Curefia. iQoiYii ornam Zomermantels. roote Is. e ulz: Firma GEBR. A. j. v. d. Sloot TAZELAAB, Creme en witte VITRAGES en KANT, Vloerzeil, Linoleum en Was&oek, Eerste kwaliteit Kapok en Bedveeren, afgepaste JAFANSCHE MATTEH en aan't stuk. K. HAAK. L. J. F. van Dalen, Tand- en Mondsiekten. Inhefbelangvan sen ieder Puike AARDAPPELS, een flinke ME ID. H.H. Veehoudors „Wavin een flinke Arfleiflerswoiiim, PI ANOSTEMMEN. M. J. VAN DIXHOORN. Ter Neuzen. Vlooswijkstr. 13, Ter Neuzen. Blauwe, bontc Blauwe en Witte, KLOMPEN in verschiilende soorten, Ter Neuzen. Geifonden I "V" o o ir t; s het nieuwste in G. MEERTENS. Machinale Schoenmakerij en Reparatie-inrichting. - K««lilT afgepaste Wollen- en wasechte Tafelkleeden, Cocosmatten, Cocostapijt, Gangmatten en Kleedjes, gebloemde en gestreepte Karpetten in verschillende grootten. Kapok- en Veerentijken in verschillende prijzen, TROOST BORSTLIJDERS. V t bij D. VI3SER, GevraagdEen nette JONGEN, GEVRAAGD: Uit de hand te koop: A. S. J. DEKKER, Goes. Firma P. J. v. d. SANDE. Firma P. J. v. d. SANDE. MAGAZIJN VAN RANDEN en SCHOORSTEENSTUKKEN. Seizoen 1909. Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Houtwol. /eegras, Vlokken, Beddetijken, enz. VEEREN enz. per Va Kg. gelijk. BLITZ-KLEBEB, STALEN van Firma P. J. v. d. SANDE. Firma P. J. v. d. SANDE. Nieuw Nieuw TOorRijwieIen,MotorcycIesen Automobielen. Nieuw Gutta-percha Preparaat. Nu geen lekke of poreuze banden meer. Totaal geen reparatie aan banden door inrijden van spijkers, scherven enz. Geen tijdverlies, altijd klaar. Buiten ons niet verkrijgbaar. Op alle plaatsen worden alleen-verkoopers aangesteld. Vraag volledige inlichtingen aan Firma GEENSEN Co,, Middelburg. Dijkstraat. Ter Neuzen. jleeff thans in Beeveu Sanies- en ,r ^oenWer,f in dr n °°W(il "e f-mste al» •ooon „erk TANDARTS, Westkolkstraat 20, Ter lieuzen. Dagelijks consult, behalve Zaterdagmorgen. s DER Neemt in acht, Borstlijders, dat de oude en welbekende Balsempillen van TAN AKEN, apotheker Selzaete genezen alle long- en borstziekten, ont- steking der Iuchtpijpen, aamborstigheid, hoest, bronchitis, hardnekkige en verouder- de verkoudheden, keelontsteking, heescb- heid, influenza. Zij doen de fluimen gemakkelijk lossen en spoedig verminderen. Zij voorkomen en genezen alzoo de ontsteking der longen. Trys per doos f 0,621lt. Verkrijgbaar bij H. van Aken, apotheker- specialist te Selzaete, oud-leerling der Gasthuizen van Gent en verder te Ter Neuzen bij J. J. Kense en Van Overbeeke- Leuniste Axel bij J. van Dixhoorn te Sluiskil bij Begheijnte Hoek bij Micbielsen te Zaamslag bij Buijsse te Sas van Gent bij Aug. Slock te Westdorpe bij Dierickx te Hulst bij Verwilghen Van der Hooftte Hontenisse bij Wullems. Dokter VERMEREN te Selzaete, door het Belgisch Staatsbestuur herhaaldelijk belast met het geven van leergangen over de heelkundiije en prothetische zorgen van den mond, is te raadplegen elken werkdag van 1 tot 5 uur. Lijdt u aan Hoofdpijnen, Duizeligheid, Rug- pijnen, Koorts, aan de maag, aan de nieren, Verstopping, Zweren, Rheumatiek of een of ander voortkomende uit onzuiver onrein bloed, gebruikt dan de BRUIN JPIL.L.ETV. Dankbetuigingen worden niet bekend gemaakt. Deze Pillen kosten bij geregeld gebruik nog geen 2 cent per dag. De geneeskracht dezer Pillen is wonderbaar. Per flac., gebruik voor 1 maand, 75 cent. Ir u 2 maanden, 1,25. n 3 n 6 n 3, Proefpillen 4 stuks met nadere bescbrijving 10 ct. Toezending franco na ontvangst van postwissel. Alleen verkrijgbaar voor TER NEUZEN en omstreken bij j. J. KENSE; en te HULST bij F. L. VERWILGHEN-VAN DER HOOFT; te AXEL bij J. H. VAN DIXHOORN; te ZAAMSLAG bij S. BIJIJZEte HOEK bij L. MICHIELSEN. niet door de v o r s t geleden. TEVENS VERKRIJGBAAR: Van Bovenstraat 1, Ter Neuzen. A"TEGEN TRANSPIREEREB ,r IM DER VOETEN enVOCHTIGE HANDEN GOCt. PER DOOS. in het grooi en klein bij de firma A. RHOGGRE, handel in Leder en Fournituren, Ter Neuzen. of ha If was, om zich verder in bet vak te bekwamen. Adres: J. VAN EIJSDEN, Coiffeur Noordstraat 29, Ter Neuzen. AdresRotterdamsche Koloniaalliandel. Het is zeer aan te bevelen nu voorhanden te hebben een fleschje 99 tegen witte diarrhee der kalveren en veulens. Dit middel werkt brjzonder goed. Verkrijgbaar a f],-, fr. p. p. 1,10. Minzaam aanbevelend, J. J. BLAAKMAN Hz., Hoofddepot Uorno, Hoofdplaat- voorzien van alle gerief. Te bevragen bij ADR. VERSCHELLING, Spui (Axel.) Mijn pianostemmer komt maandeljjks in Zeeuwsch-Vlaanderen. Accurate bediening en zuivere stemming wordt gegarandeerd. Abon- nement per jaar, of stemming per keer. HANDELSDRIIKKERIJ. PAPIERHANDEL. De staalboeken, bevattende eene enorme sorteering, van de ordinaire tot de fijnste dessins worden gaarne op aanvrage op zicbt gegeven. De keuze is dit jaar zoo groot, en de prijzen zoo laag ge- steld, dat wij tegen alle andere aanbiedingen kunnen concurreeren. Prijzen vanaf S per rol. Verder zijn bij ons verkrijgbaar alle aanverwante artikelen als: Tiltpapier. Grondpapier. Fan t asict egeltjes Vitrauphanie (Loodglaspapier) per Meter en per rol. jPlafondpapier (rollen van 20 M. lang, 1 M. breed). Tertinde Spykertjes, V, en s/4 ffi (voor behanglinnens). Stroocarton (voor plafonds) breed 80, 100, 120 en 140 c. M. Plafondspykcrs, met groote platte koppen, in pakken van 5 K.G. a, 40 cent per K.G. (nieuw plakmeel) per kist en per vat. TAnfrusta, Oliedruk, Ingrain, Natnrel, Fantasie en verder eeerste kwaliteit papieren, worden gaarne op zicht gegeven. ADVERTENTIEBEREAU. B0EKHANDEL. KINDER-, SPORT- ei PROHENADEWASBNS kctizs* j. "<»ie BEHANGSELPAPIEREN,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 4