I. E. DE FOTfW, I ±r ruimSOOgem.BEETEN, L. J. F. van Dalen, ARBEIDSGONTRAGT H.H. Werkgevers en Hoofden van Gezinnen. „HET ROODE KRUIS" Modemagazijn „De Ster, Stalen Dames-Japonstoffen, verbetert 0 het eten Dokter Stas, tandarts, Zaaikleeden. Zeeuwsch Landbouwblad. LEVERTRAAN Landbouwersknecht In MocLe-artikelen, HOEK. Zwart Kraalgalon. Zwart Koordgalon. Zwart Zijden Galon voor Mouwen. Zwarte Roosjes voor Petten. Gekleurde Zijden Bloemen. Alles in groote keuze en &e nienwste soorten. Eeetenkond te Hoek. H.H. Suikerfabrikanten. Te koop: waaronder ook zeer gcschikt voor Mantelcostumes. In het "belang van een ieder. Katoenen en Linnen VerecnigiDg „Doelmatige Samenwerking" phosphaat. 25.000 Chilisalpeter. AAAAAAA.AAAAAAAAA. Gevraagd met I Maart PAS ONTVANGEN: pr Te koop aangeboden: pi.m. 50.000 K.G. Super- phosphaat. 50.000 Chilisalpeter. 40.000 Kunstmest. pl.m. 25.000 K.G. Super- Rijnstraat 11, 's-Hage. O TsT T "V" -A. 1ST Gr IE3 ItT eene uitgebreide en prachtvolle collectie Beleefd bevelen wij ons Atelier aan, waarop alles solied en met smaak wordt vervaardigd. Ter Neuzen. H. 8-1. VOERMAN-DE PAUW. MAGGIS AROMA met de kruisster. K. HAAK. - Zaamslag. P L A A T S T uwe ADVERTENTIEN in het Woensdag 10 Februari a.s. verschijnt het yijftiende nummsr. Inzending van advertentien tot H dezer bij Firma P. J. VAN DE SANDE, in verschillende kwaliteiten, bij 1. R. DE FOUW, Hoek. fWffffTWffWff URINE-ORGANEN. NIEREN. GEHEIME ZIEKTEN. W *3 3 i=! Cfq |Ctq CD e-t- De leden van bovengenoemden bond zullen op 10 Februari a. 6., in bet cafe van den heer Y. Gable te Ter Neuzen, des namiddags om twaalf uur, bij inschrijving trachten te verkoopen de opbrengst van Leveringsplaatsen zijnMauritsfort, zee- dijk van den Koude- en Lovenpolder, Paradijs en kanaal Ter Neuzen. Inschrijvingsbiljetten kunnen worden inge- wacbt op genoemden datum tot twaalf uur bij V. Galle. N.B. Tevens vergadering der leden en gelegenheid tot toetreding als lid. Inlichtingen te bekomen bij den Voorzitter Jozias Haak te Hoek. HET BESTUUR. Hoek, Februari 1909. leveringsplaatsen zijn Margaretha met 190, Groote Eendracht 43 en Kleine Eendracht sluisje met 68 gemeten BEET EN, kunnende voor elke leveringsplaats afzonderlijk worden ingeschreven. Inschrijvingsbiljetten in te leveren op Don- derdag den II Februari 1909, des middags van 12 tot 1 uur bij de Wed. Jac. Platteeuw te Zaamslag. Op denzelfden datum, om 2 uur, VER GADERING van de leden. Inlichtingen te bekomen bij den Secretaris van den Beetenbond te Zaamslag. C. DE PUTTER Jz., G. H. Polder. t e HOE K. Binsdag 2 Maart 9909, des namid dags 31/, uur, zal ten huize van de Wed. Jac. Drabbe te Hoek, worden aanbesteed, de levering van Levering Mauritsfort, Hoek. Levering Ter Neuzen. Voorwaarden en modellen van inschrjjving zijn te verkrijgen bij den Secretaris der Vereeniging. Namens het Bestuur, J. D1ELEMAN Jacz., Voorzitter. L. KIEL, Secretaris. twee nieuw gebouwde op het Zand aan den straatweg naar Koude- kerke. Adres P. DORPBUN, Timmerman, Korte Giststraat, Middelburg. TANDARTS, VTestkolkstraat 20, Ter Neuzen. Dagelijks consult, behalve Zaterdagmorgen. Verzekert Uwe Uit- en Inwonende Arbeiders bij de Eerste Nationale Arbeidscontract- en Ziekte Verzekering My Deze Mij is de eenigste die tegen een geringe premie het geheele risico van het arbeidscontract overneemt. Art. !63Bc I638x I638y B. W. De Mil laat zicb niet in met de behandeling van zieken en staat VRIJE artsenkeuze toe. Inlichtingen en prospectussen worden gratis verstrekt door de Directie waar niet vertegenwoordigd, kunnen op gunstige voorwaarden vertegenwoordigers worden aangesteld. De Directie der E. N. A. C. Z. Verz. My ,,Het Roods Kruia" C. H. KUNKELER en O. Baron VAN HoVEL TOT WESTERFLIER, beiden Directeuren der Noord- Zuid-Nederlandsclie Levensverzekering Bank. 99 Aanbevelendi, Zonder noemehswaardigo liosten door hdt gebruik van Slechts een kleine toevoeging geeft zwakken soepen, bouillon, sausen, groenten, eierspijzen enz. een fijnen, geurigen smaak. Lijdt u aan Hoofdpijnen, Duizeligheid, Rug- pijnen, Koorts, aan de maag, aan de rieren, Verstopping, Zweren, Rheumatiok of een of ander voortkomende uit onzuiver onrein bloed, gebruikt dau de BRUIN PILLEN. Statiestraat 8, GENT, is te raadplegen voor tand- en mondziekteu, alsook valsche gebitten, elken werkdag van 10 tot 121/, en van 11/3 tot 4 uren. Dit blad wordt tweemaal per maand in 3000 exemplaren ovei gellGel Zeeland verspreid onder de leden der Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij en biedt dus door zijne ruime verspreiding eene uitnemende gelegenheid tot adverteeren. De Uitgeefster, ter neuzen. Dankbetuigingen worden niet bekend gemaakt, Deze Pillen kosten bij geregeld gebruik nog geen 2 cent per dag. De geneeskracht dezer Pillen is wonderbaar. Per flac., gebruik voor 1 maand, 75 cent. n 2 maanden, 1,25. 3 u h ii 6 a 3, Proefpilleu 4 stuks met nadere bescbrijving 10 ct. Toezending franco ua ontvangst van postwisseL Alleen verkrijgbaar voor TER NEUZEN en onistreken bij j. J. KENSE; en te HULST bij F. L. VERWILGHEN—VAN DER IIOOFT te AXEL bij J. II. VAN DIXHOORNte ZAAMSLAG bij S. BUIJZE; te HOEK bij L. MICIIIELSEN. EEN FATSOENLIJKE niet beneden de 30 jaar, bij deWed. B, VAJV HOEVB, Sluiskil, Ter Neuzen. Geneeskundig Gesticht te GENT, Spiegel- straat 30, (bij St. Baafskerk). Raadpleging door Doktor specialist den Zondag, Dinsdug en Yrydag van 10J/S tot 121/, are. Radicale geneziug van Rier-Blaas ziekten, Troebel water en alle geheime ziekten. CD CD c-h U1 CD Cf CD •-i l-i CD CD nmma m tuin, 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 4