TelegrafiscSie berichten. BURGERLIJKE STAND. Handelsberichten. directeur, de heer A. G. Scherrer, en de fabrieks- meester J. Weyma begaven zich tot. hun middel te water, en konden zoo ieder vier man er uit helpen. Jan Terborg en Kreuzelman, werk- lieden aan de fabriek, weerden zich ook als helden, en wisten eveneens verschillende personen te grijpen. De laatste, dien de heer Scherrer bereiken kon, was een jonge man, Scholten. Die worstelde al langen tijd met de golven hij was heelemaal blauw toen hij in de fabriek gedragen was en de heer Scherrer kon hem, wilde hij zelf zijn steunpunt niet loslaten en ook ten offer worden, alleen helpen met den drenkeling zijn rechterwijsvinger in den mond te steken. De arme beet er wanhopig in, liet niet los, en zoo kon hij gered worden. Een jongen van 14 jaar, Martinus Clement, werd eerst na een kwartier uit het water gehaald. Door de goede zorgen van een oud-zeeman, die de kunstmatige ademhaling toepaste, werden bij hem na geruimen tijd de levensgeesten weder opgewekt. lntusschen waren op het gerucht van het onheil tal van menschen komen opdagen en werd het reddingswerk voortgezet; het mocht ecliter niet meer baten van de drenkelingen, die na den jongen Clement werden gered, er ook maar bij een weder de levensgeesten op te wekken. .Tegen tien uur, toen het achtste slachtoffer was opgehaald, kon worden vastgesteld dat dit de laatste wasde andere werklieden waren alien in hun familie teruggekeerd. Want het was aanvankelijk onmogelijk precies vast te steilen, hoevelen in het water waren gevallen. De verdronkenen zijn alien jeugdige werk lieden aan de fabriek, van 14 tot 21 jaar oud, en een 9jarige knaap die op het fabriekserf had gespeeld. Een der ooggetuigeu deelde mededatde beste zwemmer van de fabriek, Stut, die ook van de pout te water was geraakt en een 14jarigen jongen mee poogde te redden, voor de oogen van de wanhopige toeschouwers met zijn jongen kameraad in de golven verzonk. - Een kindervriend. Onder groote deel- neming werd heden Maandag te Rotterdam ter aaide besteld het stoffelijk hulsel van den heer G. L. /wartendijk, den stichter van de Vacantie- kolonies voor kinderen en firmant der groote bekende tabakszaak. De overledene was 58 jaar oud. Een koopje. Een huismoedertje te Rot terdam, had gebruik gemaakt van den grooten uitverkoop in het Warenhuis te Rotterdam en zich onder de massa kooplustigen gewaagd. Toen zij het gekocbte wilde betalen, had een handlanger haar portemonnaie gekaapt uit den achterzak. Bij slot van rekening geen koopjes en al haar geld kwijt. Moord. In de Weenastraat te Rotterdam heeft de 31jarige smid Z., die vroeger leefde met de verlaten vrouw Jannetje Goester, haar met een knipmes zoodanig verwond, dat de vrouw er het leven bij inschoot. De man is aange- houden, Deze vorige week is in een tijdelijk on- bewoonde villa aan den Deventerweg te Apel- doorn ingebroken en werd eenig zilverwerk ontvreemd. De politie, die den diefstal spoedig ontdekte, meende uit eenige omstandigheden te moeten afleiden, dat de inbreker nog zou terug- keeren en hield daarom 's nachts de wacht in de villa. Gisternacht bleek haar vermoeden juist. De inbreker werd terwijl hij bezig was opnieuw te stelen, door de politie gearresteerd. Op het politiebureau bleek de aangehoudene een gewezen kellner uit Apeldoorn te zijn zekere B., 22 jaar oud, die in den laatsten tijd een zwer- vend leven leidde en zich ook reeds aan andere vergrijpen moet hebben schuldig gemaakt. Ter gelegenheid van haar 40jarig bestaan heeft de firma L. van Leer en Co. te Amsterdam een ondersteuningsfonds voor haar personeel gesticht, waaraan de beide patroons 20,000 schonken. Rechercbeurs hebben te Rotterdam aan- gehouden een boerenzoon en een boerenknecht, beiden te Den Bopimel woonachtig. Zij zijn naar het huis van bewaring gebracht en worden verdacht de daders te zijn van den eenige weken geleden te Melissant gepleegden diefstal van ongeveer 9000. Ten huize van een bloed- verwant te Rotterdam is eenig bankpapier, waaronder een bankbiljet van100, dat bijzon- der kenbaar is, in beslag genomen. Ook heeft de justitie te Den Bommel een huiszoeking gedaan. Werkloozen. Te Rotterdam trok Vrijdag- avond na afloop van een vergadering iu het erkooplokaal een troep werkloozen groot 800 man, onder aanvoering van den anarchist Bos, over de Kipstraat. Bij de Stadhuissteeg werd de aanvoerder gearresteerd, hetgeen niet naar den zin der menigte was. Eenige ruiten van het stadhuis werden ingegooid en op het Groote Kerkplein bad een botsing plaats met de politie. Aldaar werden ingeworpen de spiegelruiten van het piano-magazijn der firma Rijkens DeLange, van de manufacturenzaak van De Jong en van de juwelierszaak van Boers. Met behulp der bereden politie werd het plein schoon geveegd. Om half 7 was de rust teruggekeerd. - In een werkplaats te Amsterdam kwam Vrjjdagmiddag een timmerman in aanraking met een in beweging zijnde zaag, waardoor hem vier vingers der recb'terhand werden afge- sneden. De man is aan de kliniek in het esterpark verbonden en daarna na zijne woning gebracht. In de nabijheid van Oosterbeek heeft een hevige worsteling plaats gehad tusschen veld- wachters en stroopers. Er was door heeren Arhemsche stroopers een complete drijfjacht georganiseerd. Ten getal van 9 man waren ze er op uit getrokken om het wild te bemachti- gen. Tusschen de bekende uitspanningen vDe esterbou wing" en wDe Oorsprong" werden de ongepatenteerde Nimrodszonen echter omstreeks 1 uur door den Rijksveldwachter Vijnck en twee gemeenteveldwachters overvallen. Vijnck greep onmiddellijk den aanvoeder, Hendriks uit Arn- hem, beet. Deze verzette zich echter hevig en riep zijn kameraden ter hulp. Eerst toen Vijnck zijn coliega's toeriep vschiet hem voor den kop" en dezen metterdaad hun revolvers richtten, gaf Hendriks zich over. Behalve tegen hem werd nog tegen vijf anderen van het edele jagers- gezelschap proces-verbaal opgemaakt. Poging tot vergiftiging. De corres pondent van het Hbl. te Winschoten schrijft omtrent een verdenking van vergiftiging te Sappemeer (Gr.) In den nacht van 1 op 2 Februari werd te Sappemeer op eene vensterbank aan de buiten- zijde der woning van een aldaar wonende we- duwe op geheimzinnige wijze nedergelegd een met wit poeder gevuld doosje, verpakt in wit papier met het opschrift, dat dit een gratis proef was, die als sago toebereid een voedzaam en krachtig voedsel zou zijn, voldoende voor twee personen. Wijl de weduwe het zaakje niet vertrouwde stelde zij een en ander ter hand aan den rijks veldwachter Proce te Sappemeer die op zijn beurt de offieier van justitie te Winschoten met het geval in kennis stelde. Donderdagavond begaven de heeren Mr. Pelinck, rechter-commissaris en de substituut- officier van justitie baron van Lamsweerde zich naar Sappemeer, om een nader onderzoek in te steilen. Duarbij rezen zulke zware vermoedens tegen een zwager der weduwe, A. J. Elsinga, schoenmaker, dat deze op bevel van den rechter- commissaris voorloopig is aangehouden, ver dacht van poging tot moord. In November van het vorige jaar was "bet oudste dochtertje der weduwe plotseling over- leden. Het gerechtelijk onderzoek zal nog moeten uitmaken, in hoeverre dit sterfgeval met deze zaak in verband staat. Meergenoemde weduwe bezit eenig kapitaal. Tijdens de middagvoorstelling van *De lustige boer" in het Nederlaudsch Tooneel te Gent had j.l. Zondag een vermakelijk incident plaats. Een dame op het balcon gezeten had een prachtvol kunstgewrocht op haar hoofd. Zij had haar ^hoed op" en die bleef op, ondanks de smeekingen en bedreigingen van de achter haar zittende bezoekers, wien het gezicht op het tooneel door dat i/hoedje" werd benomen. Eindelijk ten einde raad, werd de politie iu den arm genomen en werd tegen de liefelijke dame, wier naam en woonplaats werden ge- noteerd, proces-verbaal opgemaakt. Valsch geld in sinaasappelen. Te Parjjs zijn twee mannen gearresteerd, die voorgaven, ten bate van de noodlijdenden op Sicilie sinaas appelen te verkoopen. Zij betrokken inderdaad sinaasappelen, maar uit Spanje. Deze waren uitgehold en hielden in Spanje vervaardigde valsche goudstukken van 10 en 20 francs in, waarvan in Frankrijk voor vele duizenden francs in omloop zijn gebracht. Op een geheim zinnige aanwijzing werden die sinaasappelen aan de grenzen in beslag genomen. De ge- arx-esteerden zijn al meermalen gestraft wegens het uitgeven van valsch geld. Dakloozen op het Raadhuis. Te Kopen- hagen worden de zwervelingen, die men's nachts op banken in park of plantsoenen aantreft, naar het stadhuis gebracht, waar een groot lokaal, flink verwarmd, is ingericht voor hen, die geen beter onderkomen gevonden hebben. In dat lokaal staan veldbedden op lange rijen en de nachtverblij vers worden eerst weggezonden, na- dat 's morgens het drukke leven in de straten weer begonnen is. Alvorens echter het stadhuis te verlaten, worden zij met brood en warme melk gevoed. Het ongeluk op de Berlijnsche hoogbaan, waarbij in September van het vorige jaar 18 menschen omkwamen heeft een proces tegen den 38jarigen wagenbestuurder Schreiber en den 40jarigen conducteur Mpfi&e tengevolge gehad. Dit proces begon de vorige week voor de recht- bank te Modbit. 30 getuigen zijnopgeroepen, waar door de duur van het proces minstens 2 dagen zal zijn. De verdediger van beklaagden beweerde dat de tramdirectie zelve schuld heeft aan het ongeluk, gezien het gevaarlijke driespoor, het ingewikkelde signaalstelsel en den langen werktijd van de baanwachters. Beide beklaagden ont- kenden schuld. Vliegende over het Kanaal. In de couranten is iu de laatste jaren heel wat geschre- ven over pogingen van zwemmers, die trachtten door de kracht hunner armen en beenen het Kanaal over te steken. Thans gaan de vliegende menschen eveneens beproeven bet Kanaal over te steken en vermoedelijk met vrij wat meer kans op succes. Kapitein Windhaw, de stichter van de Engelsche Aeroplane Club, zal dit jaar van Engeland uit den tocht beproeven. Een machine wordt naar zijn teekening gebouwd door de Fransche firma Pischoff, die zeer met het model is ingenomen. Windhaw heeft getracht de voordeelen van de aeroplanes van Wright en Far- man te combineeren, waarbij hij nogverbeteringen van eigen vinding toepast. De machine is een biplane en als een der voornaamste eigenaar- digheden wordt genoemd, dat de verticale en horizontale stuurtoestellen op een grooten afstand van het midden zijn geplaatst. Een huwelijksroman. Helen Maloney, de dochter van een Amenkaanschen olieiuagnaat, had zich in 1905 op een autotochtje ,/voor de grap" laten trouwen met Osborne, een vriend uit haar kinderjaren. 't Was, zei Helen later, maar een gril geweest, ,/a freak marriage", dat zij nooit ernstig genomen en voor de wet geldig besehouwd had. Maar toen zij eenigen tijd geleden met een ander, zekeren Clarkson, in het huwelijksbootje wou stappen, werd haar duidelijk gemaakt, dat zij wel degelijk echt met den jongen Osborne was getrouwd. Helen Maloney, niet voor een kleintje ver- vaard, is er toen eenvoudig met haar Clarkson vandoor gegaan, naar Europa. Die Clarkson bleek evenwel al gauw niet de beste broeder te zijn na een poosje liet hij Helen zitten. Haar vader heeft haar toen in benarde omstandigheden in Parijs teruggevonden. Helen en haar vader stoomden weer naar Amerika en trachtten daar gedaan te krijgen, dat de katholieke kerk haar huwelijk met Osborne nietig verklaren zou. Deze pogingen mislukten, maar later verklaarde de burgerlijke autoriteit haar huwelijk als niet voltrokken, wijl bij het huwelijk //voor de grap" op het autotochtje Helen en Osborne beiden valsche namen hadden opge- geven. En nu het romantische slot van dit roman- tische geschiedenisje deze week is, tot verbazing van al haar kennissen in New-York, Helen Maloney opnieuw met Osborne, den vriend uit haar kinderjaren in het huwelijk getreden. Lastige reuzen. Twee reuzen, waarvan de eene 2 M. 30 lang is, de broeders Hugot, reden met een auto langs de rue des Martyrs, te Parijs. toen een agent proces-verbaal tegen hen wilde opinaken, omdat zij niet rechts hielden. De agent werd zoo vriendelijk ontvangen, dat hij hulp moest vragen en er 20 agenten noodig waren om ze naar het commissariaat te brengen. Daar was de trap te klein voor de reuzen en de commissaris moest ze op den politiepost komen ondervragen. Er is proces-verbaal tegen hen opgemaakt wegens verzet. Naar Sven Hedin vertelde in een inter view, heeft zijn jongste reis in Tibet, welke drie jaar heeft geduurd, hem over de 13ti,000 kronen gekost, waartoe belangstellenden 71,000 kronen hadden bijgedragen. Zoo gaven wijlen Koning Oscar 11 10,000 kronen, Emanuel Nobel 18,000 kronen, F. Lowenadler 10,000 kronen, Oscar Elkman 10,000 kronen, Henry Buffer 9000 kronen en William Olssen 4000 kronen. W"at er tekort kwam, was door hem zelf bijgepast, uit de inkomsten, welke zijn boeken hem opleverden, van welke enkele groote winsten, doch de meer doorwrocht-wetenscbappelijke hem aanzienlijke verliezen hadden bezorgd, niettegen- staande hij b.v. voor de publicatie van de wetensehappelijke j-esultalen van zijn vierde reis een regeeringsbijdrage van 75,000 kronen had ontvangen. Vooi-al de kaarten maken zulke wetensehappelijke uitgaven zoo duur. Bureaucratisch. Een Fransch regeerings- ambtenaar wordt gepensionneerd. Hij gaat ter- stond een groote reis doen en blijft een jaar weg. Dezer dagen meldt hij zich aan, voorzien van een attestatie de vita van den maire van zijn arrondissement, om vier kwartaleu van zijn pensioen te innen. ,rJa, mijuheer", wordt hem geantwoord, ffdie attestatie is niet voldoende. Die is alleen voor het laatste kwartaal. Ik moet er ook een hebben, voor elk van de andei'e kwartalen Toen is de gepensionneei'de aan zijn maire een bewijs gaan vragen, dat hij negen maanden geleden, zes maanden geleden en drie maanden geleden ook in leven was. Een loodgieter te Brussel, werkende in een in aanbouw zijnd huis der Boogschutter- straat, te St.-Joosf-ten-Noode, vond Donderdag- morgen om half acht, toen hij op zijn werk kwam, een rond voorwerp in het holje voor het huis. De werkraan wilde het openen met een steekijzer. Alzoo ontdeed hij het voorwerp eerst van een zinken plaat, vervolgens van een looden omhulsel van een vinger dikte, en vond toen nog een blikken doos, met een vette, geelachtige stof, poeder, en drie glazen buisjes met een zwartachtig vocht. Een lont stond in verband met deze drie buisjes, en was half op- gebrand. Het was daardoor dat de werkman begreep dat het voorwerp, dat hij geopend had, geheel en al op een bom geleek. De politie wei-d verwittigd en kwam onmiddellijk ter plaatsede ffbom" werd in een verlaten veld gedragen, in de nabijheid. Het parket werd op de boogte gebracht, en zond een expert-scheikundige prof. Gody, ter plaatse. Prof. Gody heeft verklaard, dat de bom, die van Russisch maaksel schijnt te zijn, zeer ge- vaarlijk en van zeer groote ki'acht is. Ware de bom ontploft, dan zou daardoor in een sti-aal van 600 a 700 M. aanzienlijke schade zijn aangericht. Een Belgisch station voor luchtschepen. Een Belgisch groot-industrieel, de heer Solvay te Jemeppe sur Sambre, heeft besloten in de nabijheid van zijn glasfabriek een groot over- dekt station voor luchtschepen te bouwen. Het zal een hal worden van enorme afmetingen, waarin verscheidene bestuurbare ballons en vliegmachines onderdak kunnen vinden. Daar de fabriek van den heer Solvay ingericht is op de bereiding van groote hoeveelheden waler- stofgas, zal in het nieuwe luchtvaartstation ook gelegenheid bestaan tot vulling van ballons. Tot dat doel is l'eeds een waterstofgas-maat- schappij met een kapitaal van 250,000 francs op- gericht onder den naam »Le Meudou Beige". 's Gravenliage, 8 Febr. Eerste Kamer. De Justitiebegrooting werd na eenig debat aange- noraen, waarbij de Minister verdedigende zijn denkbeelden tot opruiming van den achterstand bij de rechterlijke colleges, onder meer betoogd had dat het geval zich kan voordoen dat het openbaar belang medebrengt op bejaarde rech terlijke ambtenaren zachten dwang tot aftreden uit te oefenen. Na debat werd hoofdstuk 5 aangenomen. Tiol. Zondagavond hebben een paar ongunstig bekend staande individueu te Dreumel, nabij Tiel, een moordaanslag gepleegd op den rijks veldwachter Tarn. De toestand van het slacht offer is ernstig. De daders zijn voortvluchtig. CORRESPONDENT! E. Thans ontvangen wjj, naar aanleiding der correspondentie in ons voi'ig nummer, een schrijven van J. F. van der Westen, waarin deze een uitvoerige lezing geeft omtrent de ontmoeting tusschen C. v. d. W. en G. Y., en daarin verklaart dat de eerste uit wettige zelf- verdedigiug, na door V. te zijn geslagen en getart dezen een klap heeft gegeven en daarna door V. met een scherp voorwerp is verwond, even nadat de agent Meulbroek hen had gescheiden en zich had omgewend. Voor het slachtoffer moest telegrafisch geneeskundige hulp worden ontboden en deze heeft pas Zaterdag voor het eerst zijn bed kunnen verlaten. Wij meenen hiermede voldoende het hoor en wederhoor te hebben toegepast en ztxllen dus van verder schrijven der hierin betrokkenen geen melding maken, ons blad is niet de plaats om uit te maken aan welke zijde in deze het recht is. Red. Rotterdam, 8 Februari. Biunenl. Gi'auen. Heden was wedex de aanvoer van Tarwe en Haver voldoende. Rogge en Gerst minder ter markt. Boonen en Erwten naar keuze. Men noteert: Zeeuwsche Tarwe per hectol. 6,25 a 8,25 en per 100 kilo i 8,75 a 10,40 Rogge per hectol. 6,— a j 6 2o Wintergerst 5,50 Zomergerst 5,2o Lhe- valier f 6,- h 6,25 Gerst per 100 kilo "SO f 9,-; Chevalier 9,50 a 10,25 en extra daarboven. Haver 6,75 a J /,50 en per hectol. lange 3,25 k 3,50 dikke 4,25 a 4,75Paardenboouen J<,— a 7,50; Witte Boonen /IIa 12,— Bruine Boonen 9,50 a 10,50 en daarboven Ter %'eu*en. Huwelijka-aangifien. 1 Febr Dammes Pieter de Jong, oud 25 j.jm. en Antonia Geertruida Schepens, oud 21 j., jd. 3 Febr. Jan Pieter de Kegt, oud 23 j jm. en Christina Maria van Kerkvoorde, oud 20 j., jd. 4 Febr. Antheuni9 Dees, oud 22 j., jm. en Johanna Cornelia de Jonge van den Broecke, oud 26 j jd. 5 Jan. Jan Zegers, oud 21 j., jm. en Adriana de Feijter, oud 22 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 3 Febr. Pieter Johannes Fokke de Goede, oud 20 j., jm. en Neeltje Adriana Stroo, oud 19 j., jd. 3 Febr. Jan Gijssen, oud 36 j., jm. en Helena tiara Catkarina de Regt, oud 22 j jd. 4 Febr. Jan van Tatenhove, oud 22 j., jm. en Helena de Kraker, oud 24 j jd. Ueboorten. 1 Febr. Lubbegien, d. van Johan Karcl Ribbens en van Lubbegien de Koning. 6 Febr. Anj Cornelia z. van Abraham Cornelia Lensen en van Mag dalene Maria Verlinde. 6 Febr. Jacobus Cornells Ma rinas, z. van Floris van Damme en van hlisabeih Cornelia van Gelderen. Overlijden. 1 Febr. Anthoma Johanna Harte, oud 4 m„ d. van Michiel en tan Franfoise de Zeeuw. 2 Febr. Cornelia den Hairier, oud 61 j.. wed van Jozias de Kraker. 6 Febr. Maria Cornelia Graauwelman, oud 63 j., echtg. van Frans Johannes Oostdijk.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 2