Tsr NGUzensch9 Courant Gemengde berichten. Donderdag 15 April 1909. No. 5288. Buitenland. Nieuw Circus van Gent, Handelsberichten. T"WIEjIE]3DE1 BXjA-D. Castro is van Martinique waar hij geland was, veriaagd. De Fransche overheid heeft ten slotte aan den ex-president het bevel tot uitzettmg doen toekomen. Maar Castro weigerde goed- schiks te vertrekken, beweerde dat zijn ziekte verergerd was en riep de hulp in van genees- heeren. Maar dit laatste baatte hem ook al niet veel, want een commissie van 3 geneesheeren verklaarde Castro wel in staat tot reizen. legen den onwillige moesten krasse maatregelen ge- nomen worden en de gouverneur Foureau besloot hem door den sterken arm te doen verwijderen. Alvorens echter daartoe over te gaan, liet de gouverneur Castro opnieuw door geneesheeien onderzoeken, die beslisten dat de reis geenszins gevaarlijk was voor Castro. De komst der gendarmes voor het hotel bracht een gioote menigte op de been. Castro weigerde zich aan te kleeden. Hij werd toen op een matras gelegd en per draagbaar naar de stoomboot gebraeht. Hij klaagde over elke beweging. Het liggen op de baar hinderde hem. Zonder protest kon de ex-president Martinique niet verlaten. In een protest-akte teekent Castro verzet aan tegen de uitwijzing van het I ransche orondgebied, daar hij geen enkel misgnjp tegen de regeering der republiek heeft gepleegd. Hy protesteert tegen wat hp noemt een schending van het volkenrecht. Castro gaat naar Frankrijk terug de postboot /Versailles", die den ex-president aan boord heeft genomen, vaart op St. Nazaire, waar Castro aan wal zal worden gezet. Aan Castro's ecbtgenoote is het niet geoor- loofd te Caracas aan wal te gaan zij is door- gereisd naar Columbia. Blqkbaar is de huidige regeering van Venezuela 'astro vijandig gezind. Er is in de Orinocoproviucie3 een beweging gaande ten gunste van Castro. Volgens de °Globe" zou Gomez niet de man zijn om aan een eventueelen staatsgreep ten gunste van Castro, het hoofd te kunnen bieden. De woelingen in Perzie hebben tot inmenging van Engeland aanleiding gegeven. le Boesjir, havenstad aan de Perzische Golf, waar dezer dagen door de aanhangers der nationalisten is geplunderd en Engelsche kooplieden waren benadeeld, heeft de Britsche kruiser „Fox" een detachement troepen aan wal gezonden. In een proclamatie aan de bevolking verklaar de de Britsche gezant dat het optreden van den Tangistani-stam, de landing van Engelsche matrozen noodig maakte ter bescherming van de veiligheid van Britten en andere vreemde- lingen. De berichten nit Tabriz zijn tegenstrqdig. De bevolking heeft onderhandelingen aange- knoopt met den sjah, voor de overgave der stad. Er wordt vreeselijk honger geleden. De onderhandelingen hebben ten doel een alge- meenen moord te voorkomen. Volgens de z/Roess" verklaarde Satarkhan, de leider van de nationalisten, dat Tabriz nog voor verschei- dene maanden van voedsel is voorzien. De sjah kan onmogelijk Tabriz veroveren zonder hulp van vreemde mogendheden. TEIl NEUZKN, 14 April 1909. Wij ontvingen het verslag van den stoom tram Hulst—Walsoorden over het dienstjaar 1908, 6e boekjaar. Daaraau is het volgende ontleend De lijn werd geregeld in goeden staat onder- houden. De ontvangsten der exploitatie bedroegen aan personenvervoer 16,953,771/a, goederen en bagagevervoer 18,986,85, postvervoer 1356,36^3 en buitengewone ontvangsten /"883,31, samen /'38,180,30, tegen /35,860,25'/g in 1907. In het geheel werden 117,045, in 1907 119,134, personen vervoerd of gemiddeld onge- veer 319 per dag. Het vervoer van suikerbieten was dit jaar zeer bevredigend en komt tot uitdrukking in de hoogere ontvangstcijfers van het goederen- vervoer, waar tegenover echter ook meerdere exploitatiekosten staan. De exploitatiekosten beliepen 23,318,68, tegen 22,105,6172 in 1907. De exploitatierekening wijst een voordeelig saldo aan van 14,861,62. De exploitatiekosten bedragen ongeveer 61,07 °/o van de ontvangsten, uit de exploitatie verkregen. Met de ontvangen subsidie bedraagt het zuiver winstsaldo 22,299,17721 Voorgesteld wordt o. a.te storten in het vernieuwingsfonds f 2902,50, af te schrijven voor uitgelote obligaties f 4250, 4 °/0 dividend op 180,000, 7200 waarna rest 6750, waarvan 10 °/0 aan den administrateur en even zooveel aan de leden van den raad van bestuur en 80 aan de aandeelhouders. Wordt dienovereenkomstig gehandeld, dan zullen aandeelhouders 7 dividend ontvangen. Zondag brandde in de onmiddelljjke om- geving van Koewacht, onder de gemeente Moorbeke, een dennenbosch ter grootte van 14 gemeten, circa 6 H.A., totaal af. Het was een vreeselijke brand, die door den fellen wind nog aangewakkerd werd. De oorzaak, ofschoon onbekend, is waar- schijnlijk aan onvoorzichtighefd of moedwil toe te schrijven. Maandag werd te IJzendijke gevankelijk binnengebracht A. v. d. S., een bekende van de politie, die op enkele -zijner buren hagel- schoten gelost en tevens aan den Liniedijk hier en daar ruiten had ingeslagen. Maandag heeft te Oostburg een tweede vergadering plaats gehad van jagers uit het voormalig 4e district van Zeeland en uit Belgie. In Zeeland waren 46 en in Belgie 70 akte- houders uitgenoodigd. Met de feestdagen en het minder aangename weer was echter de opkomst gering. Besloten werd tot het stichten van een af- deeling van den Nederlandschen Jagersbond. De niet tegenwoordig geweest zijnde uitgenoo- digde personen zullen daarvan per circulaire kennis krijgen. Zaterdagmiddag sloeg te Hoedekenskerke een span paarden van den landbouwer S. op hoi. Een der dieren, een driejarig van groote waarde, liep zich tegen een boom dood. In Echteld is dezer dagen een hoogst brutale diefstal met inbraak gepleegd, 's avonds om half negen in de kom van het dorp. Lucifers lagen op den vloer, een spoorkaartje en een briefje, dat alleen in het bezit kon geweest zijn van R., een geacht inwoner van het dorp. De politie bracht de vrouw des huizes S. tot de bekentenis, dat zij zelt de linnenkast had opengebroken, het briefje bij R. weggenomen en het geld verborgen om R. te kunnen aanklagen. Men meldt uit Stavenisse Eenige weken geleden verloor de landbouwer A. v. L. binnen een paar dagen drie flinke werkpaarden aan eene onbekende ziekte. Kort daarna gebeurde hetzelfde bij zijn buurman H. J. D. met twee paarden, waarvan twee vee- artsen de doodsoorzaak niet konden vaststellen. Thans is op gelijke manier nog een paara van laatstgenoemde gestorven. Zaterdagmiddag is uit de Ruysdaelkade bij de Corn. Anthouizstraat te Amsterdam een klein pakje gehaald, dat bij nader onderzoek het lijkje van een pas geboren kind van het vrouwelijk geslacht bleek te bevatten. Bij Driebergen is door een trein een aldaar onbekende jongeman overreden en gedood. Te Groolebroek is een kind onder de tram geraakt en zoo gewond dat het binnen weinige oogenblikken overleed. Door een aannemerstrein is op de pas gelegde lijn NeedeHellendoorn een reeds be- jaarde man overreden en gedood. Maandagavond is te Breskens een 11/9jarig kindje van A. v. d. N. op eenige meters van zijn woning in een sloot geraakt. Toen het kind op het droge was gehaald, waren de levens- geesten reeds geweken. Hulp bij zelfmoord. Yoor dit zeldzaam voorkoinend feit, stond gisteren voor de Rotter- damsche rechtbank terecht H. d. R., 52 jaar, orgeldraaier te Schoonhoven. In het begin van dit jaar zou hij aan zijn vrouw op haar ver- zoek petroleum en lucifers hebben gegeven, waarmede zij hare kleederen en beddegoed overgoot en in brand stak. De deskundigen hadden geconstateerd, dat de vrouw aan de daardoor ontstane wonden overleden was. Reeds jaren hadden man en vrouw een slecht leven gehad. Zij, sukkelende, werd door de meeste getuigen afgeschilderd als iemand met een abnormaal verstand, en met een zeer prik- kelbaar humeur. Voortdurend waren er ruzies tusschen de partijen en wel speciaal des morgens, wanneer hij weg moest met zijn orgel. Herhaaldelijk uitte de vrouw maar het verlangen om zich van kant te maken. Eens had hij in wanhoop haar daartoe een mes gegeven, doch thans op haar verzoek haar de petroleum en lucifers ver- schaft. Geeischt werd een gevangenisstraf van tien maanden, waarbp in aanmerking genomen werden de gunstige getuigenissen omtrent be- klaagde afgelegd, en de bittere levensomstan- digbeden. De Hollandsche „globetrotter>s." Onze Londensche correspondent schrijft Bij toeval trof ik hier verleden week de beide jonge Hollanders aan, die, als //Klaas en Piet van Vollendam," in het visscherscostuum van die plaats en op groote witte klompen een voetreis door Europa ondernemen. Zij vertrokken, naar bekend is, een paar maanden geleden van Amsterdam, gingen via Antwerpen naar Parijs, vonden daar en overal onderweg veel belangstelling, die hun goed te stade kwam, want door hun prentbriefkaarten te verkoopen, voorzien ze in hun onderhoud, hetgeen zeer vlot gaat. Verleden Donderdag arriveerden ze te Londen na in Frankrijk naar en op Engelschen bodem van de kust te zijn gewandeld. Zij namen hier hun intrek in een groot volkslogement bezuiden de Theems, in Kensington en zijn iederen dag op stap in de drukste wijken, waar het hun natuurlijk aan bekijks niet ontbreekt. In het Oostend hadden ze veel last van de straatjeugd en maakten weinig massematten, zoodat ze zich sedert enkel in de City en het Westend ver- toonen, waar hun briefkaarten al3 cakes weg- gaan en hun wijde broekzakken zwaar van de daarvoor ontvangen ;/coppers" raken. Som- wijlen geraken ze in het gedrang en raoeten //bobbies" hun hulp verleenen. Zaterdagmiddag hadden ze in Hamersmith, bij den roeiwedstrijd een warm oogenblikje. In groote drommen drong 't pnbliek om hen heen, zoodat zij door een paar inspecteurs en enkele agenten van politie uit de menigte en in een omnibus moesten worden geholpen. Blijven ze op straat maar even staan, dan vinden ze zich terstond omstuwd, zoodat de politie hen tot doorloopen aanmaant. En daaraan houden ze zich stipt. Zondag hadden ze een prettigen dag in Hydepark. Bij Rotten-row gingen ze op een bank zitten, spreidden hun postkaarten naast zich uit en vonden daarvoor gretige koopers. Op mijn vraag, of het hun voor den wind gaat, antvvoordde //Klaas", de grootste //Nou, dat kan niet beter. VVanneer we een tabakswinkel binnengaan, om een pakje siga- retten te koopen, krijgen we meer voor onze prentkaarten terug. Zoo gaat het ook in cafe's we drinken een glas bier of eten een beetje en beuren vijf- of zesmaal zooveel in als we uit- geven. Zoo laten we ons ook met winst scheren." Hun heele garderobe dragen ze op 't lijf en hun bagage bestaat enkel uit een taschje. Met fijne wasch plagen ze zich niet. Zijn de kousen door gesleten dan koopen ze maar nieuwe. Zoo laten ze zich in nood ook een nieuwen kiel maken en zetten de groote knoopen daar dan aan. De klompen zijn echter een bezwaar. Daarvan hebben ze geen in reserve. De kop van den eenen van //Klaas" was al gebarsten. Maar hij breekt zich daarover het hoofd niet. Ze vonden een winkel in Soho, waar nieuwe klompen zijn te krijgen. Woensdag of Donderdag verlaten ze Londen en gaan dan op reis naar het noorden van dit land, tot in Schotland. Zij hadden echter hun tocht wel wat ernstiger kunnen opvatten, naar het voorbeeld van andere „globetrotters". Dezen voeren gewoonlijk een boek mede, mel- den zich bij den burgemeester van elke bezochte plaats aan en verzoeken dien, daarin gezegeld te verklaren, dat zij aldaar zijn geweest. Klaas en Piet" vonden het een voldoende bewijsvoering, uit elke plaats 'n prentbriefkaart daarvan naar huis te zenden. Maar de andere manier is beter en heeft meer waarde. Dat vonden ze nu toeh eigenlijk ook, toen ik hen gisterenavond daarop attent maakte, in de club van //Eensgezindheid", waarheen ze door enkele Nederlandsche werklieden waren meegenomen. Vandaag zouden ze zich zoo'n boek aanschaffen en naar den lord-major der City gaan, om hem te verzoeken, er de eerste officieele handteekening met zijn zegel in te zetten. Ook zullen ze probeeren, een avond in het Palace Theatre of het Coliseum op te treden. En dan zeggen ze Londen adieu. Ze treffen hier prachtig weer, maar zullen het op weg warm krijgen in hun wollen pak. Vooral //Piet", onder zijn groote wollen muts. Maar daar geven ze niet om, en welgemoed hopen ze over 'n jaar weer thuis te komen. (Tel.) Den 1 Juli 1906 werd te Boisenburg, in Mecklenburg-Schwerin, het lijk ran eendienst- raeisje, Bertha Martens, dat verworgd was, uit een beek opgehaald. Als vermoedelijke dader werd de grenadier Karl Detelt gearresteerd die tijdens den moord met verlof te Boisenburg was geweest, maar hij werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Sedert is liij gehuwd, maar dezer dagen meldde hij zich te Hamburg vrijwillig bij de politie aan en bekende den moord te hebben gepleegd. Zijn onrustig ge- weten had hem tot deze zelfaangifte doen be- sluiten. Papieren hoefyzers worden nu in Frankrijk bij de renpaarden gebruikt. De stal Vanderbilt beslaat zijn. paarden met dergelijke //ijzers" die slechts 20 gram zwaar zijn en het uitglijden der paarden verhinderen moeten. Het voordeel is echter daarin gelegen, dat de paarden zich niet meer raken en bezeeren kunnen. De brug over de Trolhattawaterval in Zweden stortte in, terwijl er een tiental werk lieden met karren passeerde. Twee man werden op slag gedoodde overigen gewond. Een oude man, vroeger ambtenaar bij de prefectuur van politie, een zekere Gentines, bewoonde een kamer te Parijs. Hij was een verzamelaar, elken dag kwam hij thuis met oude boeken onder zijn arm. Daar de vorige week de concierge zijn huurder niet gezien had sinds Zaterdag, stelde hij er den commissaris van politie mede in kennis. Deze liet de deur open- breken, maar hij kon niet binnenkomen men begaf zich toen naar het venster dat op een binnenplaats uitziet en daar aanschouwde men een buitengewoon schouwspel. De grijsaard lag begraven onder een enorme massa papieren en boeken, de geheele kamer was er ruee gevuld, tot aan het plafond. Een klein paadje, dat thans echter ook versperd was, leide van de deur naar het bed van den ouden man. Men denkt dat hij onder zijn eigen ver- zameling begraven is en er zich niet onder heeft kunnen uitwerken. Te Snellegem (W.-Vlaanderen) was een vrouw, wier man in Frankrijk werkt, in het veld aan den arbeid. Zij had een zoontje van vijf jaar alleen thuis gelaten. Gedurende haar afwezigheid ontstond er brand in de woning. De vrouw zag het in de verte en snelde naar huis, maar te laat. Zij vond woonhuis en stalletje verwoest en haar kind verkoold. De vrouw zelf heeft, bij het zoeken naar het kind in het brandend huis, zware wonden in het gelaat op- gedaan. Op den steenweg te St.-Denijs-Bodkel (bij Ninove) was een inwoner van Huysse per rijwiel naar een nabijgelegen dorp gereden, voor zaken bij het terugkeeren werd hij aange- vallen door drie kerels, die zich in het heester- gewas hadden verscholen. Ze vielen te gelijk op hem aan en sloegen hem op den grond met knuppels, doorsneden hem het aangezicht en trokken hem de ooren van het hoofd, welke zij op den weg wierpen. Daarna namen zij de vlucht. Kermende, door voorbijgangers ge- vonden, werd de ongelukkige in een herberg gedragen. Zijn hoofd was een bloedklomp de dokter wanhoopt hem te redden. De gen- darmen zouden sporen der daders hebben ge- vonden. Er schijnt wraak in het spel te zijn. Zondag 18 April a. s., te 3 ure, groote dag- voorstelling aan verminderde prijzen opvoering van Ziijde nie wel dan lokale revue fantasie in 3 bedrijven en 5 tafereelen van Jules Antheunis. Hulst, 13 April 1909. ZKETIJDINGEN. Van 9 tot en met 13 April. s Van 9 tot en met 13 April werden langs de Oostsluizen alhier 65 binnenvaartuigen op en 58 afgeschutdoor de Westsl. 12 op-en 11 afgeschut. Bositie der Stoomschepen. VAN Miuuenjirijs per 100 K.G. Tarwe 11,Boggo /7,75, Wintergerst 9,50, Zomergerst, 9,Harer f 7,75, Erwten 12,50, Witte boonen f Bruine boonen f 13,—, Duivenboonen 11,—, Paardenboonen f 10,.Boekweit Lijnzaad 12,50, Koolzaad Aardappela 8,25. Boter per kilo Eieren per 26 stuks f Ter weakmarkt warea aangevoerd 29 stuks Rundvee, 34 varkena waarvan verkoeht 27 stu'.ca rundvee en 21 varkene. 3 3 a VLAG. NAAM M». Van en naar. Lading. Voor Ter Semen 1 10 Belg. 8.8. Gelgica 2773 1 Middlesbro ijzer 11 Eng. 8.8. oerula 3927 Liverpool stnkg. 12 idem Skinningrove 1460 Skinningrove ijzer idem River Lagan 2272 1 Londen stukg. Vnii Ter Weazen t 9 Eng. s.s. Cedarwood 1815 Middlesbro ledig 10 idem River Thames 2242 Londen stukg. Voor (Went i 9 Eng. s.s. Redwood 3475 New-Castle kolen idem Derrymare 1425 Cardiff idem idem Truro 2367 Hull stnkg. 10 idem Ezardian 2476 Goole kolen 11 idem Ossian 1833 idem idem idem Nyroca 3665 Manchester stukg. idem Sea Gull 2763 Londen idem 12 Noor. s.s. Munter 2214 Frederiksh. steenen Eng. s.8. Mersey 3570 Goole stukg. idem Spen 2548 idem idem Eng. sch. Pedestrian 402 Parr chinaclay Noor. s.s. Labor 4234 Libau hout Eng. sch. Mary Seymour 423 Pentowan chinaclay Spaan. 8.8. Neguri 5431 11 uelva erts Van (Went 9 Eng. s.s. Avocet 3985 Liverpool stukg. idem Tadorna 3730 Manchester idem idem Stapercyder 767 Hull ledig 10 idem Redwood 3477 New-Castle ledig idem W arkworth 1862 idem stukg. idem Sea Honnd 3-85 Londen idem idem Ronan 3391 Leith idem Noor. s.s. Alf 3193 Blyth ledig Eng. s.s. Don 2658 Goole stukg. 11 idem Trnro 2367 II nil idem idem Derrymare 1425 Tralee cement 12 Noor. scb. Sofia 1 704 Vlissingen ledig Voor §elzaetet 12 Eng. barge Fedanta 259 Londen zont s.8. HARALD vertrekt heden van West Hartlepool naar Sonth Shields. 8.8. JENNY in losing te Stockton on Tees. 8.8. RICHARD in lossing te Algiers. 8.8. ELISABETH van Algiers naar Middlesbro, passeerde heden morgen 8 nur Flamborohead. 8.8. HELENA van Algiers naar Middlesbro, passeerde 11 dezer Gibraltar, a.s. MAGDALENA te Stockton on Tees te water gelaten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 5