen, waarvan het oudste tien jaar oud was, benevens de loods De Vries, wonende te Kampen, zijn verdronken. Een zeer slimme pogiug tot oplichting is te Neurenberg beproefd. Een der eerste hotels werd 'savouds opgescheld door deu bekendeu automobielfabrikant Opel, die een salon en slaapkamer bestelde. De heer Opel zou met den middag-sneltrein komen, terwijl zijn chauffeur met de auto reeds 's avonds te voren zou arriveeren. Later werd het hotel nogmaals opgescheldde broeder van den heer Opel verzocht den hotelier zelf aan de telefoon te roepen. Hem werd gevraagd, of de chauffeur reeds was aaugekomen. Er was nl. gutelegia- feerd, dat de auto onderweg een ongeval had gehad, doch uit het telegram bleek met, wat er eigenlijk was gebeurd. Men verzocht den chauffeur dadelijk na aankomst te vragen, of de auto ernstig was beschadigd, daar in dit geval een andere wagen zou worden gezonden. Was ecbfcer de wagen slechts licht beschadigd, dan zou men den chauffeur- een garage aan- wijzen, waar hij de reparatie kon vernchten en indien hij geld noodig had, hem dit voor te schieten. De hotelier kende de heeren Opel, die meermalen bij hem logeerden. s Avonds kwam een jongmensch in chauffeursuitrusting en vroeg of er ook bericht en geld vooi hem was gekomen. Voor de auto had hij 120 noodig, die hij tegen kwitantie ontving. Toch vertrouwde de hotelier de zaak nog niet te best. Een telefoongesprek met het centraal- bureau gaf hem de zekerh'eid dat hij niet uit de woonplaats van den heer Opel was opge scheld en de oplichter, die ook reeds een ande- ren hotelier op dezelfde wijze had opgelicht, werd gevat. - Het Centr. bevat volgend ingezonden stuk Ik wenschte gaarne een waarschuwend woord te doen hooren voor hen, die in geldverlegen- heid verkeerende, zich denken geholpen te zien door z.g. Administratie-kantoren en Bankin- stellingen. t Hoe dikwijls .ziet men met in de verschillen de bladen advertentien, waarin geld op langen en korten termijn wordt aangebodeu met of zonder vermelding van ^geheimhouding ver- jzpkord' Schrijft men op die advertenties, dan volgt bnmiddellijk antwoord, dat het z.g. kantoor wel geneigd is te helpen, doch eerst 5 of 10 gulden tegemoet ziet voor de kosten van intormatie etc. etc. Stuurt men de gevraagde som, dau hoort men in den regel niets meer. Zoo kwam dezer dagen iemand by my, die reeds zijn 10 geofferd had aan een dergehjke bankinstelling. De man vertrouwde echter het zaakje niet en schreef, dat hij het geld niet meer noodig haddoor ziekte zijner vrouw acbter- uitgegaan, had hij 500 gevraagd. Dat hy zijn 10 als verloren kon beschouwen wist hy, doch dat de ,/Bank" hem nog lastig zou vallen had hij niet vermoed. Ziehier het antwoord, dat hy ontving WelEd. Heer! Naar aanleiding uwer geachte briefkaart, d.d. 5 April, hebben wij de eer u te berichten, dat wij met de intrekking uwer aauvraag, groot 500, geen genoegen kunnen nemen, tenzij u ons de door die intrekking te ljjden schade zoo al niet geheel dan toch gedeeltelijk vergoedt. De door ons te lijden schade bedraagt Afsluitprovisie 10, Administratiekosten H lb, Rente i> 125, Te zamen 150, Het zal ons aangenaam zijn binnen acht dagen na heden uw voorstel dienaangaande te mogen ontvangen. By gebreke daarvan zouden wij tot ons leedwezen verplicht zijn de zaak ter afdoening te stellen in handen van onzen rechtsgeleerden raadsman." Commentaar overbodig 1 De Matin geeft een plaatje, waarop men de koninklijke ooievaar, een heftig scheeuwend prinsje in den snavel. in ernstig ongerief ziet met een aeroplan. Onder de penkras staat ffDe Hollanders zijn geneigd te gaan gelooven, dat de koninklijke ooievaar wordt opgebouden door een snaakschen luchtschipper. Het gehucht Vivy, in Belgisch Luxemburg, is het tooneel geweest van een ongewone jacht. Een kleine houtraper had in-hyf bosch een groot bruin beest gezien en was verschrikt naar huis geloopen. Houthakkers kwamen toegesneld, gewapend met wat zij vinden konden, en outdekten een beer, die in het struikgewas zich lekker op zyn gemak scheen te gevoelen. Toen hij in zijn rust gestoord werd, werd hij kwaad en viel een houthakker aan, die gebeten en gekrabt werd, zoo dat de man in doodsgevaar verkeert. Een geweerschot bracht het beest tot reden en weldra was het onder de verdere schoten en slagen afgemaakt. Men denkt dat de beer een reizende kermis- ganger ontsnapt zal zijn. Onlangs werd bericht dat de Hamburgsche reeder Alfons Ahrens gearresteerd was, beschul- digd van medepliehtigheid aau 't doen zinken van schepeu, die hoog verzekerd waren. Een matroos van het stoomschip »Burjam" had in voile zee de ventiel van den ketel gesloten en 't anker laten vallen, om 't schip tot zinken te brengen. Het onderzoek bracht aan t licht, dat de handelwijze van den matroos nimmer t schip tot zinken had kunnen brengen. De daad was of een wraakneniing of sproot voort uit waan- zin. Daarmee verviel ook de aanklacht tegen Ahrens, die op vrije voeten is gesteld. Zonderlinge wetsvoorstellen. In sommige Amerikaansche staten worden soras zonderlinge wetsvoorstellen ingediend. Zoo zijn op t oogen- blik aanhangig In Arkansas een voorstel om het voetbalspel te verbieden er zou een hooge boete op worden gesteld. In Illinois een voorstel om te bepalen, dat de pennen in de hoeden der dames niet lauger mogen zijn dan 9 duim voor t dragen van langer pennen zou een bijzondere vergunning noodig ziju, evengoed als voor t dragen van andere doodelijke wapens. In den staat Kansas een voorstel om vrijge- zellen boven de 45 jaar een jaarlijksche belasting van 300 op te leggen. In Iowa een voorstel om van staatswege 12 uit te keeren voor elk kind, dat er geboren wordt. Iii Texas om het vloeken door do telefoon te verbieden. In Maine om alle vrijgezellen boven de 30 jaar een jaarlijksche belasting van f 120 te laten betalen ten behoeve van een pensioen- fonds voor oude vrijsters. In Utah om het baden (ten minste eenmaal in de week) verplicht te stellen. Een leelijke kant van de sportalthans van 't maken van die nuttige zaak tot een openbare vermakelijkheid voor het publiek, dat grootendeels uitsluitend komt om heftige sen- saties te genieten. Te Glasgow heeft Zaterdag een voetbalwed- strijd aanleiding gegeven tot een oproer. Er waren 10.000 menschen voor samengestroomdi Verontwaardigd dat een wedstrijd om een beker ten tweede male onbeslist bleef, - wat men toeschreef aan een afspraak tusschen de twee partijen ten einde nogmaals een 10.000 entrees te beuren, verbrak het publiek de afsluitingen ging op het terrein aan 't vernielen en maakte een brandstapel van planken, palen eriz. De politie trad met kracht op, maar het duufde geruimen tijd eer de orae was hersteld en in de botsing werden 50 menschen, ondei wie 16 politieagenten, gewond. Buitengewoon geheugen bij zwakzinnigen. De Wiener Arbeiter-Zeitung vertelt van een merkwaardige demonstratie in de laatste weten- schappelijke bijeenkomst van de Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie te Weenen. Dr. Witzmann stelde een zwakzinnigen jongen uit de inrichting voor zwakzinmge kinderen te Biedermannsdorf voor, die een buitengewoou sterk geheugen heeft. De jongen kent name- lijk den kalender voor 1000 jaar (van tjaar 1000 tot het jaar 2000) heelemaal vanbuiten. Er werden kalenders rondgedeeld en den jongen vragen gesteld als volgt: Welke dag was de 3de October 1907 Antwoord: De Sde October van tjaar 1907 viel op een Donderdag. Welke naamdag Candidus. A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 2