A I g e m e e n Wieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Op Leven en Dood. No. 5250 Donderdag 14 Januari 1909. 49e Jaargang. v2. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,327, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekbande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 13 Januari 1909. De beperking vervoer over alle kunstwegen in de geheele provincie is opgeheven te begin- nen met middernacht tusschen 12 en 13 Janu ari 1909. Aan de school voor Geref. onderwijs aan de Jozinastraat alhier is tot onderwijzer benoemd de heer C. van Alten, thans onderwijzer aan de Chr. school te Axel. Gisteren werd alhier in het logement H's Lands Welvaren" door den heer G. F. P. van der Pejjl aanbesteed het metselwerk van een woonhuis met annexe keuken. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren P. J. Rijnberg voor 257 en J. Kolijn voor f 255. Gegund aan laatstgenoemde. Heden werd alhier in het Hotel Centraal" door het bestuur der vereeniging ,/Door een- dracht sterk" aanbesteed de levering van a. Superphosphaat. 130,000 K.g. (levering van 1—10 Febr. en 125,000 K.g. van 1—10 Maart a.s.) Hiervoor werd ingeschreven door de heeren G. Dees te Hoek voor 2,33, P. J. van Ardenne te Dordrecht voor 2,24, D. Scheele Az. te Ter Neuzen voor f 2.22, Glerum Co. te Vlake voor 2,21, D. J. Oggel te Axel voor f 2,18, A. Hamelink te Per Neuzen voor f 2,16s/io' De Moor-Vlaeminck te Hulst voor 2,1672 le levering en 2,18 2e levering en P. J. Scheele te Ter Neuzen voor 2,16 Gegund aan den heer P. J. Scheele. b. 160,000 Kg. ammoniak superphosphaat. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren Firma Glerum voor 6,99, W. Bedet te Ter Neuzen voor f 6,82, De MoorVlaeminck voor 6,76, J. van der Have te Rotterdam voor y 6,75, P. J. van Ardenne voor f 6,72, Dordtsche Kunstmestmaatschappij voor 6,72, D. Scheele Az. voor f 6,57, D. J. Oggel voor J 6,56, Weijkman te Breskens voor f 6,55 en P. J. Scheele voor 6,54. Gegund aan den heer P. J. Scheele. c. 14000 Kg. patent-kali. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren P. J. van Ardenne voor f 6,30, I. van der Have voor f 6,08, A. Wieland te Ter Neuzen voor 6,05 en de Dordtsche Kunstmestmaatschappjj voor f 6,03. Gegund aan de Dordtsche Kunstmestmaat schappij. d. 40000 Kg. chilisalpeter. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren Maatschappij tot verkoop van Meststoffen te Dordrecht voor 11,39, I. van der Have voor J 11,28, A. Wieland voor 11,03, Firma Glerum voor 10,99, J. G. Meijer te Zaamslag voor f 10,97, P. G. Adriaansens te Bergen op Zoom voor f 10,97, P. J. Scheele voor f 10,92 en D. Scheele Az. voor f 10,91. Lachend haalde ik den zakdoek voor den dag en reikte hem dien overzijn met een handschoen bedekte hand beefde, toen hij hem aannam. Hij bekeek hem opmerkzaam, eerst na een langdurig stilzwijgen, zeide hij kalm z/lJat is inderdaad een merkwaardig samen- trelien van feiten. De zakdoek behoort inder daad aan mij, ik heb hem gisteren waarschijnlijk bp het omzwerven op de rotsen verloren,'maar niet waar ge hem gevonden hebt, want in de buurt van het afgelegen huis ben ik in tgeheel niet geweest. Waarschijnlijk heeft een der geitenjongens, die hier overal in de jeigen zwerven, hem gevonden en weder ver- loren voor gij hem vond." Hij stak kalm den zakdoek bij zich. Ik kon mpn bewondering niet ontveinzen, want hij had mp door zijn brutaal optreden geheel verslagen al geloofde ik hem niet, ik moest mij toch ouden of dit wel het geval was. Hartelijk lachend zeide ik Gegund aan den heer D. Scheele Az. Alles berekend per 100 Kg. e. 130 K.g. klaverzaad. Hiervoor werd inge schreven door de heeren A. J. Staal te Sluiskil voor 1,A. Hob- bel te Ooltgensplaat voor 0,96, G. Klouwers te Ter Neuzen voor f 0,85, en Voortman te Rotterdam voor 0,74. Alles per Kg. In verband met de gegarandeerde gebruiks- waarde gegund aan den heer Klouwers. Zaterdag 1.1. had alhier plaats de gewone jaarvergadering van de vereeniging tegen het verlies van varkens //Draagt elkanders lasten", Baandijk. Uit de rekening en verantwoording ..bleek dat de ontvangsten, met goed slot 1907, bedroegeu 197,94 en de uitgaven f 31,15, zoodat de rekening sloot met een goed slot van 166,49. De aftredende bestuursleden werden met al- gemeene stemroen herkozen, terwijl verder be- sloten werd de inenting weder te doen plaats hebben einde Mei, als voorbehoedmiddel tegen de gevreesde vlekziekte. Bij Kon. besluit is een pensioen verleend aan G. L. P. van Ham, hoofd eener o. 1. sehool te Oostburg J 1087 en M. L. van Vessem, onder wijzer aan eene o. 1. school te Axel 376. Wetsontwerpen tot naturalisatie zijn iuge- diend van C. Blondeel, landbouwer te Aarden- burg, en C. de Sutter, landbouwer te St. Kruis. Van de twee te Hontenisse, op vermoeden van brandstichting en medeplichtigheid daaraan, gearresteerde personen is een, de 22jarige schilder A. A. v. J., na verhoor door den rechter-commissaris, op vrije voeten gesteld. De ander is in verzekerde bewaring gebleven. Hoek, 12 Jan. Heden werd alhier door het bestuur der vereeniging ,Doelmatige Samen- werking" aanbesteed, de levering van 158,500 K.G. kunstmest (levering te Maurits- lort) en 93,300 K.G. (levering te Ter Neuzen). Hiervoor werd ingeschreven door de heeren P. J. van Ardenne te Dordrecht 6,92 en 6,88, Iman J. van der Have te Rotterdam f 6.85 en 6,79,^ Dordtsche Kunstm. te Dordrecht 6,84 en j 6,74, J. F. de Moor-Vlaeminck te Hulst 6,74 en j 6,74, W. Bedet te Ter Neuzen 6,741/2 en 6,73, P. J. Scheele te Ter Neuzen J 6,65 en 6,63, D. Scheele te Ter Neuzen 6,59 en j 6,59, Gebrs. H. en A. Busschaert te Sas van Gent f 6,56 (levering Ter Neuzen), P. Hoste te St. Laureijns (Belgie) 6,56 en f 6,55. Gegund aan laatstgenoemde. De inschrijvingen berekend per 100 K.G. Waar achter de nam en der inschrijvers 2 som- men zijn vermeld, betreft de eerste som de levering Mauritsfort, de tweede die te Ter Neuzen. Hoek, 12 Jan, Jl. Zaterdagavond hield de vereeniging ,/Steunt Elkander" alhier haarjaar- •'/1k wensch u geluk, heer rechter, dat het toeval den kleinen geitenhoeder en den ouden professor op de zelfde plek heeft gebracht, de een verliezend, de ander vindende, om u weder in het bezit van uw eigendom te stellen." De rechter voelde wel de ironie, die uit mijn woorden sprak, doch deed als merkte hij die niet. Hij stak mij vriendelijk de hand toe. z/Het is inderdaad wel toevallig," zeide hij, z/als mpn vrienden het hier wisten, zou dat een reden voor hen zijn om op onaangename wpze den draak met mij te steken. Gij zoudt mij pleizier doen, professor, als u verder niet over dit voorval spraakt. Mag ik daarop rekenen z/Zeker. Ik kan zwijgen als het graf," zeide ik lachend. Hij keek mij wantrouwend aan en onwillekeurig verminderde mijn Jachen. Hij sprak niet verder over den zakdoek en de Ophrys, maakte nog eenige opmerkingen over hef, voor den tijd van het jaar, warme weer, en stond toen op. Hp had nog noodzakelijk lets in de kanselarij te doen, zeide hij, daarom kon hij mij tot zijn spijt niet bij het middag- maal gezelschap houden. lijksche vergadering, die goed bezooht was, ofschoon een drukker bezoek der donateurs wel gewenscht ware geweest. Uit het verslag van den secretaris-penning meester bleek dat de vereeniging in-ledental sterk is toegenomen. Het vorige jaar was het aantal leden 68 en thans 122. In 1908 stierven 2 varkens waarvoor eene vergoeding van f 52 werd uitgekeerd. De inkomsten bedroegen 530,48 ea de uitgaven f 174,23, zoodat er een goed slot is van f 356,25. Tot wegers werden met 68 en 61 stemmen herkozen C. de Fouw en P. de Fouw. Axel, 11 Jan. Hedenmiddag werd ten huize van den heer P. Koole een algemeene verga dering gehouden van de Oostelijk Zeeuwsch- Vlaandersche Concours-Hippique vereeniging. De voorzitter, de heer Ph. J. van Dixhoorn, opent de vergadering en dankt de talrijk op- gekomenen voor hunne tegenwoordigbeid, wat, volgens spreker, bewijst dat deze jeugdige ver eeniging recht van bestaan heeft. Hij hoopt dan 00k dat zij op den ingeslagen weg voort zal blijven gaan tot nut van het algemeen en dat van de paardenfokkerij in het bijzonder. De notuleu der voorgaande worden goed- gekeurd. Hierna doet de secretaris, de heer F. C. Zonnevijlle, verslag over het den 9den Juni te Axel gehouden concours-hippique. Het zeer uitvoerig en flink samengesteld overzicht verwekt een krachtig applaus. De penningmeester, de heer W. Dieleman, stelt voor om den heer Zonnevijlle een grati- ficatie van f 25 toe te kennen voor zijn be- langlooze doch op prijs gestelde verrichtingen gedurende het eerste vereenigingsjaar. Aldus besloten. Daar de rekening der inkomsten en uitgaven reeds in de op 2 Januari te Axel gehouden be- stuursvergadering is goedgekeurd, meent de penningmeester te kunnen volstaan met thans slechts de cijfers te noemen. De ontvangsten aan giften als anderszins bedroegenf 1477,64 De uitgaven, waaronder de grati- ficatie is inbegrepen, waren 1397,89 Alzoo een batig saldo in kas van 79,75 Evenwel is thans de vereeniging eigenares geworden vau een tent, vlaggen enz., totaal voor een waarde vau ruim f 300 aan eigen dom men. De voorzitter deelt mede dat hij der vereeni ging cadeau doet drie, op het conc-onrs genomen, fotografieen. 34 nieuwe leden, waaronder eenige donateurs, traden tot de vereeniging toe. Bij de vast- stelling van het programma voor het in dit jaar te houden concours-hippique werd besloten de volgende nummers van het eerste concours te doen vervallen. VIII. Op den beteekenisvollen dag, dien ik te Lut- tach had beleefd, volgden kalme weken. Door het heerlijkste weder begunstigd, kon ik dage- lijks excursies in alle richtingen doen en op elk dier tochten vormde ik rijke verzamelingen. Ik werd hoe langer hoe meer met de omgeving vertrouwd, die mij spoedig niet vreemd meer toescheen. Met den dag begon ik het prachtige dal tusschen de hooge, kale kalkgebergten aange- namer te vinden. Juist die tegenstelling tus schen het onvruchtbare, grauwe kalkgesteente en den fraaisten plantengroei van het Zuiden, maakte het zoo schoon in deze omsevinw prachtig was het, als de zon daalde achter de bergen, en deze, in een zachtblauw waas gehuld, zich afteekende tegen den door de ondergaande zon rood gekleurden hemel. Ook aan de eigenaardigheden der bevolking raakte ik spoedig gewend. Mijn omgang met de landslieden, die ik op mijn tochtjes ont- moette, kon helaas slechts zeer oppervlakkig zijn, daar wij elkander niet verstonden. Slechts enkele mannen, die vroeger soldaat waren ge weest, konden gebroken Duitsch spreken, de I. Nationale wedstrijd voor de best aange- gespannen tweewielige vrachtkar, be- spannen met een paard. II. Nationale wedstrijd voor de best inge- spannen zware vrachtwagen, bespannen met twee paarden. IV. Wedstrijd voor vierwielige rijtuigen. IX. Defile der prijswinners; en XVII. Eierrijden. Over de andere nummers zal het bestuur beslissen en zal gaarne nieuwe nummers in- lasschen. Opgaven daarvoor dieneu voor 1 Maart te worden ingediend. Besloten werd het tweede concours-hippique te Axel te houden op dezelfde weide, wederom gratis beschikbaar gesteld door den verdienste- lijken voorzitter, op Dinsdag 1 Juni, 3den Pinksterdag. Zij die als donateur of lid tot de vereeniging zpn toegetreden, zullen een lidmaalschapskaart ontvangen, tevens dienende als quitantie en op vertoon waarvan men de rechten heeft in artikel 10 van het reglement omschreven. Alsnu worden de diploma's door den Voor zitter aan de prijswinners uitgereikt na een woord van dank te hebben gebracht aan de firma P. J. van de Sande voor de fijne uitvoering daarvan. Bij rnonde van den penningmeester wordt dank gebracht aan den schoonschrijver die de diploma's met de namen der winners heeft ingevuld. De heer Zonnevijlle dankte de vereeniging voor de verleende gratificatie hoewel hij zijn diensten geheel belangeloos heeft aangeboden. Evenwel zal hij 10,daarvan voor het volgende concours beschikbaar stellen. Niemand meer het woord verlangende sluit de heer Van Dixhoorn deze vergadering. Axel, 12 Jan. In de Vrijdag alhier gehouden jaarvergadering van de vereeniging //Werk- mansbelang", onderlinge Maatschajlpij tot gelde- lijke uitkeering bij het verliezen van varkens, waren 54 leden aanwezig. Uit het jaarverslag bleek dater waren gestorven 17 varkens, waarvoor 379,80 was uitgekeerd. De opbrengst ervan had bedragen f 34,30. In kas was 1069,99, iets minder dan het vorige jaar. Herkozen werden de aftredende bestuursleden C. P. Minjon en F. G. van Tatenhove, terwijl een 12tal nieuwe leden door het bestuur werden aangenomen. Met groote meerderheid werd het bestuursvoorstel aangenomen om in- spuiting tegen de vlekziekte verplichtend te stellen. Axel, 12 Jan. Heden werd aanbesteed door de Vereeniging //Comite tot aankoop van Hulp- meststoffen" te Kijkuit de levering van 200,000 K.G. Superph. 14 °/0, 110,000 K.G. Am. Superph. 7 X 9 en 40,000 K.G. Chilisalp. Ingeschreven werd als volgt Voor de Chilisalp. door G. H. Blondeel te vrouwen spraken meestal geen enkel woord Duitsch en het viel haar zelfs moeilijk de enkele Slavische woorden, die Mizka mij geleerd had, doch die ik slecht uitsprak, te begrijpen. Van een gesprek kon geen sprake zijn, maar toch trachtten die goedhartige Slavische land- lieden zich tegenover den vreemdeling van den besten kant te toonen. De boeren hielden het bepaald voor een eer, den vreemden //vliegenvanger" hunne weiden gastvrij voor zijn doel af te staan, ofschoon zijn sporen zich in het platgetrapte gras duide- lijk toonden. Geheel in tegenstelling met de Zwitsersche boeren, die vreemdelingen met grofheden overladen als dezen het wagen slechts een pas van den "weg in de weiden te doen, lieten mij de Krainerboeren bereidwillig overal planten, vlinders en kevers verzamelen, waar ik maar wilde, ja, zij wezen mij zelfs de plaatsen in de hooge, elke weide begrenzende steenmuren, waar ik het gemakkelijkst kon rondzwerven en dikwerf hielpen zij mij bij het verzamelen zonder op eenige belooning aan- spraak te makenzij namen hoogstens een sigaar aan en dankten daarvoor met vele Slavi sche woorden. (Wordt vervolgd.) TEH IEIIZESSCHE COIRMT. _Pi< blad verseliijnt MaanJag., WoensJag. en Irijtlagavond, uitKe/.nn<ler(| op Fee<Kda|(en. bij tie Firniii P. J. HE HjIABE te Ter Keuien. 1 o O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1