A I cj e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zon- en Feestdagen. Op Leven en Dood. No. 5291. Donderdap; 22 April 1909. 49e Jaargang. FETJILLETON. Buitenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich by alle Boekbande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5, ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertenti&n v6or 3 uren op den dag der uitgave. De lieve Anna was er juist by, toen ik den brief des dokters ontving. Wij lazen hem samen. Tranen van vreugde stonden in haar oogen, toen zij den brief ten einde had gelezen. a Wei had ik liever," zeide zij, ;/dat Franz in alle stilte terugkeerde, doch de goede dokter h®eft Jgeljjk. Voor den hem aangedanen hoon bij zijn vertrek mag hem wel als genoegdoening een eervolle ontvangst ten deel vallen." Van dezelfde gevoelens waren ook de heeren aan de ronde stamtafel in de //Gouden Druif." Ik waagde het's avonds, door Mizka en vrouw Franzka met alle behoedzaamheid meer gedragen dan gesteund, mijn kamer te verlaten en mijn plaats aan de stamtafel weder in te nemen, waar ik met gejuich werd ontvangen. Toen ik den heeren den brief des dokters voorlas, waren zij eenstemmig van meening, dat geheel Luttach zich moest vereenigen om Franz eene schitterende genoegdoening te verschaffen. Het was opmerkelijk hoe in enkele dagen de stemming veranderd was. Juist de heeren Moric, Weber, Meyer, Gftnther en Dietrich, le vroeger de verbitterde tegenstanders van den „Dmtscher" waren geweest, wilden thans alles doen om die vyandschap te doen vergeten. rkonden geen goeds genoeg van Franz ver- te ten beweerden zeifs in ernst nooit aan zijn schuld te hebben geloofd. De omwenteling in Turkije. De staatsgreep, die begin der vorige week tegen de jong-Turken is op touw gezet, blijkt voorbarig en slecht georganiseerd te zijn geweest. Bij den eersten stormloop, die de overrompelde jong-Turken uitvoeren om bun macht te her- winnen, gerakeu de hoofden te Yildiz in de war. In regeeringskringen moet diepe verslagen- heid beerschen de wildste geruchten doen dan ook de rondte, o. a. dat de Sultan afstand van den troon heeft gedaan en gevlucht is in het Engelsche gezantschapsgebouw. Deze geruchten hebben te Konstantinopel groote opwinding verwekt. Een officieele bevestiging van des Sultans troonafstand is tot heden uitgebleven. De mogelijkheid is ecbter geenszins uitgesloten dat de oude Sultan moet plaats maken voor Reschad-Effendi, den troon-candidaat der jong- Turken. Wanneer dezen binnen niet al telangen tijd weer de macht zullen hebben, zal hun oude vijand vermoedelyk 't eerst moeten boeten. De door de jong-Turken gestelde voorwaarden zijn Algeheele verwisseling van het garnizoen te Konstantinopel bestraffing van de softas die de troepen tot opstand hebben gebrachtde Sultan moet afstand van den troon doen. Opnieuw hebben de jong-Turken blijk gegeven van hun organisatie-talent en energie. In be trekkelijk korten tijd hebben zy een leger van 40,000 man voor de muren der hoofdstad bijeen- getrokken. Dank zij 't leger zal de staatsmacht bun weer te benrt vallen. Opnieuw zal het leger de zaken op orde stellen, bij iedere nieuwe gelegenheid de kans op een militaire dictatuur vergrootend. De opmarsch van de jong-Turksche bataljons uit Saloniki en Adrianopel is met opmerkelijke Het telegram kwara reeds vroeg in den volgenden ochtend en meldde, dat de verwachte tegen den middag te Luttach zou aankomen. Ik zond het telegram aan den vice-burge- meester, die mij den avond te voren dringend verzocht had dit te doen opdat de gemeente- bode de blijde tijding in de geheele stad kon bekend maken. De tijd voor feestelijke voorbereiding was kort, maar bij werd gebruikt om eenige vrachten eikenloof uit het boschje aan de Rusina te halen, kransen en guirlandes te maken, waarmeeSchorn's huis en de Gouden Druif gesierd werden, want zoo luidde de afspraak Franz zou eerst naar de Druif gebracht worden in den tuin zou een vat beste wijn worden opgelegd, de vice-burgemeester zou er de vreugde der Lut- tacher bevolking in welgemeende Slaviscbe taal uiten en een kranige toast op den bevrijde slaan. En zoo geschiedde het. Geheel Luttach was reeds om tien uur op de been. Hoofd aan hoofd verdrongen zij zich op den straatwegnaar Adelberg, op het plein voor het gerechtsgebouw en op de straat voor de Druif. Toen de rijtuigen, twee met een paard bespannen, eindeljjk in het gezicht kwamen in het eerste zat Franz met den burgemeester, in het tweede de dokter met den kapiteiu werd hij met luid gejuich begroet de menigte stroomde hem tegemoet, ieder wilde de eerste zijn om Franz welkom te heeten. Het was onmogelyk met het rijtuig verder door de menigte te komenmet donderende stem werd geroepen ,/RuimteDe reus- achtige Rassak riep dit. Met flinke hand spande hy het paard af en greep de boomen stiptheid en stelslematig ten einde gebracht. Eergisterenmorgen werd San-Stefano, op enkele tientallen kilometers van de hoofdstad bereikt. De generate staf van het 3e en 2e legerkorps zijn te Tsjatalja aangekomen. Behalve de voortdurende troepenzendingen van uit Saloniki komen vrij willigers uit de hoofdstad, zich in grooten getale bij de jong-Turksche troepen voegen. Te Kadernkoi waren gisteren 36,000 man goed-gewapende en gedisciplineerde man- schappen verzameld. Konstantinopel schijnt niet van plan ernstig tegenstand te bieden. Het plan der jong-Turken is van San-Stefano uit in een wijden boog door't heuvelland trek- kend, de stad aan den geheelen openen noord- kant aan te vallen. Men vermijdt daardoor straatgevechten aanstonds kan de aanval op Yildiz geschieden en afgerekend worden met het garnizoen, dat tbans dichlby 'tSultans- paleis is bijeengetrokken. De nieuwe regeering deed Maandag nog de laatste pogingen om de jong-Turken in hun opmarsch te stuiten. Een tweede deputatie van 30 Kamer-afgevaardigden werd door de jong-Turken te Tsjatalja ontvangen met de vraag/,Hebt gij het hoofd van den Sultan raeegebracht Wij eischen zijn hoofd om zeker te zijn dat de Grondwet niet opnieuw wordt geschonden. Honderd officieren van't aan- rukkende leger moeten op den Koran gezworen hebben den Sultan te zullen vermoorden. Het jong-Turksche comite te Saloniki zou 30 Mace- donische bommenwerpers hebben gerekruteerd. De regeering gaf Maandag in de Kamer een uiteenzetting van haar program, dat den wil doet blyken om overeenkomstig de Grondwet te arbeiden. De Kamer is tot Zaterdag verdaagd. Naar men beweert, onderhandelt Yildiz per telegraaf met het comite te Saloniki. Het plan bestaat om een keizerlijken prins of den sjeik- oel-Islam naar de troepen te zenden. Het jong-Turksche comite heeft de in Turkije gevestigde buitenlandsche financieele instellingen medegedeeld, dat elke thans door het nieuwe Kabinet aangegane leening als ongrondwettelijk zal worden beschouwd. De //regeering van 13 April" 't huidige be- wind te Konstantinopel, nadert haar einde, dank zij de gehechtheid van 't leger aan zijn jong-Turksche officieren. Het Turksche volk heeft bij de jongste crisis zijn Oostersche onverschilligheid niet verloochend. twee woest uitziende kerels sprongen hem bij en hielpen hem, dezelfde mannen, die een paar dagen te voren het liefst den //moordenaar," den //Duitschen hond" vermoord hadden. En zoo ging het voorwaarts tot de Gouden Druif! Een dozijn mannen grepen de raderen en duwden, anderen trokken, gejubel klonk overal, Franz kon niet genoeg knikken. Voor het logement hield het rijtuig stil. Franz wilde uitstappen, doch stevige handen pakten hem beet en zetten hem op Rassak's scbouders, die hem naar den tuin droeg. De dokter, de burgemeester en de kapiteiu volgden hem lachend. In den tuin liep de feestelijkheid volgens programma af, en 't bleef niet bij een rede van den vice-burgemeester en dat fiene vat. Toen de bronnen der welsprekendheid eenmaal vloeiden, verdroogden zij niet meer. Ik had de schoonste gelegenheid gehad de Krainsche welsprekend heid te bewonderen als ik slechts een woord verstaan hadmaar alle speechen werden in 't Slavisch gehouden, ook die, waarin Franz voor de algemeene deelneming en hartelijke ontvangst bedankte, dus kon ik alleen uit het gejuich den voortreffelyken inhoud der speechen opmaken. Het was een stormachtig en in zijn soort prachtig feest gemoedelijker was het nafeest, dat wij 's avonds in den kleinen kring ten huize des dokters vierden. Ik mocht daar niet ont- breken, had mijn lieve vriendin verklaard en Rassak had mij op zijn breede schouders ge- nomen, want te voet had ik zelf den korten weg nog niet kunnen afleggen. TER NEUZEN, 21 April 1909. Bij het gisteren gehouden examen voor de onderwyzersakte te Middelbnrg slaagden de heeien F. Versloot van Ter Nenzen en S. F. Mallenberg van Hoofdplaat. Heden slaagden de heeren H. L. C. Kok van Zaamslag en S. Zaman van Clinge. In de St. Crt. no. 91 is opgenomen de wet van den 3den April 1908, houdende naturaiisatie van Otto Otten, sigarenmaker, ge- boren te Ter Neuzen, den 28 Juni 1866, wonende te Emmerik (Pruisen). Naar we vernemen heeft de uitvoering van de muziekvereeniging //De Volharding" alhier, ten voordeele der algemeene armen, na attrek der kosten, opgebracht 61.27 welk bedrag is overhandigd aan de Nieuwjaarscom- missie. Het muziekgezelschap »De Vereenigde Werklieden", directeur de heer Aug. Eeckhout, gaf Maandagavond j.l. in het cafe tfLa belle vue" haar laatste winterconcert. Zoowel bij het concert als ter gelegenheid der generale repetitie op den avond te voren, was het bezoek zeer druk. Met het oog op den jaardag van Z. K. H. Prins Hendrik werd het concert geopend met de Mecklenburger Volkshymne en gesloten met het Neerlandsch Velkslied. Het programma bevatte een 5tal mooie muzieknummers, die over het geheel goed werden gespeeld terwyl de uitvoering daarvan werd afgewisseld door het leuke kluchtspel jfMeester Jeroen en zijn kweekeling", dat, evenals een 6tal voordrachten, solo's, duetten en trio's waar- mede verschillende leden voor het voetlicht traden, zeer in den smaak der hoorders viel en algemeen werd toegejnicht. Een geanimeerd bal hield tal der aanwezigen nog geruimen tyd bijeen. Voor zoover we weten, is hiermede de rij der winterconcerten besloten, er was nog in uitzicht een propaganda-avond der afdeeling van z/Volksweerbaarheid", doch deze is, met het oog op het vergevorderd seizoen uitgesteld tot het a. s. najaar. Te Oudelande werd Maandagmiddag in de gemeente-herberg door het bestuur van bet waterschap Baarland aanbesteed het verdedigen van den onderzeeschen oever voor dijkpaal 10, met 2440 scheepston afval van Doom., Less, of basaltsteen eD 300 M2. kraagstukhet ver- nieuwen van steenglooiing tusschen de dijk- Alleen de burgemeester, de kapitein, de adjunct en ik waren door den dokter genoodigd om met het bruidspaar den eersten avond de hereeniging te vieren, getuigen te zijn van het geluk van het jonge paar. Schooner avond heb ik nooit beleefd het was voor mij, ouden man, iets heerlijks de beide liefhebbende jonge menschen gade te slaan. Er heerschte in onzen kleinen kring geen luid- ruchtige vreugde, want wij dachten alien nog aan het treurige verleden, doch blijde was ik, waren alien, dat de drukkende last afge- wenteld was. De dokter dronk een toast op het jonge paar. Hy herinnerde in zijn rede aan het verleden en prees het gelukkig toeval, dat de waarheid aan het licht had bracht. Ik bemerkte wel, dat, terwyl hij sprak, het jonge meisje afkeurend het hoofd schudde. Wy stemden alien gaarne in met het//Lang zullen zij leven 1" op Franz en Anna; toen wendde zich Anna tot den dokter en zeide ernstig »'t Was geen toeval dat Franz gered werd, 't was Gods hand. De moordenaar moest om zich te beschermen, een tweede moord beproeven, hij moest in het hoi het touw aansnijden, opdat Franz den vallende kon redden. Had Franz niet zijn eigen leven gewaagd om den professor te redden, dan was hij verloren geweest, was de waarheid nooit ontdekt. Had de moordenaar het touw niet aangesneden, dan zou de professor zich niet aan den voet hebben gewond, hij was dan niet genoodzaakt geweest, zoo lang zyn kamer te houden, hy had dan vrouw Franzka niet TER IEUZESSCHE COIIRAIT. 1»H blurt verwcliijnt Waandag., Woenmlag- en I fljdaga.ond. aUnt.zon.lerd op Feestdnffen. bij de Kirnm P. J. V4M UK lAH'BR (e Ter Weazen. Burgemeester en Wethouders van de eerneente TER NEUZEN; gelet op het beslnit van Heeren Gedeputeerde Staten van den 15en Jnli 1844, no. 1 (Provinciaal blad no. 87), hondende mededeeling van 's Konings verlangen, dat de Ingezetenen aan de bepalingen der wet van den lsten Maart 1815 (Staatsblad no. 21), betrekkelijk de viering van Zon- en Feestdagen, jaarlijks zullen worden herinnerd; brengen mitsdien den inhond van voormelde wet ter kennis van de Ingezetenen dezer Gemeente, luidende als volgt: Art. 1. ,Dat op Zondagen en op zoodanige Godsdienstige Feestdagen als door de Kerkgenootschappen van ae Christelijke Godsdienst dezer Lauden algemeen erkend en gevierd worden, niet alleeD geene beroepsbezigheden zullen mogeu verrieht worden, welke de Godsdienst zoudcn kunnen storen, maar dat in het algeoieen geene openbare arbeid zal mogen plants hebben, dau ingeval van noodzakelijkheid, als wanneer de plaatselijke Re- geering daartoe schriftelijke toestcmming zal geven." Art. 2. »Dat op deze dagen, met nitzondering van geringe eetwaren geene koopwaren hoegenaamd op markten, straten of openbare plaatsen znllen mogen worden nitgestald of verkocht, en dat Kooplieden en Winkeliers hunr.e waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verkoopen." Art. 3. »Dat gedurende den tijd voor de openbare Godsdienst- oefening bestemd, de denren der Herbergen en andere plaatsen alwaar drank verkocht wordt, voor zooverre dezelve binnen een besloten kring dergebouwen liggende zijn, znllen gesloten zijn, en dat ook, gedurende dien- zelfden tijd, geenerhande spelen, hetzij kolven,balslaan of dergelijke mogen plaats hebben." Art. 4. .Dat geen openbare vermakelijkheden, zooals Schonw- burgen, publieke Itanspartijen, Concerten en Harddra- verijen, op de Zondagen en algemeene Feestdagen zullen gedoogd worden zullende het aan de plaatselijke be- sturen worden vrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toe te staan, mits niet dan na het volkomen eindigen van alle Godsdienstoefeningen." Art. 5. .Dat de Plaatselijke Politie zorg zal dragen, teneinde alle hinderlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid der gebouwen, tot de openbare Eeredienst bestemd, en in het algemeen alles wat dezelve zouden hinderlijk ®ijD» voor te komen of te doen ophouden." Art. 6. .Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit beslnit naar gelang van persoon en omstandigheden, zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vtjf en twintig guldenof met eene gevangenisstraf van niet langer dan drie dagen, voor de overtreders die bniten staat mochten zijn deze boete te betalen.'-" Art. 7. ,Dat bij een tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden, en wijders alle de te koop «">l»"de of uitgestalde goederer. verbeurd verklaard, en de Ilerbergen of andere publieke plaatsen, voor een maand gesloten. En dat door deze algemeene verordeningen alle daarmede niet overeenkomstlge Provinciaie of plaatselijke Reglementen en inrichtingen zullen worden gehouden voor vervallen." Burgemeester en Wethouders, de aandacht der inge zetenen op de voorschreven bepalingen vestigende, noodigen dezelve tevens uit om door een stipte inacht- neming derzelre, tot de nuttige en wijze bedoelingen van Zijne Majesteit mede te werken. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude kunnen roorwenden zal deze worden afgekondigd en nangeplakt, waar znlks binnen deze gemeente ge- bruikelijk is. Gedaan te Ter Nenzen, den 21 April 1909. Burgemeester en Wetlionders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1