T i! k A I g e m e e n 11euws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 5269 Landbouwberichten. YSaSLAQ- Gemengde berichien. Zaterdas: 27 Februari 1909. 49e Jaar^ang. M I ABONNEMENT: Tel flfooH No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. BBBSl'S BLAD. TER NEUZI'.N, 20 Februari 11)00. RECHTSZAKEH. Ammdissemeuts-Rechtbank te Middelburg. Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,—. Franco per post Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/2 en voor het overige Buitenland 1,05. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ffiit bl*t<l versrliiijnt Woensda^- en nitgpzon^tfrd op Fee^idn^n* bij de Fimm I*. 1 1U!HJL.iU «BB—iiiimbi7 SBESSSE1 illwnz*. v.jffraqgasiraz/aB .1. VAI SAMS&E te Ter Neuzen. Maandagavond hield de commissie tot steun der tramplannen voor Zeeuwsch-Vlaanderen wederom eene bijeenkomstin het //Hotel Centraal" alhier, ter bespreking van het door het bestuur ontworpen adres. Besloten werd dat adres, zooals het hieronder volgt, te richten aan de Provinciaie Staten, nadat het in de gerneenten IJzendijke, Biervliet, Hoofdplaat, Philippine, Hoek, Ter Neuzen en Zaarnslag ter onder teekeuingonder de ingezetenen zal hebben gecirculeerd. Voorta zal adhaesie worden gevraagd aan de overige gemeentebesturen in het Oostelijk en Westelijk deel van Zeeuwsch- Vlaanderen. Door de aanwezige corumissieleden, 13 in getal, werd, ter bestrijding der noodige kosten, onderling een bedrag van 93 bijeengebracht. Het bovenbedoeld adres luidt als volgt Aan de Provinciaie Staten van Zeei.and. Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, alien inwoners van Hoofd plaat. Biervliet, IJzendijke, Philippine, Hoek, Ter Neuzen of Zaarnslag; dat zij met groote belangstelling hebben kennis genomen van het plan der IJzendijksche Stoomtram weg-Maatschappij tot uitbreiding barer lijn, omvattende de lijnen A. IJzendijkePhilippine—Sas van Gent Drie Schouwen—Nederlandsche grens (richting Moerbeke), B. Hoofdplaat— Pyramide en C. Philippine—Hoek-Ter Neuzen— Zaarnslag dat naar hunne meening deze voorgestelde ver- binding van het land van Cadzand met het land van Axel en van Hulst zal voorzien in eene sinds langgevoelde behoefte, en ongetwijfeld het veikeer tusschen de aan weerszijden van den Brakman gelegen deelen van Zeeuwsch- Vlaanderen zeer zal bevorderen dat de landbouw in deze vruchtbare streken zeer gebaat zal zijn door den aanleg van de gepiojecteerde lijnen, waar eene verbindiug per tiam het vervoer der landbouwproducten, zoowel naar Belgie als naar Ter Neuzen, de eenicre uitvoerhaven van dit deel van Zeeland, zal vergemakkelijken in het bijzonder de aanleg van de ljjn Philippine Hoek Ter Neuzen Zaarnslag het vervoer van passagiers en goederen per°Pro- vinciale Stoombootdienst zeer bevorderen zal en dus 00k in het finantieel belang der provincie is dat het belang der gerneenten Philippine. Hoek en Zaarnslag met hun steeds toenemend verkeer, dringend de aansluiting aan de moderne verkeersmiddelen eischt dat niet minder het plaatselijk belang der gemeente Ter Neuzen bij de uitvoering van het gebeele plan van uitbreiding is betrokken dat immers naar met grond mag worden ver- wacht een betere verbinding met de omliggende gerneenten haar handel zal ten goede komen dat thans reeds een niet onbelangrijken uitvoer van landbouwproducten langs deze haven met haar rechtstreeksche stoomvaartlijnen op Eng land wordt geleid, welke uitvoer door den aanTeo- der tramlijn zeker belangrijk zou toenemen; dat naar hunne meening, indien niet het plan der IJzendijksche Stoomtramweg-Maat- ■chappij in zijn geheel wordt uitgevoerd, eene dergelijke verbinding van Philippine—Hoek er NeuzenZaarnslag in afzienbaren tijd niet te wachten is liinatAeeu ^ededtelijke aanleg, waarvoor allicht 'L ,let eprst in aanmerking zou komen, bewem'n ^1°^ zo.u hebbeV de handels- w 'l \ulp Ult de Provinciale fondsen zou worden afgeleid naar Belgie; nnnr t' het beyordei'en van het verkeer soecia-d 7 l" uT recht Nederlandsch en speciaal Zeeuwsch belang is eerllll l J'' If2-6 re(^eneu Uwe vergadering erbiedig maar dringend verzoeken, aan de geheele plan volledig binnen bepaalden tijd IJzendijksche &toomtramweg-Maatschappij het dening voorloopig goed te keuren en ze te gevraagde renteloos voorschot te willen ver- zeuden naar Gedep. Staten en de Gezondheids- leenen, echter onder voorwaarde, dat dit voor- commissie. In een volgende vergadering als schot alleen zal worden verleend, indien het eventueeie aanmerkingen van Gedep. Staten en Gezondheids-commissie zijn ingekomen, kan men de verordening nog nader bespreken. Daarna wordt, de open bare vergadering ge- sloten en gaat de Raad in geheime zitting tot vaststelling van het kohier van den hoofde- lijken omslng en de hondenbelasting voor het jaar 1909. enz. Maart 1909. Februari 1 geval van I te Tholeu wordt uitgevoerd. 't Welk doende, Hoofdplaat Biervliet IJzendijke Philippine Hoek I Ter Neuzen I Zaarnslag In de week vpn 17 tot met 23 1909 zijn in Zeeland voorgekomen n- van typhus en febris typhoidea te Wissekerke 12 van roodvonk, waarvan 8 te Rilland Bath, 3 te Vlissingen en 1 te Zaarnslag; 7 diphtheritus, waarvan 2 te St. Anrraland, Burgh, 1 te Clinge 1 te Sluis, 1 te en 1 te Zuiddorpe. Huist. Door het centraal bestuur der R K. Kiesvereeniging in het district Hontenisse is besloten, dat de opgave van candidaten voor de aanstaande verkiezing van een lid der l weede Kamer zal geschieden op 8 Maart, dat de stem- dag in de afdeelingen zal zijn den 21 Maart en dat de officieele candidaatstelling door de centrale zal geschieden den 28 Maart. Boschkapel e, 25 Febr. Hedenmiddag ont- stoud er brand bij de wed. J. Vaal aan het Ruisschende Gat. De brandweer was spoedig bij de hand en wist het vuur gauw te dooven, zoodat er bijna geen andere schade is dan door het water veroorzaakt. Het buis werd leeggeruimd. Gelukkig dat de brand gauw werd bemerkt en bij dag voorviel in deze dicht bebouwde buurt. Koewacht. Woeusdag werd alhier eene opeubare vergadering van den gerffcenteraad gehouden, waarop alle leden tegenwoordig waren. Na opening der vergadering gaf de secretaris op verzoek van den voorzitter lezing van eenige ingekomen stukken 1. Brief van Gedep. Staten, waarin de ge meente kennis wordt gegeven van het verschul- digd bedrag over het 4e kwartaal 1908 ter ver- pleging van krankzinnigen met verzoek dit bedrag in te zenden. Hiervan is aan den ge- meente-ontvauger kennis gegeven. 2. Brief van Gedep. Staten meldende goed- keuring van het raadsbesluit omtrent af- en overschrijving in verbnud met uitgave verplaat- sing telefoon. 3.^ Schrijven van den commissaris van de Koningin, dat tot lid van de Gezoudheidscom- missie te Hulst benoemd is Dr. C. J. Liesker te Hontenisse. Alle voor kennisgeving aangenomen. Mede is ingekomen een schrijven van Th. Leliaert, dat hij wegeus vertreli naar elders, ontslag vraagt als deurwaarder der plaatselijke belasting en als lid van de commissie tot wering van schoolverzuim. Dit ontslag wordt eervol verleend. De voorzitter stelt voor in een volgende vergadering over te gaan tot benoeming van een deurwaarder en van een lid van de com missie tot wering van schoolverzuim. De heer 1 de Blieck vraagt, of er al een oproeping gedaan is. De voorzitter zegt, dat sulks niet gebeurd is, maar dat er zich al sollicitanten hebben aangemeld. De heer 0. de Vleeschou- wer is ook voor eene algemeene oproeping. Daartoe wordt besloten. De voorzitter deelt mede, dat in de ver gadering van Burg, en Weth. benoemd is tot marktmeester, de heer P. Brnggeman en zulks ter vervanging van den heer Ch. Misseghers, die naar Frankrijk vertrekt. Als nu komt aan de orde vaststelling politie- verordening voor deze gemeente. De secretaris geeft voorlezing van de concept-verordeninc, bestaat uit 85 artikelen. Bij enkele arti De rechtbank heeft in hare zitting van 26 Februari de volgende vonnissen uitgesproken A. D., oud 36 j., werkman te IJzendijke, is wegens eenvoudige beleediging veroordeeld tot 10 boete of li) dagen heclitenis. P. V., oud 41 j., schipper te Ter Neuzen, is wegens strooperij veroordeeld tot 1 boete of 1 dag hecht. J. F. d. S., oud 61 j., schipper te Boscli- kapelle, is wegens alsvoren veroordeeld tot /I boete of 1 dag becht. J. d. N., oud 36 j., schipper te Ter Neuzen, is wegens alsvoren veroordeeld tot 1 boete of 1 dag becht. B. F. d. D., oud 24 j., werkman te Axel, is wegens mishandeling veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. Door den officier van justitie bij de boven- genoemde rechtbank is hooger beroep aange- teekend van het vonnis dier rechtbank van den 12 Februari jl. tegen P. J. R., oud 38 j., koopman, geboren te 8t. Philipsland, wonende te Vlissingen, waarbij deze van de hem ten laste gelegde oplichting en verduistering is vrijgesproken. Door het O. M. was een jaar gevangenisstraf geeischt. die kelen worden hier en daar kleine wijzigingen aangebraeht, waarna besloten wordt de veror- der Onderlinge Verzekerings-Maatschappij tegen Hagelschade in Zeeland, uitgezonderd het voormalig IVe district over het jaar 1908. Voldoende aan het voorschril't van art. 132° van het reglement hebben wij de eer hierbij verslag uit te brengen over den toestand der Maatschappij en hare verrichtingen gedurende het achtticnde boekjaar. In den loop van 1908 moest een bedrag van 3457,78 aan hagelschade worden uitgekeerd tegen 2560,14 in het daaraan voorafgaande jaar. De schade werd geleden door 13 deelgenooten woonachtig in de gerneenten Graauw, Hontenisse, Hulst, Koewacht, St. Jansteen en Westdorpe en strekte zich uit over 168 gemeten rogge, haver, erwten, suikerbieten en voederbieten. Bij de vaststelling varieerde de hagelschade van 11 tot 30 pet. Het aantal deelgenooten bleef stationair doch het aantal verzekerde gemeten vermeerderde nog met 175. De Maatschappij telt 456 deelgenooten, die 18425 gemeten (8208 hectaren) hebben ver- zekerd. Van deze 18425 gemeten zijn er 14496 ver- zekerd door 368 deelgenooten, mededeelge- rechtigd in het afzonderlijk beheerd Kapitaal (art. 22 rgt.) bestaande uit 23000,— 3 °/0 obligation Amsterdam 1895 in bewaring bij de Nederlandsche Bank, benevens f 924,85 inge- legd bij de Rijkspostspaarbank, zoodat het aandeel dier deelgenooten in dat geheel afzonder lijk beheerd Kapitaal op 31 December jl. 1,46 per gemet bedroeg. Gezamenlijk bezitten alle deelgenooten (art. rob) 16000,— 4 °/0 obligatien Rotterdam 1900, 1901, 1907 en 1908 in bewaring bij de Nederlandsche Bank, benevens f 1345,36 inge- legd bij de Rijkspostspaarbank, zoodat het aandeel in dat gemeenschappelijk bezit ,96 per gemet bedroeg. In de algemeene vergadering, te Ter Neuzen gehouden op 19 Februari 1908, werden de heeren Vit. Cortvriendt te Hoek en E. B. Plasschaert te St. Jansteen, aan de beurt van aftreding, als bestuursleden herkozen. Beide heeren ter ver gadering aanwezig, verklaarden zich de benoeming te laten welgevallen. De vereeniging, die uitsluitend onderling werkt, begonnen zonder Kapitaal heeft aan hare leden-verzekerden reeds meer dan 38 duizend gulden voor hagelschade uitgekeerd van 1891 tot 1908 35214,63 in 1908 3457,78 Totaal 38672,41 Zij bezit thans 39000,hetgeen op eene regelmatige en gezonde ontwikkeling wijst. Vorenstaande cijfers spreken afdoende voor het groot nut dat van deze Maatschappij uitgaat en maken verdere aanbeveling overbodig. Het Bestuur K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY, v Voorzitter. FRANCOIS VAN WAESBERGHE, Secretaris-Penningmeester. Eenigen tijd geleden is melding gemaakt van een Alkmaarseben weesvader, wiens vrouw was overleden en die per huwelijksadvertentie eene nieuwe gade had gevonden, ten einde deze tevens tot weesmoeder te doen promoveeren. Men meldt thans dat wel de weesmoeder in spe korten tijd de verloofde van den wees vader is geweest, doch dat zij nu weer ver- trokken is. De gemeente Alkmaar heeft tot heden nog altoos geen officieele weesmoeder in het Burgerweeshuis 't Eitje wel Een ei van meer dan een voet lang te leggen, dat lijkt voor een kip wel een oumogelijke zaak te zijn. Toch is dat niet 't geval, want de heer Z te Eppenhuizen, raapte van een zijner kippen een zoodanig ei op, dat wel ge meten een lengte heeft van 31 centimeter. De sehaal ontbreekt, doch het vlies is buitengewoon stevig en ziet er uit als een wit zakje, dat gedeeltelijk met dooier en eiwit gevuld is. Het is re«'ds de tweede maal, dat die kip op deze wijze haar bijzondere gaven ten toon spreidt; het vorig ei vertoonde echter niet zulk een buitensporig groote lengte. Zekere G. te Dinxperlo heeft bij de Nederlandsche autoriteiten een klacht ingediend wegens machtsmisbruik van een Pruisisch grens- beambte. Deze had hem, toen hij vermoedde, dat hij smokkelde, op Hollansch grondgebied aangehouden en met een wapen bedreigd. De Pruisische autoriteiten hebben ook reeds een plaatselijk onderzoek laten instellen, terwijl een photographische opneming der plaats, waar het feit plaats had aan de Nederlandsche re- geering is opgezonden. In een schoenwinkel aan de Voorstraat te Dordrecht vervoegde zich een net gekleede dame, die kinderlaarsjes te zien vroeg. De winkelier had die niet aanwezig, maar vroeg ze te mogen brengen, waarop de dame een adres opgaf. Toen hij zich te 7 uurdaarheen begaf met het gevraagde, bleek men aan het opgegeveu adres van niets te weten. Later deelde hij aan een politie-agent zijn vermoeden mede dat die vrouw een oplichtster was. Zij werd gevonden en gewillig ging zij raee, maar op de straat liet zij op het oogenblik, dat een rijtuig roorbijging, een dameslaarsje vallen. Toch werd dit door den agent gehoord die het laarsje opraapte en verder goed oplette. Over bodig was dat niet, waut op de Spuibrug tracbtte de dame zich te ontdoen van een grooten zak dien zij onder haar cape op 't achterlijf droeg maar ook dat werd haar. belet. Aan het politie- bureau gekomen bleek die zak te bevatten nog een dameslaarsje, 5 knotten sajet, een lap zijde, een stuk galon en een stuk kaut. Al spoedig bekende zij de laarsjes te hebben

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1