1 J e m 6 e n 3UWS- ail Adverieniieblad r e n. Rationale Militie. rr~ Op Leven en Dooi No. 5232 Dinsdag 1 December 1908. 48e Jaargang. HI IT D E K, "W E T. feuilleto Kamer van Koophandel en Fabrieken Buitenland. i B li T 1B A A B. Openbare Vergadering ABONNBMENT: Per dne mftandeii binuen Ter Neuzen j 1,—Franco per postYoor hjf' 1 ,0,°r gie f 1,4°- Voor Amerika f 1,32en voor Buitemand 1,65 Men abonneert zich bij alle Boekhande- ."-stdirevceuren en Rrievenbushonders. T«Icfoon No. 25. A D Y E'R T B N TI E Ni van advertentie&-,v6or 3 uren op den dag der uitgave Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ,r,a7„. Onderzoek geoefendheicl van Lotelingen en Adspiranten-vrijwilligers voor het Iteservekader. PItOYINCIE ZEELAND. lit de gang gaven twee deuren toegano- tot de vertrekken links in het huis. Ik begaf nnj naar de eerste deur, waaraan ik daar straks zoo hard geklopt had, zij was niet gesloten. V k warn in een ruini vertrek, ietwat rijker en ye' m ghem,eUbeld dan,de kamers die ik it dus- vene had gezten het maakte een pretti^en dlk het11 fdei«k "6l het op, hoe zln- del k het gehouden was. Aan een der ramen nZi T\ naaitafeI! waar°p een pas begonnen 2 Z lag' Ee",ge bloeiende planten sierden de vender Een ledikant met kraakwitte gor- 1k ,St0ud1aan. den Dluur tegenover het raam. slaanku n miJ ongetwiifeld in de zit- en slaapkamer der mooie Anna, de dochter van iknveVredrm0drded Z°nder m[] °P te bonden ging iesloten 'b I "aaf bet ledikant wa9 niet niemand' 'n de keuken' hie,J TOnd ik memand en keerde dus naar de gang tennr De vier vertrekken beneden had ik te vemeefs doormeht en gi„g dus reeds iets gerusf de trap op naar de bovenverdiepinghier te Tep leuzen. op Diusdag den 1 Dec. 1908, 'snam. 8 uur. De Voorzitter A. C. LENSEN. De Secretaris, H. J. VOOREN. d. vond ik pfecies dezelfde vertrekken als beneden alien ongeslotenzij schenen deels ougebruikt,' i!c voud er slechts ouden rommel, in" een der kamers stond een ledikant, zeker dat der oude dienstbode. Ik had niets gevonden. Ook naar den zolder te gaan vond ik onnoodig, ik keerde dus naar de kamer terug, waar de vermoorde fag, om te overleggen wat mij nu verder te cioen stond. Mijn vrees, dat ook de dochter en dienstbode des vermoorden het slachtoffer van den moor- denaar waren geworden bleek ongegrond te zpp. Beiden waren niet in huis, de moordenaar bad bepaald van hun afwezigheid gebruik ge- maakt, om den ouden man, dien hij wist dat all een was, te overvallen, te vermoorden en te berooven. Een langer verblijf op de vreeselijke plaats had geen doel meer. Ontdekking en vervolging van den moordenaar moest ik aan het gerecht overlaten, doch plicht was, het gerecht zoo spoedig mogelijk van de begane misdaad in kennis te stellen. Ik mocht niet langer in het afgelegen huis blpven. Bier moest ik alles laten zooals het fag, opdat mets het gerechtelijk onderzoek kon D.en doode Dielp het njet of ik daar al bleef, ik moest mij naar Luttach spoeden, P E R X E E. 't Schijnt, dat de Sjah van Perzie hij de brutale aanranding van de volksrechten opheffing van parlement en intrekking van de grondwet er op gerekend heeft, dat de belangen van Ruslanden Engeland in midden-Azie ten eeuwigen dage met elkaar in tegenstrijd zouden blijven. Trad nu een dezer mogendheden tusschenbeide ten gunste van het volk, dan zou de andere regeering wei dien invloed neutraliseeren. Zoo balanceerend tusschen de beide antagonisten, meende Mohammed-Ali wel 't heft in handen te kunnen houden, en dusdoende weer auto- kratisch te regeeren. Maar, op een goeden dag kwamen Edward's en Nikolaas' staatslieden tot de slotsom, dat 't verstandiger was om niet langer te probeeren, elkaar in Azie den voet te lichteD. De machtsgebieden, waaronder Perzie behoort, werden in onderling overleg verdeeld, en van dat oogenblik af kregen beide regeeringen gemeenschappelijke belangen. Dat ondervond de Sjah tot zijn schade, toen hij een manifest uitvaardigde, dat in Perzie de grondwet niet hersteld zou worden. Want zoodra de oppositie oproer ging maken en de beide mogendheden hun belangen bedreigd zagen, oordeelden zij dat t zoo niet langer ging, en zonden hun gezanten op Mohammed-AIi af, om hem te vertellen, dat de bewuste proclamatie diende te worden inge- trokken. Aldus geschiedde. zoo hard ik kon, en daar den district-rechter mededeeling doen van mijne vreeselijke ontdek king. Ja, naar Luttach, naar den district- rechter Daar kwam plotseling een herinne- ring bij mij op: ik zag Franz Schorn voor mij, komende van het afgelegen huis, duister voor zich heen kijkende, terwijl hij het boschpad opkwam, verschrikt ineenkrinpende, toen hij niij zag, dan in het kreupelhout vluchtende. i Van het afgelegen huis, van het huis zijns doodsvijand was Franz Schorn gekomen. Hij had gesidderd. Was ik den moordenaar tegen- gekomen, toen hij van zijn snoode daad kwam Was niet de oude man, die daar thans in zijn bloed lag, altijd bang voor hem geweest Had niet Mizka mij den vorigen avond gezegd, dat Franz een woest jongman was, best in staat zijn doodsvijand naar het leven te staan Het was een vreeselijke verdenking, doch zij was niet ongegrond, en in elk geval gebood de plicht mij, den rechter zoo spoedig mogelijk van mijn ontmoeting met Franz Schorn in kennis te stellen. Haastig verliet ik de akelige plaats van het misdrijf, ik keek niet meer naar den doode om. 1 oen ik uit het donkere hnis weder in de stra- lende zonneschijn kwam, herademde ik weder. Ik kon thans, bevrijd van den akeligen aanblik Wel tracht de bofpartij 'tnu voor te stellen, alsof het manifest niet een dergelijk ernstig karakter draagt, en 't enkel een antwoord was op een vfaag om inlichtingen van de geestelijken maar men weet heel wel, dat dit slechts een redeneering is om den schijn te redden. Wat de krijgsverrichtingen aangaat, wordt er nu, in tegenstelling met de berichten van den laatsten tijd, gemeld, dat de opstandelingen in de provincie Azerbeidsjan verslagen zijn. Er zouden van hun geheele legermacht, slechts 12 lieden ontkomen zijn. Maar die legermacht was slechts 80 man sterk. OE BALKAN. Er schijnt zich achter de schermen van 't Balkan-tooneel 't een-en-ander af te spelen, dat van veel belang is. Er komen telkens vage tijdingen, die on rust baren, en dan eenige uren daarna weer even vage berichten, die de vorige tegenspveken. De beurzen goede politieke graadmeters op hetvastelaud endeLondensche beurs daalden onder den indruk, dat het Balkan-vraagstuk een ernstig stadium is inge- trcden, ondanks de zoogenaamde geruststelliug, welke de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering heeft laten verspreiden. Men vermoedt, dat de onrustbairende berichten in hoofdzaak juist zijn, vooral het bericht, dat een verdrag van bond- genootschap tusschen Turkije, Servie en Monte negro zoo goed als beklonken is. Volgens den Weenschen correspondent van de //Daily Tel." zijn invloedrijke personen daar van meening, dat het voornaamste gevaar voor den vrede schuilt in de voortdurende oneenigheid tusschen de Oostenrijksche en de Russische regeeringen over de Balkan-conferentie. Zij zouden van oordeel zijn, dat een oorlog niet te vermijden is, tenzij die oneenigheden bijgelecd worden. Echter heeft Hikmet-bei, de Turksche zaak- gelastigde te Weenen, aan een journalist ver- klaard, dat er geen sprake kan zijn van een tegen Oostenrjjk gerichte overeenkomst. De toongevende kringen in Stamboel hebben Servie en Montenegro den raad gegeven, zich te matigen en kaltn te blijven. In zake de schadeloos- st-ellingen, die Servie en Montenegro wenschen, is er geen verschil tusschen Oostenrijk-Hongarije en Turkije. Hij hoopt vast, dat de eendracht, die tusschen de twee Staten op komst is, toe zal nemen. Resjed-bei, de Turksche gezant te Weenen, die zijn post nog niet aanvaard heeft, vertoeft incognito te Weenen en heeft met Aehrenthal een onderhoud gehad, dat bevredigend moet afgeloopen zijn. Tegen den correspondent van de „Matin" heeft baron v. Call, eerste afdeelingschef van het ministerie van Buitenlandsche Zaken te Weenen, gezegd, dat Oostenrijk-Hongarije geen des vermoorden, kalmer overleggen. Ik kon niets in mijn eerstgenomen besluit verandereo, het was en bleef bet beste mij naar Luttach te spoeden, en wel Iangs den Imrtsten weg en daar den districtsrechter met het gebeurde in kennis te stellen. De kortste weg leidde, zooals mij de kapitein 's morgens gezegd had, langs de rotsen, ik kon niet dwalen, hij lag recht voor mij. Een breede, veel gebruikte weg daalde dadelijk van af het huis naar de huizen van het dorp Oberberg een twee'de. smaller, op vele plaatsen met gras begroeid voetpad, leidde in de richting naar Luttach met zacht-e helling. Van af dit voet pad moest dan later de steile, trapaardige rots- weg beginnen, dien de kapitein gevaarlijk had genoemd, en die direct naar het logement leidde. Kon ik mij aan het gevaar, te vallen, nog grooter bij het dalen dan bij het klimmen, blootstellen De rotsweg was minstens een kwartier nader. Ik was wel langs gevaarlijker plaatsen op en af gegaan om een zeldzame rups te halen; thana„spoedig naar Luttach te komen, was van nog meer gewicht. Onnoodig mag men zich aan geen gevaar blootstellen, doch wie er bang voor is, als het er op aankomt een ge- wichtig plan te volvoeren, is een ellendige lafaard. (Wordt vervolgd.) I De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eerie Openbare Vergadering van der, Gemeenteraad is belegd tegen S9ondex-dag der 3 CSeceinber lllttg, des voormiddags te 10 ure. ler Neuzen, den 30 November 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEfLL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN l en 7 der Iiinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maken bekend dat op heden ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd nirr/p^ni vt" G°VERT FREDERIK PIETER VAN E1JL, handelaar, wonende te Ter Neuzen, om vergunning tot bet plaatsen van een petroleummotor W.e., tegenwoordige werk plaats (kalkblusscherii) plaatselyk gemerkt 4 en gelegen aan den Stationsweg, kadastraal sectie C no. 4227, tot hetin werking brengen van een kalkmolen en een kalkzeeft, en dat op Maandag 14 December 1908, des voormid- dags van 10; tot ll£ uren, ten raadhuize dezer ge meente gelegenheid zal worden gegeven om tegen let maken dier mnchting bezwaren in te brengen en deze mondelmg of schriftelajk toe te lichten. Ter Neuzen, 30 November 1908. Buigeraeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. DIELEMAN, Secretaris. Wli YstiP'en er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudence niet tot beroep gerechtigd aZ1J' u Dlet 07ei'eeukomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden d agvoor het gemeentebestuur -yn ibt ac/Mien, teneindt kit ne bezwaren m-ondeling d,?eHpBUhf mefter lan TER NEUZEN maakt bekend Vpplanl lr Commissaris der Koningin in Zeeland, toegezonden ,/Algemeene regeling" luidt: t iV,glraCKne ,r.^eling van het onderzoek, bedoeld bii §19 dei beschikking van den Minister van Oorlog dd No 138) m hi ri h Mo' 263> (Staatscofrant n i GI p J e beschikking van den Minister van Oorlog dd 28 Maart 1907, Aid. Militie en Schnttlri d;™ u de geoefendjieid van lotelingen die heid hetzii" tn i eyijs, hetzij voor militaire bekwaam- neia, netzij voor hcbamelyke geoefendbeid rim wpI va°n' ben die T het °ndeV4 naar de'gelfendCi tot i <- 3 (^Irigen naar het Getuigschrift, vereischt tot het aangaan eener verbintenis bii bet reseiwekader der Genie/" ''6' °f der Vc««»g-Artillertedanwel (Art. 104 der Militiewet 1901.) in^p'f °tHdeiZi?ekj be^oeld sub etl wordt gehouden Van met 5 tot »«'t lOJanu- 2. Het onderzoek loopt voor elken deelnemer in een dag at en wordt gehouden te MIDDELBURG voor jongeiieden nit de gemeenten Angtekerke, Arnemuiden, Biggekerke, Domburg, Grijps- kerke, Koudekerke, Meliskerke, Middelburg, Nieuw- en 8t Joosland, Oost- en West-Souburg, Oostkapelle, Kitthem Serooskerke (op Walcheren), St. Laurens lande' slGgein Vrouwepolder, Westkapelle, Zoute- te GOES voor jongeiieden uit de gemeenten Baarland, Boisselen, Colynspluat, Dnewegen, Ellewoutsdijk, Goes, O raven polder, 's Heer-Abtskerke, 's Heer-Aren'dskerke, s Heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kapelle, Rats, Kattendijke, Kloetinge, Kortgene, Krabbendiike, Kruiningen, Nisse, Oudelaude, Ovezande, Rilland-B'ath, Schoro^ Waarde, Wemeldinge, Wissekerke, Wolpliaaris- dyk, lerseke; 1 te 1JZENDIJKE voor de jongeiieden uit de gemeenten Aardenbnrg Biervli^t, Breskcns, Cadzand, Eede, Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Oostburg, Philippine, Retranche- went Schoondyke, Siuis, St. Kruis, Waterlandkerkie, IJzendijke, Zuidzande te NEUZEN voor jongeiieden uit de gemeenten Axel, BosckkapeUe, Clmge, Graauw en Langendam, Herjgst- dyk, ifcek Hontenisse, Hulst, Koewacht, Neuzen, Osse- nisse Qverslag, Sas van Gent, St. Jansteen, Stoppeldijk, Westdorpe, Zaamslag, Zuiddorpe; te ZIER1KZEE voor jongeiieden uit de gemeenten Brouwershaven, Bruinisse, Burg, Ureiacbor, Duivendiike, ierzee, Rllemeet, Haamstede, Kerkwerve, Nieuwerkei-k, Noordgouwe Nooidweile, Oosterland, Oud-Vossemeer, Ouwei kerk, Poortvliet, Renesse, Sclierpenisse, Seroos- kerke (opi Scbou wen), Stavenisse, St Annaland, Si. Maar- tensdijk, St. Philipsland, Tbolen, Zierikzee, Zon nemaire. Jot net onderzoek worden nitsluitend toegelaten (Jlj% 711 4 1 O h A U b n J1 1". JT, VAS 883S SAIKS9E te Ter Kenzen. gaaf van den datum en bet uur waarop zoomede van de gemeente en de localiteit waar de lotelingen en jongeiieden c.q. elke der bij de opgaaf aangewezen pioegen voor het onderzoek moeteu aanwezig zijn 6. De Bnrgemeesters ontvangen uiterlijk op den 20en Januari 1009 van den Voorzitter der betrokken Conlmissie van onderzoek de Bewijzen, bestemd voor de lotelingen, die bij het onderzoek nan de eischen hebben voldaan, zij stellen deze bewijzen voor of op den 23 Januari d. a. v. voor belanghebbenden ver krijgbaar ter gemeente-secretarie. De Voorzitter der Commissie van onderzoek doet van riit laatste, onder vermelding van data en plaats, bij gelegenheid van het onderzoek mededeeling aan de belanghebbenden Ter Neuzen, den 1 December 1C08. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. j1-*' ,di,e bebben deelgenomen aun de ioting voor de licbting 1909; de lotelingen der licbting 1908, die, ingevolge bet bepaalde by de tvveede zinsnede van Artikel 99 der Militiewet 1901, in 1909 worden ingeliifd de reeds ingelijfde lotelingen, in het genot van uitstel van eerste-oefening, die, om in aanrnerking te kunuen komen voor verlenging van uitstel, in verband met de bepaling van bet op 2 na laatste Ud van Artikel 92 van bet Koninklijk besluit van 2 December 1901 (Staatsblad no.'230), zoo- rw i Yrt; geYijzigd is by Kon. besluit van 17 October 1904 (Staatsblad no. 234), bun bewijs van ooigeoefendheid wenschen te vernieuwen; jongeiieden, adspiranten-vrij williger, voor het Genie^ d6r Infanterie' ^esting-Artillerie of en die zich overeenkomstig de ter zake van weee den ODenbare I6*" °P 1 DeCenibe?' °f daags te vorenfedane openbare kenmsgeving, voor den JOen December tei secretarie van de gemeenle, waar zii woon- achtig zyn of verDlijf bouden, tot deelneming Ian het onderzoek hebben aangemeld. S ..,ZA dle bV de sckietoefeningen tot verhooging van leitel huT a ee" "6cbietbewijs" hebben verkregen, ieggen dit bij de aanmelding over. 4. Op den 13 December 190S of daags te voren worden de opgaven, ingericbt volgens de hierbii ge- voegde modeileii A, B en O, houdende de namen en vooinamen van hen, die overeenkomstig bet in 3 be paalde, zich hebben aangemeld, ingezonden door de Bnrgemeesters der gemeenten, aan den Comimindeerenden opZoorn^ 36 Kegiment iofmterie te Bergen De Bnrgemeesters, ontvangen uiterlijk op den 24en December 1908, van den Voorzitter der betrokken vYj "ndel"zpek' ter algenieene bekend- °P December of daags te voren, eene op-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1