cfen fie Cafte „La Belle vue" De Schipbreukelingen, Fraosche Lessen! Openbare Verkooping Openbare Verkooping. tl TancL- en MoncLziekten. Gevonden door een inwoner van Vlissingen. 3500 Heiningkodden. 2000 Staken. 1500 Boonkodden. 5000 Sparrensnoei en eene partij Faceel van Sparrenproppen, Verkrijgbaar bij J. A. MEERTENS te Hoek: Beste LIJNKOEKEN Gemeente ROTTERDAM. 3l/2 leening van 1909, groot 7,000,000, Zinkings in het Hoofd. Advertentien. Te koop gevraagd OpMaandag 15 Februari 1909 of de Kinderen van een Visschersweduwe. DaarnaJochem Pezel, wat ben je voor een Ezel, COMVERSATIE-LETTERKUIIDE-SPRAAKLEER. Een HUIS en toebehooren, Bij inschrijving te koop met Kruideniers- en Manufactuurwinkel, LIJNKOEKSCHILFERS op Dinsdag 9 Februari 1909. F. S. P. WIJNMAN, Kookerwten 9,25 a 10,50; Voedersoorten 6,80 a 7, Kanariezaad 6, a /6,25 per hectol. en per 100 kilo 9,— a 9,50. Buitenl. Granen iets vaster. Tarwe per 2400 kilo 195 a 225Rogge per 2100 kilo 160 a 162 Gerst Zwarte Zee 188 a f 140Amerik. Mai's 145 f 148; La Plata 136 per 2000 kilo; Haver 6.80 a 7,20 per 100 kilo. M e e 1. Buitenl. iets hooger. Prima inlandsch 13,50 a 14,25; le soort /12,75 a/13.50 Zeeuwsche Tarwebloem 14,a 14,50 Prima Belgisch 13,50 a, 14,25 le soort 12,75 a 13,50; prima Duitsch 13,25 a 13,75 le soort 12,75 a 13,- extra puik Hongaarsch 20,a 21,— prima Amerik. patent 14,25 a 15,le soort 13,25 a /14,2e soort Bakers /11,75 a 12,50 Inl. en Duitsche Roggebloem 10, a 11,per 100 kilo. Runderprijzen 60 a 68Stieren 52 k 64Kalveren 85 a 100Sch^pen 44 a 50 Varkens 44 a 47 cents, alles per kilo. Melkkoei en 140 a /250 Kalfkoeien 160 a 275; Stieren 110 a 195; Vaarzen 95 a 140Pinken 75,— a 90,— vette kalveren 52 a 95 fok- kalveren 14 a 21 nuchtere 7 a 13 Biggen 6 a 14 per stuk. Aardappelen. Brielscbe kralen 3,25 a 3,50 Zeeuwsche jammen 2,75 a 3, dito bonten 2,50 a 2,75Geldersche blauwen en gelen 2,50 a 2,80Eigen- heimers 2,per mud. Boterprijzen in vaten 54 a 62 stukken van 1/9 kilo 75 a 80 cent. Zoetemelksche kaas /24 a /28 per 50 kilo. Leidsche /52 a /66 per 150 kilo. Zeeuwsche eieren, versche 5, a 6,25 Belegen en buitenl. 4,a 4,25 per 100 stuks. Zeeuwsche ajuin 5,a f 5,25 per 60 kilo. V 1 a s. Blauw Holl. 1,60 a 2,30 Gron. 1,80 a 2,Wit Zeeuwsch 1,50 a 1,80 per steen, Lijnzaad Voer /8,— a 10,—Zaai 10,a 11,25 per hectol. Karwjjzaad /23,a /23,50 per 50 kilo. Amerik. Petroleum onveranderd loco per 100 kilo 12,20 en 8^/2 a 9 cent per kan. Java-koflie, in balen gewone soorten 37 cent en dito Santos 231/a cent per half kilo. Beetwortel-suiker 111!/16. Ter Neuzen, 8 Februari. Eieren per 26 stuks 1,10. Boter i/2 K.G. 0,621j2. it 0 EII8 VAN HET GELD. Belgische per 100 fr.47,776 a /47,80. Engelsch per g 12,— 12, ZEETIJDINGEN. Van 5 tot en met 7 Februari. Van 5 tot en met 7 Februari werden langs de Oostsluizen alhier 28 binnenvaartuigen op- «n 53 afgeschut; door de Westsl. 2°op- en o atgeschut. I'oxitie dev Stoomschepen. ,eOoor het naar oed gaan insmeeren met Kloosterbalsem, verging oerrassend, Prijs per pot 0.35, 0.75 en 1.20. Let op den rooden band met handteehening L. I. Er zijn veel mannen en vrouwen in Vlissingen, die met een verdrietige huidziekte aangedaan zijn, ze hebben missehien aambeien of prikke- lenden huiduitslag en tevergeefs bebben ze ge- tracht genezing te bekomen. Voor zulke in- woners zal de volgende, openhartige verklaring van iemand uit bun buurt een welkom, be- moedigend bericht zijn. De heer D. J. Annokkee, Hooikade 187a te Vlissingen, deelt ons medeHet is inij een waar genoegen, U te kunnen melden dat Foster's Zalf mjj uitstekend geholpeu heeft voor open wonden aan den voet en voor huiduitslag op het lichaam, waar ik gedurende den laatsten tjjd veel last van had. Nadat ik een paar dagen Uw Zalf had toegepast, waren mijn wonden geheel genezen en kon ik niets meer van de uitslag bemerken. Met vertrouwen kan ik daarom Uw heilzaam middel voor iets dergelijks aanbevelen. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven- staande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wjjze die U goeddunkt. Zie toe dat gjj de echte Foster's Zalf bekomt, dezelfde soort die de heer Annokkee gehad heeft. Ze is te Ter Neuzen verkrijgbaar bjj den heer A. van Overbeeke—Leunis, Westkolk- straat. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1,75 voor een of 10, roor zes doozen. Heden behaagde het den Heere van onze zjjde weg te nemen, onze geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgvolle Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MARIA CORNELIA GRAUWELM&N, na een langdurig, sraartelijk, doch geduldig lijden, in den ouderdom van 68 jaar. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, F. J. OOSTD1JK. Utrecht, Harlingen, Ter Neuzen, Paterson N.-A. Ter Neuzen, 6 Februari 1909. Hiermede vervullen wjj den treurigen plicht kennis te geven van het overljjden op 91jarigen ouderdom van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootradev, den heer JAN ALEXANDER GU PON. Hengstdjjk. Weduwe DU PON—Luijmes. v S. P. MAKS—DU PON. v A. C. H. MAKS en Kinderen. Haarlem. J. J. DU PON. Vlissingen. J. A. DU PON. n S. J. DU PONDiermansb. Haarlem. E. A. DU PON. v A. M. DU PONDe Graaff en Kinderen. Hengstdijk, 5 Februari 1909. Het p laatselij damescomite te Ter Neuzen tot aanbieding van van een huldebljjk aan H. M. de Koningin brengt hiermede dank aan alien die daartoe hebben bijgedragen. Voor hen die door de commissieleden niet werden bezocht of verhinderd werden hunue bjjdrage af te geven, bestaat daartoe nog gelegen- heid bij de Voorzitster, Mevr. GE1LLGbill. Zij, die iets te vorderen hebben of verschuldigd zjju aan den boedel en nalatensehap van wjjlen den heer Arij Pieteu Eekman, gelieven daarvan voor I Li a art a. s. opgave of betaling te doen bjj onder geteekende C. A. VAN VESSEM, Executeur. Zaamslag, 8 Febr. '09. Door deze heb ik de eer mjjn geachte begunstigers te berichten dat de heer B. OP 'T HOF sinds Zaterdag 30 Januari heeft opgebouden als mijn agent werkzaam te zijn, zoodat ik voor hetgeen hjj na dien datum verkoopt, geen verantwoording meer op mij neem. F. C. ZONNEVIJLLE. Zaadhandel. Axel. Ondergeteekende, Penningmeester van //Eigen Hulp", Onderling Verzekeringsfonds van var kens tegen sterfte, gevestiga te Ter Neuzen, gehoord bebbende de lasterljjke praatjes van een paar lage individuen, als zoude er een bed rag van 15 meer in kas moeten zijn, hoewel zij het zelf hebben nagezien en goed- gekeurd, en hoewel de rekening door 4 leden is voor gezien geteekend, hetwelk desverlangend kan getoond worden, waarschuwt hen in hun eigen belang zulks te staken, daar hjj maat- regelen zal nemen, die hun het zwijgen zullen opleggen. Het beste bewjjs dat het beheer goed was, is wel dat bij weder als bewjjs van vertrouwen, opnieuw werd gekozen als Penning meester der vereeniging. Wat verder mjjn privaat leven betreft, ben ik zoo vrij dat zelf te regelen en allerminst mjj te onderwerpen aan het oordeel van hem, die zich beroemt voor een gulden zijn doel te bereiken. Het spreekwoord is hier weer van toe- passing, dat schurftige schapeu het bardste blaten. Ter Neuzen. W. ROTH, Lange Kerkstr. 74. Penningm. //Eigen Hulp". Door den heer A. S. J. DEKKER te Goes is aan mij een Amerikaansch Orgel geleverd. Dat Orgel is prachtty en seer moot van musieJc. Het wordt door ieder geprezen en ik ben er zeer tevreden over. En ik wil openlijk verklaren dat het Orgel mjj uitstekend bevalt. Ds. L. BOONE, St. Filipsland. AdresS. J. DE BRAAL, Ter Neuzen. Aan de leden en verdere belang- stellenden wordt hiermede bekend gemaakt dat de ios- en Eaadplaats aan de Oude Zevenaarstraat weder beschikbaar is. Tevens wordt bericht dat de weegbrug op dezelfde uren als vorig jaar zal geopend zijn en dat ala weger is aangesteld M. VANLUIK. Zjj die te wegen hebben, gelieven een dag van te voren hiervan kennis te geven aan den ondergeteekende W. VAN TATENHOVE, Secretaris. Door de CHRIST. WE11KL1EDEN- VEREENIGING te Zaavnslay, zal op Zaterdag 13 Februari 1909, des avonds te 5 lire, in de Christ. School, (Neuzen- sche weg) eene Openbare Vergadering worden gehouden. Als spreker zal optreden de EdelAchtbare Heer J. HUIZINGA, Burgemeester van Axel. Na deze lezing kunnen nieuwe leden en begun stigers zich opgeven. Daarna huisboudelijke vergadering. Namens 't Bestuur, L. A. ROUW, Voorzitter. J. KAIJSER, Secretaris. SCKOUWBURGZAAL van den heer A. DE ZEEUW, Axelsche brug, TER NEUZEN. Li in dii Seizoen, door de N eder 1 an dsche Tooneelisten. Directie JOH. BARKER. Opvoering van Tooneelspel in 4 bedrjjven. Overal de grootste bijval. Kluchtspel in 1 bedrjjf. Entreele rang 75 cent, 2e rang 50 cent. Aanvang 7'/8 uur. Fransche Heer enDame(gediplomeerdteParijs) wenschen elken Maanday en JJonderday, en overeen te komen dagen bovenbedoelde lessen te geven. De prijzen zjjn als volgt Twee lessen per week 14 gulden per maand. Extra lessen11/s gulden. Cursussen van 5 leerlingen (twee lessen per week) 7 gulden per maand. Muzieklessen (pianoenharmonie)denzelfden prjjs. Verdere inlichtingen zijn in het HOTEL ROTTERDAM" alhier te bekomen. N.B. Het schoolgeld zal ontvaDgen worden na iedere maand gegeven les. te ZAAMSLAG. Notaris Van der Moer zal op Dinsdag 16 Februari 1909, des namiddags te 1 uur bij den heer C. 't Gilde, voor de erven HENDR1K MOENS en ANNA ADRIAANSEN VAN WIJCK, in het openbaar verkoopen aan de Brouwerijstraat te Zaamslag, kadaster sectie F nommer 1173, groot 22 centiaren. Betaling koopsom 2 maanden. Onkosten 8 dagen. Aanvaarding na de betaling. Grondlasten van 1 Januari 1909. De Notaris P. Dreymans te Axel, zal ten verzoeke van den heer J. VAEL, grond- eigenaar te Sint Jansteen, op Vrijdag den 12 Februari 1909, des voormiddags 11 lire, verkoopen alles liggende in de bosschen van des ver- koopers principaal in de gemeente Koewacht in den polder Beoosten- enBewestenbljj, ge meente Koewacht, in de Tweede Verkorting. Verdeeld in koopen. met SCUTJVE, STAL en TVUVGEOND, groot 8 Aren, in de kom der gemeente Retran- chement. Te aanvaarden 1 Mei 1909. Nadere inlichtingen te bekomen bij den eige- naar den heer J. VERHAGE te Retranchement en bjj Notaris L. G. JAMES te Sluis, te wiens kantore de inschrjjvingsbiljetten v66r 21 Februari 1909, moeten worden ingeleverd. a 11,en k f 10,25 per 100 K.G. Dokter VERMEREN te Seizaete, door het Belgisch Staatsbestuur herhaaldelijk belast met het geven van leergangen over de heelkimdiye en prothetische zoryen van den mond, is te raadplegen elken xverliclaif van 1 tot 5 uur. Koers van uitgifte 97','h °/u. Coupons April en October. Storting voor de toegewezen Obligation ineens op Maanday 1 Maart 1909. De ondergeteekende belast zich met overbrenging der^inschrpvingen en geeft verdere inlichtingen. Ter Neuzen, Heerengracht 7. Comm. in Effecten H VLAG. NAAM. M®. Van en naar. Lading. Eng. 8.s. 7 - Eng. s.8. -5 Eng. 8 8. iHelg. 8.8. jEng. s.8. idem idem idem idem Fran, g.s Rus. 8.8. 7 Eng. e.s. idem 5 Eng. a.s. idem 6 Noor. a.s. jBelg.s.traw. Eng. s.8. idem idem idem idem Belg. s.s. Eng. s.s. idem Eng. barge idem 5 iEng. ech. Voor Ter ieuzen i River Lagan 2272 |Londen T a 11 Ter i'euzen i Kiver Thames I 2242 lLonden four Wark worth La Flandre Frankfort Sea Serpent iSaltmarshe Algol Sea Gull Oaistreham Betty Avocet Kaweliffe (■eiit i 1862 1980 8269 2554 2628 1652 2763 New Castle Middlesbro Goole Londen Goole idem Londen 1881 Caen 7993 Windau 3985 Liverpool 2450 Goole %'mu Gent i Serula Fulmar Ivanhoe Delta B. Sea Serpent Warkworth Truro Frankfort Konau La Fiaudre Saltmarshe Algol S. D. Medina 8927 3593 3215 622 3554 1862 2367 Manchester Liverpool New-Castle Ostende Londen New-Castle Hull 3269 Goole 3391 1980 2633 1552 871 Leith Goole idem idem Kingsiyn 307 Heybridge t oor ielaaeie t Coaltar 621 |Corck stukg. Btukg. stukg. erts stukg. idem idem kolen stukg. ledig stukg. idem idem stukg. idoru ledig idem stukg. idem idem idem idem ledig stukg. ledig macadam idem creosoot tfnwvLD te IIonaino vo<"- Rotterdam. JENNY^rertrok 29 Januari T.n Sunderland n.ar Mar- ».f. RICHARD van West Harllepool naar Marseilles passeerde FirSARFTH 11 unr Dungeness. ELISABE1H vertrok 81 Jannari van Rotterdam naar Algieri. HELENA van Sunderland naar Algiers passeerde 7 deaer des middags 1 unr St. Catherinus Point.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 3