A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5252. Militie. Kamer van Koopfaandel en Fabrieken. "feuTlTeton. Op Leven en Dood. Dinsdag 19 Januari 1909. 49e Jaargang. Buitenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika L321/. en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Outhefflng of vergoeding voor kostwinuende niiiiciens. VERKIEZING t Oiitslag van den Chineeschen Minister van Buitenlandsche Zaken Joean-sji-kai, zal 'n staartje hebben. De Engelsche en Amerikaansche gezanten hebben een bezoek gebracht aan prins Tsjing en vertoogen ingediend over bet ontslag van Joean-sji-kai. Deze stap, die gedaan werd, onafhankelijk van de overige leden van bet 26) Ik dankte thans mijn Scbepper, dat ik als student, reeds na twee kwartalen studie, de be- gonnen juridische loopbaan had laten varen en mij aan de beoefening der natuur-wetenschappen gewijd had. Zulk een rechter van instructie, die geheel in zijn ambt opgaat en ten slotte den mensch vergeetwiens eenig doel is het spoor eener misdaad te ontdekken en den bedrijver te doen straffen, die elk menschelijk gevoel opoffert aan zijn ambt, had voor mij iets afschuw- wekkends. Het deed mij steeds zoo wee aan bet hart, als ik den op Franz Schorn gerichten blik des rechters volgde, als ik op dat gele gelaat die gespannen opmerkzaamheid zag. Ik had in zulke oogenblikken den rechter kunnen haten, doch ik moest erkennen, dat ik daartoe het recht miste, hij deed slecbts zijn plichtendieplichtsbetrachting was waarschijnlijk een zeer zware taak, want hij bevond zich in eene buitengewoon moeilijke en onaangename verhouding. Ik wist, dat nog altijd de grootste duisternis over de in het afgelegen huis gepleegde mis- diplomatieke korps en zonder voorafgaande ge- dachtenwisseling met het departement va Buitenlandsche Zaken, geschiedde overeenkomstig de aanbevelingen van de Engelsche en Ameri kaansche Regeeringen. De diplomaten te Peking zijn in hun meeningen over deze kwestie ver- deeld. Het verluidt, dat de Oostenrijksche gezant het optreden der Engelsche en Amerikaansche gezanten steuntterwijl de vertegenwoordigers der overige mogendhedendit optreden bftschouwen als een ongeoorloofde inmenging in de binnen- landsche aangelegenheden van China. In den laatsten ttjd was er meermalen sprake van een boycot-beweging tegen Oostenrijksche waren in Servie. I bans wijdt het orgaan van den bandel, de 1 rgowinski Glasnik", een bespreking aan deze aangelegenheicl. De beweging vindt steeds meer bijval en wordt door comite's geleid. Dezer dagen kregen de kooplieden anonieme gedrukte circulaires, met een oproep om Oostenrijksch- Hongaarsche waren niet meer te bestellen. Een en ander heett der vereeaiging van koop lieden aanleiding gegeven om tot de regeering de vraag te richten, of zij de boycot-beweging goedkeurt. De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft daarop geantwoord, dat hij de beweging in geenen deele kon goedkeuren en alles zou aanwenden om haar te onderdrukken, daar de regeering, met 't oog op Servie's be- langen, had toegestemd in een voorloopige verlenging van het handelsverdrag. Deze maand is in Engeland het onderdoms- pensioen in werking getreden. De eerste week kwamen er aan de postkantoren, waar het pen- sioen uitbetaald wordt, ruim een half millioen oudjes, die elk ongeveer f 3 kregen. In lerland kwamen er 133.000 menschen, die f 384.000 trokkenin Schotland 50.000 ouden, die f 144.000 trokken. Er wordt nu begroot, dat het ouderdoms- pensioen 90 millioen gulden kost. In de Fransche Kamer heeft de afgevaardigde Zevaes een voorstel ingediend, waarbij bepaald wordt, dat het bekleeden van een betrekking onvereenigbaar is met het lidmaatschap der volksvertegenwoordiging. Hij betoogde, dat men politiek en zaken moest scheiden. Hij vroeg zijn voorstel spoedeischend te verklaren, hetgeen met 445 tegen 75 stemmen geschiedde. Het voorstel werd daarop verwezen naar de commissie voor algemeen stemrecht. De afgevaardigde verklaarde in zijn toelichting, dat het door hem ingediende wetsontwerp de bedoeling heeft aan afgevaardigden en senatoren te verbieden deel uit te maken van raden van beheer van financieele of industrieele instellingen. Yervolgens verklaarde de Kamer met 395 tegen 153 stemmen spoedeischend het voorstel, daad lag. De stukken waren naar het lands- gerecht te Laibach opgezonden, daar werd thans het onderzoek gedaan, voor zoover dit mogelijk was. De rechter van instructie van Laibach en de officier van justitie waren persoonlijk te Luttach geweest om zich te overtuigen dat er geen spoor voor de ontdekking van den moor- denaar te vinden was. Van de geroofde papieren van waarde en banknoten was niets gevonden en het was niet waarschijnlijk dat het gelukken zou den moordenaar bij het te gelde maken van het geroofde te ontdekken, want elk aan- knoopingspunt daarvoor ontbrak men wist niet welk bedrag en welke papieren gestolen waren. Men had onder de papieren van deft ver- moorde geen aanteekening van het vermogen gevonden. De rechter en de koopman Weber, die vroeger meermalen in de gelegenheid ae- weest waren, met den ouden Pollenz over zijne geldzaken te spreken, beweerden wel dat de oude van zijn uitstaande kapitalen en aange- kochte papieren steeds aanteekening hield, om altijd een volkomen overzicht over zijn bezit- tmgen te hebben, doch in zijn nalatenschap had men iets dergelijks niet gevonden. De hebzuehtige oude man had hartstochtelijk aan de beurs gespeeld. Hij stond in connectie waarbij het senatoren en afgevaardigden wordt verboden bij volmacht hun stem uit te brengen wanneer het een kwestie van vertrouwen in de regeering of een vermeerdering van uitgaven betreft. Dit voorstel werd naar de commissie voor het reglement van orde verwezen. Daarna beraadslaagde de Kamer over Marokko. Nadat Hubert, Jaures en anderen gesproken had- deu, zeide Clemenceau, dat de regeering niet alle rapporten van haar diplomatieke agenten bekend kan maken. Minister Pichon deelde mee, dat er diplomatieke documenten zijn, die men niet openbaar kan maken. Ondanks de tegengestelde beweringen van Pichon verklaarde Jaures, dat het rapport van generaal Lyautey een plan van bezetting en aauleg van een wegennet voor de binnen- dringing in de streek tot aan de Moeloeja bevat. Jaures voegde er aan toe, dat Regnault dit ontwerp behandelende, gezegd moet hebben, dat het Frankrijk in de oogen van Hahd ver- dacht zou maken. De Minister van Buitenlandsche Zaken, Pichon, zeide niets' van die nota van Regnault af te weten en dat, zoolang hij als Minister de ver- antwoordelijkheid draagt,het rapport van Lyautey niet openbaar gemaakt zal worden. Er zijn in Rusland twee socialistische ver- eenigingen, de sociaal-demokratische en de revolutionair-socialistische, welke laatste terro- ristische aanslagen bedrijft. Aan het hoofd van deze revolutionaire socialisten stond een man Azof geheeten, die in al hun daden een werk- zaam aandeel had. Die Azof nu schijnt een tweepe Gapon te zijn. Hij heeft terecht gestaan voor een raad van voorname leden van zijn partij en dezen hebben bevonden, dat hij een uitlokker van misdrijven was, in soldij van de Russische politie, van wien hij ongeveer f 18,000 'sjaars kreeg. Terwijl hij de hand had in de verschillende aanslagen van zijn partij, stond hij voortdurend met de politie in verbin- ding. Het schijnt bewezen te zijn, dat, op een paar gevallen na, alle terroristische aanslagen van de laatste jaren geschied zijn op aandringen van Azof. Hij gaf dan bij voorbaat bij de politie aan, wie den aanslag zou bedrijven. Azof had van de politie de vrije hand gekregen, alleen mocht hij niets ondernemen tegen den Tsaar of de Ministers. Zelfs den aanslag op Grootvorst Sergius schrijft men aan Azof toe. Ten slotte meldt het bericht, dat wij onder 't gewenschte voorbehoud medede'elen, dat de revolutionaire socialisten, reeds geruimen tijd Azof verdenkende, hem niet dorsten of konden aanpakken, omdat een invloedrijk persoon hem dekte. fn de Doema zal die persoon bekend worden gemaakt. met verscheidene Weener bankiershuizen, met hoeveel kon niet gezegd worden. Deze ban kiershuizen droeg hij schriftelijk, deels direct door brieven, deels indirect door twee Luttacher kooplieden, Weber en Meyer, den koop en verkoop zijner papieren op. Geen der beeren stond hij een blik toe in zijne speculates, nooit verkocht hij een stuk door hetzelfde bankiershuis, dat het gekocht had, en daar niet was uit te maken met hoeveel bankiershuizen hij in connectie stond, was 't onmogelijk vast te stellen, welke stukken hij bezeten had, en het vooruitzicht den moordenaar te zullen vin den, als hij de papieren van waarde verkocht, was dus zeer twijfelachtig. Voor den rechter moest het een vernederend gevoel zijn dat in zijn rechtsgebied een zware misdaad was gepleegd en elk spoor tot ontdek king van den moord ontbrak. Hij had reden bang te zijn dat hem hooger op gebrek aan scherpzinnigheid of aan energiek optreden bij het zoeken naar den moordenaar zou verweten worden. Zijn duidelijk, uitstekend proces-ver- baal had bepaald bij het landgerecht niet vol- doeude waardeering gevonden, want de beide Laibacher heeren hadden bij hun kort bezoek aan Luttach meer vragen tot den adjunct dan tot hem gericht. TER NEUZEN, 18 Januari 1909. Door Ds. A. Schaafsma te Ten Boer is voor het beroep naar de Geref. kerk alhier bedankt. Naar wij vernemen is alhier door eenige dames en heeren opgericht de tooneelvereeniging z/Thalia." Het voornemen bestaat reeds over eenige weken eene uitvoering te geven. Prov. blad. no. 2 bevat een besluit van Ged. Staten van Zeeland, waarbij bet aandeel is bepaald der gemeenten in de lichting van de nationale militie van 1909. Ingesehreven waren 2168 personen het opge- legd aandeel bedraagt 725, waarvan 510 man- scbappen tot volledige en 204 tot korte oefening zullen worden bestemd. Het aandeel is voor de gemeenten in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen vastgesteld als volgt (het eerste cijfer geeft aan het volledige contingent, het tweede het aantal voor lange oefening, het derde dat voor korte oefening in te lijven aantal manschappen). Ter Neuzen 31, 22, 9; Axel 15, 11, 4 j Boschkapelle 5, 4, 1 Olinge 7, 5, 2Graauw 6, 4, 2 Hoek 5, 3, 2 Hontenisse 13, 9, 4 Hulst 9, 6, 3St. Jansteen 9,6,3; Koewacht 7, 5, 2Ossenisse en Hengstdijk 3, 2, 1 Philippine 4, 3, 1 Sas van Gent 5, 3, 2 Stoppeldijk 4, 3, 1Westdorpe 5, 3, 2 Zaamslag 14,10,4; Zuiddorpeen Overslag 4,3,1. Vrijdag is van Westdorpe naar Middelburg overgebracht en in het huis van bewaring opgenomen de 37jarige schildersknecht B. O. L., geboren en wonende te Gent, wiens uitlevering door de Belgische regeering is aaugevraagd. Hij werd door de rechtbank van eersten aanleg te Gent, wegens een zedenmisdrijf', veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden. Door het post- en telegraafkantoor te Sas van Gent werden gedurende het jaar 1908 verzonden 1658 aangeteekende stukken en ont vangen 2005. 6665 postwissels werden gestort en 3637 uitbetaald. Het aantal verzonden postpakketten was 2403, dat der ontvangen 5932. Ter invordering werden aangenomen 3144 quitantien. De inlagen op de spaarbank waren 922, de terugbetalingen 358. Verzonden werden 3448 telegrammen en ont vangen 3170 1397 lokale telefoougesprekken werden behandeld, 6559 interlocale en 2105 internationale. De gewone Rijksvoorjaarskeuringen van tot dekking bestemde hengsten zal in dit jaar voor Zeeland gehouden worden op 8 Februari te Kattendijke en 9 idem te Hulst. Door de commissie voor lager onderwijs uit de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen z/Ik heb misschien een fout begaan," zeide hij, nadat de heeren waren vertrokken, /(ik had u moeten vragen mij nogmaals officieel uwe ont- moeting met Franz Schorn mede te deelen. Ik heb er dikwerf over gedacht of ik dit doen moet doch hetzelfde gevoel, dat ik toentertijd dadeiijk na de ontdekking van den moord had, heb ik thans nog sterker dan ooit. Die ont- moeting met u en die, thans weder geheel genezen wond aan de hand zijn de eenige punten van verdenking jegens Schorn, en van hoe weinige beteekenis die zijn hebt ge mij duidelijk aangetoond door uwe opmerking, dat ik om dezelfde redeii dezelfde dwaze verdenking op mij zou kunnen laden. Ik kan u, professor, niet dankbaar genoeg zijn, dat ge voorkomen hebt, dat ik een stap deed, dien ik mij nooit zou kunnen vergeven. Ik ontken niet, dat sedert dien dag mijn verdenking jegens Schorn meer en meer is toegenomen, doch des te stren- ger moet ik jegens mij zelf zijn, want ik heb sedert niets ontdekt, dat mij recht zou geven tegen dien man, dien ik uit't diepst mijner ziel verafschuw, met eene waarschijnlijk onrechtvaar- dige verdenking op te treden. Deed ik het, dan zou ieder gelooven, dat ik mij van een gehaten, gelukkigen medeminnaar wilde ontslaan (Wordt vervolgd.) TER \EI7.EVSCHE COURAST. '■■■'"bimm FeeXdairen. UiJ de Firrnu I". J. VAW I»E SAIV0E te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt onder de aandacht van hen, die meenen in de termen te vailen om als kostwinner, hetzij ontheffing van den werkelijken dienst, hetzij vergoeding voor hun gezin of voor de personen, in wier levensonderhoud zij voorzien, te kunnen erlangen dat aanvragen om ontheffing of vergoeding naoeten geriejit worden tot Hare Majesteit de Koningin dat aanvragen enkel om vergoeding moeten worden gericht tot den Minister van Oorlog of tot den Minister van Marine; dat alle bovenbedoelde aanvragen kunnen geschreven worden op ongezegeld papier en rechtstreeks moeten worden gezonden aan de Koningin of aan den betrokken Minister dat brieven aan de Koningin of aan de Ministers niet gefrankeerd moeten worden; dat om spoedig afdoening der aanvrage te verkrijgen, het zeer wenschelijk is dat de aanvrage renige weken voor de inlijving of voor de opkomst voor herhalings oefeningen moet worden verzonden. Ter Neuzen, 18 Januari 1909. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen hiermede ter openbare kennis; dat op *rijdag, den 1U Erbruari van des voormiddags elf tot des namiddags den ure, ten Raadhuize dezer gemeente, zal plaats liebben eene verkiezing van een li.l van de Uumer van Hnopliandrl en Fabrieken te Ter Neuzen, ter voorziening in eene in die Kamer bestaande vacature. De stemming geschiedt bij ongeteekende briefjes, waartoe met het zegel der gemeente gewaarmerkte stembriefjes ten minste acht dagen voor den dag der verkiezing door den Burgemeester aan de kiesgerechtigden worden toegezonden. Den kiezer, die zijn stembriefje verloren of er geen ontvangen heeft, wordt gelegenheid verschaft, om er aan het stembureau een te bekomen. Het openen der stembriefjes geschiedt dadeiijk na afloop der verkiezing. Van onwaarde zijn briefjes, welke niet zijn gewaar- merkt met het zegei der gemeente, welke onderteekend zijn, welke niet duidelijk een persoon aanwijzen, of waarbij of waaraan andere stembriefjes zijn ingesloten of vastgehecht. Ter Neuzen, 18 Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1