A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5242 Gemengde berichten. Donderdag; 24 December 1908. 48e Jaargang, BERSTE BLAD. Wegens het Kerstfeest zal a.s. Vrijdag- geen nummer van dit blad verschijnen. IAEKT eene PAARDENMARKT Landbouwberichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/3 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. Telefoon No. 25. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. "Sieussjaars-adHer'tentieR voor het nummer dat in den morgen van 1 Januari zal ver schijnen, en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Donderdag 31 dezer, des namiddags 3 lire. Ter Neuzen, 21 Dec. 1908. Firma P. J. VAN DE SANDE. te AXEL Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken bij deze bekend, dat op li^Iaandag; den El JasiuaH a. s., zal worden gehouden, aanvang nemende des voorraiddags ten tien tire. Axel, den 18 December 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. TER NEUZEN, 23 December 1908. Na eene slepende ziekte, waarvan tock in bet najaar een herstel verwacht werd, is Zondagmorgen te Schoondijke nog onverwacht overleden de heer P. van Houte, burgemeesfer aldaar en sinds Mei jl. lid der Provinciate Staten. De overledene, bemind en geacht door alien die hem kenden, was in den vollen zin des woords het type van een burgervader. Zooals nog voor zijne verkiezing tot lid der Staten is medegedeeld, was burgemeester Van Houte wars van eenig vertoon. Goed ontwikkeld, kon by ieder te woord staan en was voor rijk en arm t-de burgemeester", eene betrekking die hy met de meeste nauwgezetbeid vervulde van af 1884, terwijl hij tevens lid van den raad was. In alle zijne betrekkingen als voorzitter van kerkvoogden en ontvanger der kerk, als directeur der brandwaarborgmaatschappij in het 4e district, als lid van het toezicht op de kerkelijke goederen in Zeeland, als oprichter of ondersteuner van cooperaties in zijn gemeente, steeds was de overledene overal dezelfde, harte- lijk en welmeenend, overal trachtende alles in der minne te schikken waar het mogelijk was. En moge bij al eens minder doortastend zijn geweest in sommige opzichten, het was de goedheid zijns harten, die daarvan de oorzaak was. De fcchoondykenaars zullen burgemeester Van Houte met licht vergeten zij, die met hem verkeerden zullen hem noode missen. (M. C.) I en overstaan van burgemeester en wet houders te Philippine heeft op Maandag de verpacbting van het straatgeld in de gemeente plaats gehad. Pachter is geworden ^Marcelis de Baets alhier, voor de som van 1160 en de onkosten. Ter kennis wordt gebracht, dat bij aan- schryving van het D. v. O., dd. 12 Dec. jl., is bepaald dat, voor indeeling by de bereden korpsen in de eerste plaats zullen worden be- stemd, de lotelingen die zich vrijwillig daartoe bebben aangemeld. Zij moeten eene lengte hebben van minstens 1,65 M. voor de cavalerie en 1,62 M. voor de veld-en de rijdende artillerie en voor wat bet wapen der cavalerie betreft niet zwaarder wegen dan 75 K.G. Zij, die voor eene indeeling bij genoemae bereden wapens in aanmerking wenschen te komen, moeten zich daartoe zoodra mogelijk met een ongezegeld verzoekschrift wenden tot den Minister van Oorlog of wel tot den Pro vinciate adjudant in de provincie waartoe be- langhebbende behoort. In dat verzoekschrift moet de verzoeker duidelijk vermelden a. de naam en de voornaam; 5. beroep c. woonplaats met vermelding van straat en huisnummer; d. het regiment, waarbij bij bij voorkeur wensclit ingedeeld te worden e. de gemeente, waar hij voor de militie is ingeschreven f. het jaar, waarin bij aan de loting voor de militie heeft deelgenomen; g. het nummer hem bij die loting ten deel gevallen. Het verzoekschrift aan den Minister van Oorlog, behoeft niet gefrankeerd te zijn, dat aan den provinciale adjudant moet gefraukeerd worden verzonden. De lotelingen die tijdig van hunnen wensch, ora bij een der bereden korpsen te worden in gedeeld bebben doen blijken zullen voor hunne indeeling een geneeskundig onderzoek moeten ondergaan naar hunne geschiktheid, bij die korpsen, waartoe ben door den provinciale adjudant, dag, uur en plaats kenbaar zal worden gemaakt. Bedoelde miliciens hebben, in vergelijking van de lotelingen bij onbereden korpsen inge deeld, het voordeel le dat zij per dag 5 cent meer soldij genieten 2° dat zi] een korteren tijd voor berhalings- oefeningen onder de wapenen wordengeroepen; en 3e dat zij niet naar de Landweer overgaan. Geduvende den tijd, dat de miliciens hij bereden korpsen onder de wapenen zijn krachtens de artikelen 108, 109 of 110 der Militiewet 1901, genieten zij eene soldijverhooging van 5 cent per dag. Verbinden zij zich voor minstens 3 maanden vrijwillig onder de wapenen te blijven, dan bedraagt die soldij verhooging 7 in plaats van 5 cent per dag, en genieten zij voor elke 3 maanden vrijwillig onder de wapenen doorge- bracht, eene premie van f 15. Uitvoering Post- en Telegraafdienst op de Kerstdagen. |e Xerstdag. Dienst geheel geiijk als op Zondagen. 21' Kerstdag. Openstelling tantoor voor post- en telegraaf 778-9V„ 127,-47,, 57,-7%. Voor telefoon 77,-87,, 127,-4%, 67,-7%. Er wordt slechts 1 maal besteld, zoo spoedig doenlijk, na aankomst 2e boot van Vlissingen. Overigens wordt dienst uitgevoerd als op werkdagen. Er komen in den handel verschillende kali- meststoflen voor. Allen zijn afkomstig uit de Staszfurter zoutmijnen. Men kan ze verdeelen in twee klassen en spreken van rmce zouten en gezuiverde zouten. Tot de ruwe zouten bebooren in hoofdzaak 3 soorten en wel: Ka'iniet, carnailliet en .sylviniet. Ka'iniet bevat 12,5 °/0 kali, carnailliet 9,5 en sylviniet 1223 °/0. Op te merken valt nog, dat alle drie de zouten vrij veel keukenzout bevatten. Het schijnt dat de oude lagen die ka'iniet leverden, zijn uitgeput, althans die kalimegtstof die thans onder den naam van ka'iniet in den handel kornt wordt samengesteld uit een mengsel van verschillende andere zouten. De samen- stelling is dus een wisselende, maar men zorgt ervoortdat het kali-gehalte steeds pl.m. 12,5 °/0 is. De gezuiverde zouten worden uit de ruwe bereid, en wel met het doel om het gehalte aan kali te verhoogen, maar tevens om het gehalte aan kenkenzout en andere chloorver- bindingen te verminderen. De drie gezuiverde zouten zijn: de zwavelzure kalimagnesiaook genoemd patentkalibevattende pl.m. 26 °/0 kali de zwavelzure kali met 50 °/0 kali en het chloorkalium bevattende 30—50 °/c kali naar den graad van zuiverheid. Wat de prijs der kalimeststoffen dient te worden opgemerkt, dat 1 Kg. kali in de ruwe zouten 16 18 ct. kost, en in de gezuiverde zouten 21 25 ct. Het groote voordeel is 'echter, dat de gezuiverde zouten weinig chloor- verbindingen bevatten, die vooral voor jonge planten zeer schadelijk kunnen zijn. Geen nood, zoo roept men u in vele berichten toe, strooi de ruwe zouten in het najaar, de kali blijft toch in den bodem vastzitten en voor de planten beschikbaar, zoodat ze in het voorjaar er volop van kunnen genieten, alleen, gedurende den wintertijd verdwijnen de chloorverbindingen, waardoor de voorgestelde schade verdwijut. Accoord, zoo zeggen wij, maar vast staat, dat de renteopbrergst van het kapitaal dat ik als kalimest aan den bodem toevertroaw, op zwaren kleigrond volstrekt niet groot is en alleen van eenige beteekenis wordt op zandgrond. De kalibemesting vindt dus de meeste toe- passing op zandgrond en met rechtEn nu bestaat er juist zooveel gevaar dat in zandgrond de kali niet genoeg door den bodem wordt vastgehouden. Er spoelt met het chloor in den winter kali mee, die verloren is, en de renteopbrengst bij aan wending in den herfst van ruwe kalizouten verminderen doet, waardoor dus de kostende prijs van de voor de planten beschikbare kali stijgen moet. Breng hierbij in verband de hoogere vervoerkosten van de kali in ka'iniet dan in patentkali en het voorgestelde voordeel, van goedkooper zijn, verdwijut geheel. Zware bodems houden de kali wel vast en bier kan dus deze redeneering vervallen zoo oordeelt gi), lezer Evenwel hier liggen andere voetangels en klemmen. Laat ons eens aan- nemen, dat het noodig is een zwaren bodem met kali te bemesten. lets wat slechts bij nit- zonderingen zijn, later hoop ik hierop terug te komen. Wanneer men nu hier voor in den herfst ruwe zouten aanwendt, dan loopt in den winter bet chloor uit den bodem, maar neemt de kalk mede. Het noodzakelijk gevolg hiervan is een slechte harde structuur in den bodem, waardoor uw gewas lijden kan, maar waardoor ge verplicht wordt een kalkbemesting te doen volgen, voor welke uitgave ge allicht bij aanwending van gezuiverde zouten waart gespaavd. Ons advies luidt dus ook voor klei grond zoo goed als voor zandgrond, gebrnik te maken van gezuiverde zouten. Vooral voor suikerbieten en voor aardappels is het voordeelig de gezuiverde zouten aan te wenden. De chloorbestanddeelen toch schijnen bet snikergehalte der bieten te verlagen en het zetmeelgehalte der aardappelen te verminderen. Twee oznstandigheden, die ons zeer benadeelen kunnen. Voederbieten en vlas zouden van het chloor- gehalte ter hunner gunste profiteeren. Voeder bieten zouden er door winnen in opbrengst en het vlas zou taaiere vezels voortbrengen, waardoor het dus in qualiteit zou vooruitgaan. Bespreken we een volgende maal waar wel en waar geen kalibemesting noodig is d. w. z., waar we ons kapitaal in kalimest in den bodem gebracht rendabel kunnen maken, en waar ons de rente ontglipt. A. Z. "Een unicurn. Aan de onderwijzeres aan de O. L. S. te Lisse, mej. E. R., is de salaris- vermeerdering, waarop zij volgens de nieuwe salarisverordening recht had, door den gemeente- raad onthouden, op grond van lichamelijke ongescbiktheid. Men schryft uit Veendam: Een looze kraaienfamilie. Een boerenarbeider, die hier zijn werk in het land bad, vermiste een paar dagen achter elkaar telkens zijn boter- ham, boewel hij er van overtuigd was, dat deze, gewikkeld in een stuk van een courant, in zijn jaszak was gestoken. Hij en de boer besloten nu eens een oogje in 't zeil te houden. Evenals andere dagen werd de jas op den slootkant neergelegd. Nauwelijks hadden zij zich van de plaats verwijderd, of een kraaienfamilie kwam aangevlogen en bleef in de nabijheid van de jas trippelen. Het hoofddoel bleek de jas en weldra zag men bet paar trekken en trekken. En jawel, de boterham kwam voor den dag. Beide mannen liepen er op af, zoodat het kraaienpaar geen tijd had den buit mee te nemen. De dieveu waren nu gesnapt. De 17jarige zoou van den beurtschipper Van der Linde, die 's uachts in de schuit slaapt, had zich, zoo meldt men uit Ilillegom, Zater- dagavond half tien in het vooronder ter ruste begeven. Toen zijn moeder bem den volgenden morgen kwam wekken kreeg ze geen gehoor. Toen ze ging kijken vond ze baar zoon dood te bed. De dadelyk ingeroepen geneesbeer verklaarde dat de dood een paar uren te voren was inge- treden. Ofscboon niet met zekerheid de oorzaak viel vast te stellen, wordt vermoed, dat men bier met een geval van verstikking te doen heeft. Zonderling verschijnsel Jareulang wist de landbouwer J. Koernan te Oosthuizen, dat zich op 't erf achter zijn woning een plekje gronds bevond, waaruit warmte op- steeg. Sneeuwde het 's winters dan was dit stukje altijd van sueeuw bevrijd. De man scheen 't niet der moeite waard te achten, hierover eens met anderen te raadplegen. Later echter was de grond al heeter geworden en begon zelfs te rooken. Wederom eenigen tijd daarna scheurde deze en spoot het water bruischend en kokend uit de diepte, terwijl nu de rook rondom 't water een uitweg zocbt. Door nieuwsgierigbeid gedreven, beproefde de man daar ter plaatse 'n kuil te graven, doch moest dit onmiddellijk staken wegeus de ge- weldige hitte. Ook heeft hij meermalen 'n onderaardsch gerommel gehoord, als van 'n ver verwyderd onweer. Nu maakt hij de zaak ruchtbaar, zoodat den burgemeester dit weldra ter oore kwam, die zich door persoonl'jk bezoek van het feit overtuigde. Nog vreemder echter wordt de zaak. Men heeft een kachelpijp genomen en deze door 't kokende water gedeeltelijk in den grond gedrukt. Nauwelijks was dit geschied, ot onmiddellijk vloog er een vlam boog boven de pijp uit. De burgemeester liet een deskundige komen, die verklaarde, dat het een gasbron was. Men kan echter moeilijk dit advies aannemen, omdat men bij niet eene bron, nocb in den polder de Zee- vang, waaraan Oosthuizen grenst, nocb in Beemster, Purmer, Wormer of waar ook, uit de bronnen, welke gas bevatten, en dat nu sedert eenige jaren als lichtgas wordt gebrnikt, dergelijke waarneming heeft gedaan. Wel is dit water iets minder koud dan T polderwater, doch nergens is sprake van kokend beet water of zelfontbrandend gas. Meer en meer stroomen belangstellenden toe, om dit voor ons land ongetwijfeld merkwaardig natuurverschijnsel te bewonderen. Men is be- ducht, dat de grond inwendig brandt, zoodat een mogelijke instorting te eeniger tijd niet is uitgesloten en een ware ramp daarvan het ge volg kan zijn. Hit blad veracliijnt Mmmilai;-, Wnensdag- en VrijdnKavond, nit^ezonderil op Feeafda^en. bij de Wirnm 1*. J. VA'K UK SASBE «e Ter Xeiszen. IIIHI 'IBM II llll Mill—illllll II iMBwrnBiimil II11 nil ill II f 1 '"T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1