issivvs- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Op Leven en Pood. Dinsdag 8 December 1908, 48e »)aargang. Buitenland. Binnenland. FEUILLETON. Yoor ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- 3, Postdireefeuren en Brievenbushonders. Telefoon No. 25. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ZEUELE^STIEI ZBXj_A_:D. meer soldaten geven, dan de jaar eischen. Hij geloofde niet ITALIC. In de Italiaaijsche Kamer is een veeldaagsche bevaadslaging gebouden over de verhouding van Italie tot Oostenrijk. Merkwaardig was wat de afgevaardigde Bar- zalai meedeelde. Deze beweerde, dat er een Oostenrijksch staatsstuk in de archieven te Rome moest zijn, waarbij de regeering te Weenen aan Italie beloofd had afstand te zullen doen van Trente het westelijk gedeelte van Oosteurijksche monarcbie, dat ingeklemd de ligt tusschen de landschappen Tirol en Venetie indien te eeniger tijd overgegaan zou worden tot de inlijving van Bosnie en Herzegowina. De Minister van Buitenlandsche Zaken, Tit- toni, wist van bet bestaan van een dergelijk stuk niets afook niet wat Barzalai even- eens beweerde dat art. 8 van bet Drievou- dig Verbond-verdrag er van sprak, dat Italie schadevergoeding zou krijgen, indien Oostenrijk den toestand op den Balkan wijzigde. Stukken over deze aangelegenheden waren niet in het archief van Buitenlandsche Zaken te vinden, ofschoon men na de mededeeling van Barzalai er heel het departement bad over- hoop gebaald. Hiervan was hij echter wel zeker, dat bij de besprekingen, indertijd gehouden bij het hernieuwen van den Driebond, niet gesproken was over zoodanige schadevergoeding aan Italie. Zelfs zijn er toen verklaringen, die lijnrecht in tegenspraak zijn met Barzalai's verzekeringen. Overigens kan nopens het Driebondverdrag niets worden meegedeeld, daar de tekst geheim is, zoolang niet twee mogendheden de derde machtigeu tot openbaarmaking. BELGIE. In de Belgische Kamer is druk gesproken over de legerkwestie. De bestaande wet voldoet nietde vrijwil- ligers, die het militiedeel moesten aanvullen, komen niet genoegzaam op. Zoo ernstig is de toestand, dat de Minister van Oorlog verklaarde het land niet verdedigbaar te achten op dit oogenblik. Deze verklaring heeft bij de andere Ministers veel ontstemming verwekt. Zij meenen, dat 't er niet zoo erg voor staat. Hoe dit zij, in de Kamer wilde men nu maar algemeenen dienstplicht invoeren, tenminste er was een sterke strooming voor. Beernaert heeft nu trachten aan te toonen, dat dit niet noodig was. Algemeene dienst- Hij had als rechter het recht die vraag te doen, en ik moest hem naar waarheid antwoor- den, zeide ik tot mij zelf. Ik overwon dus mijn tegeuzih en zeide i,Ik heb ietnand niet ver van het afgelegen huis in het bosch ontmoet, ik acht mij niet gerechtigd, de afschuwelijke verdenking op hem te werpen." Ik vertelde hem toen naar waarheid mijn ontmoeting met Franz Schorn. Hij hoorde mij zwijgend, de oogen naar den grond gericht, aan, en zeide eindelijk, mjj de linkerhand toestekende, bewowen „Ik dank u, professor. Uwe mededeeling kan misschien van groot gewicht zijn voor de ont- dekking van den moordenaar, ook kan zij even goed een afschuwelijke verdenking op een on- sehuldige werpen. Zoolang men tegen iemand, op wien niets te zeggen valt, niets anders kan mbrengen, dan dat hij in de buurt van de plaats eener roisdnad is gezien, mag men tegen hem niet de onteerende, misschien zijn geheel volcend leven werkende verdenking uiten, een moord te hebben gepleegd. Laat mij u dus verzoeken uwe mededeeling betreffende uwe ontmoeting met Franz Schorn als geheel persoonlijk, te plicht zou liehtingen oorlog, want zou niemand aan in de huidige omstandigheden daartoe de verantwoordelijkheid op zich durven nemen en daarenboveu, de verbroedering is steeds groeiende. Hij zou dan ook stem men voor het door den Minister van Oorlog aanvaarde onderzoek en stelde een mode voor om zonder meer over te gaan tot de orde van den dag. Den Minister van Oorlog hield het met de algemeene dienstplichten en betoogde, dat de vredes- en oorlogssterkten niet voltallig zijn. Hij zeide van meening te wezen, dat de door hem afgebakende beginselen voor de hervor- ming van 't leger, als grondslag kunnen dienen voor ernstige hervormingen zonder verzwaring van lasten. Het eenige raiddel om de lasten behoorlijk te verdeelen is het aantal manschap- pen te vermeerderen, terwijl naar evenredigheid de diensttijd wordt verkort. De door Beernaert voorgestelde motie om zonder meer over te gaan tot de orde van den dag werd aangenomen met 78 tegen 70 stem- men en 1 onthouding. Een voorstel-Snoy, om een commissie van onderzoek in te stellen, werd naar de afdee- lingen verwezen. ENGELAND. Gister is te Louden de international confe- rentie nopens het zeeoorlogsrecht geopend. Er zijn slechts tien Staten uitgenoodigd, omdat de ervaring, verleden jaar in den Flaag opgedaan, heeft geleerd, dat eenige beperking van het aantal deelnemers aan en sprekers op de con ference gewenscht is. Art. 15 van de conventie inzake het zeeoorlogsrecht bepaalt dat het prijs- hof uit vijftien leden zal bestaan. Van die vijftien zullen er steeds 8 benoemd worden door Engeland, Frankrijk, Duitschland, Rusland, Italie, Oostenrijk-Hongarije, Amerika en Japan. Om de overwegende rol, die deze Staten in de toe- passing van het recht zullen spelen, moesten zij wel deelnemen aan het ontwerpen van de wet ten deze. Spanje werd als erkende groote mogendheid, en Nederland als het land, waar het Hof van Arbitrage zetelt, bijgevoegd. In vervolg op het meegedeelde, omtrent de hervorming van het Britsche Hoogerhuis wordt meegedeeld, dat de erfelijke Peers van Enge land, Schotland en Ierland uit hun midden af- gevaardigden kiezen om hen in het Hoogerhuis te vertegenwoordigen. Het aantal leden van dit huis wordt daardoor aanmerkelijk kleiner dan het is. Peers echter, die aan zekere voorwaarden mogen beschouwen. Ik ben dan niet verplicht haar op te nemen in een kort proces-verbaal, dat ik dadelijk over uw aangifte moet opmaken!" ,,U verbaast mij, heer rechter ,,Dat geloof ik wel en ik ben u een ver klaring over dit verzoek schuldig. Franz Schorn is mijn verbitterde vijand, ook ik heb nooit verborgen gehouden hoe zeer ik hem haat. Ge waart gisterenavond getuige van een woorden- wisseling met kapitein Pollenz en mijn adjunct. Juist daarom mag ik in mijn proces-verbaal geen verdenking uiten, die ik geheel ongegrond beschouw. Ik beloof u, dat ik niets zal nalaten te doen wat tot ontdekking van den moorde naar kan leiden, dat ik precies zal nagaan wat Franz Schorn van daag heeft gedaan, dat ik hem voortaan door een vertrouwd persoon zal laten nagaan. Is hij schuldig, dan zal ik dat ontdekken, doch ik geloof niet aan zijn schuld, en juist omdat ik zijn vijand ben, wil ik niet de aanleiding zijn, dat op hem de verdenking wordt geworpen, die, als de werkelijke moor denaar niet gevonden wordt, nooit meer van hem genomen kan worden, daar hij op den dag van den moord in de onmiddellijke nabijheid van de plek, waar die plaats vond, gezien werd. //Beloof mij, professor, voorloopig niemand iets van uw ontmoeting met Franz Schorn te zeggen worden er tegenover hem nog andere, belangrijker verdenkingen openbaar, dan zal ik u verzoeken mij ambtshalve uwe mededeelingen te herhalen." voldoen, minister zijn geweest, een aanzienlijken post hebben bekleed in het Britsche rijk enz., kunnen zonder verkiezing lid van het Huis zijn. De kroon kan bovendien jaarlijks een zeker aantal Peers benoemen, die dan voor hun leven recht hebben om in het Hoogerhuis te zitten. Er zullen dus in het Hoogerhuis zijn ge- kozen erfelijke Peers, rechtens zittende erfelijke Peers, nieuwe Peers. Het aantal Anglikaansche bisschoppen, die in het Huis zitten, zal verminderd worden. NEDERLAND en VENEZUELA. Naar Reuter uit Willemstad seint, maakten het Nederlandsche slagschip „Jacob van Heems- kerck" en dekruisers „Friesland" en „Gelderland" Donderdag een betooging tegen Venezuela, en stoomden langs de kust van Puerto Cabello naar La Guayra. De „Heemskerck" is Vrijdagochtend terugge- komen, terwijl de kruisers naar Maracaibo zullen vertrekken tot het houden van een gelijke be tooging. De betooging wordt beschouwd als een be- wijs, dat de toebereidselen tot een effectieve blokkade zijn beeindigd. TER NEUZEN, 7 December 1908. Yoor de door Burg, en Weth. dezer gemeente gevraagde prijsopgaaf voor de levering van 3500 K.G. schaalkolen, 6000 K.G. anthraciet en 25 H.L. cokes, ten behoeve der gemeente, was slechts een biljet ingekomen, nl. van den heer V. Wijuman, alhier, ad f 13,00 voor de schaalkolen en f 21 voor de anthraciet, per 1000 K.G., en 0,72 voor de cokes per H.L. Aan genoemden heer is de levering gegund. Hoewel nog bij het verschijnen van ons vorig nummer blijkens de ontvangen berichten, de toestand van den heer A. Balnikker, beurt- sehipper op Rotterdam, hoop op herstel bood, kwam Zaterdag het noodlottig bericht dat bij in het ziekenhuis te Dordrecht was overleden. Het was hedennacht een week geleden, dat de aanvaring plaats had, waarbij hij inwendige kneuzingen bekwam. Wij vernemen dat door het Leger des Heils op Vrijdag 11 en Zaterdag 12 December in de zaal van den heer Yisser, bioscope- voorstellingen zullen worden gehouden en vol doen gaarne aan het verzoek om hierop nader de aandacht te vestigen. Ik drukte den districtsrechter hartelijk de hand, gaarne gaf ik hem de gevraagde belofte. Hoe onfechtvaardig had ik dien man beoordeeld, hoe zeer hem miskend Ik schaamde mij el oper dat ik had kunnen aarzelen juist jegens hem eenige verdenking jegens Franz Schorn te kunnen uiten. z/Wij moeten thans een kort proces-verbaal over uw ahngifte opmaken", hem am de rechter, uu begrijpt niet hoe zwaar mij dit valt. Uw mededeeling heeft mij zoozeer getroffen dat ik ter nauwernood mij zelf ben. De oude Pollenz stond mij zeer na, als was hij niet altijd even vriendelijk. Tegen anderen was hij vaak ruw en hardvochtig, ik echter had nooit over hem te klagen. Mij heeft hij groote diensten be- wezen, bijna een vriead is hij voor mij geweest. Eu thans moet ik het proces-verbaal opmaken van den vreeselijken op hem gepleegden moord, de eerste stappen doen voor een onderzoek, doch de plicht gebied, het moet gebeuren. Hoeveel pijn mij ook die gewonde band bij 'tschnjven zal doen, zal ik het proces-verbaal neerschrij ven." Hij haalde papier, pen en inkt, en nam plaats aan een groote tafel die voor de sofa stond. Erg gewond kon de hand niet zijn, want zij hinderde hem volstrekt niet in 't vlugge schrijven. Nu en dan richtte hij, zonder schrjjven op te houden, tot mij een korte vraagbinnen tien minuten was het proces-verbaal gereed. Hij las het mij voor, het was met bewonde- De beelden van de bioscoop-voorstellingen worden met zorg gekozen, zoodat alien streng zedelijk zijn. Sommigen zijn echter van komi- schen aard. De meesten hebben een prachtige moraal en velen zijn beslist leerzaam. Ook vallen de stille beelden, die v~rtoond worden en waarbij toepasselijke liederen meer- stemmig worden gezongen, zeer in den smaak. De duidelijkheid der platen is, door het ge- bruik van een ;/up to date"-maehine verzekerd, en de beelden zullen op boeiende wijze door adjudant Palstra worden verklaard. Wij kunnen onze lezers wel aanraden's mid- dags hunne kinderen te zenden en 's avonds zelf te komen'. Men zal zeker geuieten. Voldoende aan een tot ons gericht verzoek vestigen wij de aandacht op achterstaande ad vertentie betreffende de alhier door de Firma Bakker in het cafe //La belle vue" te geven tooneelvoorstellingen. Met het tooneelspel //De kleine Lord" had genoemd gezelschap alhier gedurende de laatste kermis enorra succes even- als op de vele andere plaatsen waar dit stuk werd opgevoerd. Bij Kon. besluit, zijn, boveD en behalve de bijdrage, bedoeld bij artikel 48 der wet tot regeling van het lager onderwijs, aan de na- volgende gemeenten de daarachter genoemde subsidies verleend Hengstdijk 800 Osse- nisse 1150 en Overslag 725. Aan de halten Hoefkensdijk, Ter Hole en Rustwat van de tramlijn Hulst—Walsoorden is de aanvoer van suikerbieten dit jaar belang- rijk grooter geweest dan in 1907. Aan de drie halten werden respectievelijk geleverd, in afgeronde cijfers, voor Union Sucriere1,600,000 K.G., 4,080,000 K.G. en 2,002,000 K.G., samen 7,682,000 K G. Genappe: 230,000 K.G., 860,000 K.G. en 230,000 K.G., samen 1,320,000 K.G. Cooperatieve Sas van Gent260,000 K.G., 420,000 K.G. en 390,000 K.G., samen 1,070,000 K.G. Moerbeke190,000 K.G., 309,000 K.G. en 80,000 K.G., samen 579,000 K.G. Woensdagnacht slaagden de douanen, te Moerbeke gestationneerd, er in twee prachtige v'aarzen, ter waarde van c. a. 1100 francs, in handen te krijgen de dieren waren met nog andere frauduleus Belgie binnen gesmokkeld. De smokkelaars wisten met de overige koeien door een haastige vlucht te ontkomen. Axel. Tot predikant bij de Geref. Kerk A alhier, is beroepen Ds. E. A. Groenewegen te Westmaas. renswaardige kortheid en duidelijkheid gesteld. Er stond geen woord te veel, doch ook geen enkel te weinig in ik kon het gewichtige stuk. zonder eenige verandering te vorderen, onder- teekenen. Nadat de rechter zelf het proces-verbaal ge- teekend had, zeide hij z/lk moet u thans verzoeken, professor, mij naar het afgelegen huis te vergezellen. 1k zal dadelijk het onder mij staande personeel, den adjunct en schrijver ontbieden om de plaats op te nemen, ook den dokter en den agent van politie. Ook gij professor, moogt daar bij niet ontbreken, gij zult u moeten overtuigen, ot sedert uw vertrek van het afgelegen huis ergens iets veranderd is, want dit kan voor het verdere onderzoek van het grootste belang zijn. Mag ik op uw bereidwilligheid rekenen V" //Zeker." z/Dan verzoek ik u, u gereed te houden. Binnen een half uur hoop ik de andere heeren te hebben gewaarschuwd. Dien tusschentijd moet gij, als ge mijn raad wilt volgen, ge- bruiken, om u door spijs en drank te versterken. Dit zal noodig zijn, al voelt ge thans aan niets behoefte, doch ons wachten vermoeiende uren". Welk een voorzorgenIk had inderdaad reden den rechter in mijn hart vergiffenis te vragen voor het vooroordeel, dat ik tot heden jegens hem had gekoesterd. (Wordt vervolgd.) Wit btad vejrscS»iJnt Maandag., Woensrtag. en Vrijrtagavoml, nlt^iondi-r d op reestdageD. bij de Finna P. J. VAV 8AHHE te Ter STeuzen. ,->■**>-if

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1