A I g e m e e n Nieuws- en Advertentiebiad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 52G0 STR AITD V OITDERU. Gemengde berichten. Zaterdag 6 Fehruari 1909. 49e Jaargang. BEBSTB Een ijzeren ANKER, Binnenland. Landbouwberichten. Yoor en yoor alle Boekhande- ADVERTEN TIEN: 4 regels 0,40. Voor elken regel meer ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^/, het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regei meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzellde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. De Burgemeester-Strandvonder van TER NEUZEN brengt ter kennis dat onder zijn beheer is geborgen met difo ioasen stok, waaraan is bevestigd eene ketting Lang 16 vadernen met sluiting. Het anker is ge- merkt N jUSI H o 10 i 14 en de stok Een ieder die tot reclame van het geborgene ▼ermeent gerechtigd te zjju, wordt daartoe bij deze opgeroepen. Ter Neuzen, 5 Februari 1909. De Burgemeester-Strandvonder voornoemd, J. A. P. GE1LL. EERSTE It A M E R. Vergadering van Donderdag. De beer Stork blijft bij de replieken van meening, dat van een principieel Kabinet, bij de tegenwoordige samenstelling der partijen, niet licbt sprake meer zal kunnen zijn, maar dat telkens een coaiitie-Kabinet noodig zal zjjn om tot stand te brengen de maatregelen in 's lands belang, welke een meerderheid van zulk een coalitie wenscht te bereiken. Minister Heemskerk, erkennende dat er aan de rechterzijde verschillen bestaan en men daar niet over alles eenstemmig denkt, meent toch dat er in zoover voldoende eenstemmigheid heerscht, dat zij in staat is te regeeren. Na nog enkele replieken, 00k van de minis- terstafel, wordt het algemeen debat gesloten. Het hoofdstuk Hooge Colleges van Staat wordt zonder stemming goedgekeurd, waarna aan de orde komt de begrooting van Buiten- landsche Zaken, waarbij de heeren Reekers en Hovy allerminst instemmen met de wijze, waarop de Minister van Buitenlandsche Zaken gemeend heett den heer Van Heeckeren thans ongesteld en daardoor verhinderd in de Kamer tegenwoordig te zijn in zijn memo- rie van antwoord af te stooten naar aanleiding van de alleszins te billijken en te rechtvaar- digen vraag uopens de Noordzee-entente. De heer Hovy acht door de handelingen van den Minister het prestige van den heer Van Heeckeren als gezant bij de Skandinavische hoven geschaad en meer beuadeeld dun door het doen van de vraag zelf. De heer Reekers behoudt zich ten slotte zijn eind-oordeel voor, totdat deze kwrestie na het herstel van den heer Van Heeckeren het tapijt zal komen. De heer Rahusen betoogt dat de Regeering, alvorens traktaten te sluiten, de voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal noodig Beeft, ingevolge de Grondwet. De heer Staal dringt aan op oplossing van de grenskwestie. Volgens de officieele Duitscbe Rijkskaart loopt de grens langs den linkeroever van de Eem, en daarover bestaat versckil van gevoelen. De Minister van Buitenlandsche Zaken zet uiteen dat de Grondwet nadrukkelijk aangeeft welke traktaten wel en welke niet aan de goed keuring der Staten-Generaal moeten worden onderworpen. Tot de eerstbedoelde behooren de traktaten welke geldelijke verplicbtingen meebrengen. En dit is met de Noordzee-entente geenszius het geval. Wat betreft, de Duitscho grenskwestie Zoodra op dit gebied eenstemmigheid heerscht zal de Minister stappen bij de Duitsche Regeering doen. 1 en aanzien ran do houding van den Minister tegenover den heer Van Heeckeren, verzekert de Minister dat het zijn bedoeling niet geweest is dien heer persoonlijk te grieven, weer op maar dat de gezant zich moet wachten voor dingen, die in het buitenland een minder goeden indruk kunnen wekken. Als de Minister de vraag, door den heer Van Heeckeren gedaan, (nl. of bij bereid was bij de Kabinetten te Londen en te Berlijn inlichtingen te vragen betrekkelijk de houding dier landen ten opzichte van Nederland's neutraliteit), inderdaad tot die kabinetten gericht had, zou niet onwaarschijnlijk en de Minister zinspeelde er op dat die vrees inderdaad niet zoo in de lucht bing het departement van Buitenlandsche Zaken met een andere nota bedreigd zijn geworden. Tenslotte verzekert de Minister, dat het in de verste verte niet in de bedoeling ligt de volksvertegenwoordiging licht te onthouden. De Minister kondigt zelfs als zijn voornemen aan, voor het indienen van de volgende be grooting aan de Staten-Generaal over te leggen een jaarboek, waarin een overzicht gegeven wordt van al hetgeen door het departement van Buitenlandsche Zaken in het jaar, waar- over dat boek loopt, is verrieht. De vereenigbaarheid van het lidmaatschap der volksvertegenwoordiging met dat der diplo matic, zal nader worden overwogen. Het hoofdstuk Buitenlandsche Zaken wordt hierop zonder stemming goedgekeurd. Na eenig debat tusschen den Minister en den heer Rahusen wordt 00k goedgekeurd het arbitrage-verdrag. Hierna vangt het debat over de Justitie-be- grooting aan. De heer Van der Feltz bespreekt de werking der Kinderwetten. Hij prefereert gezinsverple- ging boven verpleging in gestichten. De heer Waterschoot van der Gracht juicht o. a. toe dat de Minister de gelegenheid tot echtscheiding niet wil vergemakkelijken. Men betwistte in de afdeelingen der Eerste Kamer, dat de Woningwet op weg is populair te worden. Veeleer het tegendeel Men waarschuwde tegen nog strengere voor- schriften. Gevraagd werd of de Minister meent, dat de gemeentebesturen het recht hebben, door hun uitbreidingsplannen gedurende jaren en jaren het eigendomsrecht te beperken. Volgens ver- sehillende Koninklijkebesluiten wel, doch volgens arresten van den Hoogen Raad niet. Wijziging der desbetreffende wetsartikelen werd vooral noodig geacht. In overweging werd gegeven bij eventueele herziening der Woningwet mogelijk te maken, dat voorschotten voor bouw van arbeiders- woningen door de gemeenten onder Rijkswaar- borg bij derden genoemd werd de Postspaar- bank worden opgenomen. van be- - in TER NEUZEN, 5 Februari 1909. De dijkraad van de waterkeeringen de calamiteuze polders Margaretba c. a. sloot zoo sehrijft men uit Zaamslag zijn jongst gehouden vergadering om de in 1908/9 aangevangen verhooging van den zee dijk in het uieuwe dienstjaar 1909/10 voort te zetten. Is toen de zeedijk van den Margaretta- polder over de geheele lengte van 2000 M. verhoogd, thans zal die van den Kleine Huissens- polder, lang 1626 M., en de aansluitende eerste 1200 M. zeedijk van den Eendragtpolder ver hoogd worden. De uitvoering van dit werk is begroot op ruim /17,000. De gewone onderhouds- en vernicuwings- werken zijn voor het nieuwe dienstjaar begroot op 4335. In de week van 17 Januari tot en met 2 Februari 1909 zijn in Zeeland voorgekomen 2 gevallen van typhus en tebris-typhoxdea te Kruiningen 10 van roodvonk, waarvan 2 te Groede, 1 te Hoek, 1 te Koudekerke, 1 te Oud- Vossemeer, 2 te Rilland-Bath, 1 te Vlissingen, 1 te Zaamslag en 1 te Zuiddorpe 3 van diph- theritis, waarvan 1 te Haamstede, 2 te Hontenisse, 2 te St. Jansteen, 2 te Ter Neuzen en 1 te Vlissingen. Sas van Gent. Bij de Woensdag in het Hotel //De Zwaan", gehouden openbare reehter- lijke verkooping der onroerende goederen van L. Hamerlinck, die tegen dezeu verkoop tevergeefs protesteerde, werden die goederen bij enkelen oproep toegewezen, als volgt Koop 1. Huis en erf, aan L. Renique Sr. voor 800 y 2. Schuur, aan Wed. C. Hamerlinck 3x0 3. Hois en erf, aan F. Bockstael u 740 4. Bouwgrond, aan P. de Ridder 40 5. idem aan Ch. L. Wauters 100 6. idem aan L. de Jongbe //HO t, 7. idem aan M. Wauters u u 25 ,1 8. Water en rietput aan P. Malotaux u 120 zijn alle koopers alhier woonachtig. Westdorpe. Zondag hield onze afdeeliug van den Boerenbond in de ruime zaal van P. Gijsel haar gewone jaarlijksche algemeene ver gadering. Bit het verslag omtrent den toestand der afdeeling en haar werkzaamheden in het afgeloopen jaar, bleek ons, dat de ontvangsten f 29,816 en de uitgaven 14,20 hadden be- dragen, zoodat er een goed slot was van 15,616. Dit voordeelig saldo in aanmerking nemende, besloot men dit jaar van de leden geen vrij- wiilige bijdrage te verzoeken, maar de contributie voor alien op 25 cent te bepalen. In het af geloopen jaar werd geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om door middel van de Alge meene aankoopcommissie kunstmeststoffen aan te koopen. Wel werd door enkele leden van de afdeeling onderling aangekocht 48500 K.G. superphosphaat, 48000 K.G. amm.-superphos- phaat en 45000 K.G. chili-salpeter. Verder werd door 9 leden der afdeeling een stieren-associatie opgericht, ten doel hebbende, voor gezamenlijke rekeniug een fok-, stam- en premiestier aan te koopen. Ook is door de afdeeling bewerkt, dat er weder in onze gemeente een Rijks-laud- bouwcursus gedurende de wintermaanden gegeven wordt. Het aantal leden bedroeg 31 Dec. 1.1. 52. Hoewel de voorzitter de leden opwekte de algemeene vergadering van den Boerenbond op 2 Februari te Hulst bij te wonen, hadden weiuigen trek aan dien oproep gevolg te geven, waarvan de moeilijke reisgelegenheid en de tamelijk verre afstand wel de voornaamste oor- zaken wareu, terwijl ook de omstandigheid, dat er op dien dag, eene vergadering binnen de gemeente zou gehouden worden, ten einde eene regelings-commissie te benoemen voor de viering van het aanstaande zilveren ambtsjubile van onzen algemeen geachten Burgemeester, daarop niet zonder invloed zal zijn geweest. Biervliet. Wegens vertrek op 1 dezer van den heer Bosschaart als hoofd der school te Sint Laurens ontstond aan school A een vaca- ture van onderwijzer met verplichte hoofdacte. Twee malen zijn reeds sollicitanten opgeroepen, doch telkens zonder goed gevolg. In het begin dezes jaars toefden in deze gemeente tijdelijk verschiilende personen uit de Nieuwe wereld, vroeger hier woonachtig. De vorige week vertrok weer een f'amilie naar Amerika. Eenige jonge personen trokken mee, en meerderen staan gereed om ook hun fortuin aan de overzijde van den oceaan te beproeven. Twee verkoopiDgen van inboedels zijn reeds aangekondigd, wegens aanstaand vertrek van gezinnen naar Amerika. Welke botlems vragen k-alibemesting Laat ons om deze vraag te beantwoorden een proef beschrijven. genomen door Prof. Wagner Per H. A. werd gegeven eene bemesting met 70,000 K. G. stalmest per H. A. De bodem die in onderzoek werd genomen bevatte volgens scheikundige analyse 0,44kali, wat zeer veel mag genoemd worden. Nu werden op deze H. A. 3 perceelen aangelegd. Op perceel I werd gegeven boven de stalmest niets meer, op perceel II werd gegeven boven- dien een bemesting met stikstof, phosphorzuur en kali, en op perceel 111 stikstof en phosphorus, zonder kali. De grond werd bezaaid met bieten. De opbrengst van perceel I bedroeg 52.100 K. G. bieten van perceel II 83,000 K. G. en van perceel III 71,100 K.G. Daar nu perceel IH nog 19,000 K. G. bieten meer gaf dan perceel I, blijkt dat in perceel 1 volstrekt nog alle voorbanden kali niet ver- bruikt is geworden, maar dat eerst door bijvoe- ging van stikstof en phosphorzuur een hoogere opbrengst werd verkregen, die nog hooger ge weest was indien er kali bijgevoegd was ge worden. Want perceel 11 dat evenveel stikstof en phosphorzuur kreeg als perceel III. gaf nog een meer opbrengst van 12000 K.G. Dit moet dus aan de kali worden toegeschreven. Was deze bodem nu arm aan kali Neen, ze was rijk'aan kali, maar om te geraken tot de hoogst mogelijke opbrengst was ze nog niet rijk genoeg aan kali. Maar nu deze vraag Waarom was de bodem in perceel II kali-arm En dan moet het ant woord luiden Omdat een intensieve bemesting met stikstof en phosphorzuur werd gegeven zoodat we mogen besluiten dat het gebrek aan kali afhankelijk is van de hoeveelheid stikstof en phosphorzuur. Hieruit blijkt dat een kali- bemesting slechts dan kan rendeeren, wanneer tevens intensief met stikstof en phosphorzuur wordt gemest. Ook in onze eigen provincie werden proeven genomen met het doel om te onderzoeken of een kalibemesting de opbrengst verhoogt. Zoo vond men in den Grooten Goeschen Polder op een bodem die 0,2 °/0 kali bevatte, geen voordeel van een kalibemesting, noch op bieten, noch op aardappels. In den Nieuwen Kraaiertpolder vond men op een bodem die 0,2 °/0 kali bevatte een zeer voordeelige werking van een kalibemesting op bieten. Eveneens bewees een proef genomen op het Spui, bij Axel, dat een kalibemesting voordeelig werken kan. Met 400 K.G. patent-kali per H. A., verdiende men meer f 62,15 per H. A. en met 800 K.G. patent-kali per H. A., verdiende men meer f 80,96 per H. A. In St. Philipsland werdt met 800 K.G. patent- kali per H.A. eene meer opbrengst verkregen van 40,00 per H.A. Hiertegenover staat weer dat in Kruiningen op een bodem met 0,24 °/0 kali niet de minste werking werd geconstateerd van een kalibe mesting. Men merkt wel, bij zoo'n verschil zwijgt de theorie stil. Wellicht echter kan men deze vreemde uitkomsten verklaren door aan te nemen, dat een bodem die veel kali bevat, nog niet altijd de kali bevat in voor de planten op- neembaren vorm. Men zij hier voorzichtig, en legge dus eerst proeven aan eer men tot een uitgebreide toepassing overgaat. Laat de prak- tijlT hier ook een woordje spreken. Welke planten vooral zijn dankbaar voor een kali bemesting Vooral bieten, aardappel, koolzaad en onder de halmgewassen de gerst, verder klaver en vdoral onze weiden. Opmerking verdient, dat eene bemesting van klaver, wei en voederbieten met kali daarom zoo voordeelig is, omdat ze dan in den vorm van stalmest weer terug op het land komt, daar bijna alle kali die het dier nuttigt, weer terug in den mest komt. Er is stalmest bekend die 0,74 kali bevat, maar ook die slechts 0,36 °/0 er van inhoudt. Dit verschil spruit voort uit een verschillend eehalte aan kali van het voedsel. A. Z. Kranige redding Zaterdagavond werd te Amersfoort een dap- pere daad verrieht door den agent van politie Van Amerongen. Een knaapje zakte door het jjs in de Amersfoortsche Beek, nabij het politie— bureau. Twee agenten begaven zich op het TER HEUZEISCHB CODRAVT. ait«e»«n,lerJ up F.-eUdn«en. bij rte Fir«n» J. I'll OK SA*»K «e Ter Weuzen. Dit bind verschijnt VI nit ml ««-, Woensilftg. en VriJd»gavond, 2 14-" 9. 1/ 1/ u 530 Behalve L. de Jonghe die te Assenede woont,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1