A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. rationale militie. No, 5240 S1HIIIT1BAA0. Kamer van Koophandel en Fabrieken Gemengde berichten. bebstb blad. 'yjssjs® Openbare Vergadering Zaterdag 19 December 1908 48e .laargang. IT d° worSre zt,fp :zu"e"™°meU" »oet b"Jken Landbouwberichten. ABONNEMENT: at ^6r, dri6 binnen Ter Neuzen l'~Franco per postYoor Nederland 1,10. oor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32V, en voor het ovenge Bmtenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, i ostdirecteuren en Brieyenbushouders. No. lb. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij direete opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. makeu bekend: bin°n°enZ1JhnetVafe "Td °f V°°gd woonplaats heeft te Ter Neuzen. op Maandag den 21 Dec. 1908, 's nam. 8 uur. De Yoorzitter A. C. LENSEN. De Secretaris, H. J. YOOREN. ECantongspecht te Ter Eleuzen. De Minister van Landbouw heeft het vol gende schrijven gezonden aan de Oommis- sarissen der Koningin in de onderscheiden provincien. De Algemeene Rekenkamer heeft mijne aan dacht er op gevestigd dat in sommige ge- meer.ten door een gemeente-veldwachter over treding werd geconstateerd van de artt. 15 en 35 der wet van 20 Juli 1870 (Stbl. no. 131) en deswege proces-verbaal werd opgemaakt, zonder dat daarbij het vee of de voorwerpen, waarmede de overtreding had plaats gehad, werden in beslag genomen, en dat in een zoo- danig geval de kantonrechter geen verbeurd- verklaring meende te mogen uitspreken van niet in beslag genomen dieren of voorwerpen, mede met het oog op het arrest van den Hoogen Raad van 25 Maart 1908 (W. v. h. R. no. 8718), waarbij werd beslist, dat, op grond van art. der voormelde wet, alleen in beslag genomen goederen kunnen worden verbeurd verklaard. Waar nu het rijk, indien geen inbeslagne- ming heeft plaats gehad, ook al volgt een veroordeeling van den eigenaar, de opbrengst van het vee of van de goederen derft, noodigt de Minister de Commissarissen uit, den bur- gemeesters in hun gewest te willen aanschry- ven, dat in den vervolge, bij het constateeren van overtredingen inzake de veewet, onmid- dellijke inbeslagneming behoort te geschieden. Tijdens een biljartwedstrijd te Est werd een speler, J. D., bij toeval met een queue gestooten, waarop hij dadelijk zijn mes trok en den ander, v. W. uit Meteren, een wond in den buik toebracht, waardoor de ingewanden naar buiten puilden, en daarna nog een snede over het gezicht. De gewonde is in zorgwekkenden toestand naar Tiel vervoerd. De 21jarige woesteling, een boerenknecht, is in arrest gesteld. Als gebeurd te Veendam schrijft de ,/N. Veend. Ct.:" Plaats van handelingBenedenverlaat. In t kanaal drijvende de schuit van Kolk, daarop de knecht van dezen, Harm K., op den wal eenige der meest befaamde typen van't Verlaat, vloekende tegen en den knecht bedreigende met z/Bist nog nait van mie of, Harm, urenz. De meest beruchte onder ben. Harm SI., heeft zich daarbij zoo opgewonden, dat bij, de kans schoon ziende, plots op een schip springt, tegen let protest van den schipper een langen haak grijpt, en met voile kracht een prik doet naar den bedreigden knecht. De allicht doodelijke steek wordt nog juist ontwekende haakpunt vindt geen steunpunt, de geincarneerde onver- schilligheid aan het andere eind verliest daardoor het zijne, en duikt met een prachtige salto mortale tusschen schip en schuit Gevoel en hart echter uiten zich zonder overwegingen fluks is de knecht toegesneld en steekt den. drenkeling denzelfden haakter redding toe. Geen dank echter klinkt hem tegen, doch in onbekoelden toorn hetzelfde dreigement: Bist nog nait van mie of, Harm, ur!" Drie leden der firma Asscher Co., te Amsterdam, die den Cullinau-diamant slepen, zijn te Londen ernstig ziek geworden tengevolge van ptomaine-vergiftiging. Zij kwamen met nog een broeder naar Enge- landeenige dagen nadat zij van hun zware verantwoordelijkheid ontheven waren, werd het drietal plotseling ziek en een geneesheer die ontboden werd, eonstateerde versehijnselen van ptoma'ine-vergiftiging. Zij wordt toegeschreven aan pate foie de gras, waarvan zij gebruikten. De vierde broeder, die er niet van at, werd niet ziek. Alle drie leden hevige pijn en de toestand van een hunner baarde eenigen tijd groote ongerustheid. 't ,/N. v. d. D." meldt Te Noordwgk is dezer dagen een door 80 a 90 personen bezochte vergadering gehouden van de erfenisvereeniging //Tot reeht door kracht", opgericht 27 Juli 1908, met het doel om in het bezit te komen van de nalatenschap van een ruim 50 jaren geleden gestorven Mr. if ~nt ~m\w VJI1UUIC1C XCUICIO VY U1 UCJll llttctl AC*. IB ailonr. un Sr n :t .a a i»a-5,vy^.iy^y!g uicii up ucn lacty ucr uiuyc biad Te»chli" Maandag-, WoenNdag. e» V,ijd»eavo„d, ltge..,l.d Fee^dagen. bij de »"ir...a P. J. 2°. 3°. 4°. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene spoedeischende Openbare ergaderin-g van den Gemeenteraad is beleed tegen to*2 ure K d6n 19 0ece,,,b»'r desnamidc Ter Neuzen, den 17 December 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. 1fl£Tu1!K£iee8tfr en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, gelet op de Militiewet 1901; 1°. dat het register van inschrijving voor de lichting van de Nation ale Militie van 1910 van de hieronder bedoelde personen, die in 1890 zijn geboren, zaJ gereed liggen op de gemeente-secretarie alle werk- dagen, van den 1««=" tot en met den 31"«- Januari 1909, van des voormiddags 9 tot des namiddags o uren 2°. vestigen de aandacht van belanghebbenden op de volgende bepalingen van bovengenoemde wet Art. 13. Voor de militie wordt ingeschreven 1°. ieder minderjarig man-nelijk NederJander, die binnen he Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie verblyf houdt; J ieder minderjarig mannelijk Nederlander, wiens vader, moeder of voogd binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie woon- plaats heeft; ieder meerdeijarig mannelijk Nederlander, die binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie woonplaats heeft; ieder mannelijk ingezetene niet-Nederlander, zoo hij op den lsten Januari van het jaar het 19de levensjaar was ingetreden en niet verkeert in een der by art. 15 omschreven gevallen. wiens vader, moeder of voogd binnen het Rijk woonplaats heeft en haar gedurende de vooraf- gaande achttien maanden in het Riik of de koionien of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen gehad heeft; van wiens ouders de langstlevende bij zijn of haar overiijden, in het hierboven onder a om schreven geval verkeerde, ai verkeert zijn voogd gevestigd'- g °f al 13 d®Ze buiteri 's lands die door 'zijn vader, moeder of voogd verlaten is of die ouderioos is of in wettelijken zin geen vader of moeder heeft en van wien niet beS is dat hi,een voogd heeft, indien hij gedurende uT?.fla%aal), e acbttieii maanden i'n het R ij k verblyf gehouden heeftJ de meerderjarige niet-Nederlander, die binnen het Rijk woonplaats heeft en haar gedurende de voor- afgaande achttien maanden in het Rijk of dekoio- gehad0 heeTiDgen RiJks a^ereJ werelddeelen hJ°or nI!,Ildrr-'aug wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder A gehouden hn die minderjarig is in den zin der Nederiandsche wet hp/ LmeeiHlei??nf W01'dt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder IHS gehouden hii die meerderjang, is in den zin van voormelde wet. Art. 14. De inschrijving geschiedt- van hern, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 1» zoo hij binnen het Rijk verblijf houdt en ziin vader, moeder of voogd aldaar woonplaats he/ft of voogd! woonplaats van vader, moeder zoo hij binnen het Rijk verblijf houdt en ziin vader, moeder of voogd elders dan binnen bet verb 1 ijf°houdt! de waar hij zoo hij door zijn vader, moeder of voogd verlaten is, ouderioos is of in wettelijken zin gefn vader of moeder heeft en het niet bekend is dat hB een houdtm dC gem£ente' waar hij verbRjf zoo hij in bet Duitsche Rijk verblijf houdt in de gemeente AmsterdamJ de zoo hij in het Koninkrijk Belgie verblijf houdt m de gemeente Rotterdam; van hem> bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 2° van vadeiy moeder of '^17^ woonplaats is de woonplaats van vader, moeder of voogd in is °ii in hef1JK de, S?meen<« Amsterdam; RotterdamK°mnknJk in de gemeente Va'' he",t bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 3°. zoo hij woonplaats heeft binnen het Rijk in de gemeente zijner woonplaats; J zoo hij woonplaats heeft' in het Duitsche Rijk, m de gemeente Amsterdam; zoo hij woonplaats heeft in het Koninkrijk Belgie in de gemeente Rotterdam 4». A. van hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede a. 1». c. 1*. 4°; indien hij minderjarig is; zoo hij verkeert in het geval, in detweede zin snede van dat artikel onder A a omschreven, in de gemeente, waar zijn vader, moeder of voogd woonplaats heeft; zoo hij verkeert in het geval, in die zinsnede onder A b omschreven, in de gemeente, waar zijn voogd woonplaats heeft; is de woonplaats van dezen buiten 's lands, dan geschiedt de inschrijving in de gemeente waar de minderjarige verblijf houdt zoo hij verkeert in een der gevallen, in even- bedoelde zinsnede onder A c omschreven, in de gemeente waar hij verblijf houdt; BJ. van hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 4°., indien hij meerderjarig is: in de gemeente, waar hij woonplaats heeft. De in de vorige zinsnede als plaats van inschrijving aangewezen gemeente is die, waar het verblijf of de woonplaats gevestigd is of was op den lsten .lanuari van net jaar, volgende op dat, waarin de in te schrijven persoon het 18e levensjaar volbracht, tenzij het iemand geldt, wiens inschrijving te Amsterdam of te Rotterdam moet geschieden wegens verblijf of woonplaats onder- Belgid ,U Duitscbe of ket Koninkrijk Art. 15. Voor de militie wordt niet ingeschreven 1°. de ingezetene niet-Nederlander, die bewijst te be- hooien tot den Staat, waar de Nederlanders niet aan de verpliehte ki ljgsdienst zijn ouderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen hij die bewijst in de koionien of bezittingen des Itijks in andere werelddeelen verblijf te houden of woonplaats te hebben, ul heeft zijn vader, moeder voogd of curator woonplaats binnen het Rijk. Art. 16. Hij, die voigens art. 13 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders' der gemeente, waar voigens art. 14 de inschrijving moet geschieden, aan te geven tusschm den lsten en den {Rten Januari van het jaar volgende op dat, waarin hij het 18e levensjaar volbracht. Bij ongesteldheid of afwezigheid van hem, die zich ter inschrijving moet aangeven, alsmede in een der gevallen hierna in de vierde zinsnede omschreven, rust de ver- piichting tot het doen der aangifte indien het een minderjarige betreft, op zijn vader, moeder of voogdl J indien het een meerderjarige betreft, die onder curateele gesteid. is, op zijn curator. De verplicbting van vader moeder of voogd geldt evenwel slechts zoo hij of zii binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Konink rijk Belgie woonplaats heeft. Behondens fle uitzonderingen bij de volgende zinsnede gemaakt, rust de zorg voor het doen der aangifte uit- sluitend op den in ie schrijven minderjarige: indien zijn va(ter, moeder of voogd niet binnen het Rijk in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie woonplaats heeft8 indien zijn vader of moeder of beiden de ouderlijke maciit missen indien hij door zijn vader, moeder of voogd verlaten isoi indien hij ouderioos is of in wettelijken zin geen vader he "fj06 beeit en bet niet bekend is dat hij een voc H;J ,die door de hestuurders, in art. 22 vermeldt ter inschrijving moet worden opgegeven of die in dienst is by de zeemacht, de marine-reserve en het corps mariniers hieronder begrepen, bij het leger hier te lande ofbiiae verlicht tr°epen' is tot het doen van aangifte niet Voor hem of haar, die tot het doen der aangifte ver plicht is, kan de aangifte geschieden door een under, daartoe schriftelijk gemachtigd. De volmacln bliift onder Burgemeester en Wethouders berusten Art. 18. WAI ISK 8AKUE te Ter Keuzen. 6°. ieder mannelijk niet-Nederlander, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht en voor het intreden van *het 21ste levensjaar ingezetene of opnieuw ingezetene is gewoiden in den zin der tweede zin snede van art. 13. Hierbij gelden de laatste zinsnede van dat art. en art. 15. Ten aanzien van de gemeente, waar de inschrijving of de inschrijving opnieuw moet geschieden en van de verplichting tot het doen van aangifte ter inschrij ving of ter inschrijving opnieuw gelden de eerste zinsnede van art. 14 en de laatste vijf zinsneden van art. 16. J De aangifte ter inschrijving of de inschrijving op nieuw van hem, die voigens de eerste zinsnede van dit artikel moet worden ingeschreven, geschiedt binnen dertig dagen na het verkrijgen of, werd hij reeds vroeger ingeschreven, doch van bet register afgevoerd, na het terug erlangen van het Nederlanderschap of van het ingezetenschap, of na de vestiging van verblijf of de vestiging of het verkrijgen van woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie. De inschrijving geschiedt in het register betreffende de Jichting van het jaar, waartoe de in de eerste zin- Bnede van dit artikel bedoelde persoon voigens zijnen leeftijd behoort. Art. 166. Met boete van tenminste vijftig cents en ten hoogste 100 wordt gestraft de overt'reding van de artt. 16, 18 en 22. Ter Neuzen, 19 December 1908. Burgmeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. 3°. 3« Voor de militie wordt ook ingeschreven of wordt opnieuw ingeschreven 1 K ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die ,a den lsten Januari van het jaar, volgende on dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht en bat 1Iltreden van het 21ste levensjaar zijn ver- blijf binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in liet Koninkrijk Belgie gevestigd heeft; 2 ieder minderjarig mannelijk Nederlander wiens het6ianm° r' V°°ga "tt den lsten Januari van het ,volgende op dat waarin de minderjarige het lbde levensjaar volbracht en voor het intreden van diens 21ste levensjaar zijne of hare woonnlaats binnen het Rijk, in het Duitsche Ryko/inhet Koninkrijk Belgie" gevestigd heeft; ieder mannelijk minderjarige, die na den lsten het Tsrip ?n Jaal"' ,vuoI?etlde °P da-t, waarin hij het 18de levensjaar volbracht, en voor het intreden van het 21ste levensjaar Nederlander of opnieuw Nedei lander is geworden, zoo hij in een der hier boven onder 1°. omschreven gevallen verkeert of wiens vader, moeder of voogd\erkeert in een der in ?eyallen> hieiboven onder 2 omschreven Ifitpn "leerderJal'ig mannelijk Nederlander die naden lsten Januari van het jaar, volgende op dat waarin van het 2Wr |SJaar -Volbracht' en vd6r het intreden It? p; i t ^jne woonplaats binnen et Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie gevestigd of er woonplaats verkregen heeft- ™,rar°a°ne meerderjarige, die na den lsten' htt 18H l jaa''J ra'gende op dat, waarin hij van he? levansJaar volbracht en voor het intreden NeH leven8Jaar Nederlander of opnieuw Nederlander is geworden, zoo hij in een der hier boven onder 4". omschreven gevallen verkeert- 5°. Zitting van 17 December 1908. eroordeeld zijn C. D., werkman te Ter Neuzen, ter zake van straatschenderij, tot eene boete van 5, subsidiair 3 -dagen hechtenis; E. F. W„ herbergier te Philippine, ter zake van het niet sluiten der herberg op sluitingstijd, tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht. Ii. II., vrachtrijder te Ter Neuzen en C. A. d. M., voermansknecht te Sas van Gent, ter zake van het rijden met een voermig zonder licht, ieder tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht.; C. A., arbeider te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van /0,50, subs. 1 dag hecht. G. W. B., smid te Ter Neuzen. ter zake van het rijden met een rijwiel zonder licht, tot eene boete van /0,50 spbs. 1 dag hecht.D. v. W., koopmanP. J. M., bakker J. V., arbeider, alien te Ter Neuzen M. S, arbeider te Zaamslag F S., arbeider te Axel W. J. P. 0., expediteur te Sas van Gent; J. W., arbeider te Assenede C. D., werkman te Oost Eecloo, ter zake als voren, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.; E. F. G., werkman te Sas van Gent, ter zake als voren, tot eene boete van f 5, subs. 3 dagen hecht. A. J. W., stoker te Ter Neuzen; A. d. V.J. K.iJ. v. L., alien te Zaamslag; J. G., koopman te Axel; P. G., stoker te Philippine; E. F. S., werkman P. B. V., werkman, alien te Westdorpe; - J. H., vrachtrijder; C. J. P., arbeider; L. D., jandbouwer, alien te Hoelr, alien ter zake van Leer- plichtwetovertreding, ieder tot eene boete van f subs. 1 dag hecht. C. N., arbeider te Axel, ter zake van Leerplicktwet- overtreding bij herbaling, tot eene boete van 5, subs. 3 dagen hecht. M. W., zonder beroep; P. G. S., bootwerker; M. D., vrachtrijder; P. d. F., herbergier, alien te Ter Neuzen; T d. M., bankwerker te Gent; J. B. d. B., leurder te Goes J. F. H., leurder te Brugge, alien ter zake van openbare dronkenschap, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. C. B., bootwerker; D. F. d. R., varensgezel, beiden te ler Neuzen, ter zake als voren, ieder tot eene boete van f 5, subs. 3 dagen becht. R- H., bootsman te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van f 10, subs. 3 dagen hecht. rijgesprolienJ. v. C., veldarbeider te Ter Neuzen, ter zake van het rijden met een voertuig zonder licht. C. v. d. V., veldarbeider te Axel, ter zake van over- treding der Leerplichtwet. C. v. E., veldarbeider te Axel, ter zake van overtreding der Leerplichtwet bij herhaling.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1