i f I g e m e e n Advert Zeeuwsch-Vlaanderen. Uitloting Gsldlesning. BO" cTm b n. tien sinks Treurwilgen. No. 5239 Donderda^ 17 December 1908. 48e Jaargan^. ONDERZOEK MELK. Binnenlaod. Landbouwberichten. ABONNBMBNT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Fraiico per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,32l/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. Telefoou No. 2 5. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Intending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. BBBSTB BLAD. De Burgemeester van HOEK, zal bij inschrijving verkoopen staande op de begraafplaats. De voorwaarden liggen ter Secretarie ter lezing. Inschrijvingsbiljetten ter Secretarie in te leveren w©6r» £8 0ecemhep a. s. Hoek, 24 November 1908. De Burgemeester voornoemd, A. WOLFERT. NEDERLAHD en WEHEZUELA. Het Haagsche correspondentie-bureau deelt net volgende mede Het aanhouden en opbrengen van Venezo- aansche kust-, recherche- en andere gouver- nementsvaartuigen van de aanhouding van een dezer schepen door den kruiser /Gelderland" is biet te lande ambtelijke bevestiging ontvangen moet worden aangemerkt als een begin van uitvoering van represaille-maatregelen, welke in overleg met de Nederlandsche Regeering genomen zijn ter zake van een meer werkdadig optreden van onze oorlogsscbepen, die met het d°gwP de v?rwikkelingen met Venezuela naar de West-lndische wateren gezonden zijn. Zooals reeds gemeld is, beperkt de opdracht aan de Hollandsche marine zicb voorloopig tot het buitengaats aanhouden en naar de haven van Curasao voeren van Venezolaansche marine- en gouvernementsvaartuigen, die de havens der Republiek verlaten met oorlogsmateriaal voor andere havens en zich in zee vertoonen, met dien verstande, dat particuliere schepen, be- hoorende tot de handelsvloot van dat land, ongemoeid worden gelaten. Deze gedragslijn moet haar grond vinden in de beginselen van volkenrecbt en zeerecbt, die onder een verhouding als thans nog tusschen Nederland en Venezuela bestaat, door gezaghebbende geleerden op bet gebied van internationaal recht als geldende worden aangenomen. De regeering hier te lande ontving tevens bericht, dat in een proclamatie van de,n Neder- landschen zaakgelastigde, baron van Seckendorff Duitsch gezant te Caracas, aan de bevolking van "Venezuela gericht, is medegedeeld, dat Nederland niet tegen haar, doch tegen Castro's gouvernement optreedt. Onze Londensche correspondent seint De Londensche persorganen, die bet bericht, dat Nederlandsche oorlogsscbepen de vijande- lijkbeden tegen Venezuela zijn begonnen, be- spreken, vatten dat bericht zeer kalm op. Sommige bladen beschouwen het gebeurde als iets, dat reeds lang te verwachten viel, de meeste ecbter deelen het bericht mee zonder er beschouwingen aan vast te knoopen. De Daily Telegraph, die een overzicht geeft van de ontwikkeling van het conflict, van het begin af, oordeelt, dat Nederland allesbehalve met overhaasting is opgetreden. Door Harer Majesteits pantserdekschip Gel derland is op 12 dezer in open zee, nabij Puerto Oabello, de Venezolaansche kustwachter Alix genomen, waarvan de bemanning terstond is geland. Het vaartuig zelf is den 14den dezer te W illemstad op Curasao in bewaring geno men, terwijl aan de Venezolaansche regeering de kennisgeving is verzonden, dat deze maat- regel niet gericht is tegen het Venezolaansche volk, doch tegen het persoonlijk bestuur van president Castro, en dat de Nederlandsche re geering daartoe is overgegaan, om zicb te vrijwaren tegen her haling van molestaties van schepen onder Nederlandsche vlag, als gedu- rende de laatste jaren herhaaldelijk zijn voor- gekomen en ten opzichte waarvan president Castro geenerlei toezegging voor de toekomst heeft willen rloen. Blijkens van het Ministerie van buitenlandscbe zaken ontvangen inlichtingen is uit de berichten betreffende de aanhouding van Venezolaansche schepen ten onrechte de gevolgtrekking gemaakt als zoude de regeering hier te lande bericht hebben ontvangen, dat de Duitsche gezant te Caracas aan de bevolking van Venezuela bij proclamatie kennis heeft gegeven, dat Nederland niet tegen haar doch tegen Castro's gouverne ment optreedt. De gezant heeft eene mededeeling van dien aard namens de Nederlandsche regeering niet rechtstreeks gericht tot het Venezolaansche volk. Reuter seint uit Willerastad De inbeslagneming van de //23 de Mayo", had 13 dezer noordelijk van Cumana plaats. Van de //Jacob van Heemskerck" ging er een bemanning over op het genomen schip, waar de Nederlandsche vlag aan den fokkemast werd geheschen. De Venezolaansche bemanning werd met de sloepen aan wal gezet, juist als bij het nemen van de ,/AIix." De kruiser //Gelderland" vertrok gisteren naar de Venezolaansche kust met ervaren zee- liedeu aan boord, die goed bekend zijn met de laaien en inhammen. De bedoeling is zich meester te maken van de torpedoboot Margarita. (De torpedoboot //Margarita", de eeuige die de Venezolaansche marine bezit, is indertijd van de Spaansche Regeering overgenomen. Het is een groot model torpedoboot, die bij de over- neming in goeden toestand verkeerde en wel wat beteekende. Er bestaan echter gegronde vermoedens, dat de Margarita thans door on- voldoende onderhoud in slechten toestand ver- keert. Later De Jacob van Heemskerck is hedenmorgen te Willemstad aangekomen met de ff23 de Mayo" op sleeptouw. De Washingtonsche correspondent van de Times seinde Maandag dat een voornaam lid van de Senaatscommissie voor buitenlandsche zaken, op het bericht dat de Gelderland de Alix had opgebracht, zeide //Het lijkt wel of president Castro eindelijk zijn lang verdiend pak slaag krijgt en ik ben er blij om." Die woorden, zegt de Times-man, geven de opvat- tiug van het officieele Washington weer. Met belangstelling ziet men er naar uit, wat Neder- land's volgende stap zal wezen. Amej-ika zal rustig toekijken, zoolang in Venezuela buiteu- landsche handel en belangen niet ernstig schade lijdeu. De correspondent maakt verder melding van allerlei geruchten over revolutionaire plannen, die er in Venezuela broeien. Ook heeft men een vagen indruk, dat pres. Castro er niet zoo erg op gesteJd zal wezen, uit Europa terug te keeren, vooral als bet gerucht waar is, dat bij zijn schaapjes op het droge heeft. Het is mogelijk, besluit de correspondent, dat, indien Nederland onmiddellijk zijn terugkeev onmoge- lijk kon maken, het zich gewroken kon achten. TEll NEUZEN, 16 December 1908. Naar we vernemen zal ter gelegenheid van de voltooiing van het plafond in het kerk- gebouw der Ned. Herv. gemeente alhier door den predikant, den heer Ds. Timmerman, in de op a.s. Zondagvoormiddag te houden godsdienst- oefening eene dank en herinneringsrede worden uitgesproken. Bij een kijkje dat we in het kerkgebouw nainen, nadat de stellingen verwijderd zijn, blijkt het plafond een bepaalde aanwinst. ln- tegenstelling met de verwachting van sommigen, dat het maken van een plafond het innerlijk aanzien van het kerkgebouw zou sehaden, viel op te merken, dat het inwendige ook in het aanzien er op vooruitgegaan is. Met de ver- betering van het dak is het werk dan ook eene verbetering van beteekenis, waarvoor zoowel den ontwerper«als de uitvoerders een woord van lof toekomt. Men meent reeds te kunnen bespeuren dat ook de accoustiek van het gebouw aanmer- kelijk is verbeterd. Bij de door het Burgerlijk Armbestuur alhier gehouden aanbesteding voor de levering van brood voor de armen werd ingeschreven door de heeren M. C. van Leeuwen voor 9,9 cent en A. Scheele voor 9,47 cent per K.G. Door den heer Mr. M. P. Sipkes is, naar wij vernemen, voor de benoeming tot lid der plaatselijke schoolcommissie, bedankt. Voor het beroepen van een predikant bij de Geref. kerk alhier is het volgende drietal opgemaaktDs. J. van Gispen, van Barneveld, Ds. K. J. Kapteijn van GiesendamDs. A. Schaafsma, van Ten Boer. Met ingang van 16 December 1908 is be- noemd tot dekknecht op het Directie-vaartuig van den Rijks Waterstaat te Nijmegen, J. A. L. Meertens, arbeider bij de Rijks Waterstaats- werken te Sas van Gfent. Sas van Gent. Met ingang van 16 December 1908 zijn benoemd tot sluisknecht alhier, C. Weststrate, brugknecht te Wemeldinge en M. J. Geerts, sluisknecht te Werkendam. Middelburg, 16 Dec. Heden werd alhier aan het gebouw van het provinciaal bestuur aanbesteed het onderhoud van hetNederlandsch gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen, met bij- behoorende werken, gedurende de jaren 1909, 1910 en 1911. (Raming 24,540 per jaar.) Hiervoor werd ingeschreven door de heei-en A. van der Straaten te Hansweert voor 24000, G. J. Balkenstein Sr. te Ter Neuzen voor 23,930, J. B. Koch te Hansweert voor 23,900 en A. Tholens Dingz. te Ter Neuzen voor 20,796. Hedenmiddag werd albier op de bovenzaal van het //Hotel Centraal" eene vergadering ge houden van de afdeeling Axel der Z. L. M. De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat zich 3 personen als lid hebben aan- gemeld. De notulen worden onveranderd goedgekeurd en de ingekomen stukken voorgelezen. Daar- onder was Een schrijven van den heer F. C. O. M. Hom- bach waarin hi) mededeelt tot zijn spijt ver- hinderd te zijn thans een lezing te houden doch dit, indien zulks alsnog verlangd wordt, gaarne einde Januari of Februari zal doen. Een schrijven van den heer C. Zwagerman, zuivel-consulent der Maatschappij, mededeelende dat hij door drukke werkzaamheden geen lezing kan houden. Een schrijven berichtende het overlijden van den heer A. Riemens te Zaamslag, met verzoek hem als lid af te schrijven. Een schrijven van den heer M. Verbaak welke bericht voor het lidmaafschap te bedanken. De seeretaris deelt mede dat dit te laat is ingekomen daar het reglement duidelijk aaugeeft dat zulks voor 1 September moet geschieden. De heer Verhaak is dus verplicht tot eind December 1909 lid te blijven. Een schrijven van de varkensvereeniging z/Draagt elkanders lasten" te Ter Neuzen, Baan- dijk, waarin zij dank betuigt voor de verkregen subsidie, en vraagt tot wien zij zich moet wenden om het haar toegekende bedrag te ontvangen, hoeveel dit bedraagt en welke stukken zij daar voor moet overleggen. Door den penningmeester zal haar het bedrag worden gezonden. Een schrijven van het hoofdbesfuur der Maat schappij berichtende hare goedkeuring aan de ingediende ontwerp-statuten der afdeeling. De heer Ph. J. van Dixhoorn deelt mede dat punt 5, voorstel van het bestuur tot het aanschaffen van banken en een tafel, ten ge- bruike bij landbouwcursussen, van de agenda kan worden afgevoerd, daar het bestuur er in is geslaagd, buitenom de afdeeling hierin te voorzien. 1^ - Hit blad versctiijnt 9lauodag>» Woen§dag- en Vryda^avond, ni%@xond<- d op Feestda^en. bij de Firma II*. J. VAI E)E IAKUE te TTer feuzen. ESE8S3 Burgemeester en Wethouders van TER H E U Z E U brengen ter algemeene kennis den nitslac van het onderzoek met Gerbes tolcentrifuge van de melk, die aan de huizen der ingezetenen wordt afgeieverd DATUM N A M E N UITSLAG van der WOON PLAATS. van het AAN MERKINGEN. onderzoek. Melkverkoopers. onderzoek. 7 December id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 1908. Gerard U9 van de Wege Wed. J. van der Gouwe Marinus Machielsen Abraham KooJe Elias de Koeijer Jan Klaassen Pieter de Kralter Willem Frederik Kaijser Cornells Maas Hendrik Koekkoek Adriaan de Fouw Vrouw Joannes Gerres P. J. Klaaijssen Jan van Driel Hendrik de Koeijer Abraham 't Gilde Jan de Ruijter Michiel 11. van Doeselaar Iieinier Scheele Hz. J. P. Vercouteren Levinus Dieleman Pieter Loof Francois Dekker Az. Arend Dieleman W. Loof Mz Krijn Dees Jac. de Fouw Jan de Feijter Mz. Jac. van den Ende Wed. D. Faas Ter Neuzen, den 14 December 1908. Ter Neuzen. 4,0 f Hoek. 3,3 3,6 Ter Neuzen. 4,0 2.8 3.5 2.9 3,4 Zaamslag. 3,5 Ter Neuzen. 3.0 2.3 3.4 3,8 3 7 Hoek. 3,5 Ter Neuzen 3,4 Zaamslag. 2,7 Ter Neuzen. 2,9 3.8 2.6 3.1 3.5 3,5 3.4 4,0 3,0 3.2 2.5 3.9 4,0 Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, J. A P. GEILL, Bnrgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden, dat van de geldleening aangegaan in 1904 groot 3500, bestaande in 14 aandeelen van f 250,—is uitgeloot Wo. 1 (een), welk aandeel van^f 1 Januari 1909 betaaibaar is gfisteld ten kantore van den Gemeente- Ontvanger. Ter Neuzen, 14 December 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris. Cijfers 2,7 tot 2,9 znivere melk. Cijfers daarboven hooger vetgehalte. Idem daar beneden melk van twijfelachtigen aard

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1