A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Op Leven en Dood. No. 5249. Dinsda^ 12 Januari 1909. 49? Jaargang. Binnenland. FE UILIET*0*N. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika f l,327s en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij' alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e I e f o on No. 2 5. ADYERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsraimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. Gebed voor* de Koningin. Bij Deputaten der Geref. Kerken in Neder land voor de correspondence met de Hooge Overheid is, naar //De Bazuin" meldt, op Oudejaarsavond ingekomen het volgende schrijven van den Haad van Ministers, geteekend door den tijdelijken voorzitter, Mr. Th. Heems- kerk. z/De Raad van Ministers hoadtzich overtuigd, dat de heuglijke tijding, welke op 22 dezer ter kennis van het Nederlandsche Volk is gebracht, in alle oorden des lands stof tot diepgevoelde erkentelijkheid zal hebben gegeven. Het spreekt van zelf, dat velen en ook vele kerkeu behoefte zullen gevoelen, Hare Majesteit de Koningin, met het oog op Hare blijde en ernstige ver- wachtingen, in hunne gebeden te gedenken. Zij zullen daartoe gedrougen worden reeds door de groote lielde, welke zij der Koningin en Harer Majesteit's Huis toedragen. Van deze zijde bezien, zou er voor de Regee- ring geen aanleiding tot bemoeiing daarmede bestaan. Daar nochtans de hoogste Staats- belangen, zoowel met het behoud van Harer Majesteit's leven en gezondheid, als metdege- boorte van een troouopvolger gemoeid zijn, acht de Raad van Ministers, het plichtmatig, met't oog daarop de voorbeden der kerken te vragen. Aan Gods zegen is alles gelegen en de Raad van Ministers zal dan ook de voorbeden der kerken op den hoogsten prijs stellen; dit te meer waar hij overtuigd is, dat de innerlijke drang daartoe toch reeds bestond en aanvankelijk tot uiting is gekomen. Het moge den Raad van Ministers vergund zijn, daartoe uwe medewerkiug te verzoeken. In alle kerken en kapellen van het Aarts- bisdom is Woensdag het volgend schrijven van den aartsbisschop van Utrecht van den kansel voorgelezen De heugelijke tijding, onlangs door Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken in de vergadering der volksvertegenwoordiging mede- gedeeld, heeft het Nederlandsche volk met vreugde vervuld. z/Hare Majesteit onze beminde Koningin is in^ blijde verwachting. En binnenkort hopen* wij te mogen juichen, omdat ons gegeven werd wat reeds lang gehoopt en gewenscht werd voor ons Vaderland en Vorstenhuis. z/Nu evenwel, B. G., is het meer dan ooit 23) Anna's woorden hadden op mij eene eigenaardige uitwerking, zij versterkten mijne verdenking. Als 1 ranz zich van zijn onschuld bewust was, was het dan wel noodig, waarom hij juist op dat middaguur in de buurt van het afgelegen huis gezien was, waarom hij mij ontvlucht was en er zoo schuw, zoo verstoord had uitgezien z/Gij hebt mij nog altijd niet gezegd, waarom lk my ne ontmoeting met den heer Schorn aan memand moet mededeelen," zeide ik. »Datzalik u zelf uitleggen", viel Franz Schorn in,/mijn meiSje meent, dat, wanneer de districts- rechter Faligno, verneemt, dat ik hier gisteren- middag in de buurt van het afgelegen huis gezien ben, hij dadelijk uit haat eene verdenking jegens mij zou uitsprekeu." »Dat zal hij bepaald doenIk smeek u, professor, vertel geen mensch dat ge Franz gezien hebt." 8 Het jonge uieisje keek mij bij die woorden zoo lief aan, dat het hart mij week werd. Ik bevond mi] m groote verlegenheid. Kon ik r'iet aan het verzoek kon oldoen, dat ik den rechter reeds van mijne ontmoetmg ,n kennis had gesteld Ik kon dat niet do en, ik kon Franz met waarschuwen zonder misschien een nadeeligen invloed op het onder- Ult te oefenen maar tot eene belofte, die plicht, voor ons, als trouwe onderdanen, Gods zegen voor Hare Majesteit af te smeeken. Bidden we veel en vurig, dat de blijde ver wachting gelukkig vervuld moge worden. Wij bepalen daarom, dat, tot dien tijd voortaan, behalve het altijd voorgeschreveii gebed voor H. M. op alle Zon- en feestdagen na alle vastgestelde H. Diensten vijf maal het Onze Vader en Weesgegroet tot intentie zaU worden gebeden." (Tijd.) De Volksbond tegen drankmisbruik heeft een boekje uitgegeven //Lichtbeelden van den Yolksbond tegen drankmisbruik, op het doek gebracht door F. W. Drijver." Het is, blijkens de inleiding, besteiud als //handleiding" bij het verklaren der lichtbeelden, voor welker vertooning, het hoofdbestuur zoowel de plaatjes als een projectielantaarn beschikbaar heeften in de tweede plaats is het bestemd voor verspreiding, om opnieuw de aandacht te vestigen op de el- lende, door het drankmisbruik veroorzaakt, en op het streven en werken van den Yolks bond. TER NEUZEN, 11 Januari 1909. Blijkens achterstaande advertentie zal al- hier a. s. Maandagavond in het //Hotel des Pays- Bas een kunstavond worden gegeven door den heer De Vriendt, den zeer gunstig bekendeu tooneelspeler uit Gent, met medewerkiug van andere artisten, o. m. mevr. Van der Wielen. Het programma is veel belovend en behoeft bij hen die den heer De Vriendt zagen optreden, o. m. in het karakter stuk //In Drift", geen aan- beveling. Waar meermalen de klacht geuit wordt dat hier weinig gelegenheid is om iets degelijks te genieten, is het te hopen dat deze poging met een gunstigen uitslag mag bekroond worden. In dej.l. Zaterdag alhier gehouden jaarver- gadering van de vereeniging ,/Eigen Hulp", onderling verzekeringsfonds van varkens tegen sterfte, bleek uit de rekening en verantwoording van den secretaris-penningraeester, dat de uit- gaven de inkomsten met 73 hebben over- troffen. Er hadden 15 uitkeeringen plaats, tot een bedrag van f 307. De rekening werd goedgekeurd. Een voorstel van het bestuur, om de contri- butie met o cent te verhoogen, werd verworpen, kon, kon mij dit ook niet ik niet houden dwingen. //Ik kan u niets beloven," zeide ik, koel, //by een gerechtelyk verhoor is ieder verplicht niets te verzwijgen." i/Oprofessor, ik smeek, ik bezweer u. Met duisteren, naar het mij toescheen drei- genden blik viel Franz zijn meisje in de rede „Vraag verder niet, Anna", zeide hij, ,/de professor heeft gelijk. Het was dwaas, ja onrechtvaardig vail me, dat ik aan je verzoek voldeed en dezen dwazen wensch aan den pro fessor uitte. Hij mag daaraan niet voldoen Als de schurk, de districts-rechter eene ver- denking tegen mij uit, zal ik tegen hem op weten te kotnen. Kom, Anna, wij moo-en mijnheer niet langer ophouden." ..Hij nam den hoed voor me af i toen gino hij met het jonge meisje het bosch in. lk keek hem in gedachte na. Tegenstrijdige ge- dachten kwamen in mij op. Kan deze trotscbe zichzelf bewuste jonge man een misdadiger zyn Ik had zoo gaarne die vreeselijke ver denking tegen hem geheel onderdrukt, maar 'twas een vreeselijke gedachte, dat dit lieve kind misschien al haar liefde had geschonken aan den moordenaar haars vaders. Ik liep langzaam naar het huis daar wachtte my reeds, voor het huis gezeten. de kapitein. Hij overhandigde mij den brief aan zijn broeder en tal van mondelinge opdrachten toen verliet ik hem met de belofte hem weer spoedig in het afgelegen huis te zullen bezoeken. *Zal ik u uw middagmaal in den tuin doch aangenomen een voorstel om een omslag van 50 cent per lid te heffen, zoodra het kasgeld tot f 50 zou dalen. Tot secretaris-penningmeester werdherkozen de heer W. Roth. Te Hoek zal binnenkort eene buitengewone vergadering gehouden worden door ingelanden van den aan den Brakman liggenden Koude- polder, waarin men zal besluiten of men al dan niet zal overgaan tot verhooging van het oostelijk einde van den zeedijk van den polder, waarop door Gedeputeerde Staten is aangedrongen. Dit dijksgedeelte ligt slechts met eene kruins hoogte van pl.m. 3 M. boven gewoon hoogwater, wat te laag is, en de aangrenzende zeedijk van den Lovenpolder daarom bereids is verhoogd tot 3.75 M. boven genoemd peil. (M. Ct.) Door het bestuur van den in Westdorpe gelegen Canisvlietpolder zijn aan den Langenweg verkocht eeii honderdtal opgaaude Canadaboomen, die niet van de zwaarste afmetingen zijn, maar niettemin in 't geheel 1800 opbrachten. Met deze verkoopingen kan thans en op andere polder- gronden nog eeuige jaren worden voortgegaan en men heett het plan met de opbrengst daarvan de reeds vroeger aangevangen bekeii'ng van polderwegen voort te zetten en te voltooien, wat een dringende noodzakelijkheid is, vooral de dagen van het bietenvervoer. Heel wat wegen of deelen daarvan wachten in verschillende polders nog op verharding en er zullen nog wel eenige jaren verloopen voor het geheel vol- tooid zal zijn. (M. Ct.) Axel, 11 Jan. Op de alhier gehouden markt van Zeeuwsch-Belgische paarden, waren ruim 100 stuks aangebracht. Vele Belgische en enkele Duitsche koop- lieden waren aanwezig. De handel was bevredigend. Prijzen werden besteed van 1500 tot 1600 fr. Axel. Benoemd tot onderwijzer van de R. K. bijz. school alhier de heer J. H. Schreine- machers, thans onderwijzer aan de o. 1. s. te Ovezande. stoppeldijk. Verleden Vrijdag zag men bij de landbouwster mej. wed. P. Heijens, eene kloek met elf kuikentjes door den hof kuieren. Het nest, waarin nog een bebroed ei, was spoedig gevonden, in de open lucht, en dat midden in den winter. brengen vroeg Mizka, toen ik, van mijn excursie ternggekeerd, de keuken binnentrad, wde rechter heeft ook in den Ntuin gegeten, hij zit nog met zijn koffie onder den grooten lindeboom". Ik dacht aan de Ophrys Bertolini: ik moest lachen bij de gedachte aan die blutt'erij des rechters en had er steeds pleizier in er hem mede te zullen plagen. Natuurlijk zeide ik het eten in den tuin te brengen en begaf mij er dadelijk heen. De rechter zat met zijn koffie, zijne lange Virginiasigaat; rookende, aan de ronde tafel onder den grooten lindeboom. Hij scheen in diep gepeins verzonken. Het hoofd was in de hand gesteund en hij keek duister voor zich heen. Het viel mij op hoe»geelvaal zijn gelaat was, hoe afgeleefd zijn trekken waren. Hij hoorde niet, dat ik hem naderde eerst toen ik hem aanspralc, sprong hij op en keek mij een oogen- blik zoo verschrikt aan, als ontwaakte hij uit een zwareu droorn, doch dadelijk was hij zich weer meester. Hij groette my lachend. z/lk geloof dat ik ingedommeld was," zeide hij, //die groote hitte maakt iemand slaperig." Waarom sprak hij onwaarheid? Hij had niet geslapen, ik had duidelijk gezien hoe bij de hand had opgeheven en een trek aan zijn sigaar had gedaan. //Ik be wonder u, professor," vervolgde hij, wdat ge bij die hitte kunt rondzwerven. Ik sterf hier in de schaduw bijna van de warmte. Zijt ge voor uw moeite met een goede verzameling beloond Natuurlijk haastte men zich de dieren binnen te halen, om ze tegen de koude te beschntten en van voeder te voorzien. Groenendijk. Vrijdagavond is bij den land- bouwer Jos. de Waal alhier gepoogd de land- bouwschuur in brand te steken. Vergeefs werd dit beproefd aan den paardenstal en ook eene poging om brand te stiehten op den dorschvloer had geen gevolg. Daarna werd, met beter resultaat, eene nabij de schuur staande stroo- mijt in brand gestokendeze ging in de vlammen op. De kapitein der marechaussee, deheer Thomson, die hier juist vertoefde, stelde met den brigade- commandant een onderzoek in, met het gevolg dat men reeds spoedig een verdachte, zekere P. V., in arrest had en tot bekentenis wist te brengen den brand te hebben gesticht. Als mede-verdachte werd gearresteerd A. v. J. Bz., die toegaf wel bij het plegen van het leit tegen- woordig te zijn geweest, maar ontkende daaraan medeplichtig te zijn. De beide gearresteerden zijn heden naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht. De verdachten hadden een familiepartijtje bijgewoond en verkeerden blijkbaar onder den invloed van drank. De zucht om het feestje door een vuurwerk besloten te zien, schijnt de aanleiding tot de daad te zijn. Oostburg. In een gisteren gehouden ver gadering van de vrijzinnige kiesvereeniging is tot candidaat voor de Prov. Staten in het district Sluis gesteld de heer J. A. Neeteson, burge- meester van IJzendijke. Ylissingeii. Een baker die op Nieuwjaarsdag, door het vlamvatten van hare kleeren ernstige brandwouden bekwam, is onder hevige pijnen, in het gasthuis overleden. Cliuge. De loop der bevolking in deze ge- meente over 1908 was als volgt Geboren 78 m., 89 vr., totaal 167. Gevestigd 128 m., 113 vr., totaal 241. Overleden 36 m., 27 vr., totaal 63. Vertrokken 130 tn., 139 vr., totaal 269. m. vr. totaal. Bevolking op 31 Dec. 1907 1873 1826 3699 31 1908 1913 1862 3775 alzoo vermeerderd met 76 personen. Voltrokken huwelijken 27. Levenloos aangegeven 1. Echtscheidingen 1. //Die kon niet beter zijn," zeide ik lachend, z/het geluk heeft mij gediend. Denk eens aan ik ben zoo gelukkig geweest de plaats te vin- den, vanwaar ge mij gisteren de prachtige Ophrys Bertolini hebt meegebracht." Die woorden hadden een wonderbare uitwer king. Met wijd geopende oogen keek hij mij aan zijn gezicht werd nog bleeker, zijn mond trok krampachtig, toen hij met moeite uitbracht z/Neen onmogelijk Hoe zoudt ge daar gekomen zijn?" z/Op de gemakkelijkste manicr," zeide ik, mij zeer vermakende, dat de ontdekking zijner blufferij den waardigen heer zoo zeer deed schrikken, //die moeilijk, niet zonder gevaar te bereiken plaats welks bereiken u zelfB van de rots deed vallen, scheen mi), op weg naar het afgelegen huis zijnde, gemakkelijk te bereiken. Ik zag de Ophl-ys van den weg af bloeien en ben met het grootste gemak naar boven gekomen." z/Dan zijt ge zoo gelukkig geweest een nieuwe plaats, die ik niet ken, te vinden," zeide de rechter, die bewonderenswaardig vlug weder zichzelf meester was geworden, </ik heb de orchideeen boven op een rots in een geheel andere buurt gevonden z/Werkelijk? Dat is zeer opmerkelijk Hebt ge daar dan ook misschien uw zakdoek ver- loren, dien ik vond op de plek, waar ik verzamelde Of is dat de uwe niet? Zietge, die gele zijde vertoont nog enkele bloedvlekken, misschien van uw verwondp hand." (Wordt vervolgd.) TER AEUZEHSCHE (Of RAIT n Vrijdaynvond, nitgemnj. nl op reesldagen. bij de Firms P. J. VAS ItK NAIUK <e Ter IVeuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1