ZEEP De Reis door Amerika, Openbare Verkooping. Eloedarmoede, Algemeene zwakte. gjkifemifoes, De ooiste medellen in zwart en bruin rooir d.i"t Seizoen Eoopt men KLIJBERfi's Sclioeniiiagazijnen. i. P. W. ROMMEL-BROEKSMA. - TER NEUZEN. Dames- eD Kindermantels. Stoffen-, Mousselinen- en Batisten BLOUSES. 70,000 K.G. Clsalgotar, Prachtige Piano's Een Arbeiderswoning Een Winkelhuis, Papieren Kastranden. Een Woonhuis en Erf, houten JACHT, EEN WOONHUIS Mr. ADRIAANSE, Nederlandsche Ptiosphaatmaatschappij. S ij bels, DEESTIAAb: Landbouwgorssdschap Haishoudelijk- en Meikgerief, als: Vlissingen, Walstraat 50. Middelburg, Lange Delft 114/115. Aanbesteding. Voor de Schoonmaak: Te huur of ter oiername gevraagd een net CAFE, COIFFEU Aanbesteding. Het Comite tot aankoop yan Kunstmeststoffen Terstond te huur - Sponsen - Zeemlappen - Borstels - Boenwas - Politra - - - Poetspommade enz. - - - De alles ontsmettende uit de Sunlight Zeepfabriek, speciaal voor ZIEKENKAMERS met winkel Yan aanyerwante artikelen. ADR. WABEKE, KrabbendUke. afzonderlijke Oude en NieuweTestamenten,enz. URINE-ORGANEN. - NIEREN. GEHEIME ZIEKTEN. Groote keuze in de nieuwste Costuumrokken. Onderrokken. Kinderjurken. Schorten. Corsetten. Handschoenen. Dames- en Kinderhoeden. -m- A. S. J. DEKKER, Goes. het bouwen van een steenen Schuur. D. E. WOLFERT Hz. TE KOOP OF TE HUUR Voor de schoonmaak A. D. KAIJSER, Uit de hand te koop: Wegens huwelijk te koop Te huur gevraagd: i Ok is voor mensch en dier ook liet tOy_ ztJZS- beste mid.d.el ter g-enezingf van zwerende wonden. De DIRECT1E geeft hiermede kennis dat de gewone jaarlijksche V ergadering van Aandeellionders, zal gehouden worden ten kantore der Vennootschap Woensdag 28 April, des namiddags ten drie ure. Ter Neuzen, 14 April 1909. Ondergeteekende berieht het publiek van TER NEUZEN en omstreken dat hij zich heelt gevestigd als Door een zeer nette bediening, gepaard aan billijke prijzen, hoopt hij zich het vertrouwen waardig te maken. Ter Neuzen, 9 April 1909. J. VAN EIJSDEH, Noordstraat 29. door den Agent ADR. WASEKE, die honderden families bezocht en veertien staten bereisd heeft. Vraagt inlichtingen by den agent Colporteur v. n. HAEGEN hoopt dezer dagen Sluiskil en Axel te bezoeken met Zaamslag. Ds. VAN DIS. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Wed. en Kinderen van FRANQOIS DIELEMAN Fz., op de door hen nog bewoonde hofstede in den Kanaalpolder, gemeeute Hoek, op DINSDAG 20 APRIL 1009, des namiddags ten 1 are, verkoopen 2 Werkpaarden, waaronder een dik van Veulen, 1 twee- jarig Paard en 1 eenjarig Paard, 3 Melkkoeien, 1 Vaars, 1 twee- jarig Rund, 3 eenjarige Runders, j§®8r 1 Stier, 1 Kalf, 4 Varkens, waar- onder twee dik van Biggen, 40 Hoenders en Hanen en 1 Bandhond. 2 Wage ns met toebe- hooren, Treemkar, Chais, een- en tweeschar Ploegen, Eggen, Slede op wielen, Sleper, Windmolen, Snymolen, Peeenmolen Vorkeu, Rieken, Schoppen, Mestbaken, Beetenriek, Ladders, Spaden, Bijl, Distel, Beitels, Schaven, Zeisen, Kapmes, Snijmes, bpijkerbak, llamers, IJzerwerk, Kappers, Zeeften, Zakken, 2 Handwiedmachines, Vleescbblok, Roede, cementen Waferbak, Kiekenshok en Slijpsteen. Kabinet, Stoelen, Spiegels, Tafels, Kacbels, 2 pluimen- en 1 kapokken Bedden, 2 Ledikanten, Dekens, Regulateur, Jachtge- weer, Kisten, Keulsche Potten, Lampen, Ketels, Pannen, Vloerkleeden, Zeilen, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Doozen, 2 Lan- taarns, Baktrog, Kaarn met Machine, Boter- bak, Tonnen, Emmers, Teelen, enz., enz. Voortsi 2 Rij wielen, Mutserd, Palen en Dammen en wat meer zal worden ge- presenteerd. Koopen tot en met 3,— contant. Het ovenge op tjjd van betaling onder borgtocht desgevorderd. Het Bestuur van het Waterschap BAARLAND c. a. zal op Nlaandag 19 April 1909, des namiddags te 1 uurin de gemeenteherberg, te Oudelande, tracbten aan te besteden Het verdedigen van den onder- zeeschen oever voor dijkpaal 10, met 2440 scheepston afval van Doom., Less, of basaltsteen en 300 312. Kraagstukhet ver- n ieuwen van St een gloo ling tusschen de dijkpalen 12 en 2326, met basalt zetsteen lang 20 a 30 c. 31. met by levering der benoodigde materialen, in twee perceelen. Het bestek is tegen betaling van 0,75 verkrijgbaar bij F. Kleeuwens Zoon te Goes. Baarland, 27 Maart 19t)9. D. MEULENBERG, Dijkgraaf. L. SCHOUTEN, Ontv.-Griffier. Geneeskundig Gesticht te GENT, Spiegel- straat 30, (bij St. Baafskerk). Raadpleging door Doktor specialist den Zondag, Diusdag en Yrydag van 10'/2 tot 121/, ure. Radicale genezing van Nier-B!aas ziekten, Trcebel water en alle geheime ziekten. Hoofdpijn; algemeene verslapping gebrek aan eetlustgebrek aan krachtmoede- loosheid lusteloosheid, pijn in de rug; in de lenden aan de nierenduizeligheid en oververmoeidheidkortom alle verschijnselen en gevolgen van bloedarmoede en zenuwzwakte worden snel en stellig overwonnen door een geregeld gebruik van de Dit ondervond ook Mejuffrouw M. P. E. VAN DEN BOSCH, in Amsterdam, Bilder- dijkstraat 188. Zy schrijft0 Ondergeteekende zegt U hartelijk dank voor het gebruik van uwe Sanguinose. Voor dat ik de Sanguinose gebruikte, leed ik veel aan zware hoofdpyn lk heb die nu haast niet meer, ook is mijn eetlust beter, en ik voel myook niet meer moe. Mej. M. P. E. VAN DEN BOSCH. Wanneer gij in hetzelfde geval verkeert, gebruik dan de SANGUINOSE. Zij is beter dan vele andere middelen veel beter dan hetminerale staal dat uw maag bederlt, uw eetlust wegneemt en uw spijsvertering stoortGebruik de Sanguinose die helpt U stellig en afdoendeen heeft geen schadelijke bijwerkmgen. In de meeste gevallen is het voldoende wanneer gij tweemaal per dag een eetlepel neemt. SANGUINOSE kost 1.50 de flaeon van 300 gram; 6 fl. 8.— 12 fl. 15.—. Wacht XJ voor namaak - De Riemerstraatden Haag. VAN DAM Co. Te Ter Neuzen bij A. van Overbeeke-Leunis en Van Borssum Waalkes, te Axel by Joz. de Feijter. te AXEL-KIJICUIT, zal op Zaterdag 17 April, des namiddags ten 21ji uur, bij W. P. Dieleman te Axel, tracbten aan te besteden levering voor een Mei. Voorwaarden van aanbesteding te verkrijgen bij den Secretaris JAN SCHEELE Wz. P.S. Prijs wordt gevraagd zoowel in origi- neele, als balen van honderd K.G. bruto. in rijke sorteering voorradig. Atijil goede gebruikte Piauo' voorliauden. met flinken Tuin eu Scliuur. Te bevragen by J AC. DEJONGEJoz.zn, Hoek, Goesschendijk. Op Zaterdag 17 April, des namiddags otn 6 uur, in het Cafe van W. Dieleman (Station) te Axel, zal de beer A. DIELEMAN trachten aan te besteden: Bestek en teekening liggeu ter inzage in bovengenoemd Cafe; nadere inlichting te bekomen bij J. A. VAN HOEVE, te Axel. Ter Neuzen, April '09. in de Noordstraat te Ter Neuzen. Zich te vervoegen bij ALBERT STANDAEllT. dat een bestaan oplevert en op goeden stand. Brieven met inlichtingen, onder letters P. Bfl. bureau van dit blad. (Veerstraat), Zaamslag. geschikt voor alle doeleinden. Adres bureau dezer courant. Een goed onderhouden met completen inventaris, groot 50 ton, aan zeer billijken prijs. Te bevragen by F. LANTSHEER, Beurtschipper te Hoek. met Mei of lets later, voor klein gezin, bevattende 3 a 4 kamers, keuken enz. Brieven onder letter K., aan uitgever dezer. Advocaat-procureur, Middelburg, is elken Maandag te HULST te spreken by NEELEMANS.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 3