A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5262 Donderda^ 11 Februari 1909. 49e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j I,—. Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij divecte opgaaf van 'driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. H. M. de Koningin. Het Haagsehe Correspondentiebureau meldde gisteren Men verneemt, dat in den laatsten tijd maat- regelen in voorbereiding zijn om, met het oog op de blijde verwachting van H. M. de Koningin, einde Maart of begin April, een toestand te doen intreden, tengevolge waarvan het Hoofd van den Staat tijdelijk Haar regeertaak zou neerleg- gen om deze alsdan door een regentscbap te laten waarnemen, totdat H. M. weer in staat zal zijn het Bewind te aanvaarden. Bovengenoetnd bureau seint ons heden In verband met het bericht betreffende den toestand die ten opzichte regeertaak van H. M. zou kunnen intreden, met het oog op de blijde verwachting, in April a. s., wordt thans van goede hand medegedeeld dat voor het oogenblik dergelijke maatregelen nog niet in overweging zyn. Tevens wordt gemeld dat de gezondheids- toestand van de Koningin zeer gunstig is. EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De heer Van den Biesen zet zijn gister afge- broken rede tegen de hinderlijke toepassing der Woningwet, voort. Spreker concludeert, dat er van den bouw van arbeiderswoningen niets komt. Verleden jaar wees spreker op den teruggang van het mannelijk geslacht, thans wendt hij het oog naar het vrouwelijke, en wijst op de reuzen- figuren van Kenau Simonsdocbter, Kaat Mossel en Amsterdamsche vischvrouwen, Lange Bet en Scheie Trien (daverend gelach), vrouwen die in de afgekeurde *krotten" werden geboren en leefden. De door de wet geruiueerden werden in de armen van het socialisme gedreven. De heer Van der Feltz dringt aan op wette- lijke regeling van de levensverzekering. De heer Van der Does de Willebois dringt ook hier aan op opneming van de commis- sarissen van politie in het Rijkspensioen. De gemeenteraden moesten aid us betoogt spreker verderop in zijn rede zelve bij de wet de bevoegheid krijgen te besluiten een lid, dat zich wanordelijk gedraagt, uit de zaal te doen verwijderen. Bij de verdere bespreking kritiseert de heer Sickinga het onderzoek naar de gemeentefinancien, dat z. i. niet op voldoend breeden grondslag is ingesteld. De Minister van Binnenlandsche Zaken ver- klaart, met bekwamen spoed het wetsontwerp tot regeling van de levensverzekering te zullen indienen. De Minister is nog steeds overtuigd van het nut van sanatoria voor tuberculose-lijders, maar een zekere maatstaf voor subsidieering is nood- zakelijk, wil de Regeering niet geroepen worden tot bypassing der tekorteu dier inrichtingen. De Minister zal zijn aandacht wijden aan tijdiger uitbeialing dersubsidien aan hetbijzonder 0riderwijs. De Minister acht het met den Mi nister van Justitie billjjk, dat de commissarissen van politie in het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren worden opgeDomen. Intusschen kan te dezer zake op dit oogenblik slechts verwezen worden naar het hangende overleg tusschen Binnenlandsche Zaken, Justitie en Fiuancien. Bij een herziening der Gemeentewet zou onder de oogen kunnen worden gezien een wettelijke bevoegdheid voor de gemeenteraden, om zich wanordelijk gedragende raadsleden buiten te sluiten. De Minister hoopt voor de eer onzer gemeenteraden, dat een speciale wetswijziging niet urgent zal blijken. De Minister verdedigt het onderzoek der Staatscommissie voor de gemeentefinancien, in verband met haar beperkte opdracht. Aangevangen wordt met de behandeling der Marinebegrooting. De heer Staal verzoekt in de eerste plaats den Minister niet verder te gaan op het gebied van voorschriften op zedelijkheidsgebied bij de marine. Spreker bestrijdt's Ministers opvatting einde hier concerten te kornen geveu. Hij vei- van de taak onzer marine. De hoofdtaak moet klaarde dat het koor geen aanspraak maakt op blijven verdediging onzer onafhankelijkheid. Niemand meer dan de Minister is er van overtuigd, dat de uitvoering der "Woningwet tot groote benadeeling van de huiseigenaren lijdt, en als de Minister iets doen kan om daarin verzachting aan te brengen, zal hij dat gaarne overwegen. Intusschen mogen de pogingen, om goede woningtoestanden te verkrijgeu, niet verslappen. Hoofdstuk Binnenlandsche Zaken wordt hierop goedgekeurd, evenals het ontwerp tot bouw van een nienw krankzinnigengesticht. eenige verdienste, als zou het groote kunst bieden, doch dat het zijn werken benut als propaganda-middel voor uitbreiding van het Godsrijk. Hij hoopte dat ook op het pogen alhier den Zegen des Heeren zou rusten. Ds. Timmerman voldeed welwillend aan het verzoek der commissie om de zangers te ver- welkomen en een inleidend woord te spreken. Het programma had ongeveer hetzelfde ver- loop als te Zaamslag Wegens het gevorderde j uur en ook omdat te veel van de krachten der zan- gers zou worden gevergd, konden niet alle num- mers worden gezongen. Het gehoor was geheel TER NEUZEN, 10 Februari 1900. De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur. Allerwege zijn de voor- mannen der politieke partijen in de weer om hun leger te recruteeren. Wat we thans schrijven kan ook nog nut hebben voor hen die aan de speuroogen der politieke leiders ontsnappen en die toch gaarne hun stem bij de verkiezingen willen doen gelden, om na te gaan of ze op de kiezerslijSt voorkomen en, zoo dit niet het geval is na te gaan of ze recht hebben daar- op voor te komen als loon, huur- of spaar- bankkiezer. Voor 14 Febr. a. s. moet daarvoor worden gezorgd. Reeds lang houdt men zich ook onledig met het berekeuen der kansen die de partijen iu de verschillende districten makeri om hunne caudi- dateu verkozen te zien. In de eerste plaats valt daarbij de aandacht op de districten die om kunnen gaan, d. w. z waar de stand der partijen zoodanig is, dat men kans ziet een zittinghebbend lid door iemand van een audere partij te kunnen vervangen. Tot die z. g. zwakke districten behoort ook het kiesdistrict Oostburg, tenminste men beschouwt dat als een zwak district, zoodra de tegenwoordige afgevaar- digde, de heer Mr. P. C. J. Hennequin, er het bijltje bij neer zou leggen. Nu is het van algemeene bekendheid, dat de heer Hennequin zich reeds de vorige maal slechts noode eene herverkiezing heeft laten welgevallen. Sedert die herkiezing is er veel gebeurd, dat aanleiding geeft voor het verrupeden, dat de heer Hennequin er nu zeker het bijltje bij zal neerleggen. Reeds sedert geruimen tijd zijn, vooral in de rechtsche pers berichten opgedoken, waarbij als vaststaand werd gemeld, dat de heer Hennequin eene nieuwe candidatuur niet zou aanvaarden. Naar we vernamen is daaromtrent op dit oogen blik echter bij hen die daarvan zouden behooren kennis te dragen, nog niets met zekerheid bekend. Voorts werd in verschillende bladen eene be- rekening gepubliceerd, gegrond op de uitslagen der verkiezingen voor de Provinciale Staten, waaruit werd afgeleid dat, ook al ware het dat de heer Hennequin by de eerstvolgende ver- kiezing voor de Tweede Kamer niet zou zijn de candidaat der liberalen, het allerininst nit- gesloten is dat ook een andere, minder populaire' candidaat der linkerzijde, de meeste kans heeft de overwinning te behalen. Het zangkoor //De Vlaamsche Olijfberg" van Maria-IIoorebeke, vertoeft thans in Zeeuwsch- Vlaanderen. De herinnering aan vroegere be- zoeken is steeds levendig gebleven. Dit bleek wel uit de overweldigende belangstelling die daarvoor, zoowel in Zaamslag als ook in Ter Neuzen heerschte. Omtrent de te Zaamslag ge- geven uitvoering verwijzen wij naar het ons vandaar gemelde, opgenomen in dit nuramer. Ook hier was bet ruime Jied. Herv. kerkge- bouw overvol. De menigte werd op ruirn 1200 geschat. Allen waren vol belangstelling, naar hetgeen zou worden ten gehoore gebracht. En de verwachting is niet beschaamd. Men was zeer voldaan over het genotene, De zangnummers werden afgewisseld door toespraken van Ds. Crispeels, die eenige mede- deelingen deed uit het leven der Protestantsche gemeente te Maria-Hoorebeke, die ongeveer 200 leden telt, waaruit het zangkoor van pi. m. 30 zangers is gevormd, en die het ondernomen hebben om een reis van 3 dagen te maken, ten- was opgeheschen, viel de bok tegen een ge- maakte stelling, die neerstortte, waarbij de monteur Koster, van Hilversum, bekneld ge- raakte tusschen een vallende balk en neerlig- gende kapspanten. Hij werd daarbij aan borst, hoofd en arm gekneusd. In een keet van het werk gebracht, werd hij aldaar, daar geen der geneesheeren in de stad was, voorloopig verbonden door een der inge- nieurs, waarna hij later door dokter \an de Ree werd behandeld, die zijne overbrenging naar het ziekenhuis noodig achtte. Naar men ons mededeelde is Koster gehuwd vader van kinderen. Het parket uit Gent was Woensdag te en onder de bekoring van den lieflijken, beschaafden Axel, alwaar ook tegenwoordig waren Mr. J. H zang. De plaats waar men was, weerhield applaus. Maar toen op verzoek een herhaling was gegeven van het koor met echo //In het bosch", klonk een spontaan applaus; evenals toen de jeugdige zangeres het lieve //Moederke alleen" ten gehoore bracht. Door den heer J. J. van den Ouden werd namens de commissie dank gebracht aan het koor voor het gebrachte genot en voorts aan alien die, door het herbergen der zangers als anderszins het pogen der commissie hadden gesteund. Een collecte werd gehouden voor het Evan- gelisatiewerk te Maria-Hoorebeke en omstreken en bij het uitgaan ook voor het herstellen van de bel der Ned. Herv. kerk. Bij de Maandagj.l. gehouden aaubesteding van pl.ro. 100,000 K.G. Ruhr kachelkolen voor de vereenigingen //Onderling Belang eu //Ver- eenigd maakt Sterk" alhier, waren slechts vier biljetten ingekomen, n.l. van J. C. de Wolff en Co., te Rotterdam, voor 9,25 en 9,40, resp. met 40 en 50 grofteA. R. van de Weg te Rotterdam voor 9,05 Gebr. Hamerlinck te Ter Neuzen, voor 8,89 J. van Rompu te Ter Neuzen, voor 8,88, alles per 1000 K.G., franco voor den wal. Gegund aan den heer J. van Rompu. Voor de ten behoeve van den Koudepolder te Hoek gevraagde prijsopgaaf voor a. de levering op keur voor 1 Juli 1909 en vrij op de kade aan het Mauritsfort van 150 M3: zuivere onderhoudsgrind, (Pruissische) van 1 tot 4 c.M., waren aanbiedingen ingekomen van: F. de Nijs te Ter Neuzen, voor 2,60 per Ms.Am. J. de Bok te Nijmegen voor 2,59 per Ms. J. A. H. Aarnoudse te Ter Neuzen, voor 2,34 per M3., aan wien de levering is gegund. b. de levering van 50000 K.G. macadam, van 2 tot 6 c.M., vanJ. de Bree Fz. te Ter Neuzen, voor 188 in massa en Jac. Jansen te Ter Neuzen, voor 3,65 per ton, aan wien de levering is gegund. c. het vervoer van grind en macadam van C. Beaufort te Ter Neuzen, voor 0,55 per M8 en 0,45 per 1000 K.G., W. Loof en M Loof te Ter Neuzen, voor 0,55 per M3. en 0,40 per 1000 K.G., G. Goossen te Hoek, voor 0,39 per M3 en 0,27 per 1000 K.G. en Jan de Fouw en A. C. Keukelaar te Iloek, voor 0,345 per Ms en f 0,28 per 1000 K.G., aan wien het vervoer is gegund Het eerste heeft aan het getal van den grind, het tweede dien van den macadam. Voor het koopen van de opbrengst van 130 gemeten beeten, gepresenteerd door den beetenbond alhier, werd naar we vernemen het hoogst ingeschreven door den heer Van Belle, te Assenede, voor de fabriek te Warneton. De gunning is aangehouden. De suikerbieten voor de aanstaande cam- pagne, te koop gepresenteerd door den Beeten bond te Hoek, zijn, naar men ons mededeelt, gegund aan den heer P. J. Scheele alhier, als hoogsten inschrijver. Bij den bouw der electrische centrale voor de nieuwe sluiswerken alhier deed zich heden voormiddag een ongeval voor. Men was bezig met het stellen der ijzeren kapspanten. Door het op een of audere wijze losgeraken der tui- touwen van een bok, waarmede een kapspant aan van Bel, rechter-commissaris, belast met de instructie van strafzaken, en de beeedigde klerk J. Verhage, beiden van de arrondissements- rechtbank te Middelburg, teneinde opmetingen te doen op de hofstede van v. H. aldaar, in verband met den in het vorige jaar gepleegden zwaren diefstal met inbraak. Bij Kon. Besfuit is met ingang van 16 Febr. benoemd tot schoolopziener in het arrondisse- ment Vlissingen de heer L. G. James te ftluis. In de St. Crt. no. 31 wordt er nog eens herinnerd, dat ingevolge art. 2, lste lid der wet van 31 December 1903, de gelegenheid tot inwisseling der muntbiljetten nog zal openstaan tot 1 April 1909 en dat kraehtens het laatste lid van dat artikel de vorderingen, ontleend aan muntbiljetten, welke niet voor 1 April ter inwisseling zijn aangeboden ver- vallen zullen zijn. De gelegenheid tot inwisseling staat tot bovengenoemden datum open bij de betaal- meesterskantoren, alsmede bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam, bij hare bij bank en bij hare agentschappen en correspondentschappen der eerste klasse. Ter voorkoming van misverstand, zij er nog eens nadrukkelijk op gewezea, dat na boven genoemden datum niet meer inwisselbaar zal zijn het papiergeld, waarop staat: Muntbiljet Tien gulden en dat, waarop staat Muntbiljet Vijftig gulden, terwijl voortdurend inwisselbaar blijft het papier waarop staatDe Nederland sche Bank betaalt aan toonder Tien gulden. Hoek. Bij de heden door het bestuur van het waterschap Loven en Willemskerke ge houden aanbesteding van de levering van 335 M3. grind, werd ingeschreven door R. Meeusen te Dordrecht voor f 2,96 Jan de Lege te Ter Neuzen voor f 2,60 A. de Jong aldaar voor 2,59 J. A. H. Aarnoudse aldaar voor f 2,24 A. J. de Bok te Nijmegen voor 2,10 per M3. Zaamslag. De uitvoering Maandagavond alhier de Herv. Kerk, gegeven door het zang- gezelschap van Maria-Hoorebeke, is uitstekend geslaagd. Dat de eerste uitvoering van 18 Dec. 1907 niet vergeten was, bleek op overweldigende wijze tusschen half zes en zes ure aan de in- gangen der Kerk, waar de 800 programma's voor dezen avond bestemd. spoedig geheel waren uitverkocht. Het mooie weer bracht er ook velen uit Axel aan en het bleek uit al de drukte, dat de verwachtingen hoog gespannen waren om de vrienden uit Hoorebeke te beluisteren, die 's middags ten half drie waren aangekomen, in 17 rijtuigen, afgehaald van Sluiskil. Het programma was zeer rijk en afwisselend. Treffend reeds het eerste Gebedstroost. Liefe- lijk datHoe liefelijk is Uw woning. o Heer Machtig het koor: Psalm 93. En daarna reeds eene verrassingharmonium met gitaar, hetgeen zeer schoon klonk, gevolgd door een duet met gitaarbegeleiding. Het lied //Op het water" deed als 't ware meeschommelen in het scheepje. En daarna weer //In het bosch", met zijn prachtige echo, en telkens, telkens dien avond die eene zangeres, met haar heldere, welluidende stem, kortom alles tezamen genomen was het een avond van hoog genot, waartoe «Gez. 22" en die kleine zangeres van //Moederke alleenook zeer toe medewerkten, en ook het getokkel van Mej. van Oosterzee op de mandoline. TER SEEZEKSCHE EOERAST. ■>It blad verschijnt UnandaK-, Woenadag- en l'rydagavond. niijfi'zonderd op Eeealdagen. bij de Flrma MB J. VAX OK SAWnE te Ter Wfenaen. i B in

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1