A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5277 HINDERWET. Op Leven en Dood. Donderdap: 18 Maart 1909. 49e Jaargang. Openbaar Lager Onderwijs. Binnenland. FETJIL L E T 0 N. ABONNEMENT: Telefooa No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BEBSTE Vereenigde vergadering der Staten-Generaal. TWEEDE K A fii E R. TER \EI7.EVS(HE IfllRiVT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. mt bind verschijnt VSnnndni;-, Woenadae- en Vr IJrlni^nvoixl, nllg«zoni<«rfl op Feestda^en. bij de Flrma 1*. J. VA1¥ DE 81HDE te Xer Neuien. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigen de ouder3 die hunue kinderen aan onder- staande lessen willen doen deelnemen uit, daarvan aangifte te doen ter gemeente-secretarie voor 14 April 1909: n. meer tiigebreid lager onderwijs b. onderwijs in de vreemde talen en wiskunde aan de avondschool van school B c. onderwijs in de beginselen der Fransche taal aan school A. Ter Neuzen, 15 Maart 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S J. DIELEMAN, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. (j en 7 der Hinderwet (Staateblad no. 222 van 1896) maken bekend dat op heden ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoeY van liet Bestunr der Scherpaehuttersver- eeniging »VOOR VADERLAND EN KON1NG" te Ter Nenzen, om vergunning tot het oprichten eener bewaar- plaats voor pationen, in het perceei Kazerneplein 1, kadastraal eectie C 110. 2678, en dat op Maandag 29 Maart 1909, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegen- heid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondelirg of schriftelijk toe te iicbten. Ter Neuzen, 15 Maart 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den boveribepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenm, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Bij Kon. besluit van 15 Maart j.l. is goed- gevonden lo. de leden der beide Kamers van de Staten- Generaal uit te noodigen zich op Vrijdag 19 Maart aanstaande ten U/2 ore, in de vergader- zaal van de 1 weede Kamer der Staten-Generaal te vereenigen 2o. te bepalen, dat door onze Ministers van Binnenlandsche /aken en van Justitie in de alsdan te hotiden openbare vereenigde vergadering der Staten-Generaal zullen worden ingebracbt een ontwerp van Wet tot voorziening in het Op bevel van den districts-rechter liet de heer Gunther dadelijk inspannen, en door de beide gendarmen vergezeld, vertrok de geboeide gevan- gene in 's heeren Giinther's rjjtuig. De districts- lechter had gezegd, dat hy jiaar de gevangenis te Laibach werd gebracht en daar zou blijven tot hij als moordenaar zou zjjn veroordeeld en zeker gehangen zou worden. Dit alles vertelde mij Mizka in de grootste opgewondenheiduit haar woord en gelaat bleek, dat zij verheugd was, dat eindelijk de moordenaar gevonden en gearresteerd was en het juist Franz Schorn was, de algemeen gehate, die thans aan het gerecht was overgeleverd. Geen woord van medelijden had dit anders zoo goedhartige meisje voor den ongelukkige, geen oogenbhk twijfelde zij of hij werkelijk schuldig was. Met een zegevierend lachje verliet zij mij, toen zy mij haar nieuws had verteld. ste?] des v°lks is de stem Gods!" had eens de districts-rechter gezegd„het geklets des volks is des duivels stem" had de dokter er hem op geantwoord. Werd thans de rechter met, gel!jk gesteld Steeds duidelijker werd het bewijs voor Schorn's schuld, en toch, regentsehap in geval van Troonopvolging tijdens de minderjarigheid van den Troonopvolger, en een ontwerp van Wet tot regeling van de voogdij over den minderjarigen Koning. Deze Vereenigde Vergadering wordt bijeeD- geroepen tot het in ontvangst nemen van de bovengenoemde ontwerpen, waarover de Staten- Generaal krachtens art. 32 en 37 der Grondwet in Vereenigde Vergadering beraadslagen en besluiten. De vergadering van Vrijdag zal vermoedelijk enkel besteed worden aan het (rekken der af- deelingen, waarna deze baar Voorzitters en onder-Voorzitters zullen benoemen en de voor- stellen der Regeering naar de afdeelingen zullen worden verzonden. Er zijn er zeven en zij worden bij loting samengesteld. Voorzitter der Vereenigde Vergadering is de Voorzitter der Eerste Kamer (baron Schimmel- penninck van der Oye). Het griflierschap wordt door de griffiers der beide Kamers vervnld. De vergadering heeft het recht van amendemeut (art. 112 der Grondwet). Overigens is de gang van zaken bij het afdeelingsonderzoek, de schriftelijke behandeling en de mondelinge beraadslaging in openbare bijeenkomst, uitvoerig en geheel op den voet als voor de afzonderlijke vergaderingen der beide Kamers, geregeld in het Reglement van Orde voorde Vereenigde Vergadering der Staten- Generaal, vastgesteld en in werking getreden den llden September 1888. De aangekondigde Regeeringsvoorstellen slaan natuurlijk in het nauwste verband met de heuge- lljke gebeurtenis welke binnen eenige weken kan worden verwacht, en strekken tot voor ziening in het Regentsehap ende voogdij vande(n) minderjarige. Deze wetten zijn slechts bestemd om te werken voor het geval Nederland zijn geliefde Koningin voor de meerderjarigheid van haar opvolger of opvolgster zou komen te ver- liezen maar de Grondwet schrijft voor, dat die wetten „bij het leven van den Koning, voor het geval der minderjarigheid Zijns opvolgers" gemaakt worden en de voorziening is dus noodig, nu er spoedig (wordt de blijde hoop verwezen- lijkt) een minderjarige troonopvolger of opvolgster zal zijn. Vergadering van Dinsdag. Wijziging Kinder wetten. De Minister van Justitie bogint met nog eenigszins nader toe te lichten de Maandagavond ingediende wijzigingen, welke ten doel hebben nader te komen tot de zienswijze van den beer wonderlijk genoeg, verme^rderde steeds mijn twijtel aan zijn scbuld. Mijn verstand zeide mij, dat thans, nu zelfs bij de huiszoeking het gestolene bij den moordenaar was gevonden, er geen recht meer tot twijfel bestond. doch mijn hart verzette zicli tegen die redeneering. Eerst thans gevoelde ik, dat ik meer dan gewone belangstelliug, dat ik hartelijke genegenheid voor den jongen man gevoelde, een genegenheid die het mij trots alle bewijzen onmogelyk maakte aan zijne schuld te gelooven. Ik kon mij niet lang overgeven aan mijne droelgeestige gedachten, want zij werden door een bezoek onderbroken. De burgemeester kwam, niet alleen om naar mijn toestand te vernemen. doch 00k om mij te vertellen wat in het stadje gebeurde, terwijl ik hier op mijn bed moest liggen. Hij bad mij nog niet ver- laten, toen ik een tweede bezoek kreeg, gevolgd door een derde en een vierde. A1 de heeren van de stamtafel haalden thans in, wat zij in 1 rniddag verzuimd hadden, den geheelen namiddag had ik bezoek, eerst tegen den avond was ik weer alleen. Bijna al die bezoekers brachteu mij de treurige bevestiging van hetgeen Mizka verteld had. Zelfs de kapitein en de burgemeester twijfelden niet meer aan Schorn's schuld, zij erkenden'dit openlijk. De huiszoeking bij Schorn had gewichtige resultaten opgeleverd men had zulke beduidende sommen gelds gevonden, dat Franz niet in staat was de af- komst er van aan te toonen. Zijn geheele doen Limburg in aiens nog steeds in debat zijnd amendement belichaamd, n.l. dat niet alleen een vereeniging of stichting, doch 00k een fysiek persoon met de verdere voogdij over een on- wettig kind kan blijven belast, indien er ge- grond vermoeden bestaat dat de belangen van het kind beter in handen zijn bij den voogd dan bij de ouders, die het kind willen erkennen. De Minister is van oordeel dat, nu de kanton- rechter te onderzoeken en te beslissen zal krijgen of bet verleden van den erkennenden vader of moeder genoegzame waarborgen aan- biedt om bet kind aan de ouders te kunnen teruggeven, dus dat het kind door hen niet zal worden verwaarloosd, de wet daardoor tevens voldoende waarborgen geeft dat de belangen van het kind niet geschaad zullen worden. De heer Van Idsinga licht daarna amende- nienten toe, ongeveer hierop neerkomende dat, waar in het stelsel van deu Minister de ouders 11a erkenning om de voogdij moeten gaan vragen, in het stelsel van spreker echter de voogd moet verzoeken in de voogdij te worden gehandhaafd. Over dat verzoek zal de kantonrechter echter in hoogste ressort moeten beslissen. De heer Van Vuuren zet uiteen dat het pas gewijzigde Regeeringsvoorstel thans ver de voorkeur verdient bovenhetamendement-Limburg en bestrijdt liet amendement-Van Idsinga, hoofd- zakelijk omdat spreker juist den kanton rechter over het verzoek om voogdij in hoogste ressort wil laten beslissen. De heer Limburg trekt zijn amendement in, bevredigd door de Regeeringswijziging. De beer Loeff acht de Regeeringswijziging een afwijking der beginselen van de Kinder- wetten, die het recht der ouders zooveel mogelijk onaangetast laten, en geen ongemotiveerde bevoorrechting van het kind gedoogen. De heeren De Visser en Regout bestrijden het amendement-Van Idsinga; de Minister van Justitie evenzeer. Na verder debat wordt het amendement-Van Idsinga ingetrokken, en het gewi]zigd Regee- ringsontwerp zonder stemming goedgekeurd. Bij het verder debat blijkt dat de Kamer onvoltallig is. Tot dusver is het vrijwel gewoonte ge- weest om ambtenaren, die zich aan een onge- oorloofd gebruik van portvrijdom hadden schul dig gemaakt, langs administratieven weg te doen terechtwijzen en daarmede de zaak als geeindigd te beschouwen. Volgens eene door den Minister van Waterstaat gedane mededeeling, zullen echter voortaan de van bedoeld ongeoorloofd gebruik op te maken processen-verbaal onmiddellijk getuigde tegen hem. zijn brutaal ontkennen, zoo- wel als zijn balsstarrig zwijgen, toen men hem niet geloofde. Ieder geloofde aan zijn schuld en alien waren het er over eens, dat de rechter zich uitstekend gedragen had zelfs zijn tegenstauders erkenden, dat Franzslechtsdoorzijneedelmoedige bescherming voor ernstige mishandelingen van bet woedende volk gespaard was. Ook over het optreden der heeren van het gerecht te Laibach had men slechts lof, vooral voor den rechter van instructie, die in een enkelen dag Schorn's leven gedurende de laatste weken had ontdekt. Bijna alle heeren en ook een aantal andere menschen, alsmede Rassak en Bela waren door hem verhoord. Over bun verhoor zeiden de heeren echter niets, ook hun was diep stilzwijgen daaromtrent opgelegd, maar dat zij Franz schuldig hidden, konden zij zeggen en deden dat dan ook. Alleen de adjunct, de heer Von Eynern, hield voorzichtig zijne meening voor zich en sprak geen oordeel uit. Of ook de dokter thans aan Franz' schuld geloofde Hij en de districts-rechter hadden mij sedert dien ochtend niet meer bezocht. De rechter kon bepaald nog niet vergeten, dat ik hem niet wilde antwoorden op zijn vragen, hij voelde zich nog steeds beleedigd. Het was mij recht aangenaam dat hij niet kwam, zijn bezoek had waarschijnlyk slechts kunnen leiden tot een onverkwikkelijke verklaring, doch den dokter had ik nog gaarne gesproken, deels om zijn geneeskundigen raad voor den nacht te worden behandeld op de wijze als aangegeven in de wet tot regeling der brieven-posterij. zoo- dat daaruit voor den schuldige ernstige gevolgen zullen kunnen voortvloeien. TER NEUZEN, 17 Maart 1909. Tot klerk bij de administratie van 's Rijks schatkist is benoemd de heer J. Scheele alhier. Met ingang van 2 April a. s. worden ver- plaatst de brigadier der marechaussee J. Peters van Ter Neuzen naar Nieuw Namen en L. van Eck vaD Nieuw Namen naar Asten. Met ingang van 5 April a. s. wordt het Duitsche telefoonnet te Flensburg o. a. opge- iiomen in het telefoonverkeer met Middelburg. Ter Neuzen en Vlissingen en dat te Kiel in het telefoonverkeer met Ter Neuzen en zulks met behoud van het reeds bestaande verkper van Kiel. Voor de door het bestuur van den Oud Zevenaarpolder gehouden aanbesteding van de levering van grind werd ingeschreven door de heeren: P. A. Dolk voor 2,07 enA.deJong Dz. voor 1,90. Gegund aan laatstgenoemde. Voor het vervoer van dien grind werd inge schreven door de heeren L. B. v. Kerkvoorde voor 0,43, M. Loof voor 0,42, C. A. Stoffijn voor 0,37, C. Beaufort voor Ofi'd1)*, en Joh. de Feijter voor 0,33. Heden werd alhier door den heer Johs. de Feijter Pz. aan besteedhet leggen van een keiweg met bijlevering van keien en kantsteenen ter lengte van 300 meter (met oude of nieuwe keien) op zijne hofstede te Waterlandkerkje. Met nieuwe keien werd ingeschreven door de heeren J. Cornelis te Hoofdplaat voor _/T997,50, C. J. de Smidt te Breskens voor 1979, J. van der Ven te Middelburg voor 1930,30, W. Wandel te Nieuwerkerk voor 1860, J. J. Kie- boom te Westdorpe en F. Duynhouwer te Goes voor f 1854 en M. de Doelder te Ter Neuzen voor 1826. Met oude keien werd ingeschreven door de heeren M. Boone te Oostburg voor 1782, W. Wandel te Nieuwerkerk voor j 1729, M. de Doelder te Ter Neuzen voor 1508 en J. Wolfert te Hoek voor 1161, aan wien dit werk is gegund. Door Ged. Staten van Zeeland is met ingang van 1 Mei a.s. benoemd tot lid in den raad van beroep voor de personeele belasting de heer A. Moerdijk te Zuiddorpe en tot plaats- vernemen, deels ook omdat zijn oordeel over de verdenking jegens Franz Schorn mij zeer waavdevol scheen. Mijn wensch werd laat in den avond, tegen negen uur, vervuld. De dokter kwam, doch niet alleen, maar tot mijne verbazingvergezeld van Anna Pollenz. De verbazing, de scboone Anna aan den arm van haar vriend mijn kamer te zien binnen komen, spiegelde zich bepaald op mijn gezicht af, want Anna bloosde en de dokter zeide lachend z/Gij verwondert u over dit late bezoek niet waar, professor Gij hebt gelijk 1 De kleine had u even goed morgen op een beter uur kunnen bezoeken, doch zij heeft niet opgehouden tot ik haar heur zin gaf en met haar hier been kwam. Zij was anders misschien alleen hierheen gegaan en had dan bepaald de praatjes- makende lui te Luttach aanleiding tot nieuw gepraat gegeven. Die lui hier ziju dol ge- worden, zelfs de verstandigsten worden gek gemaakt door den onziu, die aan alle kanten verteld wordt. Ik had bet uooit kunnen gelooven, doch zelfs de kapitein en de burgemeester hebben, sedert Franz gearresteerd werd bun geloof in hem verloreu en houden hem voor schuldig. En toch is alles, wat thans tegen Franz wordt ingebracht. klinkklare onzin, er is geen woord van waar." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1