Nieuws- A I g e m e e n en Adverte tieblad voor uwsch-Vlaanderen. No. 5275 Geinengde berichten. Zaterdag 13 Maart 1909. 49e Jaargan^. Hinnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- Iaars. Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T e I e f oon No. 2 5. Inzending van advertent-ien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EEIRSTE BIjAD. TWEEDE K A i E R. Vergadering van Donderdag. Motie-Schaper. De heer Schaper vervolgt zijn repliek. Tegen- over de bewering van Minister Talma, dat de Staat de verkorting van arbeidsduur niet kan opleggen omdat de bedrijven daarvoor niet rijp zi]n, handbaaft spreker zijn inzicht dat in de overgroote meerderheid der bedrijven er wel degelijk toe kan worden overgegaan, en verkorting van den arbeidsduur ten goede korat zoowel aan bet bedrijf als aan den arbeider. Bij aanneming der motie trouwens kunnen de bedrijven, in afwachting eener wettelijke regeling, zich op die regeling voorbereiden. Verder zet spreker uiteen tegenover het ver- wijt dat in de motie niets voorkomt ten op- zichte van den arbeid der vrouwen, dat zijn motie niet de pretentie heeft alle eischen te omvatten welke op sociaal gebied bestaan. Maar dit wil volstrekt niet zeggen dat hij daarom afstand doet van die eischen en zich niet reserveert daarover later te strijden. flet verwijt dat deze motie een verkiezings- motie zou zijn, is reeds hierom ongegrond, dat zij in December 1906 reeds is ingediend. Deze stervende Kamer een sterveude kan voor zoo'n dood toch ook nog wel eens 'n goeie daad doen (gelach) zou zich zelven eeren en de arbeiderspartij een goeden rugge- steun geven door aanneming der motie, welke spreker onveranderd handhaaft. De heer De Visser houdt vol, dat alvorens onze wetgeving een zoo belangrijk terrein be- treedt als de motie haar wil doen betreden, een degelijk en nauwgezet voorbereidend onder- zoek behoort vooraf te gaan. Liever wil spre ker de gunst van oppervlakkig ziende arbeiders verbeuren, dan zijn krachtige overtuigiug prijs geven, dat 't thans nog niet de tijd is voor Schaper's motie. De heer Aalberse stelt aan het eind van zijn repliek, ook namens de heeren Passtoors, Jans- sen (Maastricht), Artz en Ruys, naast de motie-Schaper de volgende motie voor «rDe Kamer, van oordeel dat behoudens dringende noodzakelijke uitzonderingen en over- gangsbepalingen, de wettelijke beperking van den arbeidsduur voor de volwassen arbeiders en wel tot tien uur per etmaal, gewenscht is, gaat over tot de orde van den dag." bpreker had vooraf uiteengezet dat de weige- ring van den heer Schaper om de noodzake- Ijjkheid van uitzonderingen en overgangsbepa- lingen in de motie op te nemen, tot boven- staande nieuwe motie moest leiden. De heer Van der Molen sluit zich geheel aan bij den heer De Visser dat, waar het ideaal dat men zich voorstelt, op dit oogenblik prak- tisch onbereikbaar is, men de werken aan deze illusie niet voor de oogen mag houden. De sociaal-demokraten mogen uit deze weigering der antirevolutionairen, om met hen mede te gaan in deze, bij de a. s. verkiezingen politieke munt willen slaaD, voor die vrees zullen de antirevolutionairen, die voor het bereikbare maar tegen het onbereikbare zijn, geen duim- breed wijken. Spreker sluit zich aan bij de motie-Aalberse. Na de pauze wordt het wetsontwerp tot heffing van personeele belasting wegens motorrijtuigen, waaromtrent de eindstemming op heden was be- paald, zonder stemming goedgekeurd. Bij de voortzetting van het debat over de motie-Schaper en de motie-Aalberse, raadt de heer Drucker de heer Schaper ernstig aan zijn T°n!e 'e wi)z'gen 'n den zin der nieuwe motie- Aalberse. De heer Schaper toch heeft de voile ee.r en die wil spreker hern laten de ge- wichtige kwestie van den lOurendag in deze Kamer te hebben aanhangig gemaakt, en daarom zou spieker ongaarne het door den heer Schaper gewilde beginsel in een motie van een ander, dan van hem zelf, tot uitdrukking willen zier komen. Mocht de heer Schaper dezen raad niet volgen, dan zou de heer Drucker een derde motie moeten voorstellen, want ook spreker kan het beginsel van den 10-urendag niet aan- vaarden zonder uitzonderirigs- en overgangs- bepalingeD. De heer De Klerk spreekt in denzelfden geest. De heer Schaper ontkent beslist, dat hij met zijn motie een politieke bijbedoeling had, al heeft men dat gedistilleerd uit zijn wijze van debatteeren van gister. Zijn optreden heeft overigens met marxisme of revisionisme niets te maken. Wij beschouwen het revisionisme overigens als een ,/opgemaakt standje" van een paar personen. (Luid gelach). Spreker kan onmogelijk zijn motie wijzigen in den geest als de heeren Aalberse en Drucker willen, aikeerig als hij is en blijft van een over- gangstijdperk, dat der Regeering een vrijbrief geeft om na jaren eerst te gaan tot 12 uren, dan weder na verloop van jaren tot 11, en eiudelijk misschien eens tot 10. Wel heeft hij tenslotte geen bezwaar tegen bet toestaan van uitzonderingen, en daarom plaatst bij alsnog in zijn motie de woorden //behoudens onvermijdelijke uitzonderingen." De heeren De Visser en Lohman stellen daarna hunnerzijds een motie voor als volgt z/De Kamer van oordeel dat het wenschelijk is om den arbeidsduur van volwassen mannen in de bedrijven bij de wet als regel tot een maximum te beperken dat echter, gelijk uit de verklaring der Regeering blijkr, op dit oogenblik voldoende gegevens tot het vaststellen van de desbetretfende regeling inzake den arbeidsduur van volwassen mannen ontbreken noodigt de Regeering uit een onderzoek tot het verkrijgeu van goede gegevens in te stellen, gaat over tot de orde van den dag." De heer Troelstra bestrijdt deze motie als een stap achteruit. De heer Lohman acht deze moeite in de gegeven omstandigbeden de eenige mogeli]ke, wil men de kiezers niet met ijdele beloften paaien. Na verder debat wordt de gewijzigde motie- Schaper (wenschelijkheid uitsprekende van een 10-urendag behoudens onvermijdelijke uitzonde ringen) verworpen met 49 tegen 28 stemmen. Voor de motie stemden de heeren Helsdingen, Mees, Nolting, Ketelaar, Schaper, ter Laan, Roessingh, Jannink, Eland, Hennequin, Drucker, Thomsom, Verhey, De Klerk, Dolk, Van Deventer Limburg, Troelstra, Lely, Jansen (den Haag), Bos, Borgesius, Ferf, Hugenholtz, Zijlma, Mar- chant, Van Kol en Roodhuyzen. De motie-Aalbers c. s. (wenschelijkheid uit sprekende van een 10 urendag, behoudens nood zakelijke uitzonderingen en overgangsmaatre- gelen) wordt aangenomen met 53 tegen 25 stem- men. De motie-De Visser-Lohman vervalt hierdoor. TER NEUZEN, 12 Maart 1909. Op de voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan een school voor gewoon 1. o. 3e kl. te Rotterdam komt voor, de heer A. J. Pauw onderwijzer aan school C alhier. De Spoorwegonderneming Mechelen Ter Neuzen ontving in October 1908 101,666,98 tegen 98,238,49 in die maand van 1907. Van at 1 Januari tot en met ultimo October 1908 werd ontvangen 903,208,26 tecren 867,227,69 in 1907. In datzelfde tijdvak van 1908 werd per dag en per kilometer ont vangen 43,55, tegen 41,95 in 1907. (St. Ort.) Naar aan de Midd. Ct. gemeld wordt, heeft de heer Mr. P. O. J. Hennequin om ge- zondheidsredenen bedankt als voorzitter van de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland. In de maand Februari 1909 zijn in Zee- land geen gevallen van besmettelijke veeziekten voorgekomeu. In de week van 2 tot 9 Maart 1909 zijn in Zeeland voorgekomen 11 gevallen van rood- vonk, waarvan 1 te Arnemuiden, 1 te St. Maar- tensdijk, 1 te Oud-Vossemeer, 4 te Rilland Bath, 1 te Stavenisse, 2 te Vlissingen en 1 te Zuidzande11 van diphtheritis, waarvan 1 te St. Annaland, 1 te Hulst, 4 te Ter Neuzen, 1 te Oost- en West-Souburg, I te Tholen, 1 te Vlissingen, 1 te Zierikzee en 1 te Zonnemaire. Westdorpe. Zooals reeds vroeger is ge meld zal op Zondag 21 Maart a. s., den dag waarop den Edelachtbare heer C. van Waes, burgemeester dezer gemeente, voor 25 jaar als zoodanig werd benoemd, feestelijk worden herdacht. Om 3 uur 's namiddags zal op het dorps- plein een stoet worden gevormd, bestaande uit de verschillende vereenigingen, en een drietal muziekgezelschappen, waaronder dat van Sas van Gent en Zuiddorpe, die den heer burge meester zullen afhalen van zijue woning naar het raadhuis, alwaar hem een geschenk van de ingezetenen zal worden aangeboden. Hierna zal door het volk een algemeen jubel- lied, ter eere van den jubilaris worden gezongen. Verder vinden wij op het programma van 6 tot 8 uur uitvoering van verschillende muziek- stukken op de daartoe gebouwde kiosk op het dorpsplein. Om 8 uur sluiting van't feest met prachtig vuurwerk, opgeluisterd door muziek. Des avonds zal zijn Edelachtbare door de feest- commissie een banket worden aangeboden. Woensdagochtend half 11 stond plotseling de bovenverdieping van de wasscherij in de Frankestraat 25 te Haarlem in lichte laaie. Het vuur greep zoo spoedig om zich dat een jufirouw van 60 jaar niet meer naar beneden kon komen, waarom zij uit het raam sprong, waarbij zij zich, lioewel opgevangen door twee mannen, ernstig bezeerde. Twee kinderen op een lagere verdieping moesten ook door de ramen gered worden. De brandweer wist de benedenverdiepingeu te behouden. Boven brandde alles totaal uit. Er was daar een drooginrichting van de wasscherij. De oorzaak ligt in het duister. Dinsdagavond hebben te Helder twee jonge mariniers ingebroken in een huis aan de Bin- nenhaven, bewoond door den heer K. De be- woners waren afwezig. Zij werden op heeterdaad betrapt. Een van hen gelukte het te ontsnappen. De aangehoudene verklaarde ingebroken te heb ben teneinde uit den dienst ontslagen te worden. De 21jarige B. passeerde op zijn rijwiel in de Nude bij Wageningen de Oosterstoomtram. De stoom woei hem in 't gezicht, waardoor hij niet zien kon en tegen een voorbijganger aan- reed. Hij viel op den straatweg, en kreeg een hersenschudding. Woensdagmiddag kwam de werkman F. S., 36 jaar oud, in de fabriek der firma Beukema en Co. te Hoogezand, toen hij wilde uitwijken voor ontsnappenden stoom, met kracht tegen een ijzeren balk aan. Ernstig aan het hoofd gewond, bezweek de man na korten tijd. Ten huize van deu heer H., te Zaltbommel, ontstond Dinsdagmorgen in een drietal vertrek- ken brand. Kleederen en beddegoed leden groote schade. De brand werd spoedig gebluscht. Het onderzoek bracht aan het licht, dat hier boos opzet in 't spel was, daar kleederen en beddegoed met petroleum overgoten waren. De dienstbode, die hiervan wordt verdacht, is Dins- dagnamiddag in verhoor genomen, terwijl op de goederen beslag is gelegd. Oplichterij in 't groot. Sedert eenige dagen kwamen bij de politie en justitie te Dordrecht aanhoudend klachten en verzoeken om informatie in naar eene firma Gebr. Lamberty, eigenaars eener fabriek van chemische produeten *Rhenania" te Dordrecht, die zich aan grove oplichting scheen schuldig te maken. Het ingesteld onderzoek toonde weldra aan dat een fabriek van dien naam te Dordrecht niet bestond, maar dat wel sedert half Decem ber van het vorig jaar een Duitscher, Wilhelm Ernst Lamberty, zich te Dordrecht had geves- tigd, waar hij bij een paar dames een gemeu- bileerde kamer had gehuurd, welke huur hij in het laatst van Februari opzegde, om te Ant- werpen te gaan wonen, terwijl hij dan een of meermalen 's weeks naar Dordrecht kwam om zijne eorrespondentie aan het postkantoor, waar hij een kastje had gehuurd, af te halen. Genoemde Wilhelm Ernst bleek met zijn broeder Paul, eveneens te Antwerpeu gevestigd, reusachtige zaken te doen. Onder den naam van chemische fabriek t,Rbenania" plaatsten zij in bladen in Duitschland, Oostenrijk-Hon- garije en laatst ook in Rusland groote adver- tenties van een artikel ^Orcolin", dat, aan petroleum toegevoegd, deze een bijzonder hel- dere vlam gaf, wat nader in fraaie reclame- prenten werd aangetoond. Het publiek werd in die advertenties verlokt een proefbusje te be- stellen voor 65 cents, bij vooruitbetaling te voldoen. Werkelijk ontvingen zij datvermoedelijk naphtaline met een rood kleursel, dat inder- daad aan het doel scheen te beantwoorden. Maar tevens kregen de bestellers daarbij eene aanbieding om zich met den alleenverkoop van het artikel binnen een door hen zelf te bepa- len rayon te belasten. Als volstrekte voor- waarde werd bun dan gesteld minstens honderd busjes, voor een bed rag van ongeveer 10 be- stellen, de kosten bij vooruitbetaling in post- wissel te voldoen. Door de goede proefzending en de mooie verdienste verlokt, liepen hon- derden er in en deden de bestelling, maar voor hun geld ontvingen zij of niets 61 een waarde- loos bocht, terwijl klachten daarover onbeant- woord bleven. Als een bewijs hoe groot de oplichterij was, kan dienen dat alleen in de maand Februari jl. voor een bedrag van ongeveer twaalf dui- zend gulden aan postwissels aan het postkan toor te Dordrecht aan Lamberty werd uitbe- taald, terwijl bij bovendien in 3 a 4 dagen voor /50 a 60 aan postzegels voor monster- zendingen ontving. In tal van buitenlandsche bladen verschenen artikelen over de *Orcolin-schwindel", terwijl, zooals gezegd, klachten bij de justitie te Dord recht werden ingediend. Deze liet de vorige week in het postkantoor door een agent in burgerkleeren surveilleeren, in de hoop, dat de gezochte persoon daar zou komen om den buit binnen te halen. Lamberty had daar n. 1. een box gehuurd, welk hij van tijd tot tijd kwam ledigen, terwijl hij dan de postwissels, die hij den vorigen keer had meegenomen, verzilverde. Maandagochtend kwam hij weer te Dordrecht, voorzien van een aantal voor voldaan geteekende postwissels voor een bedrag van circa 600, maar hij kreeg geen kans om die te ontvangen, want nauwelijks in het station gekomen, werd hij door een inspecteur van politie, die hem reeds vroeger op zjjn kamer had bezocht, ge- vangen genomen en naar het parket van den oflicier van justitie gebracht. De postbox werd daarna geledigd en ook daar vond men weer voor een aanzienlijk bedrag in buitenlandsche postwissels benevens een stapel brieven, waarvan de meeste weer postzegels inhielden. Op die wijze werd een bedrag van ongeveer 1200 gered en het is te voorzien dat de stroom daar- mee niet zal ophouden. Opmerkelijk is het dat slechts zeer enkele postwissels uit Nederland en Belgie werden gevondende heeren schenen daar blijkbaar geen slachtoflers te willen maken, om het ter rein voor zich veilig te houden. Toch is hun dat niet gelukt, want de aangehoudene is voorloopig in het huis van bewaring opgebor- gen, in afwachting van den uitslag der ver- dere informatie. Wilhelm Ernst Lamberty is geboren te Al- tenburg, in Saksen, zijn broeder Paul te Castel. m ('011.1 VT Oit bla«l verscliijnt Ilanndag-, Woenailag* en I'rijdagavand, BllgezoBilerd up Feealdageo, bij de ITirinn P. J. WAHf 1>E 8AHBE te Ter Kewien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1