A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaa d e r e n. No. 5263 ZsterfW 13 Fehruari 1909. Buitenland. Gemengde berichten. 49e Jaargano;. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. •-A D V E R T E N TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T el efoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. EERSTE SL_A.ID. De onderhandelingen tusschen Iiusland en Turkije over de aanhangige voorstelien, gaan met 'n slakkengang. Officieuse berichten uit Petersburg en uit Konstantinopel melden dat Rusland het Titrksche tegenvoorstel heeft ver- worpen. Dit voorstel luidde aldus, dat Turkije ziju vorderingen op Boelgarije zou kwijlsehelden, indien Rusland afstand deed van de oorlogs- schatting, die de Turken in 74 jaarlijksche termijnen zouden aanzuiveren. De becijferingen door buitenlaudsche bladen gemaakt over deze transactie, loopen uiteen, maar bet ligt voor de hand dat 't Turksche voorstel voor de Turken zelf 't voordeeligst is, en bet Russisc-be blad #Nowoje Wreraja' komt dan ook tot de slotsom, dat Rusland er 175 millioen aan tekort zou komen. Het Turksche tegen-voorstel hud dus uiteraard weinig leans van slagen. De Porte moest echter met cen of ander tegen-voorstel komen om vrede te houden met ziju parlement en de jong-Turken. Intusschen zit er, na af- wijzing van zijn voorstel, voor Turkije niets anders op dan het Russische voorstel, gedeel- telijke kwijtschelding der oorlogsschuld te aan- vaarden. Daar'bij komt dat de Kabinetten te Weenen en Berlijn huu goedkeuring aan dit laatste voorstel hebben gegeven, en ook met die machtige factoren in de Balkancrisis heeft de Porte rekening te houden. Op't hervatten van de directe onderhandelingen met Boelgarije is weinig kans, trouwens de Boelgaren besteden liever eenige honderden millioenen aan ver- sterking van hun leger, dan er de Turksche sehatkist mee te spekken. Te Sofia wordt bevestigd, dat de reservisten ■aar huis zijn gezonden. Het gevaar voor incidenten aan de Turksch-Boelgaarsche grens, met 'n oorlog als gevolg, is dus algewend. De Balkancrisis heeft in haar eerste en ge- vaarlijkste stadium het Servische parlement genoopt tot belangrijke kredieten voor leger- aitgaven. Als 'n bewijs voor het kalmeeren der gemoe- deren wordt gemeld dat het parlement een krediet van ruim 15 millioen weigerde voor de legerbewapening. De Minister van Oorlog heeft ileswege ontslag gevraagd. Het gerucht gaat dat 't geheele Kabinet-Welimirowitsj zal af- treden. Op een vraag in het parlement of de Regeering de inmenging van den Kroonpnns in de Buiten- landsche politiek en diens oorlogszuchtige redevoeringen goedkeurt, zeide de Minister- president, dat, als de interpellant van oordeel is, dat de vraag van bijzonder belang is, hij er het onderwerp van een interpellatie van kan maken. OfBcieel heet 't optreden van den oorlogs- zuchtigen Kroonprins George dus vvan geen bijzonder belang". Men laat den jongen beet- hoofd daarom zijn gang gaan. Een blad te Rome maakt melding van een Italiaansch-Oosten rijksch incident. De Oostenrijksche overheid van Sebinico heeft het materiaal, bestemd voor den spoorweg van Antivari, die geexploiteerd wordt door een Italiaanscbe maatschappij, in beslag genomen. De lading bevond zich aan boord van een Italiaansch zeilschip. Woensdsg bracht Koning Edward een bezoek aan het Berlijnsche raadhuis, dat voor deze gelegenheid kostelyk versierd was. Bij den lunch in het Britsehe gezantschaps- gebouw, antwoordde de Koning op een adres, hem door de Engelsche kolonie overhandigd. Hij zei o. a. dat de hartelijke en geestdriftige ontvangst, die hem en der Koningin te Berlijn ten deel viel, bij het Engelsche volk een dank- baren weerklank zal vinden en bijdragen tof, de bevestiging van de vriendschappelijke^ge- voelens tusschen hen en het Duitsche volk.o //Hij", besloot de Koning, „die in deze schoone hoofdstad uw woonplaats hebt, kunt veel er toe bijdragen om de Duitschers onder wie gij leeft te overtuigen van de oprechtheid onzer vriend- schap voor hen en ik weet dat ik er op kan rekenen, dat gij in dezen geest al uw best zult doen." 's Middags had 't bezoek aan bet Keizerin- Frederik-museum plants 's avonds was er bal ten hove, waaraan, behalve het Engelsche koninklijke echtpaar, de Pruisische prinsen en prinsessen, de andere aanwezige vorstelijke personen, de Ministers Von Bulow en Von Schon, de gezanten met hun dames, vele geue- raals en admiraals, en Bondsraadsgevolmach- tigden deelnamen. De politieke zaken werden besproken door prins Biilow en den Engelschen staatssecretaris Hardinge. De rijkskanselier ontving bronzen borstbeelden van Koning Edward en van de Koningin ten geschenke. TER NEUZEN, 12 Februari 1909. In de week van 3 tot en met 9 Febraari 1909 zijn in Zeeland voorgekomen 14 gevallen van roodvonk, waarvan 2 te Arnemuiden, 1 te IJzendijke, 2 te Meliskerke, 1 te Oud-Vosse- meer, 6 te Rilland-Bath, 1 te Vlissingen en 1 te Zaamslag17 van diphtheritis, waarvan 1 te Burgh, 1 te Hontenisse, 1 te Middelburg, 8 te Ter Neuzen, 1 te Ossenisse, 3 te Oud- V ossemeer, 1 te Zierikzee en 1 te Zuiddorpe. Kijkuit, 10 Febr. Heden werd door de Maatschappij Voorwaarts alhier aanbesteed de levering van pi. m. 60,000 Kg. kunstme9t, 42,000 Kg. superhosphaat en 10,000 Kg. chili. Voor de kunstmest werd ingeschreven door: Corn. Kemseke voor 6,54 voor de super- phosphaat door D. J. Oggel te Axel voor 2,26 en voor de chili door D. J. Ogel te Axel voor 10,54. De levering is gegund aan genoemde heeren. Boschkapelle. Op de algemeene vergadering van de Boerenleenbank bleek uit de verslagen dat op 31 Dec. 1908 het aantal uitgegeven spaarboekjes 104 bedroeg, met een deposito van y 32788,365, tpgen J 22676,75 op einde 1907. Op 31 Dec. 1907 waren verstrekt 16 voorschotten, samen groot 4567. in 1908 werden 12 nieuwe verleend tot een bedrag van 6185 er werden 8 voorschotten geheel afgelost. Op 31 Dec. 1908 waren loopende 20 voor schotten ten bedrage van f 7938. 10 leden stonden met de bank in loopende rekening; zij hadden op 31 Dec. 1908 te vor- deren 2956,44. Op denzelfden dag was te Utrecht bij de centrale gedeponeerd 24508,61. In haar 5jarig bestaan heeft de bank 65 voorschotten verstrekt, samen bedragende 17157. Sloppeldijk. Dat ieder graag een stukje land heeft en niet op den prijs ziet bleek deze! week weer bij de verpachting van een lapje grond, liggende onder Pauluspolder en toebe- hooreude aan de burgerlijke armen van Boschkapelle, ter grootte van 250 roeden, waarvan 200 roeden zaailand en de rest weiland en water. Het werd in massa verpacht voor 57 de vorige pacht bedroeg 17. De heer F. K. Trippelvitz te Driebergen, die in de jongste dagen te Amsterdam vertoeft, kreeg bericht, dat een paar deugnieten in zijn woning barbaarsch hebben huisgehouden. Door een ruit te verbreken kwamen ze in kelder en keuken en vingen aan alles te bemorsen en te vernielen. Dat mooie werkje zetten ze voort in salon en huiskamer, waar zelfs de electrische kroon werd afgerukt. Op zolder werd carbid gevonden en aangestoken De eigenaar van het slagveld was tegen inbraak verzekerd. Nader wordt gemeld, dat de gemeente- veldwaehters er in geslaagd zijn een paar jon- gens van 10 jaar aau te houden, die bekend hebben, dat door hen de baldadigheden zijn gepleegd. Woensdag had bij de rioleeringswerken aan Onderlangs te Aruhem, waar een groot afvoerriool naar den Rijn gebouwd wordt, een ougeluk plaats. Van een gereed gekomen ge- deelte van de gemetselde overwelving van het riool werd des morgens de houten ondersteuning weggenomen. Plotseling stortte het gewelf in en vier werklieden werden door de steenen be- dolven. Drie werden zonder ernstig letsel te voorschijn gehaald, de vierde bleek zijn voet te hebben gebroken. Te Bergen op Zoom zou Dinsdagavond als spreker voor de S. D. A. P. optreden de vroegere pater Coelestinus uit Maastricht, de heer Van Vorst. Toen de voorzitter de ver gadering opende, werd door de aanwezige katholieken, die de zaal geheel gevuld hadden, met ontbloot hoofd het Wien Neerlandsch Bloed" aaugeheven. Daarop nam de leider andermaal het woord, doch mi hief de menigte het ffWil'nelmus van Nassaue" aan. De commis- saris van politie, geholpen door een aantal agenten, gelastte daarna de zaal te ontruimen, hetwelk zonder rustverstoring en in de beste orde plaats vond. Bij de directrice van de Hoogere Burger- school voor Meisjes in de Witte de Withstraat te Rotterdam vervoegde zich dezer dagen een als heer gekleed persoon, met het verzoek om adressen van leeraressen in verschillende talen, die in staat zouden zijn zijn 14jarig dochtertje privaatles te geven. De directrice voldeed aan het verzoek en beval eenige leeraressen bijzonder aan. De bezoeker noteerde de namen en adressen nauwkeurig. Den volgenden dag vervoegde zich bij de opgegeven dames een man met het verzoek om geld voor een liefdadig doel, terwijl hij steeds beweerde gestuurd te zijn door een der andere dames. Zoo voldedeu een vijftal aan zijn verzoek, meenende dat het een eerlijke zaak was, vooral omdat de man zoo pertinent de namen en adressen der anderen wist. Echter bleek spoedig dat men hier met. een brutaal oplichter te doen had gehad. Een kindje van K. te Zuilen, dat Zaterdag uit een pot kokende koffie dronk, is aan de gevolgen overleden. Te Groenlo is Woensdag op de pannen- fabriek van Wiegerink de arbeider Harbers tusschen een leemwagen en een muur bekneld geraakt. Hij werd zoo zwaar gekwetst, dat zijn toestand hopeloos is. Donderdaguiiddag kwam te Haarlem een lOjarig jongentje, uitwijkende voor een wielrijder, onder de paardentram. Zoo goed als middendoor gereden, was het ventje dadelijk dood. Een dag vol geluk Een bruidegom te 's Gravenhage, die reeds in de trouwkamer was om zich in den echt te doen verbinden, werd even weggeroepen om een »dringend bericht" te ontvangen. Hera werd de verrassende mede- deeling gedaan dat op zijn aandeel in de Staats- loterij de prijs van f 100,000 was gevallen Voor den rechter-commissaris der recht- bank te Winschoten heeft de schoenmaker Elzinga van Sappemeer-Oost Donderdag de bekentenis afgelegd het doosje met vergif te hebben neergelegd. Denzelfden dag heeft de opgraving en schou- wing van het lijkje van het in November over leden dochtertje der weduwe plaats gehad. E. is in hechtenis genomen. Op een nest onder Rhoon is Woensdag een ooievaar teruggekeerd. Toen Woensdag met den trein van het Maasstation te Rotterdam naar Gouda, eenige bekende kwartjesvinders de reis wilden tnede- maken, werd bet reizende publiek, dat zich in den trein bevond en het persoueel van den trein, door de politie hiervan op de hoogte gesteld. Het gevolg er van was, dat twee der kwartjesvinders hun reis uitstelden en het publiek voor de anderen op zijn hoede bleef. Dinsdagavond is zwaar geboeid te Tiel binnengebracht G. H., de strooper, die in den nacht van Zondag op Maaudag den rijksveld- wachter Kamp te Dreumel zoo ernstig verwoudde dat levensgevaar niet buitengesloten is. Het blijkt, dat de dader Maandag in Nijmegeu gebleven is en den avond van dien dag te Weurt op de tram is gestapt, waar hij een kaartje naar Wamel kocht. Te Druten echter is hij uitgestapt en vandaar binnendoor naar Dreumel geloopen. Daar heeft hij zich bij zijn zwager in den stal onder het hooi verstopt. Bij het doorzoeken van den zolder, waarbij men met gaffels in het hooi stak, werd G. in het been gewond. Daarna kwam hij voor den dag. Hij is ongehuwd en ongeveer 40 jaar oud. De veldwachter Kamp is overgebracht naar het St. Andreasgesticht. Zijn toestand is redelijk. Naar de N. Ct. verneemt, zal het wel 1912, misschien 1913 worden, alvorens het Vredespaleis kan worden ingewijd. Dit staat niet slechts in verbnnd met den tijd noodig voor den bouw, maar ook met de omstandigheid, dat eenige groote mogendheden geschenken voor de meubileeriug en stoffeering van het gebouw hebben toegezegd. De afwerking van sommige dier geschenken zal geruimen tijd eischen, zoo o. a. het weven van de gobelin- tapijten, die door den Franschen staat zijn toe gezegd voor de raadzaal. Een bonnetje voor een schip. De Kamper Courant schrijft Als historisch gebeurd wordt onderstaande aardigheid verteld uit ,/der lustige Krieg", de stoornis in onze vriendschappelijke betrekkingen met Venezuela. Toen een onzer oorlogsschepen een Venezolaansche boot had genomen, sprak haar commandant den Nederlandschen kolonel aan ongeveer met de woorden Mijnheer de commandantDat gij miju schip hebt genomen, soitMaar beleefd ver zoek ik u mij daarvan een schriftelijk bewijs te geven, want anders zie ik gebeuren dat mijn regeering mij beschuldigd de boot te gelde te hebben gemaakt. En de vertegenwoordiger onzer marine was zoo vriendelijk den Venezolaan het bonnetje te geven, waarmede hij gerust in zijn vaderland kon terugkeeren. Men schrijft uit Wieringen Een treurig ongeluk had Vrijdagmiddag ora- streeks half vijf plaats nabij den oever op Wieringen. De in de nabijheid van dat dorp varende visschersvaartuigen, door den plotseling met hevige kracht losbarstenden storm over- vallen, trachtten de haven biunen te komen, wat enkelen gelukte. Ook schipper Dirk Takes Kz. zette met zijn aak koers naar de haven. De ontzettend hevige wind stak zoo plotseling op, dat reven onmogelijk was, terwijl de plaats waar het vaartuig zich bevond, in schippers- termen //op lagerwal", het geheel bergen van het zeil eveneens onmogelijk maakte. De ge volgen waren echter vreeselijk, want een ruk- wind deed het vaartuig zoodanig overhellen, dat het van achteren vol water liep. Het achterste gedeelte zonk dadelijk weg. Schipper Takes en zijn knecht Jan Baijs Jacz. hielden zich nog eenigen tijd aan den boegspriet vast en dreveu zoo met het steeds dieper zin- kende vaartuig voorbij den oever, ongeveer 150 M. van den wal. Onmiddellijk werden pogingen in het werk gesteld met een vlet en een groot vaartuig de schipbreukelingeu ter hulp te Snellen met lange lijnen stond men klaar om, mocht het vaartuig wat dichterbij komen, die te kunnen toewerpen. Alles was te vergeefsch. De woedende zee sloeg beide personen van het vaartuig, beiden vonden hun graf in de golven. Takes, een flink zeemau, laat eene weduwe ojnet 3 nog jeugdige kinderen achterBaijs i^vas nog ongehuwd. Van de omgekomenen is nog niets ontdekt, hoewel men Zondag overal in den omtrek heeft gedregd het vaartuig werd Zaterdag gevonden met gebroken mast het is in de haven van den Oever geborgen. Hit bind verachijnt naandas*, Woensdag* en I'rijtlagnvond, niti[«zondrrd op Feettidagen, bij tie FirniH 1*. J. VAB l»K SA.tBh 'e Ter >enzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1