A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5244 ONDERZOEK DRANK WET! a 40 cent. Donderdag; 31 December 1908. 48e Jaargang. Het volgend nummer zal in plaats van Vrijdagavond Vrijdagmorgen verschijnen. naar de geoefendheid van Iutelingen der liehtingeii 1908 en 1909, Binnenland ABONNEMBNT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland y 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. i-sdverfentien voor het nummer dat in den morgen van 1 Januari zal ver schijnen, en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Donderdag 31 dezer, des namiddags 3 lire. Ter Neuzen, 30 Dec. 1908. Firma P. .J. VAN DE SANDE. Nederland en Venezuela. Aan de Eclair wordt uit Caracas gemeld, dat er reeds verscheidene processen tegen Castro zijn aangespannen, om de terugbetaling van onrechtmatig door hem verworven sommen gelds te verkrijgen. Het totaal van de eischen beloopt/24,000,600. Naar de Lokalanzeiger meldt beeft Castro reeds de kiiniek van professor Israel verlaten en is hij teruggekeerd naar het hotel Esplanade. Daar zai hij verder behandeld worden door prof. Israel, die eene operatie niet noodig oordeelae. Volgens het blad is Castro voornemens zich te Berlijn te vestigen. EERSTE K A M E R. Vergadering van Dinsdag. De Voorzitter deelt mede, dat devernienwde afdeelingen hebben gekozen tot haar Voorzitters de heeren Godin de Beaufort, Kist, Havelaar, Von Fisenne en Van Welderen Rengers. De Voorzitter deelt voorts mede, dat, in na- volging van andere parlementen, door hem een telegram van gelukwensch is gezonden aan het Ottomaanseh parlement. Indische begrooting. Daarna is aangevangen de behandeling van de Indische begrooting voor 1909. De Voorzitter deelt vooraf mee, dat bij deze begrooting een voorwaardelijke post wordt ge- vraagd voor deelneming aan de Brusselsche tentoonstelling, aangezien eerst bij hoofdstuk Landbonw zal worden beslist of Nederland zal deelnemen, waarvan de deelneming van Indie afhankelijk is. De Voorzitter wijst er echter op, dat, met het oog op het ter beschikking kiijgen van het benoodigde terrein, de Minister van Landbouw gaarne een uitspraak van de Kamer wenscht, daar het hoofdstuk Landbouw eerst na Januari in de Eerste Kamer wordt behandeld. De heer Wallen bepleit goede uitvoering van het de centralisatie-besluit, in het belang van een deugdelvikeu finaucieelen toestand. De heer Staal beeft, naar aanleiding van het in de Tweede Kamer aangevoerde omtrent het monopolie van de fabiiek Krupp, bij de levering van geschut, een onderzoek ingesteld, en is daarbij tot de slotsom gekomen, dat het verschil in prijs tusscben Krupp's fabriek en de Rheiusche Westf. Metallwarenfabrik in Dusseldorf te ge- ring is om op dien grond Krupp niet langer tot de levering toe te lateu. Spreker betreurt het ongeval, dat de heer Liefrinck, die als Regeeringscommissaris naar Atjeh zou gaan, overkwam, en wenscht van de Regeering te verneraen of zij, als de heer Liefrinck hersteld is, nog steeds bij het voor- netnen blijft om hem zijn zending te laten ver- vullen. De heer Michiels van Kessenich betreurt de aanstelling van vreeiud personeel bij het Indische Boschwezen, met voorbijgang van de houtvesters, die in onze landbouwschool te Wageningen voortreffelijk worden opgeleid. De heer Van Loben Sels dringt aan op eenheid hij de departementen van Kolonien, Oorlog en Marine ten opzichte van de leveranties van oorlogsmaterieel. De Minister deelt inzake de zending van den heer Liefrinck, als Regeeringscommissaris naar Atjeh mee, dat het hem gebleken was dat de den heer Liefrinck gegeven opdracht den gou- verneur van Atjeh, Swart, hoewel deze er zich bij zou neerleggen in 's lands belang, niet aan- genaam was, daar de gouverneur van dezen maatregel verzwakking van het Regeeriugs- prestige in de oogen van den inlander vreesde. lntusschen heeft de Gouverneur-geueraal in de houding van Gouverneur Swart geen aanleiding gevonden om zijn voornemen te laten varen. De Minister heeft, sedert hij in de Tweede Kamer de opdracht aan den heer Liefrinck ge geven, bevestigde, niets vernomen dat er op wijst, dat die opdracht niet tot uitvoering zal komen. De Minister verdedigt de voorgenomen aan stelling van tien Duitsche houtvesters, omdat op het oogenblik in Nederland geen personen te vinden zijn, voldoende theoretisch en praktisch onderlegd. De Minister van Landbouw dringt aan op een spoedige besltssing omtrent de deelneming aan de Brusselsche tentoonstelling. TER NEUZEN, 30 December 1908. Hoewel het in den laten avond van Zater- dag, ondanks de koude, op de straten nog al ru- moerig was, kan gezegd worden datdeKerstdagen vrij rustig verliepen, althans zonder verstoring der orde. De verschillende danslokalen werden over het algemeen matig bezocht. Als naar gewoonte schonk het verloopen Kerstfeest weer volop genot aan de leerlingen der verschillende Zoudagsscholen alhier. Maandagavond waren rondom een stralenden kerstboom in de Ned. Herv. kerk vergaderd I de leerlingen der Zondagsschool ,/Timotheus", terwijl Dinsdagavond daar de Zondagsschoolver- eeniging //Samuel" met hare bijna 500 leer lingen het Kerstfeest vierde. Ook nu straalden de talrijke lichtjes van den Kerstboom. In het Geref. kerkgebouw werd Maandagavond het feest gevierd van de leerlingen der Geref. Zondagsschoolvereeniging //Jachin". Het verloop van de verschillende feesten was zooals dat gewoonlijk geschiedt. Door de kinderen werden opgewekt de verschillende liederen gezongen, die ze, met het oog op het feest geleerd hadden. Voorts werden de bijeen- komsten afgewisseld door toepasselijke toespraken en boeiende verhalen der onderwijzers, terwijl de kinderen de hen toegediende versnaperingen zich goed lieten smaken. De feesten werden ook door vele ouders eD belaugstellenden bijgewoond. Naar traditie gaf de tooneelvereeniging #Vooruitgang is ons streven" eene uitvoering in het //Hotel de Commerce." Opgevoerd werd z/Lazaro de Veehoeder of misdaad en wraak". Het moet gezegd dat de vereeniging haar best heeft geclaan, om haren goeden naam te hand- haven en haren bezoekers een aangenamen avond te verschaffen. Het stnk was, wat costumes en decor betreff, goed verzorgd, en de leden die in het stuk optraden deden hun uiterste best tot het verkrijgen van een goed geheel, waarvoor dan ook de bezoekers, zoowel die der generale repetitie, als die bij de uitvoeringen op Zaterdag- en Maandagavond door applaus hunne tevredenheid te kennen gaven. Een groot succes werd behaald met het tot slot uitgevoerde blijspel ;/99 beesten en 1 boer". Dit deed herhaaldelijk het gehoor onhedaarlijk lachen, en arauseerde dan ook uitstekend. Jammer dat de zaal bij de uitvoeringen niet drukker bezet was. De vereeniging, die zich reeds zoovele jaren beijvert om met de feestdagen voor eenige genoeglijke uren te zorgen, verdient krachtiger steun voor haar ernstig pogen. Maandag werd de uitvoering beeindigd door een bal. Op het laatst werd het gezellig samenzijn gestoord door het stuk werpen van een tweetal ruiten. Ofschoon de door de ruiten geworpen 2 steenen, tegengehouden door de gordijnen, niemand in de zaal konden deren, bracht dit voorval eenige ontsteltenis teweeg. Naar aanleiding van een bestaand vermoeden is door de gemeente-politie een onderzoek in gesteld dat evenwel geen resultaat opleverde. Dinsdagavond werd alhier door de orkest- vereeniging //De Volharding" in het //Hotel des Pays-Bas" een concert gegeven, dat matig bezocht was. De verschillende nummers, door het orkest uitgevoerd, hadden in het algemeen bijval onder de hoorders, evenals de muziek- stukken |die door de solisten werden gespeeld. Ook het zangnummer dooreen der leden ge zongen, had succes. Het bal, dat het slot der soiree was, was zeer geanimeerd en duurde tot in de kleine uurtjes. Gisterenavond hield de afdeeling Ter Neuzen van de Schippersvereeniging //Schutte- vaer" hare gewone jaarvergadering in het logement ,,'s Lands Welvaren". De vergadering was goed bezocht. Nadat de rekening en ver- antwoording over de laatste 2 jaren was goed- gekeurd met een saldo van ruim 88, werd overgegaan tot de verkiezing van een voorzitter in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer M. Verbrugge. Benoemd werd de heer J. Tollenaar Sr., tot hiertoe commis- saris, terwijl in diens plaats werd gekozen de heer A. de Jonge Dz. Bij de algemeene besprekingen werd besloten naar aanleiding van de voorgenomen verplaat- sing van het inklaringskantoor te Sas van Gent, den Minister van Financien te wijzen op de zeer ongunstige ligging der daarvoor aange- wezen plaats, aangezien het meren der schepen langs den kanaalboord bij de spiegelglasfabriek voor de binnenschepen allesbehalve veilig is. in verband met de zuiging, veroorzaakt door de daar passeerende stoomschepen en schade- varing of botsing der schepen onderling daar zeer licht zal kunnen voorkomen. Thans ge schiedt het inklaren bij het oude kantoor en kunnen de schepen aan een kademuur op vei- lige plaats stoppen. Daar de schippers welke zeilende of sleepende het kanaal afvaren het lielst gebruik maken van den ouden westelijken kanaalarm, zal tevens wordeD verzocht de bevoegdheid van den kom- mies, dienstdoende aan de wacht bij de west- sluis, zoodanig uit te breiden, dat deze de volgbrieven der passeerende schepen kan af- teekenen, waardoor voor de schippers veel tijd zou worden gewonnen. Aan de bevoegde auloriteit zal worden ver zocht het aanbrengen van vleugels aan het buiten-sluishoofd der Oostsluis te Ter Neuzen, benevens herslelling van den aanlegsteiger voor roeibooten aan het havenhoofd te Bath. Geklaagd werd over de plaatsing van lantaarns, wachthuisje en telefoonpaal bij de brug voor ge- woon verkeer te Sluiskil, belemrnerende het trek- ken der schepen met paarden. Ook debediening der brug laat, maar men meent door te weinig personeel, te wenschen over, waarom getracht zal worden daarin verbetering te verkrijgen. Tengevolge van den ingevallen strengen vorst wordt van verschillende plaatsen reeds gemeld van stremming der vaart door het ijs. In het Noorden van ons land hadden reeds, verschillende ijsfeesten plaats. Heden werd alhier de ijshaan geopend terwijl ook druk gereden werd op de vestinggracht. Op het kanaal is nog weinig ijs te zien. De kath. kiesvereeniging te Ovezande (district Hontenisse) heeft tot candidaat voor de Tweede Kamer gesteld het aftredend lid, de heer P. F. Fvuytier. Door den commissaris der Koningin in Zeeland is met ingang van 1 Jannari a.s. benoemd tot lid van de gezondheidscommissie, zetel Hulst, de heer P. H. Fruijtier, arts te Hulst. Tot lid van die commissie te Oostburg is benoemd de heer F. Eekhout te Aardenburg. De heer A. van Dale, kierk der poste- rijen te YVatergraafsmeer, hoopt den 1 Januari den dag te herdenken dat hij voor 40 jaren in dienst bij de posterijen trad als looper bij den brievengaarder te Oostburg. In 1872 werd hij daggeldbestellerj bij de Rijkstelegraaf te Oostburg in 1874 telegram- besteller aldaar in 1880 assistent te Ter Neuzen in 1892 werd hij te Ter Neuzen tot klerk be noemd en in 1907 naar Watergraafsmeer over- geplaatst. Door de Landbouwvereenigingen ;/Voor- waarts" te Kijknit en Axel-Station" te Axel, zijn aanbesteed, de hoeveelheden van 60.000 en 110.000 K. G. Superphosphaat 14 °/0. Minste inschrijver was de heer A. Hamelink alhier resp. tegen de prijzen van 2.25 en f 2.218/l0 per 100 K. G. De levering is aan hem gegund, De provinciale stoomboot //Walsoorden" is Maandag te Hansweert bij het verlaten der buitenhaven in aanvaring gekomen met het schip /Cornelia", schipper Dingemans, welk schip hierdoor een groot gat in het voorschip bekwam. De boot beliep schade aan den voor- steven, terwijl de gebeele versehansing vernield werd en de mast brak. Sluiskil, 29 Dec. Dinsdag werd alhier door de vereeniging //Landbouwbelang" aanbesteed de levering van 131900 K.G. kunstmest. Ingeschreven werd door de heeren D. Scheele te Ter Neuzen voor 7,34, G. Dees Gz. te Hoek voor 6,90, H. en A. Busschaart te Sas van Gent voor 6,875, J. F. de Moor- Vlaminck te Hulst voor 6,79, W. Bedet te Ter Neuzen voor f 6,79 alles per 100 K.G. Bij loting werd aannemer de heer W. Bedet. Hoeli. Dat de weegbrug //Hoeks Belang" goed rendeert kan uit het volgende blijken. In de vergadering van Dinsdag 29 Dec. 1.1. bleek, nadat de rekening en verantwoording TER lEO/iEISCHE (MRAIT. I)It bind verscliijnt UlaandHg., Woen.iiKK- en VrijdB^avond, nit{;ezon<ler<t op IVeatdaKen, bij de Pinna 1". 3. BK SliBE te Xer \euten. 9 die dingen naar het bewijs voor militaire bekwaamheid of voor lichameiijke geoefendheid of wel voor beide en naar de geoefendheid van jongelieden, die dingen naar het Getuigschrift, vereiecht tot het aangaan eener verbintenis bij het Reservekader, hetzij der In- fanterie of Vesting Artillerie, dan wel der Genie. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de lotelingen dezer gemeente van de lichtingen 1908 en 1909, die zicn hebben aangemeld tot deelneming aan het onderzoek naar de geoefendheid van hen, die dingen naar het bewijs, hetzij voor militaire bekwaamheid, hetzij voor lichameiijke geoefendheid dan wel voor beide (art. 104 der Militiewet 1901) en de jongebeden, die zich hebben aangemeld tot deelneming aan het onderzoek naar de geoefendheid van hen, die dingen naar het Getuigschrift, vereischt tot het aangaan eener verbintenis als vrijwiiliger bij .het Reservekader, voor dat onderzoek zuilen moeten aanwezig zijn op D1NSDAG den 12 JANUARI 1909, des voormiddags te elf uren, in de Jara-kazerne te Ter Neuzen. Ter Neuzen, den 30 December 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoek- schiift orn verlof tot den verkoop van alcoholhondenden drank anderen dan sterken drank van MARIAHENDRICA VANHEUVERSWlJN, zonder beioep, wonende te Ter Neuzen, in het benedenlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 91 en gelegen aan het Nieuwediep Binnen twee woken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof ichriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 29 December 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELE.V1 AN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1