Gemengde berichten. Advertentien. ij Telegrafische berichten. Handelsberichten. BURGERLIJKE STAND. Hoogwatergetij tc Ter Neuzen. M. DIELEMAN en JACOMINE WIEMEERS, den Heer en Mevrouw MEIER, (lank uit te spreken voor de welwillende woorden van den voorzitter, doch deed uitkomen dat zij slechts hun plicht liadden gedaan. De lof hem gebracht, wenschte hp terug te brengen aan de vereeniging en 't Bestuur, die niet ge- schroomd hebben geheel belangloos een taak op zich te nemen die tot beden bleek niet de gemakkelijkste te zijn. Hp dankte verder voor de steeds aangename wijze van samenwer- king met 't Bestuur die hij tot heden mocht ondervinden. De ouders verzocht hij, de kennis en handig- heid hunner zonen niet te overschatten, daar in de school slechts de gronden worden gelegd voor hun ambacht. Daarop richtte hij het woord tot de leerlingeu. In hun rapport- boekje waren steeds 3 cijfers ingevuld nl. 1 voor vorderingen, 1 voor vlijt en 1 voor gedrag. Ilierop wenschte hij nog eens uitvoerig terug te komen omdat dit in hun verder leven ook de drie hoofdpunten zouden blijven. Aan- gaande de vorderingen verzocht hij hen, zich toch vooral niet te overschattenmeenig leer- ling is niet geslaagd in de praktijk van zijn ambacht, omdat hij meende thans de wijsheid in pacht te hebben. De schoolkenuis nioet nog worden aangepast aan de praktijk van het ambacht en plaats maken voor praktische kennis, die zijn grondslagen vindt op de onder- vinding. Het zal dus geraden zijn steeds goed uit de oogen te zien en door ijver en goeden wil den aanstaanden patroon te vriend te hou- den niet gierig zijn op de kennis hier opge- daan, maar steeds vriendschappelijk meedeelen hetgeen hier geleerd is aan hen, die 't geluk niet hadden die theoretische kennis op te doen opdat ook zij geholpen zullen worden wanneer hunne krachten te kort schieten. Hij wees hen nog op eeuige fouten en ge- varen, als de dagdieverij en het drankmisbruik waarvan het laatste zooveel slachtoffers maakt en zooveel geest dood. Hij spoorde hun aan steeds ijverig hun werk te doen ook wanneer er geen direct toezicht is van den patroon en te zorgen dat de liefde voor hun ambacht niet te loor gaat. Wanneer zij voor moeilijkheden in hun ambacht zouden komen te staan, raadde hij hen aan gerust aan te kloppen bp hun vroegere leermeesters, die zij altijd bereid zullen vinden, hen met raad en daad bij te staan. Hij wenschte alien geluk, zoowel de leerlingen als hunne ouders en hoopte, dat het hen in hun verder leven in alle opzichten wdl moge gaan. Daarna had door den voorzitter de uitreiking der diploma's plaats aan de leerlingen der ambachtsschool J. L. Boddaert Koewacht, P. A. Bracke Graauw, A. L. de Cock St. Jansteen, A. D. van Damme Lamswaarde, H. Durinck Graauw, A. P. Geerards Koewacht, J. J. Hoebe Axel, E. P. Kint Ossenisse, P. Koster Zaamslag, J. A. Krieckaert Hengstdjjk, W. M. de Meijer Kloosterzande, H. J. van der PeijI Ter Neuzen, H. J. Reuling Hulst, Tb. Weemaes Kloosterzande, en aan de leerlingen der avondschoolP. J. M. Apers Zuiddorpe, A. Ceelaert Koewacht, L. J. Colsen Terhole, Jos. Frepzer Terhole, W. den Tenter Hulst, P. J. Volleman Hulst. Door den voorzitter werd ieder in 't bijzon- der nogmaals gefeliciteerd met het succes. Door een der leerlingen, Th. Weemaes van Kloosterzande, werd het bestuur, directeur en leeraren nameus alle leerlingen in eenige wel- gekozen woorden dank gebracht voor het ge- noten onderwijs. Als een klein bewijs van erkentelykheid bood hij den voorzitter een keurig bewerkte presidentshamer, die hem hier- voor zijn welgemeenden dank bracht. Een der ouders van de leerlingen, de heer Geerards van Koewacht, meende de tolk te zijn van alien door een woord van hartelijken dank te brengen aan directeur en leeraren. Hierna werd door den voorzitter de tentoon- stelling geopend, door alien zeer geroemd. Zondag en Maandag was het aantal bezoekers ongeveer 1500 te samen. Philippine. In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn alhier door een of meer kwaad- willigen de in aanbouw zijnde huizen van Brok reeds zegevierend gemeld, dat de eenige Duitsche agitator te Luttach niet meer of minder was dan een lage, nietswaardige moordenaar en dief, 't was thans voor hen een groote slag, dat thans niet de Duitsche agitator de moordenaar was, doch een man, die ofschoon van ltaliaansche afkomst, toch steeds ijverig voor de Slavische zaak had gestreden. De Slavische partij had gaarne voor de schuld van den gehaten Duit- scher en de onschuld des rechters opgetreden, doch de dokter had gezorgd, dat alle bewjjzen tegen den moordenaar bekend werden hij zelf was volbloed Slaaf, maar een verstandig, eerlijk man, bij wien recht ging boven nationaliteits- gevoel, en hij dwong de bladen zijner partij door zijn ware mededeelingen voo* Franz Schorn op ce treden, zij deden dit, zp het dan ook op koele wijze. Een troost was het voor hen, evenals voor den dokter, dat de district-rechter Foligno geen Slaaf, doch eigenlijk een Italiaan was. (Wordt vervolgd). en Wiskerke, staande op het einde der Kerk- straat erg beschadigd. Met een scherp voor- werp, een broodmes of een beitel zijn van de kozpnen van alle deuren en ramen groote stuk- ken afgestoken. De eigenaars zullen verplicht zpn die door andere te doen vervangen. De politie doet ijverig onderzoek. Philippine. In de gehouden raadsvergadering alhier, op Dinsdagvoormiddag jl., waarbij alle raadsleden behalve de wethouder A. J.Minnebo en het raadslid P. de Bock aanwezig waren, werd door den Voorzitter-Burgemeester het voorste! gedaan om op den blijden dag, welken we niet ver meer af denken, eene som van 75,uit de gemeentekas toe te staan voor feestviering benevens 25,om de schoolkinderen op een nader te bepalen dag op limonade en broodjes te onthalen. Met algemeene stem men werd dit voorstel aangenomen. De heer Wijne stelde alsnu voor om door omroepen den ingezetenen te doen bekend maken, dat heden avond alle belangstellenden beleefd worden uitgenoodigc op het gemeentehuis tot het vormen van eene commissie, waarbij dan tevens eene lijst ter inteekening zal worden opgesteld voor een ieder, die iets zou willen bijdragen tot opluistering van het feest. Alle leden konden zich daarmede best vereenigen en de dag, op welken het feest zal gevierd worden zou de daaropvolgende Zondag zjjn, een dag dus, waarop de meeste visschers aan wal zijn. Sas van Gent, 12 April. De marechaussee Van de Wal onlangs van Breda alhier gesta tioneerd, had hedenmorgen in de Zuidstraat het ongeluk met zijn paard te vallen en daarbij een gapende wonde aan het hoofd tebekomen, waardoor hij veel bloed verloor. Door hulpvaar- dige handeu werd de ongelukkige die bewuste- loos bleef liggen in de kortbijstaande kazerne gedragen, waar dokter Temmerman heelkun- dige hulp verleende. Eerst tegen den avond kwam v. d. Wal bij kennis, zijn toestand was niet buiten gevaar. Nicuw ft amen, 13 April. Door de marechaus see is heden in arrest genomen zekere D. L., die ten nadeele van den bierhuishouder M. de Rijck, opzettelijk eenige ruiten en raamhorretjes vernielde. De deur van het bierhuis was voor L. gesloten en daar hij „niet als een boer buiten wilde blijven staan," sloeg hij de ruiten stuk om langs het raam binnen te komen. De geweldenaar maakte zich in het arrestanten- lokaal ook nog schuldig aan beleediging der marechaussee wat zijn zaak er zeker niet beter op zal doen worden. IJzendijke. Na een korte ongesteldheid is Vrijdag jl. alhier overleden de heer P. C. M. Verhoeven, deken en pastoor te IJzendijke. Na volbrachte studie en ontvangen wijding werd de overledene eerst benoemd tot kapeiaau te Hontenisse, vervolgens te Wouw, Ginneken en Oosterhout en daarna als pastoor en deken alhier. Gisteren had onder groote belangstelling de plechtige uitvaart van dezen algemeen beminden priester plaats. 's Gravenhage, 14 April. H. M. de Koningin maakte heden eene korte wandeling in den tuin van het paleis. Op het verzoek van het gemeentebestuur van Brielle, om te bepalen dat ook aldaar vreugdeschoten zullen worden gelost, ter ge- legenheid der verwacht wordende heugelijke gebeurtenis, zooals ook sedert eeuwen in die veste, bij heugelijke gebeurtenissen in verband met het stamhuis van Oranje werd gedaan, is door H. M. de Koningin afwijzend beschikt. 's Hertogenbosch. Het gerechtshof alhier heeft Gartshagen, den in verband met de bekende Papendrechtsche zaak wegens beleediging be- klaagde, veroordeeld tot 2 maanden geyange- nisstraf. Konstantinopel. Alhier kwamen troebelen voor die in een formeelen opstand ontaarden. Verschillende regimeuten kwamen in openlijken opstand en deden een aanval op de ministerieele bureaux. Daarbij werd de Minister van Marine gewond, die van Justitie gedood en de Minister van Oor- log gevangen genomen. In het gevecht werden 17 personen gedood en 30 gewond. Te Smilde zpn Maandagavond de heer J. Brands en echtgenoote, die van een visite kwamen, in de Drentsche Hoofdvaart geraakt en verdronken. Te Buysinghen kwam een jongmensch van 17 jaar iederen nacht slapen in het huis van zijn tante die een kruidenierszaak had. Het geschiedde voor haar veiligheid daar ze alleen woonde. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd hij uit zpn slaap gewekt door het hulpgeroep zijner tante. Hp spong uit zijn bed en zag een man, die bezig was zpn tante af te maken door middel van dolksteken. Hij sprong op den moordenaar toe en her- kende in hem een der gevaarlijkste kerels van Buysinghen. De jonge man begon met den bandiet een verwoed gevecht, in den loop waarvan hijzelf door een 15tal dolksteken werd getroflen. De misdadiger slaagde erin zich los te wer- ken waarna de jonge man zich kon voortslepen tot aan de deur en om hulp roepen. Men vond zijn tante op haar bed uitgestrekt in haar bloed zwemmend, de keel doorgesneden en 't lichaam doorploegd met dolksteken. De ongelukkige was dood. De moordenaar was in zijn vlucht in de Zenne gesprongen, om zich te verdrinken, maar hij kwam weer aan den wal, liep naar huis, ver- anderde van kleeren en ging zich gevangen geven in de gendarmerie van Loth. De neef is Zondag aan zijn wonden overleden. De drijfveer tot de daad is diefstal. Rotterdam, 14 April. Wegens het Paaschfeest arriveerden Dinsdag weinig beurtschippers. Graanbeurs werd niet gehouden. De noteering is evenwel prijshou- dend voor diverse graansoorten, meel, boonen en erwten. Tarwe per 100 kilo 10,50 a 11,50 Haver 7,50 a 8,20 Rogge per hectol, 6,h, 6,50 Gerst 5,50 a 6, en per 100 kilo 8.25 a 9,50 naar quali- teitBruine boonen per hectol. /II,a 13,Kookerwten 10,50 a 11,— Meel. Prima inl. en prima Belgisch 15,25 a 15,75 le soort dito 14,50 a 14,75 puik Hongaarsch 21,a 23,prima Amerik. 15,50 a 16.50 le soort 14,25 a 15,2e soort 13,25 a 13,75; Rogge- bloem 10,50 a 11,75 per 100 kilo; Lijn zaad 8,a 11per hectol.Karwijzaad 22,25 a 22,50 per 50 kilo. Ter veemarkt waren aangevoerd 1634 rnagere en 645 vette runderen, 213 kalveren, 992 nuchtere, 108 schapen, 808 varkens, 148 biggen en 30 paarden. Runderen 60 a 72; stieren 54 a 62 kalveren 85 a 110; schapen 44 a 52 varkens 44 a 48 cents per kilo. Melkkoeien /140 a 255 Kalikoeien 160 a 265 vaarzen 100 a 150 gras- kalveren 25 a 65 nuchtere 6 a 13 Biggen /6a 14 per stuk. Handel matig, Aardappeleu als voren. Eieren 3,50 a 3,80 per 100. B o t e r in vaten 46 a, 52 Stukken 67 V, h 72V, cent. Petroleum onveranderd. Koffie dito beetw. suiker 127/l6. Menige der zoogenaamde vrouwenziekten kun- nen gerangschikt worden onder ongesteldheden der lever, maag en ingewanden. Een vrouw heeft min of meer zittend werk, zij krijgt niet de be- weging, de frissche lucht en de regelmatige uren van rust, die een man heeft en dit veroorzaakt veelal een onregelraatige werkingder ingewanden en later verstopping. De vrouwen weten wel, dat verstopping het grootste gevaar is, dat zij te duchten hebben, want wanneer de darmen verstopt zijn, zwellen ze erg op, verplaatsen belangrijke organen van het vrouwelijk gestel en veroorzaken maagpijn, misselijkheid, moeilijkheid bij het ademhalen, winderige krampen, hoofdpijn ,slaapeloo»heid, bra- ken, bloedarmoede, zenuwachtige aandoeningen, enz. ledere vrouw dient een doosje Foster's •Maagpillen bij de hand te hebben en een dosis te nemen, tel'kens wanneer er onregelmatigheid der ingewanden is. Dit middel geneest verstop ping, en elke lever-, maag-, en ingewandsziekte, en daar het slechts uit plantaardige sloffen is samengesteld, is het volkomen veilig voormannen en vrouwen, jong en oud. Overtuigt U, dat U de echte Foster s Maag pillen krijgt, voorzien van de handteekening van James Foster op elke doos. (Inhoud 50 stuks.) Deze pillen zijn te Ter Neuzen verkrijgbaar bp den heer A. van Overbeeke-Leunis, West- kolkstraat a f 0.65 voor een of 3.60 voor zes doozen. D A G E N. Voorm. Nam. Donderdag 15 April 9.8 9.57 Vrijdag 16 10.40 11.17 Zaterdag 17 11.48 Zondag 18 u 0.14 12.39 Maandag 19 1.1 1.22 Di nsdag 20 1.44 2.2 Woensdag 21 2.23 2.44 Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze ge- liefde Ouders op den 15 April hun 50ste huwelijksfeest te herdenken. Axel (Fort). Hunne dankbare kinderen. A. s. Zondag 18 April hoopt onze geliefde Moeder, Grootmoeder en Overgrootmoeder ELISABETH GOOSENS, wed. van Keijn Hamblink, ten huize van D. Q. Wessels, Breeuwstraat No. 4, 2e etage, te Amsterdam haar vijf en negentigsten geboortedag te herdenken. DE FAMILIE. Heden, Zaterdag, des avonds ten elf ure, behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen onzen innig geliefden Zoon en Broeder, JACOBUS PIETER, na een langdurig, doch geduldig lijden, in den jeugdigen leeftijd van 18 jaar en 10 maanden. Allen die hem van nabij gekend hebben, kunnen beseffen hoe zwaar ons dit verlies valt. Uit aller naam, P. RAMON DT, Echtgenoote en Kinderen. Axel, 10 April 1909. Heden overleed, na langdurig lijden, in den ouderdom van 39 jaren, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Zoon, Broeder en Behuwdbroeder, de Heer L. C. W O R T M A N, Kapitein der Infanterie, Mevr. de Wed. L. A. WORTMAN Cense en kinderen. Mevr. de Wed. B. M. E. E. WORTMAN— Meijer, Utrecht. Mevr. de Wed. A. E. CENSE—Dronkers. J. L. C. WORTMAN. J. WORTMAN—Scnoo. P. J. WORTMAN. B. J. WORTMAN—Wisse. A. J. CENSE. H. CENSEMolder. A. L. CENSE. L. CENSEWerner. Den Haag, 10 April 1909 Regentesselaan 164. Utrecht. Zaamslag. Harlingen. Amsterdam. Heden overleed zacht. en kalm na een kortstondig lijden mijn geliefde Echtgenoot, Vader, Behu wd- en Grootvader, de Heer J. II E IJ a S D IJ K, in den ouderdom van 65 jaar en 8 maanden. Namens de familie, Wed. J. HEIJNSD1JK. Hulst, den 11 April 1909. De Heer en Mevrouw BLOEM- -DE FEIJTER geven tot hun diepe droefheid kennis van het overlijden van hun dochtertje robertha. Maassluis, 11 April 1909. Voor de talrijke bewijzen van deel- neming, ontvangen bij het overlijden van mijn gelieldeu echtgenoot, breng ik, ook nameus de familie, mijn hartelijken dank. Oostburg, 13 April 1909. M. C. WEISFELTKlaassen. die bang zijn, wenden zich in 't volste vertrouwen tot Gediplomeerde specialisten voor Mond- en 1 and- ziekten. Behandeling zonder pijn der ziekste tanden. Valsche tanden zonder plaat. Bagattenstraat 38, GENT. Trr Xeutrn, Hu welijks-aangiften. 8 April. Petrus Maxirailianus Lammens, oud 31 j., jm. en Melanie Claeijs, oud 24 j., jd. Pieter Allaart, oud 23 j., jm.en Cathurina Sara de Feijter, oud 21 j., jd. Abraham Casteleiju, oud 22 j., jm. en Cornelia Pieternella Bal, oud 23 jjd. Huwelijks-voltrekkingen. 8 April. Jan Dieleman.oud 20 j., jm. en Johanna Adriana van derHooft, oud 22 j., jd. ueboorten. 5 April. Pieternella, d. van Abraham Verpoorte en van Sara van Drongelen. 6 April. Cor nelia, d. van Aarnout de Bruijne en van Cornelia de Koeijer. 8 April. Joris, z. van Frederik Kolijneuvan Janneke Klaassen. Hubert Auguste Marie Anthoine, z. van Francois Bernard Gustaaf de Meijer en van Francisca Maria Wauters. 9 April Johannes, z. van Pieter Johannes van Strien en van Johanna de Koning. Overlijden. 7 April. Barbera Krina de Doelder, oud 13 j., d. van Pieter Jacobus en van Jacomina Adriana de Vos. Jacobus Dieleman, oud 77 jweduwn. van Jacomina Hamelink. 9 April. Jacomina van Wijck, oud 78 j., wed. van Pieter Faas. KOLK

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 2