A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vfaanderen. Op Leven en Dood. No. 5288. Donderdag 15 April 1909. 49e Jaargang. G" i)i M E S IT T E R A A D FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/3 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij divecte opgaaf van driemaal plaatsing derzeltde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. IE]ZEL^STIE] BXiAHD. TER NEUZEN, 14 April 1909. In de op Donderdag a. s., des voormiddags te 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen stukken primitief kohier hoofde- lijken omslag dienstjaar 1909. Bij de Geref. kerk alhier is tot predikant beroepen Ds. H. Meijering te Katwijk a. d. Rijn. Door de Centrale antirevolutionnaire kies- vereeniging in het district Oostburg is voor de a.s. kamerverkiezing candidaat gesteld de heer Mr. P. Dieleman, advocaat te Middelburg. Donderdag hield de scherpschuttersver- eeniging //Voor Vaderland en Koning" in het //Hotel de Commerce" hare jaarvergadering. Goedgekeurd werd de rekening over het afge- loopen jaar, bedragende in ontvangsten /172,79s, in uitgaven 178,27s en alzoo een nadeelig slot aantoonende van 5,48. Aan het eind van het jaar bedroeg het ledental 59. De periodiek attredende bestuursleden, de heeren J. A. van Rompu, G. Will, H. van der Vliet en L. Dekker, werden herkozen. De vereeniging, die aangesloten is bij den Zeeuwschen Scbietbond, zal in Sept. a. s. een wedstrijd uitschrijven, overeenkomstig het bondsbesluit. J.l. Maandag werd alhier op den Baandijk, naar de gewoonte der laatste jaren een wiel- rijdersfeest gehouden. De commissie uit die buurt. die het feest ook dit jaar weer had ge- organiseerd, werd door verschillende leden der wielerclub //Ter Neuzen" weder ter zijde ge- staan voor de uitvoering en regeling van de wedstrijden enz. Het weder, dat zich de laatste dagen der vorige week zoo gunstig liet aanzien, was het feest op den Baandijk niet gunstig. De wind was tamelijk hevig, terwijl regenbnien dreigden en ook, hoewel eerst na den wedstrijd, los- barstten. Hij keerde zich naar de deur, dock nog voor hij een stap had gedaan, had de adjunct de hand op zijn schouder gelegd en beslist gezegd z/(»ij zult deze kamer slechts als gevangene verlaten, mijnheer Von Foligno. Gii ziit wearres- teerd." De oogen des rechters schoten vuur. Zijn rechterhand greep in den borstzak, toen verhief hij zich, er sehitterde een mes in, doch voor hij kon toetasten, had de adjunct zijn pols omklemd. En toen hegon tusschen beide sterke mannen een vreeselijk rukken, een strijd om leven en dood. Vrouw Franzka gilde van schrik, haar man stond sidderend naast haar, hij waagde het niet een der strijdenden te bulp te komen, toen ver- zamelde ik al mijn krachten. Mijn voet deed vreeselijke pijn, toen ik opsprong, doch ik lette daar niet op en kwam ter rechter tijd, juist toen de rechter zijn hand had losgerukt en op- nieuw een doodelijken stoot met het mes dacht te doen. Ik trok zijn hand terug, de adjunct pakte hem in de keel en met vereende krachten gelukte het ons hem te overmaehtigen, op den De omstandigheden in aanmerking genomen, was de deelname toch bevredigend. Er waren 206 deelnemers ingeschreven. De wedstrijden bestonden in ringsteken en vogelpik. Bij ringsteken werden de prijzen, na her- haalde kampen, behaald als volgtJ. A. Pieters, te Boschkapelle, M. de Kraker te Ter Neuzen en A. Adriaansen te Hoek. Van het vogelpik was de uitslag aldus J. A. van Leuven en P. de Meester van Ter Neuzen en C. Lambert, te Boschkapelle. De premie voor de grootste club werd toege- kend aan ,/Nooit Geuoeg" van Hoek, van welke club 19 leden werden ingeschreven. De fiets die onder de deelnemers werd verloot viel ten deel aan den bezitter van no. 55, welke bleek te zijn A. d'Haene van VVestdorpe. Al was het bezoek niet zoo druk als de laatste jaren, zoo waren toch velen naar den Baandijk een kijkje gaan nemen. Voor het eerst was op de zoogenaamde kermis een carous- sel present, die, opgesteld op de weide van den heer J. de Feijter, vooral aan de jeugd een amusement bood. Der traditie getrouw werd jl. Maandag door de tooneelvereeniging //Vooruitgang is ons streven" op de bovenzaal van het Hotel de Commerce", ter gelegenheid van Paschcn, eene uitvoering gegeven, nadat des Zondags te voren de generate repetitie had plaats gehad. De laatste was redelijk bezocht, doch bij de uitvoe ring op Maandag was het bezoek matig. Opgevoerd werd het tooneelspel //Akema, de Koetsier," eene handeling uit het hedendaagsche leven. Daarna werd, op verzoek, weder opge voerd het blijspel ff99 beesten en een boer", waarin ditmaal een schaap medewerkte om het succes dezer klucht te verhoogen. De optreden- den hadden met dit stukje ook thans weder veel succes, terwijl ook aan de muzikale familie van /.Blauwe Jan", die zich hierua presenteerde, het appiaus der toeschouwers niet gespaard bleef. Een gezellig bal was het slot van den avond. Dinsdagavond gaf de zangafdeeling ,/Geduld Overwint" der vereeniging //De vereenigde Handwerkslieden" eene uitvoering voor leden en donateurs op de bovenzaal van het cafe z/La belle vue." De zaal was goed bezet. Door het gemengd koor werden verschillende liederen gezongen, terwijl werd opgevoerd het tooneelspel vDc familie Gervais" en het blijspel z/Lina Blond". Het .laatste stukje had groot succes bij de hoorders en werd dan ook alge- meen toegejuicht. Een geanimeerd bal besloot dit concert. grond te werpen en de hand, waarin hij nog steeds het dolkmes hield vast te houden. Het was eene vreeselijke worsteling. Mijne krachten raakten uitgeput, want de vertwijfelde moordenaar verweerde zich vreeslijk daar kwam echter hulp. De dokter stormde de kamer binnen, gevolgd door drie gendarmen. Zonder zich een oogen- blik te bedenken, wierp de kleine zenuwachtige man zich op den op den grond liggenden rechter, zette de knie op dieus borst en hielp mij de met 't dolkmes gewapende hand neerdrukken. //Grijp cn boei dien kerel", riep hij de gendarmes toe, //anders richt de moordenaar met dat mes nog meer kwaad aan De rechter was thans bepaald overtuigd, dat verdere tegenstand vruchteloos was, hij liet het mes los, ik greep't en slingerde het ver de kamer in. //Laat mij los", zeide hij woedend, „ge ziet, dat ik mij niet langer verweer." Wij stonden op, eerst de adjunct, toen ik ik hinkte onder bittere pijn naar de sofa, mijn hulp was thans overbodig. Ook de rechter was opgestaan, kuchend stond hij tusschen deu adjunct en den dokter. De hoop te kunnen ontvlucbten had hij opgegeven, want de gen darmen versperden hem den weg, toch klampte hij zich nog aan een stroohalm vast, ,/lk roep je tot getuige," riep hij den hoofd-gendarme toe, /,van de mishandelingen, die ik van die krankzinnige menschen, die mij overvallen heb- Maandag speelde een elftal van de Ter Neuzensche voetbalcluh ^Hercules" te Vlissingen tegen een elftal van ,/V. F. 0." aldaar. De uitslag was 6—2 in het voordeel der Vlissing- sche vereeniging. Bij Kon. besluit is definitief benoemd tot ontvanger der rijksbelastingen te Sas van Gent de heer A. van der Feen, thans waarnemend. Bij Kon. besluit is benoemd tot ontvanger der registratie te 's Hertogenbosch de heer W. Overbosch, thans te Hulst. Bij het Zaterdag gehouden eind-examen aan de Rijkslandbouwwinterscbool te Goes is o.m. het diploma uitgereiktaan den heer J.J. Neete- son te Hontenisse. Ingevolge de bepalingen der wet op het lager onderwijs is pensioen verleend aan den heer H. M. Verbruggen, onderwijzer aan de openbare school te Axel, ten bedrage van 650 'sjaar. Het 2e bataljon van het 3e regiment infanterie, te Middelburg in garnizoen, zal van 7 t/m. 16 September a. 8. een kamp op Kijk in de Pot bij Bergen op Zoom betrekken. Men meldt uit Den Haag Met den overste Weber, vroeger chef van den overledene, bevonden zich heden een aan- tal officieren van de Militaire Verkenningen, n eenige vrienden, op de begraafplaats Nieuw feik en Duinen, om aan den dezer dagen op jeugdigen leeftijd ontslapen kapitein bij de Militaire Verkenningen L. C. Wortman, geboren te Zaamslag, de laatste eer te bewijzen. Nadat de kist, gedekt door eenige kransen en bloemstukken en bestrooid met losse bloemen, in de groeve was neergelaten, trad de kapitein van den generalen staf A. Copes van Hasselt uit den kring. Als oud-ehef van den ontslapene' gevoelde spr. zich geroepen en achtte hij het zich een groote eer, bier aan deze groeve een woord te spreken. Kapitein Wortman, aldus spr., begon zijn militaire loopbaan als officier hij het 3e regi ment infanterie, waar hij zich onderscheidde door groote ambitie en groote werkkracht ten- gevolge waarvan de keuze op hem viel voor een speciale betrekking. Gedurende 12 jaren is hij bij de militaire verkenningen werkzaam geweest. Het gunstig oordeel van zijn vroegere chefs omtrent hem had spr. zich gedurende de vier jaren dat hij kapitein Wortman onder zijue bevelen had, vol- komen leeren waardeeren. Met genoegen kon hij constateeren dat kapt. Wortman zijn groote werkkracht had gegeven ben, had te lijden. Ik gebied je mij bij te staan, ik, de district-rechterIk beveel je, die mannen, den adjunct, den dokter en den Duitschen professor daar, te arresteeren, ik nekm er de verantwoording van op mij." Op het gelaat des gendarmen kwam een trek van verlegenheid hij keek aarzelend nu den rechter dan den adjunct aan. z/lk weet werkelijk niet wat ik doen rnoet," zeide hij, zich tot den adjunct wendende. //U beveelt mij den district-rechter te arresteeren en hij beveelt mij, u te arresteeren. Hy is toch altijd de district-rechter. Vast besloten trad nu de adjunct op de kast toe, haalde den sleutel uit zijn zak, opende die en trok de bovenste lade uit. z/Ik beveel je, een moordenaar te arresteeren", zeide hij, //hij, niet Franz Schorn heeft den moord in het verlaten huis gepleegdHier zijn de bewijzen, zijn met bloed bevlekte kleeren en de gestolen bankbiljetten". //Op u de verantwoording, als de moordenaar ontkomt, omdat ge aarzelt aan mijn bevel te voldoen." De gendarme aarzelde niet langer, een blik in de kast had hem overtuigd. Een uur later vertrok de moordenaar door twee gendarmen vergezeld, per rijtuig naar Laibach. Bijna de halve bevolking van Luttach verdrong zich schouder aan schouder voor 't gerechtsgebouw, om den moordenaar te zien aan de militaire verkenningen, dat hij met grooten ijver en groote toewijding daarbij werk zaam is geweest waarvoor men hem dankbaar is. Hij heeft aan den lande goede diensten bewezen, hetgeen door de autoriteiten op prijs wordt gesteld. Bezield met groote lust en werk kracht is hy gevallen op het veld van zijn werkzaamheden voor hem het veld van eer. Ten slotte sprak kapitein Copes van Hasselt eenige troostwoorden tot de familieleden en stelde hij den ontslapene aan de jongere officieren tot voorbeeld. Hierna sprak Dr. Wiers namens de vrienden een hartelijk afscheidswoord en verzekerde met aanhaling van de woorden ffde braven sterven niet", dat de herinnering aan kapitein Wortman bij zyne vele vrienden nooit verloren zal gaan. Een broeder van den overledene bedankte voor de bewezen eer, inzonderheid de sprekers voor hunne waardeerende en hartelijke woorden. Zaterdag 10 April was voor de Ambachts- school te Hulst een belangrijke dag. De uitreiking der diploma's had toen plaats aan de verschillende leerlingen, die met vrucht den volledigen cursus hadden gevolgd. In de zaal, voor deze plech- tigheid bestemd, hadden zich een vrij groot aantal personen verzameldleden van het schoolbestuur, directeur en onderwijzend per- soneel, leden van den gemeenteraad, de leer lingen der 2e en 3e klasse, hunne ouders en een menigte belangstellenden en genoodigden. De voorzitter heette alien hartelijk welkom. Daarna gaf hij een schetst van de geschiedenis der school vanaf hare oprichting, waaruit bleek, dat de school zich steeds in een toenemenden bloei mocht verheugen. Aangaande de leer lingen deed't hem genoegen te kunnen meedeelen, dat op een enkele uitzondering na, alien goed hun best hadden gedaan en dat directeur en leeraren over 't algemeen over hen tevreden waren, doch dat ze zich nu niet moesten in- beelden alles te kenneu en te weten. Dat ze daarom steeds goed de oogen moeten den kost geven en de handen uit de mouwen.steken, beleefd, voorkomend en vooral gehoorzaam tegenover hun aanstaande patroon moeten zijn om later, wanneer zij misschien eenmaal pa troon mochten worden, ook gehoorzaamd te worden. Hij dankte directeur en leeraren voor hun werk in 't belang der school, het onderwijs en de leerlingen, spoorde hen aan, hunne leer- meesters niet te vergeten doch steeds dankbaar te zijn voor het genoten onderwijs en steeds hun best te doen om den naarn der ambachts- school hoog te houden. Daarna gaf hij het woord aan den directeur. Deze begon, ook namens de leeraren, zijn vertrekken, want met verwonderlijke snelheid had zich de tjjding verspreid//Niet Franz Schorn, doch de district-rechter is de moor denaar Toen de gevangene nit het gerechtsgebouw geleid werd, verhief zich een woedend gebrul de gendarmen moesten dreigend hunne wapenen tegen het verontwaardigde volk opheffen om den ellendigen, van angst sidderenden, geboeiden gevangene voor mishandelingen te vrijwaren. Tallooze vloeken en verwenschiugen volgden hem, toen het rijtuig door de menigte reed. Op dat zelfde oogenblik zat op mijn sofa de lieve, kleine Annazij dankte mij met van vreugde stralend gelaat, en toch had ik niets gedaan om haar dank te verdienen. XIV. De dokter, de burgemeester en de kapitein waren naar Laibach gereden om daar persoon- lijk te werken voor de spoedige vrijlating van Franz Schorn, aan wiens onschuld thans niemaud meer twijfelen kon. De dokter had bij zijn vertrek beloofd mij dadelijk den uitslag zijner bemoeiingen te zullen schrijven en hij hield woord. Reeds den tweeden dag kreeg ik van hem een langen brief. Het had in Laibach ongehoord opzien ver- wekt, toen de district-rechter van Luttach, geboeid als ieder misdadiger, in de gevangenis was gebracht. De anti-Slavische bladen hadden TER SEEZEISCHE COURAIT. W't bind verNcliijnt Iffnnndni?-, H^oensday- en Vrijdngrnvond, nlt^zooderil op FeestdA^eD* bij de Firma P. FAI HE SAAPE <e Ter leuien. De Burgenieester der gemoente TER NEUZEN raaakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdng den *S April Ides voormiddags 10 are. Ter Neuzen, den 10 April 1909. De Bargemeester voornoemd, J. A. P. GELLL. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1