j i A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblaci voor eeuwsch-Vlaanderen. Op Leven en Dood. No. 528(1. Ponderdag 8 April 1909 49" Jaargang. Buitenland. FEUILLBTON. Binnenland. ABONNEMENT: drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post Per drie maanden binnen Ter Neuzen jr 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T e 1 e f a oh No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag aer uitgave. SIjJLJD. Koning Peter van Servie denkt niet aan aftreden. Aldus luidt de mededeeling van een bevoegd diplomaat te Belgrade, die den laatsten tijd dikwijls met den Koning in aanraking kwam. Ten bewijze daarvan wordt bericht dat dejeug- dige troonopvolger, de 20jarige prins Alexander, na Paschen voor zijn verdere vorming naar het buitenland zal vertrekken. Prins Alexander gaat naar Duitschland, ver- moedelijk naar Berlijn. De meerderheid van het Servische volk, die voor den vrede is, laat zich thans niet meer door de oorlogspartij verdringen. Op in ver- scheidene steden gehouden bijeenkomsteu hebben de radikalen, nationalisten en progressisten de regeering uitgenoodigd alle middelen te baat te nemen om de vriendschappelijke betrekkingen met Oostenrijk te herstellen en om snel een handelsverdrag te sluiten. De oorlogszuchtige officieren komen van een slechte reisTe Nisj zijn 14 en te Kragoe- jevats 7 officieren in hechtenisgenomen, omdat zi] betoogingen tegeu de vreedzame politiek der regeering bebben gehouden. Hoewel de Turksche regeering haar goed- keuring hechtte aan het verdrag met Oostenrijk en een geldelijke schadeloosstelling aannam, is het parlement nog niet gunstig gestemd voor dit verdrag. De beraadslaging had met gesloten deuren plaats. Een 50tal sprekers voerde het woord en 't moet er stormachtig zijn toegegaan. Verscheidene afgevaardigden vroegen om de debatten te verdagen, maar op verlangen van het kabinet, dat de vertrouwenskwestie stelde, zette de Kamer de beraadslaging voort. Tien uren heeft 't debat geduurd. De Alba- neezen beschuldigden de regeering ervan dat zp een deel van 'trijk voor een kleine som verkoopt. Ten slotte werd het verdrag met Oostenrijk aangenomem met 136 tegen 46 stemmenenlS onthoudingen. De uitslag is te beschouwen als een overwinning van de jong Turken, die getoond bebben den vrede op den Balkan te willen handhaven, door de onderhandelingen met de betrokkenen zelf aan te knoopen. Het welslagen van die zelfstandige onder handelingen doet, zooals meer is opgemerkt, het bijeenkomen van een conferentie van mogend- heden overbodig worden. Ten overvloede seint Reuter nit Londen dat men in welingelichte kringen aldaar het nu nog houden van een Balkan-conferentie doelloos acht. Berichten uit Rome behelzen, dat men er in Italie net zoo over denkt. Den Mohammedanen van den ouden stempel 52) De adjunct schrikte op en verblekend zeide hij //Hij komt te vroeg Nog heb ik geen ambte- ljjk vastgestelde bewijzen tegen hem, nog geen recht hem te doen arresteeren." ffWilt ge hem dan den tijd laten te ontvluch- ten riep de dokter, yals hij in zijn slaap- kamer komt en de kast mist, zal hij dadelijk begrijpen dat hij verraden is." //Gij hebt gelijk. Ik waag alles 1 Papier, pen en inkt, professor Maar vlug op dit oogen- blik ben ik nog de vertegenwoordiger van het gerecht te Luttach het verlof van den districts- rechter is nog niet om." Vlng scbreef hij eenige regels. »Dit bevel moet dadelijk aan den chef der gendarmerie worden gebracht. Wilt gij u daarmee belasten dokter //Zeer gaarne Binnen vijf minuten ben ik met de gendarmen hier. De vogel zal ons niet ontsnappen zeide de dokter. Hij rukte den adjunct het papier uit de hand en stormde er de kamer mede uit. Nog kon hij de huisdeur niet is de schrik om 't hart geslagen, toen zy be- merkten dat in Turkije met de Westersche staatkundige opvattingen ook andere Wester sche begrippen, volstiekt niet strookende met de oud-Mobammedaansche denkbeelden, waren doorgedrongen, zoodat het zuivere Islamitisme eenigszins in de verdrukking is gekomen. Onder de moslemin i3 dan ook een beweging ontstaan ter strenge landhaving van den gods- dienst van Mahom^.. In de groote moskee Aja Sofia te Konstantinopel had Zondag een betoogirig van Mohammedaansche geestelijken, studenten en burgers plaats, waar werd aangedrongeu op de handhaving van den Islamitischen geest en de Islamitische gebruiken. Er is een blad verschenen, dat de Islamitische belangen zal bepleiten en in verschillende plaatsen worden onderafdeeling van deMohammedaansche vereeniging", opgericht. De steeds goed-ingelichte parlementaire be- richtgever van de //Observer" meldt dat het Lagerbuis voor 't einde der zitting nog te be- slissen zal hebben over den onmiddellijken bouw Aan het 2e viertal Dreadnoughts. De regeering heeft deze vlootuitbreiding reeds goedgekeurd, maar met het oog op den radikalen vleugel der meerderheid verzwegen, wanneer de kiel dezer schepen zal worden gelegd. De 8 Dread noughts zullen reeds in 1911 bij de vloot gevoegd worden. De vlootpaniek is dus nog niet geeindigd en 't schijnt dat de vrees voor de Duitscbers de Britten zoo zenuwachtig maakt, dat zij overal Germanen meenen te zien. Dezer dagen kwam een Engelsche oorlogsschip voor het eilandje Kamaran in de Roode Zee aan, en zette twee officieren en tien soldaten aan wal om, zooals aan de Turksche overbeid werd bericht, te onder- zoeken of op het eiland zich ook Duitsche troepen of een Duitsch kolendepot bevonden. Een Afrikaansch blad over de Koningin De Volksstem schrijft over Koningin Wilhel- mina z/Deze Vorstin bekleedt een unieke plaats in de waardleering Harer tijdgenooten. Terwijl de onverbiddelijke critiek met een sterk ver- grootglas elke daad van andere staatshoofdeu ontleedt en de scherpe teekenpen der politieke caricaturisten geen enkel gekroond hoofd pleegt te sparen, verkeert Koningin Wilhelmina in 'n cirkel van devote oplettendheid, die niemand er aan spot. In dagen, toen machtige heerschers, in weerwil van de overwegende stemming onder hun volkeren, de onzijdigheid schonden, in een ongelijken en wanhopigen worstelstrijd, ten bate van de sterkste oorlogvoerende partij, in de dagen denkt te verstoren door ruwen en groven bereikt hebben, toen wij boven den rechter reeds hoorden roepen //Mizka Mizka Mizka riep van beneden eenige Slavische woor- den, toen volgde een kort gesprek in de Slavische taal. z/Hij heeft de kast gemist en Mizka heeft hem gezegd dat die in uw kamer is gebracht, omdat gij haar noodig hadt, professorfluisterde de adjunct. Boven hoorden wij den rechter daarop autwoor- den met een Slavischen vloek. Toen hoorden wij hem de trappen afkomen, meer springend dan loopend, daarop werd de deur mijner kamer opengerukt en zonder eerst aan te kloppen, trad de rechter binnen. Toen hij mij niet alleen, doch in gezelschap van den adjunct vond, deinsde hij terwg. Hij bleef als vast- genageld een oogenblik in de deur staan. Met fonkelenden blik keek hij mij en den adjunct aan, keek de kamer door en toen zijn blik op de zwarte kasc viel, schitterden zijn oogen van woede. Haastig liep hij op mij toe en zeide op barschen toon n Hoe, gij durft gedurende mijne afwezigheid uit mijn kamer een meubel te laten verwijdereu en dat zelf te gaan gebruiken?" Hij zag er vreeselijk uit, terwijl hij die woorden sprak. Zijn bleeke ea 't scheen alsof enkel karakterloozen in staatspaleizen woonden, is er een vorstelijke fignur geweest, die een uitzondering maakte op de onmanuelijke gedragslijn van Europa s mo- narchen en die figuur was die eener vrouw, \velbe regeerde over een klein land, dat geen kanonncn noch veldtochtsplannen had te bieden aan de overwegend sterkste mogendheid der aarde. Thans nadert de vurige wensch van Koningin Wilhelmina om Moeder te worden van 'n Neder- laudschen Troonopvolger 'n waarschrjnlijke ver- wezenlijking en heel de Hollarujsche natie ver- beidt de komende gebeurtenis in spanning en in ootmoed. Maar ook buiten Wilhelmina's Koninkrijk staart de blik van ontelbare belaugstellenden in oprechte sympathie naar de wieg, die gereed staat om 'n Koningskind te ontvangen, welks Moeder de harten bezit van alle moeders, die Haar naam keunen. Speciaal in Zuid-Afrika is de reputatie van Wilhelmina heilig". Den lOen dezer wordt William Booth, de generaal van het ffLeger des Heils," 80 jaar. Op dien dag zal het Leger over de geheele wereld een inzameling beginnen om twaalf mil- lioen gulden bijeen te brengen voor //een wereld- universiteit van menschenliefde," ter opleiding voor het maatschappelijk werk van het Heils- leger. Het middelpunt van de universiteit zal te Londen komen, met afdeelingen, zoo is het plan, in de 54 landen, door het Leger bezet. Wat het Leger des Heils en zijn generaal al verricht hebben is in een feestuitgave beschreven. Het heet All the World, en staat vol aardige platen, meest foto's van den generaal op zijn vele raizen. TER NEUZEN, 7 April 1909. Terwijl do motorhoot //Stad Goes", schipper Vendeville, thuis behoorende te Goes, gisteren- namiddag in de oostsluis alhier lag, liet men de mast neder. Daaraan hielp o. m. de monteur N- Groenendijk, die eenigen tijd aan boord moet meevaren, om den-schipper van de behandeling van den motor op de hoogte te brengen. Bij dat neerlateu kwam iets onkiaar, waardoor het werk haperde. Bensklaps liet echter de stag, die achter een kikker was blijven zitten, tos, waar door de mast plotseling neerviel. Genoemde monteur, behoorende tot het personeel van de werf van den heer D. Boot te Alfen, kreeg alsnu een slag van een der knevels van het want en nog een van de stag, tegen een zijner beenen, waardoor hij aan dat been bloedend werd verwond en bij onderzoek van een ge- neesheer ook werd geconstateerd dat ditgebroken lippen trilden, de oogen puilden uit hnnne kassen en richtten zij op mij en de oude kast. Dat brutale optreden hinderde mij zeer, doch ik bedwong my en autwoordde kalm z/lk moet u verzoeken, hoffelijker te zijn in de keuze uwer woorden als ge meent dat er inbreuk gemaakt is op uw rechten, dan hebt ge u daarover niet tot mij, doeh tot vrouw Franzka te weuden. Zij vertelde mij, dat die kast nooit door u werd gebruikt en grj blij zoudt zijn, dat dit overtollige meubel uit uw kamer was. Slechts op die verzekering stond ik toe dat de kast hierheen werd gebracht." Mijn antwoord scheen hem kalmer testemmen, want op bezadigder toon hernam hij z/Maar gij ziet toch, dat ik die kast noodig heb, dat de bovenste lade gesloten is Hij trad op de kast toe en trok aan de handvatsels toen de lade niet open ging, herademde hij en geheel anders dan straks wendde hij zich tot, mij en zeide jrVergeef mij mijn ruw optreden, ik liet mij door mijn toorn medeslepen. Het hinderde mij, dat gedurende mijne afwezigheid beschikt werd over zaken, die ik noodig heb. Die oude kast dient mij tot bergplaats van vuil goed en kan ik niet missen. Ik moet u dus verzoeken, haar weder aan mij af te staan." ffZij is mij door de eigenares, vrouw Franzka, Zijne overbrenging naar het ziekeuhuis raadzaam geacht, wat ook geschiedde. was. werd Aldaar is gisteravond het been gezet De schipper kreeg bij het voornoemde ongeval een slag van den zwengel der lier tegen den rechterarm, waardoor dat lichaamsdeel gekueusd werd. De //Stad Goes" had te Sas van Gent bloern geladen, bestemd voor Goes. Het mondeling gedeelte van deonderwij- zers-akte-exameus zal te Middelburg gehouden worden in de societeit St. Joris op 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 (2 groepen vak j), 26, 27, 28, 29 en 30 April (vak j en k). Spoorweg Gent—Ter Neuzen. Een eetivoudig doch aandoenlijk feestje had Zaterdagnamiddag plaats in de bureeleu dezer maatschappij. Nadat men voorgaanden Donder- dag het jubelfeest te Sluiskil had bijgewoond en waarop de heereD inspecteur Hill en contro- leurs Van den Haute en Heyndrickx tegen- woordig waren, had het Bestuur der maatschappy er aan gehouden, twee harer oudste bedienden, namelijk de heeren Troch, ls'e hoofdwachter te Gent en Stouthamer, facteur-overste te Sas van Gent, op zijne bureelen uit te noodigen. De ontvangst in tegenwoordigheid van ver schillende dienstoversten en bedienden wasuiterst hartelijk. De heer inspecteur Hill, in eenige gepaste en gevoelige woorden herinnerende de lange jaren dienst, vol eerlijkheid en getrouwheid door de helden van het feest aan den spoorweg overgebrachthij wenschte hun geluk en over- bandigde hun, in naam der maatschappij elk een prachtig bloemstuk, alsook een geschenk, ten teeken van achting en erkentelijkheid, met de hoop die wenschen, binnen 10 jaren ter gelegenheid van hun 50jarig jubelfeest, te mogen hernieuwen. De heeren Troch en Stouthamer, diep aange- daan door deze blijken van genegenheid, Se- dankten op hunne beurt het bestuur der maat schappij, hopende nog een tiental jaren hunnen dienst getrouw te mogen vervullen, ter voldoening hunner oversten. Daarna werd er een lekker glas champagne geledigd op de gezondheid der jubilarissen en het gezelschap ging blijmoedig uiteen, gelukkig over die eenvoudige vriendschappelijke blijken. Zaamslag, 6 April. Heden had in de buurt- schap Steenovens een droevig ongeval plaats. Terwijl de moeder zich eenige oogenblikken van huis verwijderde, liet zij hare beide zoon- tjes, respectievelijk 3 en 4 jaren oud, zonder toezicht achter. Spelende kwamen den kleinen lucifers in handen, met het noodlottig gevolg dat van een der kleinen spoedig de kleertjes in brand stonden, en deze aan armen, beenen en onderlijf, deerlijk werd gebrand. Genees- gegeven ik heb er dus niet over te beschikken." //Gij weigert dus V" riep hij, weder opstuivende doch hij matigde zijn toorn wantrouwend keek hij mij aan, toen rukte hij de deur open en riep z/Vrouw Franzka! Vrouw Franzka!" De waard en de waardin hadden in een andere kamer gewacht, tot de adjunct hen zou roepen, thans verschenen zij, vrouw Franzka metverlegen gezicht, waarop haar bewustzijn van schuld duidelijk leesbaar was. Nu de rechter er weer was, stoorde zij zich niet meer aan den adjunct, den rechter diende zij te ant woorden. z/Hoe durfdet ge die kast uit mijn slaapkamer te nemen Dadelijk laat ge er haar weer brengen Met schuwen blik, bevende van angst., keek vrouw Franzka den woedenden man aan. z/Wees u niet boos, mijnheer," zeide zij angstig, //ik dacht dat de kast geheel ledig was, ik zou haar zeker niet gcgeven hebben, als ik geweten had, dat u er zooveel geld in hadt. Maar wij zijn er niet aangekomen, mijnheer de adjunct heeft den sleutel." De uitwerking dier woorden op den rechter was vreeseljjk. Als door een beroerte getrotfen, wankelde hij achteruit. Met starren blik keek hij nu vrouw Franzka, dan den adjunct aan hij beet zich op de lippen, zonder te gevoelen nit bind verscHijut VtiHrtnci-, WoeDodBg- en nlt«ezonderil op yee»t<la«en. bij <le Firma 8". jjjIXHE te Ter Venzeo. i u »i imin

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1