A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. veTmarkt No. 5284. Zaterdaa: .3 April 1909. STUAHDV^ibERIJ. Landbouwberschten. Gemengde berichten. 49e Jaargang. Een ijzeren ANKER, Binnenhnd. Telefoon So. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. □ajEi-fctSTIEl BLAD. AXBL. Maandag den 19 April a. s. ileyentschap en Voogdij. TWEEDE KAMER. R E C H T S Z A K E U. Arioudisscments-Rechtbank te Middelburg. IEUZESSCHE COERAST. AB'ONNEMENT: drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post Per drie maanden binnen Ter .Neuzen j 1,Franco per post V oor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V, en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zicb bij aile Boekhande- laars, Postdirecteureu en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. bij de n7m» V. 3. WASV UK S4SBK te Ter Aewxeo. Kit bind -versehljnt SSimndsts-, Woeiisdsg- en Vry«.l«tjnvoiiil, nHgenindriril «>p FeesldageB. De Burgemeester-Strandvonder van TER NEUZEN brengt ter kennis dat onder zijn beheer is geborgen met ditto lessen otok, waaraan is bevestigd eene ketting lang +16 vademen met sluiting. Het anker is ge- merkt N ^§§5 H I ,o V 14 en de stok Een ieder die tot reclame van het geborgene vermeent gerechtigd te zijn, wordt daartoe bij deze opgeroepen. Ter Neuzen, 5 Februari 1909. De Burgemeester-Strandvonder voornoemd, J. A. P. GE1LL. TE Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken bp deze bekend, dat op eene VEEMARKT zal worden gebouden, aan- vang nemende des voormiddags ten tien ure. Axel, den 6 Maart 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretar s. Gisteren zijn de wetsontwerpen in zake regent- schap en voogdjj in vereenigde zitting der beide Kamers der Staten-Generaal aangenomen. Er is niet gesprokenboven steeds wassend stem- gedruiseh klonk de stem van den beer Schimmel- penninck, den voorzitter der gecombineerde vergadering uitArtikel 1 ik open de beraad- slaging verlangt uiemand het woord verlangt iemand hoofdelijke stemming dan is bet artikel aangenomen artikel 2 ik open zoo ging het door, tot halverwege de Voogdijwet de stem des voorzitters niet meer waarneembaar werd. Nauwelijks was de zitting gesloten of Mr. Roell, de voorzitter der Tweede Kamer, ging in den stoel onder het baldakijn zitten. In der haast werden de laatst overgeblevenen van de overzjjde, de heeren Pelinck en Van der Biezen, uit de vergaderzaal gebannen, en de even onder- broken discussies over het M. O. vingen weer aan Het Regeeringsartikel 45bis la, de voor- waarden van subsidie-tnekenning bevattende, op verzoek van den heer Ter Laan in stemming gebracht, wordt ten slotte aangenomen met 66 tegen 10 stem men. Hierna wordt de bebandeling van dit ontwerp onderbroken voor de behandeling van eenige andere ontwerpen. Aangenomen wordt o. m. het ontwerp tot verklaring van het algemeen nut der onteigening voor de verbreeding van bet deel der Wasse- naarschestraat. tusschen de Werfstraat en de Zeilstraat te Scheveningen. Voorts wordt, na eenig debat tusschen den heer Van Bylandt en den Minister van Financien, het wetsontwerp betreffende nadere bepalingen omtrent den aecijns op den wijn aangenomen met 40 tegen 20 stemmen. De voorzitter deelt als zijn voornemen mee, de Kamer tegen 20 April te zullen bjjeenroepen. Vergadering van Donderdag. Aan den heer Duymaer van Twist wordt verlof verleend op een nader te bepalen tijdstip tot den Minister van Landbouw eenige vragen te richten naar aanleiding van het kon. besiuit van 26 Maart jl., betrelfende keuring van vee en vleesch. Hervat wordt hierna de behandeling van het wetsontwerp nopens subsidieering van bijzondere H. B. scholen. met de amendementen-Ter Laan (goedkeuring leerplan enz.); van Asch van Wijck (verdeeling lesuren), en Van Wijubergen (facul- tatief stellen van de subsidieering). De heer Ter Laan erkent, dat het amende- ment-Van Wijnbergen een tegemoetkoming is, maar wijst er op dat het aan de bedoeling van de voorstanders van opneuring van voorafgaande goedkeuring van bet leerplan toch niet vol- doende tegemoet komt. Hjj blijft volhouden, dat het geen bezwaar is, die voorafgaande goed keuring in de wet op te nemen, daar toch iedere Minister vrij blijft om van de bepaling gebruik te maken. Spreker haudhaaft zijn amendement. De heer Lobman beveelt het amendement Van Wijnbergen aan. De heer Ketelaar vat niet, waarom de reckter- zijde aan het ruime amendement-Van Wijuber gen de voorkeur geeft boven bet voorstel van den heer Ter Laan. Na verder debat komen de verscbillende amendementen in stemming. lu. het sub-amendement-Ketelaar (verleening van su'osidie door de Kroon, den Raad van State gehoord) wordt venvorpeu met 43 tegen 39 stemmen 2o. het amendement-Van Wijnbergen (facul- tatief stellen van subsidieering) aangenomen met 63 tegen 19 stemmen 3°. het amendement-Ter Laan (subsidie-ver- leening eerst na goedkeuring van het leerplan) wordt verworpen met 54 tegen 29 stemmen 4o. het amendement-Ter Laan (opneming van schoonsckrijven en gymnastiek onder de leer- vakken) wordt verworpen met 52 tegen 31 stemmen 5o. het amendement-Ter Laan (kostelooze toelating van leerlingen) wordt verworpen met 55 tegen 28 stemmen. Aan den oud-Minister Mr. N. G. Pierson is de hooge onderscheiding te beurt gevallen te worden benoemd tot buitenlandsch lid der Koninklijke Academie van Wetenscbappen te Rome. De heer Pierson werd gekozen in de plaats van wijlen Lord Goschen. De heer Pierson is ook eeredoctor van de hoogeschool te Cambridge. TER NEUZEN, 2 April 1909. In de week van 24 tot en met 30 Maart 1909 zijn in Zeeland voorgekomen 19 gevallen van roodvonk, waarvan 4 te Eede, 1 te St. Maartensdijk, 1 te Middelburg, 5 te Rilland- Batb, 5 te Stavenisse, 1 te Vlissingen en 2 te Wolpkaartsdijk 8 van dipheritis, waarvan 2 te Aardenburg, 1 te St. Annaland, 4 te Hengst- dijk en 1 te llontenisse 1 van typhus en febris typhoidea te Rilland-Bath. Koewaeht. Naar aanleiding van de lijk- opgraving, die bier deze week heeft plaats ge- had, kunnen wij nog het volgende melden. Bp het bestuur dezer gemeente was bericht gekomen, dat het parket van Middelburg hier zou komen om bij de opgraving van het ljjkje van E. H. tegenwoordig te zijn. Aanstonds werd het ziekenhuis en het doodenhuisje op de algemeene begraafplaats in orde gemaakt. Het bestuur meidde echter aan de justitie of zij wel wist, dat het R. K. kerkhof op Belgisch grondgebied lag. Dit was oorzaak, dat het parket van Middelburg van zijn bezoek af zag en de zaak overliet aan de justitie van Gent. De lijk- opening bracht aan het licht, dat het meisje overleden was aan pleuris vergezeld van hevige koortsen in het hoofd, waarom de ziekte zoo'n kort verloop gehad had en de gewone genees- heer aan hersenontsteking gedacht had. Nadat de lijkopening geschied was en de dokters hunne beeedigde verklaring hadden afgelegd, werd het lijkje weer aan de aarde toevertrouwd en bet graf gesloten. Daarmede is deze treurige zaak, die aan de betrokken onder- wijzeres en aan de ouders van het kind eenige onaangename dagen bezovgd heeft, geeindigd. De rechtbank heeft in hare zitting van 2 April de volgende vonnissen uitgesproken E G, oud 44 j., te Stoppeldijk is wegens eenvoudige beleediging veroordeeld tot 15 boete of 15 dagen hechtenis. G. V., oud 13 j., zonder beroep te Ter Neuzen, is wegens mishandeling veroordeeld tot 5 boete of 1 week tuchtschool. E. N., oud 46 j., klorapenmaker te Hulst, is wegens mishandeling veroordeeld tot 1 maand gevang. A. W., .oud 20 j., landbonwersknecht te Aardenburg en W. S., oud 23 j., arbeider te Siuis, zijn wegens mishandeling veroordeeld ieder tot 14 dagen hecht. I H. D., oud 32 j., voerman te Axel, is wegens mishandeling veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hecht. G. A. v. O., oud 18 j., slagersleerling, J. P., oud 18 j., werkinan en E. L. E oud 19 j., alien te Hulst, zijn wegens mishandeling veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hecht. S. R, oud 17 j., en A. J. v. W., oud 17 j., arbeiders te Philippine, zijn wegens vernieling veroordeeld ieder tot f 3 boete of 1 week tucht school. J. C., oud 45 j., onderwijzer te Koudekerke, thans gedetineerd, is wegens bet plegen van ontuchtige bandelingen met kinderen aan zijDe zorg toevertrouwd veroordeeld tot 1 jaar gevang. met in minderingbrenging van de voorloopige hecht. en met ontzegging van bet reeht om gedurende den tijd van 6 jaren het ambt van onderwijzer te bekleedeu. J. d. F., oud 48 j., bierhuishouder te Ter Neuzen, appellant van een vonnis van den kantonreehter te Ter Neuzen wegens drank- wetovertreding, met vernietiging van het vonnis in eersten aanleg, ontslagen van reclitsvervolging. Men schrijft ons Dezer dagen is verschenen het verslag over 1908 van de Centrale Raififeissen Bank te Utrecht, waarbij de meeste boerenleenbanken uit deze streken zijn aan gesloten. Uit dat verslag blijkt, dat bij genoemde bank het vorige jaar is gedepo- neerd 3,357,414,50®terwijl aan voorschotten is verstrekt de som van f 713,442,27. Er werd eene winst gemaakt van 5434,64, die grootendeels in het reservefonds zal gestort worden, dat daardoor zal stijgen tot f 25300,82. Op 1 Januari 1909 waren aangesloten 271 banken, en daaronder 19 uit Zeeland waarvan uit Zeeuwsch-Vlaanderen. Vau de banken van Zeeuwsch-Vlaanderen was er maar een, die van Koewaeht, die op 1 Janu ari 1908 schuld had bij Utrecht. Het voorschot bedroeg f 3269,37. De andere hadden alle gelden te Utrecht gedeponeerd. Het meeste had Oostburg, namelijk 84052,66, dan volgen Stoppeldijk met 40851,80 en Zuiddorpe met 35162,45. Het minste hadden Ossenisse met f 1761,05 en Hulst met f 2307,12. Het meeste aantal leden had Koewaeht name lijk 102, Lamswaarde had er 101, St. Jansteen 100. De minste Graauw en Hulst. Op 1 Januari 1908 had het meeste spaargeld Lams waarde met 89200,42 en Oostburg met 77676,31. Het minst had Clinge, namenlijk 8560,32. Koewaeht had uitgegeven 89 voor- schotboekjes, St. Jansteen 81 en CliDge 137, respectievelijk met een bedrag van f 29055,12 /25073,50en /4941,04. Elf banken uit Zeeuwsch- Vlaanderen gaven aan hunne lehen voorschotten in loopende rekening. Het koogste bedrag had Lamswaarde f 23090,05. Het minste Graauw en Zuiddorpe. In Zeeland waren bij de boeren leenbanken aangesloten 4 afdeelingen van boeren- bonden en 1 vee-assurantie, 16 banken uit Zeeland hadden een reservefonds tot een gezamen- lijk bedrag van 3142.65. Het reservefonds van al de aangesloten banken bedroeg 100443,19. Op de Paaschvee-tentoonstelling Dinsdag te Rotterdam gebouden heeft Zeeland met zijn gemest vee een goed figuur gemaakt. Voor den fijnsten en zwaarsten os, uitsluitend met hard voeder gemest, onversehillig van wel- ken leeftijd, werd tocgekend le prijs 60 aan J. Flohil te Elkerzee 2e prijs 40 aan A. Wisse, Anna Jacobapolder 3e prijs J 20 aan J. C. Hanse Jzn. te Ellemeet4e prijs 10 aan J. M. Klompe te Dreischor. Voor den fijnsten en zwaarsten met hard voeder gemesten os, niet ouder dan drie jaar, le prijs j 40 aan G. L. Klompe te Serooskerke2e prijs f 20, aan Gebr. v. Hoeven te Sir Jansland. Voor de fijnste en zwaarste koe, met hard voeder gemest, 4e prijs f 10 aan A. Berrevoet te Ellemeet. Over het algemeen was de inzending niet zoo groot als vorige jaren. Paarden en aanfok- vee waren bijzonder goed. Het bezoek was bevredigend. Een zeldzaam jubile. Vrijdrag 9 April hoopt de 74jarige krasse Cornelis Groeneveld den dag te herdenken, waarop bij voor 60 jaar aan de boutzagevij der Rotterdamscke firma A. van Stolk Zonen in dieust kwam. De oude man is nog flink en levenslustig. Hij client reeds de vijfde generatie der Van Stolken. Te Almkerk ontstond Dinsdagnamiddag brand bij B. van Breugel. De vlammen grepen zoo snel om zicb heen, dat spoedig het aangreu- zende huis, toebehoorende aan J. v. d. Koppel, ook in brand stond. Uit bet eerste werden vrouw en kinderen slecbts met moeite gered. Alles brandde tot den grond at. Te Lippenhuizen, in de Friesche gemeente Opsterland, moet Zaterdagavond het volgende gebeurd zijn De op eenigen afstand van dat dorpje met een huishoudster woonaehtige vee- houder A. Spinmuis was ziek en hield het bed. Een familielid zou dien naclit bij hem waken, en kwam daartoe vrij laat in den avond aan de woning van den patient, waar hij aan de huishoudster te kennen gaf, dat hij van den zieken ouden S. geld wilde hebben mocht dat niet gelukken dan zou hij hem op de een of andere wijze dooden. In de kamer van den zieke gekomen, verzocht bij dezen hem de plaats aan te duiden, waar het geld was geborgen, met de bedreiging er bij, dat indien hieraan geen gevolg werd gegeven, S. zou worden geworgd of op andere wijze gedood. Toen de bedreiging niet baatte, sloeg v. D. werkelijk de band aan den patient, doch eveneens zonder resultaat. Eenige oogen- blikken later kwam een zoon van het familielid (vader en zoon scbenen een af'spraak te hebben gemaakt) het vertrek binnen en toen nam bet spelletje opnieuw een aanvang. Werd er geen geld gegeven, dan had bet laatste uur van 3. geslagen. S. wees nu een plaats aan, waar een weinig geld was geborgen, dat ter beschik- king van de boosdoeners werd gesteld. Een bedrag van circa 35, dat ook in de woning voorhanden zou zijn geweest, werd door den ouden heer verzwegen. De aanwezigheid van de huishoudster heeft ongetwijteld een moord voorkomen. Haar aanhoudend gejammer moet vader en zoon waarschijnlijk vrees hebben aangejaagd en ben belet hebben aan hun plan geheel uitvoering te geven. Na jenever te hebben geeischt en verkregen, verliet het tweetal de woning, den zieke en zijn huishoudster in ontdanen toestand achterlatende. Na aangifte bij de marechaussee stelde deze ten spoedigste een onderzoek in zij wist vader en zoon op te sporen, nam ben in hechtenis en bracht hen gevankelijk naar Heerenveen, als verdacht van afpersing. De toestand van den zieken S. moet nog al redelijk wezen. (N. v. d. D.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1