i im A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaitderen. No. 5261. Op Leven en Dood. Gemengde berichten. Dinsdag 9 Februari 1999. 49e Jaargang. FEUILLETON. Landbouwberichten. ABONNEMENTr Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post oor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zieb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e 1 e f o o n N o. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Van 1 tot j c Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. TER NEUZEN, 8 Februari 1909. Het plaatselijk dauies-comite te Ter Neuzen deelt ons niede dat de inzameling van gelden voor het aanbieden van een huldeblijk van Zeeuwsche vrouwen, aan H. M. de Koningin, bij gelegenbeid der te verwachten heugelijke gebeurtenis, heeft opgebracht na aftrek van de gemaakte onkosten, een bedrag van f 210, welk bedrag te goeder tijd werd overgemaakt aan het comite voor Zeeland te Middelburg. De beperking van het vervoer over alle kunstwegen in de geheele provincie is opge- heven, te beginnen met middernacht tusschen 6 eu 7 Februari 1906. Wij vestigen hiermede de aandacht op achterstaande advertentie betreffende de alhier door de Nederlandsche tooneelisten, onder directie van den heer Joh. Bakker te geven uitvoering, in bet cafe #La belle vue", van het drama „De Schipbreukelingen." Oratrent de te Vlissingen gegeven uitvoering schreef de VI. Crt. Zeer velen zijn teleurgesteld moeten terug- keeren de groote zaal van den heer Burgers kon onmogelijk de overtalrijke bezoekers be- vatten, die waren opgekomen, om de opvoering bij te wonen van de //Schipbreukelingen" door de Nederlandsche tooneelisten onder bestuur van de firma Joh. Bakker. Het stuk is bijzonder in den sniaak gevalien en de opvoermg ervan was goed. Meer tooneelspel dan drama, was er eene aangename afwisseling in de verschil- lende tooneelen, zoodat het publiek den ganschen avond aandachtig en rustig heeft genoten van wat de actrices en acteurs met succes hebben gepresteerd. De heer J. D. Blaaser heeft als Brandes zijn karakterrol verdienstelijk gespeeld. De slotscene, met eene aanschouwelijke voor- stelling van de schipbreukelingen, was heel aardig bedacht en voldeed goed. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot burge- meester van Breskens de heer P. H. G. Monten- bergGroede en Nieuwvliet de heer J. M. van Oostrom Soede, en Schoondijkede heer I. Scheltus. Omtrent deze nieuwe f'unctionarissen wordt gemeld De heer Montenberg is werkzaam ter secre- tarie van Ubbergen en was vroeger ingenieur de Staatsspoorwegen en bij de rijks-telegraaf te Utrecht. Hij is gematigd liberaal. De heer Van Oostrom Soede is eerste com mies ter secretarie van Watergraafsmeer ambtenaar van den burgerlijken stand aldaar. Hij moet een zeer gematigd man zijn, wiens officier van justitie zal geven, ook al beweer ik z/Neen, het komt niet overeen met mijn gevoe van recht eene verdenking te uiten, die ik voor valsch hond Wanneer ik thaus eene verklaring afleg, zal men dat uitleggen dat ik thans zelf Schorn verdenk. De er die beteekenis aan het tegendeel. Dadelijk na de ontdekking van den moord had ik haar kunnen en moeten afleggen. Gij hebt mij daar toen van terug gehouden, thans kan ik haar slechts geven, als ik de mogelijkheid inzie dat eene verdenking tegen Franz Schorn zal kunnen bevestigd worden." //Het is de zaak van den officier van justitie, niet de uwe, te beoordeelen of uwe ontmoeting met Franz Schorn er toe bijdraagt de verdenking jegens hem te vergrooten," zeide de rechter ernstig, „gij zijt verplicht ook de schijnbaar meest onbeduidende waarnemingen, die toch misschien op het spoor des misdadigers kunnen leiden, aan het gerecht mede te deelen." //Die verplichting bestaat niet," zeide ik, //als die waarnemingen volgens mijn innige overtuiging in geen verband staan met de misdaad, als ik overtuigd ben, dat zij slechts strekken kunnen, verdenking tegen een onschuldige op te wekken. politieke richting is overheilend naar de Friesch Historischen. De heer I. Scheltus is werkzaam ter secretarie van Ambt Delden." Hij onthoudt zich van politick. Naar de Midd. Ct. verneemt is aan den heer D. C. Bouwense te Middelburg de levering opgedragen van den, namens de Zeeuwsche vrouwen aan H. Iff. de Koningin, bij de te ver wachten blijde gebeurtenis, aan te bieden kinder- wagen. Die wagen zal worden vervaardigd aan de fabriek van rijtuigen en kinderwagens van de firma L. W. van Delft te Tilburg. II111st. Zaterdagmiddag had de stukadoor van Gijsel het ongeluk van het in aanbouw zijnd huis van den heer E. Bolsens te vallen, waardoor hij zijn been brak. Door het personeel van het station is hij per draagbaar naar het huis van den heer J. Fricot overgebracht. Nieuw Namen, 6 Febr. Ook alhier heeft zich op verzoek van het Provinciaal Comite een commissie gevormd om gelden in te zamelen voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin. De vorige week is de collecte gehouden en heeft alhier met het dorp Clinge samen, opge bracht de som van ruim f 105. De commissie werd over 't algemeen wel- wiilend ontvangen, en 't bleek dat hier op de uiterste grens de harten ook warm voor H.M. kloppen. L.l. Vrijdag tijdens den hevigen Zuidwesten wind verspreidde zich hier het gerucht, dat de zee- dijk aan den Emmapolder was doorgebroken. Velen sloeg de schrik om het hart, denkende aan de hevige doorbraak van 19061 1J lings spoedden zich de burgemeester en vele inwoners derwaarts om zoo noodig hulp te bieden. Gelukkig bleek bij aankomst het gerucht zeer overdreven te zijn, daar van doorbraak niets te bespeuren was, doch de nieuw aangelegde krammat was op vele plaatsen weggeslageu. Erger was het aan den zeedijk van den Hed wig- polder waar de golven reeds gaten in den dyk hadden geslagen voor welks herstel eenige vaartuigen grond voor de dichting zullen moeten aangevoerd worden. Borssele, 5 Febr. Door den notaris J. van der Kloes te Ellewoutsdijk werd heden in de dorpsherberg van J. Wabeke verkocht a. de hofstede //Dijkzigt" in deze gemeente, bewoond door den heer P. Polderdijk, met daarbij behoorende gronden te Borssele en Ovezande, ter gezamenlijke grootte van 37 hectaren 49 aren en 5 centiaren, geheel tiendvrij Waren uwe beweringen juist, dan moet ik den officier ook mededeelen, dat ge zelf dien morgen in de buurt van het afgelegen huis geweest zijt, dat ik uw zakdoek heb gevonden, waar ge de Ophrys Bertoloni pluktet!" Hij keek mij met zijn donkere oogen woedend aan, zoo woedend, dat ik van schrik terugdeinsde ik had niet gedacht dat die woorden, een toespeling op zijn grootsprekerij, hem zoo konden beleedigen. Met van woede bevende stem, zich met moeite tot kalmte dwingende, zeide hij /.Dan zoudt ge den officier van justitie eene onwaarheid vertellen, want ge weet uit mijn eigen mond, dfft ik de bloemen niet in de buurt van bet afgelegen huis, maar ver van daar ver'wijderd op een slechts met moeite te bereiken rots heb geplukt, en mijn zakdoek daar slechts toevallig verdwaald raakte. Of gelooft ge mij niet, al geef ik u mijn woord, dat alles zich zoo toedroeg als ik u vertelde Hij las bepaald op mijn gelaat, dat ik niet geheel overtuigd was, want hij vervolgde op scberpen toon //Gij twijfelt trots mijn gegeven woord, mis schien denkt ge zelf dat ik op de een of andere wijze bij den moord* betrokken z/Ik vraag u, heer rechter,1'Jtoelk een idee!" riep ik, hem ontsteld in de rede vallende, ffik sprak slechts van u en uw zakdoek, om uwe bewering te weerleggeu, dat ik verplicht ben iedere on beduidende waarneming aan het gerecht mede een woonhuis met koetshuis. erf, tuin en bouwland nabij het dorp Borssele, groot 1 hectare 87 aren 60 centiaren, mede tiendvrjj c. twee woonhuizen met erven eu tuin op het dorp Borssele. Van perceei 130, de hofstede met 34 H.A. 52 A. 85 c.A. werd kooper de heer J. de Visser te Axel aau 1400 gld. per hectare of 48,339,90 de massa. Perceei 31—34 in Ovezande ter grootte van 2,96,20 H. A. werd toegewezen aan den heer D. Boonmau te Ovezande voor 5,052,35. Perceei 35. Een woonhuis met Koetshuis, erf, tuin en bouwland ter grootte van o9 A. 50 c.. A. werd gegund aan P. Polderdijk alhier voor 3020. Perceei 36. 40 A. 50 c. A. bouwland voor 2770 per H. A. aan J. Minderhoud alhier. Perceei 37 en 38. Resp. groot 41 A. 90 c. A. en 45 A. 70 c. A. voor 2600 en 3180 per H. A. aan J. A. de Muijnck alhier. Perceei 39. Een woonhuis, erf en tuin op het dorpsplein aan J. v. Liere voor de diaconie der Ned. Ilerv. kerk voor 1580 en Perceei 40. Een woonhuis aan het Zuider- wegje voor f 440 aan J. de Vroe alhier. Bij de regeering bestaat het voornemen om de openbare Controle der Rijkslandbouw-proef- stations op te heffen doch zij zou het zeer op prijs stellen, indien, voor er tot die opheffiug werd overgegaan,Veeue andere regeling door belanghebbenden werd getroffen, om in het ge- mis der bepalingen van de Rijkscontrole te voorzien. Door de Rijkslaudbouw-proefstationsisdaarom een ontwerp voor algemeene aankoop-voorwaar- den opgemaakt, teneinde de algemeen gebrui- kelijke regelen, welke thans tusschen koopers en verkoopers gelden, vast te stellen. Het behoeft geen betoog, dat deze regelen slechts de algemeene handelsgewoonten betreffen, en dat het een ieder vrijstaat te koopen op de voorwaarden, die hij zelf wil. Verkoopt en koopt men echter in het vervolg op de algemeene aankoop-voorwaarden, zonder eenig nader beding te maken, dan is tevens stilzwijgend al datgene overeengekomen, wat in die voorwaarden is omschreven. Een ieder weec dan met volkomen zekerheid, op welke voorwaarden de koop is gesloten. Behalve de voorwaarden voor den handel zelf, is het gewenscht, dat er bepalingen worden ge- maakt omtrent de eischen, die omtrent zuiver- te deelen. Moet ik mededeelen, dat ik Ftanz Schorn in de buurt van het afgelegen huis heb gezien, dan is het zeker ook mijn plicht, over de vondst van uw zakdoek in de buurt van dat huis mededeelingen te doen." z/Als ge dat uw pliclit acht, zal ik u daarin zeker niet verhinderen," zeide hij duister naar den grond kijkende, //in elk geval is het mijn plicht niet, daarover proces-verbaal te maken voor mij geldt alleen uwe ontmoeting met Franz Schornik meende die eerst te moeten ver- zwijgen, doch elk persoonlijk belang moet wijken, voor de plicht. Ik had gedacht, professor," vervolgde hij, toen ik nadenkend zweeg, op vriendelijker toon, //dat ge mi) niet in een zoo moeielijken toestand zoudt brengen. Geloof mij, was ik niet vast en innig over tuigd van de verdenking jegens Schorn, ik zoo u niet om eene verklaring lastig vallen. Om u te bewijzen hoe hoog ik u acht, hoezeer ik op uw eer en stilzwijgendheid vertrouw, wil ik u, misschien meer doende dan ik mag, mededeelen, het resultaat van mijn nasporiugen in de laatste weken, ge zult dan ook overtuigd worden dat ik verplicht ben uwe verklaring te vragen Het valt mij zwaar >fjie mededeelingen te doen, daar zij niet alleerrf tggen Franz Schorn zijn gericht, maar ook jegens een wezen, dat eens mij na aan 't harte lag, ja, voor wie ik nog thans tegen mijn wil en beter weten in, innige genegenheid gevoel, doch het moetGij zult alles vernemen heid en echtheid der koopwaar zijn te stellen, omtrent de voorschriften voor de monsterneming, en bovenal omtrent een regeling, waarbij geschil- len aan de uitspraak van een arbitrage-commissie worden onderworpen. Aangezien het door de proefstations allerminst gewenscht wordt geacht, dat'dergelijke regelingen zouden ontworpen worden zonder medewerking van koopers en verkoopers, zoo hebben de directeuren zich reeds voor eenigen tijd in ver- binding gesteld met aankoop-vereenigingen en met handelaren, handelende onder openbare controle. Tengevolge van de schriftelijke opmerkingen der besturen van de aankoop-vereenigingen, en het nader overleg met den handel, is het ont werp thans nagenoeg gereed, terwijl ook omtrent de overfge regelingen geen groote ingrijpende verschillen meer te duchten zijn. Acht menscJien verdvonleen. Toen Vrijdagmiddag de glasfabriek te Diemen afging, begaf zich een groot deel, men schat tusschen de 20 en 30 man, op de kettingpont, die het verkeer tusschen de fabriek en den vasten wal over de Keulsche vaart ondeihoudt. Het stormde hevig en het water in de vaait sloeg golven, naar men zegt van tot een metei. De pontwachter ging niet mee over; een van de werklieden zou de pout over voeien, en aan den overkant stond een ander weikman, die toch naar de fabriek moest en de pont weei terug zou brengen. De directeur zag uit zijn kamer hoe het water spookte en hoevelen op de pont stonden, hij liep naar buiten om de menschen te waarschuwen, niet met zoovelen tegelijk te gaan maai men was al afgestoken vier, vijf meter uit den wal. Daar sloegen de golven over de pont onwillekeurig drongen de menscben zich naai den drogen kantde pont ging overbellen, de menschen aan den wal schreeuwden met naar een kant, niet naar een kant Maar 't was al te laat. Twee, drie, trokken de jas uit en sprongen te water, de pont kreeg daaulooi nog schot te meer in verkeerde richting en daar gingen alien te water, op drie na, die zich op de sterk hellende pont wisten te houden. Op het vreeselijk hulpgeroep, dat boven het bruisen van den storm klonk, snelden alien, die nog in de fabriek waren, toe. Ladders en planken werden te water geworpen en velen moeten zich daarbij onderscheiden hebben De ,/Spreek Van mijn stilzwijgen kunt ge zeker zijn 1" Ik wachtte in spanning op zijne mededeelingen een oogenblik keek hij zwijgend voor zich en begon toen te vertellen. Hij keek mij daarbij niet aan, doch hield strak de oogen naar den grond gericht. „Het is niet moeilijk u de verdenking mede te deelen, die dadelijk na den moord op Franz Schorn viel. Gedeeltelijk kent ge die: zijn verbitterde vijaudschap jegens den ouden man, wiens dood hij wenschen moest, daar alleen die zijn liefsten wensch zou kunnen vervullen zijn aanwezigheid in de nabijheid van hetafgelegen huis dadelijk na den moord de door een mes ontstane verwonding aau zijne hand de onvoldoende, bij na belachelijke verklaring, dat hij toevallig in een tweesnijdend dolkmes had gegrepen zijn duister gezicht na de daad, eindelijk en vooral de omstandigheid, dat hij sedert den dag van den moord plotseling in het bezit van belangrijke somrnen gelds gekomen was dat hij uitgaven gedaan heeft die hij met zijne eigen middelen onmogelijk had kunnen doen. Tegenover al die verdenkingen stond echter die van den dokter, dat de oude Pollenz zijn doodvijand Schorn onmogelijk de deur kon hebben geopend en dat toch de moordenaar ontwijfelbaar zonder geweld te gebruiken, dus door de geopende deur, in huis was gekomen. (Wordt vervolgd). en VriJ«la®avond, nhgeznnderd op fee«filagen. 1»iJ de I' irnm 5* Dit bind verscltijnt TSnandnsf-, Woensdns- J, VAW UK NAKHK «e Ter Wenzen. ■.7-rJS^J-l-WCSSfX^F-l-IX*.- *Sk

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1